Ekstremalna wycieczka kulturalno-historyczna po gastronomii i alkoholu. Dzień 7: Znowu Mukaczewo. Zamek Palanok

07 Wrzesień 2023 Czas podróży: z 12 Sierpień 2023 na 19 Sierpień 2023
Reputacja: +3121.5
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Wracamy do Mukaczewa.

Zatrzymajmy się na degustację pierogó w w „Kraftowej Pelmennie”, zlokalizowanej w samym centrum, niedaleko Ratusza. Niesamowicie pyszne.

A potrzeba duż o energii, aby odwiedzić symbol i kolebkę Mukaczewa – Zamek Palanok, któ ry majestatycznie gó ruje nad miastem. Z centrum co 20 minut kursuje minibus, podró ż ró wnież trwa 20 minut.

Zamek Palanok to serce Mukaczewa. Samo miasto został o zbudowane razem z zamkiem i wokó ł niego. Jest zbudowany na gó rze pochodzenia wulkanicznego, ma 68 m wysokoś ci i powierzchnię.1930 metró w kwadratowych. m. Dokł adny okres budowy nie jest znany, istnieją jednak wzmianki o nim w odrę bnych dokumentach, któ re datowane są na XI wiek.

Jest to unikalny przykł ad ś redniowiecznej architektury fortyfikacyjnej, któ ra ł ą czy w sobie ró ż ne style. Zamek Palanok jest zabytkiem architektury o znaczeniu krajowym.


W zamku Mukaczewo turyś ci mogą zobaczyć odrestaurowaną ś redniowieczną architekturę fortyfikacyjną , staroż ytne dziedziń ce i galerie z wystawami wspó ł czesnej rzeź by. W salach Zamku Gó rnego znajdują się takż e ekspozycje muzeum historycznego. Prezentowane są rzadkie przedmioty z epoki kamienia i miedzi i brą zu, broń i narzę dzia ż elazne znalezione podczas wykopalisk archeologicznych na Zakarpaciu, w tym broń obroń có w zamku. Szeroko prezentowana jest etnografia i ż ycie codzienne mieszkań có w Mukaczewa i regionu.

A galeria sztuki muzeum prezentuje pł ó tna wybitnych malarzy Zakarpacia ubiegł ego wieku, zbió r ikon z XVI – XIX wieku.

otwarto wystawę wspó ł czesnego malarstwa mistrzó w ukraiń skich, wę gierskich i polskich.

Oczywiś cie zamek jest owiany legendami.

Już sama nazwa zamku ma legendarne pochodzenie. Wokó ł wzgó rza zamkowego już w XVI wieku. wykopano ró w wodny, któ ry napeł niono wodą z rzeki Latoritsa. W XVII wieku fosę wzmocniono palisadą dę bową – palankinem. Dlatego nazwa „Palanok” zachował a się do dziś , choć sama fosa i palisada już dawno uległ y zniszczeniu.

Po podziwianiu zamku do woli meldowaliś my się w hotelu Zlata Praha zmę czeni, ale zadowoleni. Po drodze kupujemy „pamią tki” w markowym sklepie „Tysa”. Kolacja czeka w legendarnej restauracji o tajemniczej nazwie „Bograch”.

Zgadnij, co tam zamó wiliś my? PRAWDA.

Bograch był wyją tkowo smaczny, a jego podanie oryginalne.

Zamó wione sał atki, nic specjalnego. Generalnie sał atki nie są mocną stroną kuchni zakarpackiej. Ale danie gł ó wne okazał o się po prostu niesamowite w smaku - ogromny zad nadziewany mię sem i grzybami. Gorą co polecam skosztować .

Kulturalno-historycznehistoryczne gastro-alkoholowe, wycieczka ekstremalna. Dzień.8: Mukaczewo – Kijó w. Wró ć do Sumy.

Pocią g do Mukaczewa przyjechał z ponad 3-godzinnym opó ź nieniem, co pokrzyż ował o nam wszystkie plany. Okazał o się , ż e to smutna norma dla tego pocią gu, przyczepy przyjeż dż ają ce z Europy czepiają się go, a opó ź nienia zwią zane z odprawą celną zdarzają się bardzo czę sto. 10 wagonó w peł nych ludzi na Ukrainie czeka godzinami na 2 wagony z zagranicy.

Nie zdą ż yliś my na ostatni autobus do Sum. Ruch jest ograniczony ze wzglę du na godzinę policyjną .

Albo bę dziecie musieli przenocować w Kijowie, albo...Niespodziewanie aplikacja „Ukrzaliznycja” zaproponował a alternatywne rozwią zanie. W wagonie „Lux” na godzinę.15:00 dostę pne są.2 bilety.


Zostawiamy rzeczy na stacji i idziemy po raz drugi na spacer po Kijowie. Podziwiamy wieczorny Chreszczatyk i Majdan.

Postanowiliś my poszukać lwowskiej „Pijanej Wiś ni” w Kijowie. Instytucja uruchomił a już cał ą sieć na Ukrainie i w niektó rych krajach europejskich. Ustalili, ż e Kijó w Wyż nia niczym nie ró ż ni się od Lwowa, jest tak samo pijany. Pamię tali Lwó w ze smaku.

W pobliż u znajduje się wiele kawiarni i restauracji. Na kolację wybraliś my przytulną restaurację kuchni gruziń skiej „Georgia”. Ceny są wyż sze niż w Gogi, ale bardzo smaczne.

Sał atka jest tradycyjna gruziń ska, a chinkali są ogromne, soczyste i niesamowite w smaku.

Na stację wracamy Ł ukiem Wolnoś ci. Na moś cie sł uchamy bardzo mocnego wykonania ukraiń skich piosenek. Bez zwł oki o 3 nad ranem wracamy do domu.

Wię c nasze wakacje minę ł y jak chwila. Szczerze mó wią c, z powodu braku czasu, wyjazd był bardzo pracowity. W tym tygodniu odkryliś my i poznaliś my niezró wnane miejsca naszej Ojczyzny, poznaliś my bardzo ciekawych ludzi, poznaliś my specyfikę ró ż nych regionó w z geograficznego, historycznego, kulturowego i kulinarnego punktu widzenia. Krokomierz pokazywał.10-12 km przebytych dziennie, 10-12 km pię kna i przygody. Ukraina jest niesamowita i imponują ca, warto o nią walczyć i wygrywać !

Mam nadzieję , ż e nasze doś wiadczenie komuś się przyda. Bę dą pytania, pisz, na pewno odpowiem.

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią