Zakątek starej Odessy

Ugolok Staroy Odessa, Stary Zakątek Odessy
Ukraina, Odessa
Ocena 10.0
10 Na podstawie 5 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 46.4902, 30.7368

Zakątek starej Odessy

Ugolok Staroy Odessa, Stary Zakątek Odessy
Ukraina, Odessa
Narożnik Starej Odessy to minimuzeum na świeżym powietrzu znajdujące się na zboczu Voyenny Descent, niedaleko Mostu Cieszyńskiego. Minimuzeum zostało wyposażone w 1970 r., przywieziono tu obiekty architektoniczne ze zburzonych starych domów w centralnej części miasta. Narożnik jest na dwóch poziomach. Można tu zobaczyć altanę o oryginalnej formie, żeliwnego gryfa, most z ażurową kratą i wiele więcej. Wieczorami na moście gra orkiestra.

OPINIE
Wszystkie recenzje (5)
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Oryginalne muzeum znajduje się na ś wież ym powietrzu na skrzyż owaniu ulicy Gogola z bulwarem Ż vanetsky, niedaleko popularnego Mostu Cieszyń skiego. To miejsce na ś wież ym powietrzu powstał o w latach 70. XX wieku. Na pomysł jej zał oż enia wpadli dziennikarze pisma Wieczerniaja Odessa, choć coś podobnego planowali zrobić.50 lat przed pojawieniem się Zaką tka Starej Odessy. Dziś znajdują się tam obiekty, któ re symbolizują pierwsze 100 lat historii Odessy.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Tuż obok mostu teś ciowych. Naprawdę ró g. Tak przytulnie. A zdję cia są bardzo pię kne. Najważ niejsze to mieć szczę ś cie do pogody. Most nie jest ł atwy do pokonania. Bardzo stroma wspinaczka. I altana ze schodami w kamieniach. Odessa nie szuka ł atwych sposobó w. Ale to jest pię kne.
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10
Chodzenie po Odessie wydaje mi się najlepszą rozrywką . Nie tylko w pojedynkę , ale takż e w ramach grupy turystycznej chodziliś my tutaj, robiliś my zdję cia, sł uchaliś my opowieś ci przewodnika i obserwowaliś my licznych turystó w. Atmosfera, natura, zapachy starej Odessy sugerował y romantyczne myś li.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10
To okolica, ulica, miejsce, w któ rym każ dy stara się zrobić jak najwię cej zdję ć . Tu - pod kolumnami, tu - na moś cie, tam - przy fontannie. Nic specjalnego, poza tym, ż e wszystkie te przedmioty sprowadzane są z ró ż nych czę ś ci miasta.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10
Jest to rodzaj mał ej (w obrę bie miasta) kolekcji rzeczy z ró ż nych miejsc, gromadzonych w cał ym mieś cie w ró ż nych latach. Posą gi, kolumnada, fontanna, most. A wszystko jest tak schludnie i ł adnie urzą dzone, ż e zgodnie z tradycją przyjeż dż ają tu na zdję cia nie tylko turyś ci, ale takż e nowoż eń cy z Odessy. To prawda, nie moż na nie wzią ć pod uwagę , ż e nikt nie monitoruje utrzymania miejsca w stanie „pracują cym”, sprawnym, wszystkie te drobiazgi podlegają renowacji.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Most Teschin
Brak recenzji
Ukraina, Odessa
Architektura, Ulica, miejsce, punkty widokowe
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Dom Falz-Fein
Ocena 8.0 - 1 opinia
Ukraina, Odessa
Architektura
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 0.1 km.
Na mapie
Pałac Szacha
Ocena 8.0 - 1 opinia
Ukraina, Odessa
Architektura
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Dom z jedną ścianą
Ocena 8.0 - 1 opinia
Ukraina, Odessa
Architektura
dystans: 0.2 km.
Na mapie
Pałac Woroncowa
Ocena 8.0 - 1 opinia
Ukraina, Odessa
Architektura
dystans: 0.2 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań