Recenzje i historie o hotelach Ukraina

Historie turystyczne o Ukraina dodaj historię
Ekstremalna wycieczka kulturalno-historyczna po gastronomii i alkoholu
"Bo nic innego nie musisz robić " > i ż ycie jest ciekawe: czytaj ksią ż ki, bą dź szpiegiem, wytrenuj > ukochaną mał pę i idzie do opery z pię knymi dziewczynami, przeż yj przyjemnoś ć .
 •  8 miesięcy wstecz
Ekstremalna wycieczka kulturalno-historyczna po gastronomii i alkoholu. Dzień 7: Znowu Mukaczewo. Zamek Palanok
Wracamy do Mukaczewa. Zatrzymajmy się na degustację pierogó w w „Kraftowej Pelmennie”, zlokalizowanej w samym centrum, niedaleko Ratusza. Niesamowicie pyszne.
 •  8 miesięcy wstecz
Ekstremalna wycieczka kulturalno-historyczna po gastronomii i alkoholu. Dzień 4-6: Zakarpacie. Mukaczewo – Berehowe – Kosoń.
„W kwitną cej, pachną cej dolinie Tam, gdzie Latoritsi wody są bł ę kitne, Stał a się pię kna uroczyś cie Staroż ytne i nowoczesne miasto (Mychajł o Szuszkiewicz)” Mukaczewo to bardzo przytulne ś redniowieczne europejskie miasto nad ...
 •  8 miesięcy wstecz
Wycieczka kulturalno-historyczna, gastro-alkoholowa, ekstremalna. Dzień 3: Lwów, transfer do Mukaczewa.
Kulturalno-historyczna, gastro-alkoholowa, wycieczka ekstremalna. Dzień.3: Lwó w, przejazd do Mukaczewa. „Niech los przebiegle oskó ruje Kpi z dnia na dzień , Ale dopó ki piwo się spieni - Do diabł a ze mną !
 •  8 miesięcy wstecz
Ekstremalna wycieczka kulturowo-historyczna, gastronomiczno-alkoholowa. Dzień 2: Lwów.
«Lwó w znó w się rozś wietla. Aleja pod oknem kawiarni ś pi. Miga, ś wiatł a nie gaś nie. Tak, tylko o tej porze są pię kne.
 •  8 miesięcy wstecz
Imponujące krajobrazy i ciekawe miejsca na Ukrainie
Dł ugo zastanawialiś my się , gdzie pojechać z rodziną i warto spę dzić wakacje na Ukrainie z przyjemnoś cią . Zawsze staramy się ł ą czyć aktywny wypoczynek z wypoczynkiem na plaż y, uwielbiamy pł ywać , opalać si&...
 •  11 miesięcy wstecz
Trostianec 2022
Dł ugo nie pisał am o innych miejscach, nie miał am czasu i nie miał am ochoty, a od dawna nie pisał am w „ję zyku”. Ten esej jest dla tych, któ rzy przybyli do mojego kraju, aby „wyzwolić ” w swoim „ję zyku”.
 •  1 rok wstecz
Świąteczny Ekspres w Kijowie!
Dziś o 13:28 po raz pierwszy w ż yciu zobaczyliś my odjazd prawdziwego parowozu! Mieliś my już pró by wsiadania do parowozó w w kilku krajach, ale nie pasował y one ani pod wzglę dem dat, ani na trasie.
 •  2 roku wstecz
Od czerni do bieli
Ile razy odkł adał em to do jutra, w nastę pny weekend, do wakacji. Ile razy szukał em pretekstu do odkł adania, a moż e nie odkł adania.
 •  3 roku wstecz
Lyubech i jego niewyjaśnione tajemnice
Fakt, ż e mieliś my szczę ś cie trafić przypadkiem do tego staroż ytnego sł owiań skiego miasta, jest dla nas wielkim sukcesem, nieoczekiwaną przygodą , wspaniał ym odkryciem.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


W tej chwili w Ukraina

  до 21 czerwiec 2102