Recenzje i historie o hotelach Bodrum

Historie turystyczne o Bodrum dodaj historię
Nie więcej niż 20 tr. za to
Pierwszego dnia, kiedy przyjechaliś my, weszliś my do pokoju i byliś my zdenerwowani obecnoś cią plam na ś cianach, ż aró wką (jak krew) i bardzo brudną podł ogą w ł azience i samym pokoju.
 •  3 miesięcy wstecz
najgorszy hotel?
Odpoczywaliś my w Palmet Bianco 4* od 26 sierpnia do 2 wrześ nia 2022 roku. Ale to ś wię to bę dziemy wspominać na dł ugo……zwł aszcza jeś li weź miemy pod uwagę , ż e urodziny wypadł y wł aś nie w tym okresie.
 •  5 miesięcy wstecz
Dobry hotel, ale nie 5*, a raczej 4++
1. wybó r jedzenia jest bardzo dobry. Kurczak, indyk, jagnię cina, ryby, owoce, ryż , makaron i inne. 2. Wi-fi tylko w lobby hotelowym. 3. Plaż a: leż akó w wystarczy dla wszystkich.
 •  5 miesięcy wstecz
Najgorszy hotel w Bolroom.
Ten hotel nie jest wart swojej ceny! Obecnie przebywamy w tym hotelu. Numer 3711. Wszystko w porzą dku: ??? ? Przyję cie Przyjechaliś my wieczorem. Siedzieliś my przez 20-30 minut.
 •  5 miesięcy wstecz
trochę dobrego
O hotelu bezpoś rednio i szczerze. Wybraliś my tylko wzdł uż pierwszej linii brzegowej, co jest prawdą . W Hotelu z jedzeniem, okresowe awarie, czasem pojawia się mię so, ale czę ś ciej - nie.
 •  4 miesięcy wstecz
Przerażenie!!!
Najgorszy hotel !! ! Maksymalnie 3*! Wyglą da na to, ż e wszystkie pozytywne recenzje albo są kupowane, albo ludzie po prostu nigdy nie byli w naprawdę dobrych hotelach.
 •  5 miesięcy wstecz
Podobało mi się to bardzo!
Doskonał y hotel pod każ dym wzglę dem. Podobał o mi się dosł ownie wszystko, idealna czystoś ć w hotelu, pokojach, na plaż y.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel! Polecić
Dobry hotel. Widoki panoramiczne. Pokoje są zwyczajne. WI-FI na cał ym terytorium. Jedzenie jest zwyczajne, ale smaczne. Dzię ki kucharzowi. Personel jest przyjazny i nie nachalny.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel?
Zatrzymujemy się w tym hotelu od 10 lat. Jeź dzimy tu ze wzglę du na malowniczą okolicę , pię kne morze i doskonał ą plaż ę .
 •  1 rok wstecz
Przeczytaj przed wyjazdem!
Najbardziej uczciwa recenzja! Uwielbiał em widok z hotelu, zachody sł oń ca itp. Naprawdę fajne. Wszystko inne to smutek. Zaczę ł o się od tego, ż e przyjechaliś my do hotelu o 6 rano (był taki lot), poprosiliś my nas o osiedlenie się z ...
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Bodrum