Recenzje i historie o hotelach Hurghada

Historie turystyczne o Hurghada dodaj historię
Ogólnie nieźle, gdyby nie ta okazja.
W hotelu wszystko w porzą dku, gdyby nie ta okazja, pewnie bym tu nawet wró cił , wię c opiszę sytuację : zostawienie rę cznikó w na plaż y (jak wszyscy), poszliś my z mamą na kawę ( 4 leż aki i 4 rę czniki), po powrocie zdali"...
 •  3 tygodnie wstecz
Straszny przewodnik w dobrym hotelu
Cał kiem dobry hotel jak na swoją cenę , troskliwy personel i pomimo wszystkich niedocią gnię ć , staraj się wyeliminować wszystkie problemy, któ re mogą się zdarzyć podczas zameldowania i pobytu.
 •  1 miesiąc wstecz
ВТОРОЙ РАЗ В ОТЕЛЕ ГИФТУН АЗУР
С конца июля отдыхали в отеле Гифтун Азур. Были уже здесь этой весной, и вот теперь впервые в одном и том же отеле второй раз! За 2.5 месяца изменений особенных не произошло.
 •  Wczorajszy dzień
Hotel pierwsza klasa
Hotel, do któ rego chce się wracać. Przyjazny i kompetentny personel, dobre jedzenie, codzienne dokł adne sprzą tanie, nienaganna obsł uga.
 •  3 miesięcy wstecz
Pokój okropny, jak w domach z rozbiórki.
Jest kilka budynkó w. a recenzje ró ż nią się w zależ noś ci od ciał a i personelu, któ ry je myje. Spotkał em kilka osó b na wakacjach w La Rose i każ dy ma inne wraż enia (pytał em czy szczę ś liwi klienci dopł ac...
 •  1 miesiąc wstecz
Dalej, Regino!
Fantastyczna Czwó rka! Postanowiliś my nie dostrzegać minusó w, bo ocena hotelu jest niska, ale okazał o się , ż e takich momentó w w ogó le nie był o, a mamy z czym poró wnywać , bo tylko raz w roku odpoczywamy w Hurghadzie.
 •  2 miesięcy wstecz
Dosłownie miraż!
Cześ ć wszystkim! Mieszkaliś my w tym hotelu w czerwcu 2023 roku. Zacznę od plusó w, bo wymienienie ich jest najł atwiejszym zadaniem. To morze i mał a laguna, gdzie moż na mił o spę dzić czas z dzieckiem, o ile miejscowi nie zdecydują si&#...
 •  2 miesięcy wstecz
Hotel Zah
Wś ró d plusó w jest lokalizacja i park wodny, sprzą taczka był a normalna, chociaż nie zmieniał rę cznikó w, nawet po tym, jak został y rzucone na podł ogę , tylko je podnosił i starannie skł adał .
 •  2 miesięcy wstecz
Normalny hotel
Generalnie hotel jest w porzą dku. Widziane lepsze i gorsze. Wszystko, co jest napisane w negatywnych recenzjach, jest prawdą , najważ niejsze jest, jak to traktować.
 •  3 miesięcy wstecz
Doskonały hotel
Hotel został wybrany przypadkowo, na czacie touroperatoró w podobał a mi się cena)) Przyjechaliś my o 10 rano, oddaliś my dokumenty na recepcję i zostaliś my wysł ani na ś niadanie.
 •  3 miesięcy wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Hurghada