Recenzje i historie o hotelach Ukraina

Historie turystyczne o Ukraina dodaj historię
Trostianec 2022
Dł ugo nie pisał am o innych miejscach, nie miał am czasu i nie miał am ochoty, a od dawna nie pisał am w „ję zyku”. Ten esej jest dla tych, któ rzy przybyli do mojego kraju, aby „wyzwolić ” w swoim „ję zyku”.
 •  7 miesięcy wstecz
Świąteczny Ekspres w Kijowie!
Dziś o 13:28 po raz pierwszy w ż yciu zobaczyliś my odjazd prawdziwego parowozu! Mieliś my już pró by wsiadania do parowozó w w kilku krajach, ale nie pasował y one ani pod wzglę dem dat, ani na trasie.
 •  1 rok wstecz
Od czerni do bieli
Ile razy odkł adał em to do jutra, w nastę pny weekend, do wakacji. Ile razy szukał em pretekstu do odkł adania, a moż e nie odkł adania.
 •  1 rok wstecz
Lyubech i jego niewyjaśnione tajemnice
Fakt, ż e mieliś my szczę ś cie trafić przypadkiem do tego staroż ytnego sł owiań skiego miasta, jest dla nas wielkim sukcesem, nieoczekiwaną przygodą , wspaniał ym odkryciem.
 •  1 rok wstecz
Kinburn Spit - miejsce legend i morskich przestrzeni
Jeś li pragnienie odkrywania nowych szerokoś ci geograficznych i odkrywania nieznanych tras przekracza zdrowy rozsą dek, nie ma sensu z nim walczyć .
 •  1 rok wstecz
Ten ostatni. Dwa bieguny wrażeń
Pierwszy biegun. Negatywny. Zebraliś my się w przyjaznym towarzystwie i pojechaliś my do Opiszny na VIII Mię dzynarodowy Festiwal Gastronomiczny „Borschik w glinianym garnku”.
 •  1 rok wstecz
Przeglądaj Ukrainę: Lubny, Klasztor Mharsky
Od dawna chciał em opowiedzieć o sanktuarium, któ rego zniszczenie i odbudowę obserwował em na wł asne oczy przez wiele lat. Porozmawiamy o klasztorze Mgarsky Spaso-Preobrazhensky, któ ry znajduje się w pobliż u miasta Lubny, na prawym brzegu rzeki Sula.
 •  1 rok wstecz
Umiała gotować, ale nie umiała podawać
Lipiec dobiega koń ca, a dzieci muszą otrzymać coś pouczają cego przed szkoł ą . I tak siadają c i piją c kawę zastanawiali się , gdzie iś ć.
 •  1 rok wstecz
„Legendy Granitowych Brzegów”
To romantyczna nazwa jednodniowej wycieczki krajoznawczej z Kijowa do regionu Ż ytomierza firmy Krayina Yua. Korostyszew kamienioł om Po raz drugi podró ż ujemy z tą firmą .
 •  1 rok wstecz
Jak Foma zaaranżował południe Rosji (ciąg dalszy)
Kontynuacja. Zacznij tutaj >>> Tomasz przeż ył . Mieszkał daleko, w hrabstwie Devonshire z dalekiej Anglii. No i nazywał się Thomas Kobley. Ale z woli losu trafił do Rosji.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


W tej chwili w Ukraina

  до 21 czerwiec 2102

  до 30 listopad 2023