Recenzje i historie o hotelach Kapadocja

Historie turystyczne o Kapadocja dodaj historię
Piękny autentyczny hotel?
Otrzymaliś my ogromną iloś ć pozytywnych emocji. Sam hotel jest doś ć mał y, nawet jak na tureckie standardy. Ale jest bardzo kolorowy i autentyczny.
 •  3 roku wstecz
Megatour: Stambuł i Kapadocja
Na począ tku paź dziernika miał em szczę ś cie wybrać się na mega wycieczkę po Stambule i Kapadocji. Wybó r był niemal przypadkowy, a oczekiwania niejasne.
 •  3 roku wstecz
Niekończąca się turecka podróż. Kapadocja
Powró t do Kapadocji Czę ś ć.1. Niekoń czą ca się turecka podró ż . Bodrum Czę ś ć.2. Niekoń czą ca się turecka podró ż .
 •  3 roku wstecz
Hotel jest super?
Postanowiliś my spę dzić wakacje w 8-osobowej firmie w Kapadocji. Wybrano Guzide Cave Hotel. Uważ am to za bardzo dobry wybó r. 1. Przyjechaliś my o 2 w nocy, bez ż adnych formalnoś ci zał atwiliś my pokoje.
 •  3 roku wstecz
PS Poświęcony jest przewodnik po przewodniku, czyli przyszłym zdobywcom Kapadocji
Trekking i spacery. Najtrudniejszą czę ś cią eksploracji dolin wokó ł Gö reme jest brak dokł adnych map. Istnieje wiele ś ciegó w i dodatkowych wejś ć /wyjś ć , któ re wprowadzą Cię w zakł opotanie.
 •  3 roku wstecz
Negatywne recenzje są przyjemniejsze do czytania)) To samo - pozytywne!)
Wię cej niż napiszę , na zdję ciu pewnie powiem) Pokó j czysty, bez grzyba w ł azience, z kosmetykami, czystymi rę cznikami. Kosmetyki był y dodawane codziennie po ukoń czeniu studió w.
 •  3 roku wstecz
Przytulny hotel
Rozsą dny hotel, dobra lokalizacja, dostę pny parking, bardzo blisko dworca autobusowego i sklepó w, pomocny i pomocny personel. Musisz wybrać pokoje na drugim pię trze, moż esz posiedzieć na balkonach z jedzeniem.
 •  2 roku wstecz
Ładne, ciche miejsce, świetny gospodarz?
Zarezerwowaliś my przez rezerwację , wybraliś my wedł ug ceny, opinii i obecnoś ci tarasu. Usiedliś my w cią gu 15 minut. bez problemu.
 •  3 roku wstecz
Dobry hotel?
Bardzo przyzwoity, skromny, hotelowy. Dobre ś niadania. Jest spa. Prawie w centrum. Uważ ny personel.
 •  4 roku wstecz
Ładny pensjonat w Kapadocji?
Hotel rodzinny, bardzo, bardzo tani, tylko okoł o 2000 rubli za pokó j za noc ze ś niadaniem. Pię ć kilometró w do Goreme jest gł ó wne ż ycie nocne, ale w Cavusin jest też kilka kawiarni, w któ rych moż na posiedzieć wieczorem.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Kapadocja