Empire Beach Resort 3*– Opinie

34
Ocena 8.110
na podstawie
34 opinii
№17 w ocenie hotelu Hurghada
5.6 Numer
7.9 Usługa
7.6 Czystość
7.9 Odżywianie
8.3 Infrastruktura
Empire Beach znajduje się na plaży, w pobliżu centrum Hurghady. Otwarty w 1987 roku, ostatni częściowy remont miał miejsce w 2012 roku. Hotel składa się z głównego jednopiętrowego budynku (tylko recepcja) oraz zespołu budynków 1-, 2-, 3-piętrowych. Nadaje się na ekonomiczne rodzinne wakacje.Więcej →
аватар lia.skorobogach
Do Hurghady po raz pierwszy pojechaliś my z mamą . Chciał em zobaczyć inne kurorty w Egipcie i spę dzić stosunkowo niedrogie wakacje. Sama Hurghada radykalnie ró ż ni się od Sharm i już oddaje realia nieturystycznego ż ycia. Niedawno zmieniono nazwę hotelu, wię c należ y zachować ostroż noś ć przy rezerwacji, ponieważ nie dostarczono od razu pod wskazany adres (jest to sieć i ten sam wł aś ciciel ma w pobliż u 3 hotele, ale ró ż nych kategorii). … Już ▾ Do Hurghady po raz pierwszy pojechaliś my z mamą . Chciał em zobaczyć inne kurorty w Egipcie i spę dzić stosunkowo niedrogie wakacje. Sama Hurghada radykalnie ró ż ni się od Sharm i już oddaje realia nieturystycznego ż ycia.
Niedawno zmieniono nazwę hotelu, wię c należ y zachować ostroż noś ć przy rezerwacji, ponieważ nie dostarczono od razu pod wskazany adres (jest to sieć i ten sam wł aś ciciel ma w pobliż u 3 hotele, ale ró ż nych kategorii).
Recepcja chce być lepsza. Bo z ulicy wyglą da zupeł nie ż ał oś nie. Jednak dosł ownie za progiem, kiedy wejdziesz na terytorium - otwiera się naprawdę jasne lato! To wł aś nie ze wzglę du na ten ogró d, kolorowe stoł y i krzesł a, palmy i kwiaty na tle morza wybrał am ten hotel! Wł aś ciwie bardzo proste i bardzo urocze)
O odprawie warto wspomnieć osobno, bo począ tkowo z bardzo sł odkim uś miechem powiedziano nam, ż e zameldowanie jest od 12, ale zameldowanie nastą pi godzinę wcześ niej. Poza tym, ż e mamy pokó j standardowy i jeś li chcemy go zmienić , kosztuje to 20 dolaró w. Prowadził y do ​ ​ prawego skrzydł a naprzeciwko kuchni.
Za nami kolejny hotel, z okna dziedziniec i kawał ek morza, ale pokó j...Tylko szopa. Obskurny, mał y, z niskim sufitem, z malutkim okienkiem, rozpadają cymi się starymi meblami, stromą ł azienką z samym mydł em, wą ską szafą bez sejfu. Jednym sł owem przestraszył a się , tę sknił a za biednymi rejonami Sri Lanki i pobiegł a do recepcji, ż eby zmienić to nieporozumienie. Ale dla pienię dzy. I to był bł ą d. Ponieważ sprytny menadż er wsuną ł kartkę papieru z proś bą o rzekomo bezpł atną zmianę pokoju ze wzglę du na brak bezpiecznej lub ciepł ej wody. Zabrali mnie do lewego budynku, blisko morza, na drugie pię tro, w pokoju jest trochę lepiej, jest sejf, ale nie jest zamknię ty. Musiał em go poprosić o przymocowanie, a takż e o dodanie wieszakó w do szafki i baterii do pilota telewizora. Szybko jednak zdaliś my sobie sprawę , ż e nie to jest najwię kszym problemem. Nie ma ciepł ej wody. Po pó ł tora dniu w drodze i przy zimnym wietrze Hurghady zachorowaliś my i zimny prysznic nie wchodził w grę.
Dł ugo musiał em czekać na mistrza, któ ry dwa razy pró bował coś tam zrobić , ale to nie jest w jego mocy - woda krą ż y najpierw na wyż szych pię trach, potem na niż szych i albo zamarza, albo zamarza nie nagrzewać się . Musiał em znowu zmienić numer (pamię tacie, kierownik znowu chytrze drukuje kartkę papieru, któ rej odmó wił em i wszystko wydaje się być w porzą dku, ale pienią dze już zapł acił em). Tym razem jest to trzecie pię tro, pokó j ze zwykł ymi zasł onami, trochę lepszy remont i wysoki sufit. Jednakż e...brak sejfu. Przestał em się ruszać , bo był a już.11 w nocy, czyli 12 godzin zmiany i poprawiania numeró w! ! To jest za duż o. Kiedy się meldowaliś my, był a gorą ca woda, ale już jej nie był o, kiedy przenieś liś my nasze rzeczy. . .
Poniż szy bę dzie kró tszy i bardziej pozytywny, bo już się rozgoś ciliś my i zadomowiliś my się ) W cią gu dnia i podczas kolacji ł apano gorą cą wodę.
I choć kuchnia był a skromna jak na standardy egipskich hoteli, wszystko tutaj rozjaś nili bardzo sumienni, zaradni i ż yczliwi ludzie.
Jedzenie był o naprawdę smaczne: warzywa, ryż , makaron, grill, mię so, ryby, falafel, zupy i zawsze ś wież e wypieki. Wyszliś my im naprzeciw, kiedy poprosili o wcześ niejsze nakarmienie nas obiadem, abyś my mieli czas na wycieczkę . A po zamó wieniu suchej racji należ y zrobić tylko to! Bo to po prostu nic dobrego - dwa kawał ki niejadalnej kieł basy i sera, buł ka, oliwki, ogó rek, mandarynka i sok. A dookoł a mnó stwo plastiku.
Restauracja rybna a la carte jest pł atna.
Terytorium. Jest pię knie, zielono, kilka basenó w, mał e zjeż dż alnie, ale woda jest zimna, wię c nie ryzykowaliś my wejś cia.
Morze jest tuż obok, zachó d sł oń ca jest dobry, jest zejś cie z molo i tam widać koralowce i ryby! ) Morze czyste, nawet w miarę ciepł e, ale ten sł ynny wiatr Hurghady...teraz już wiem co to jest. Pali i wieje mrozem, kiedy wychodzisz mokry, jest styczeń , przypomnę.
Jednak pobliski hotel tej sieci ma naprawdę gorą cy basen z pię knym widokiem na morze, my tam pojechaliś my, a ich goś cie przyszli na naszą plaż ę , ż eby się opalać , bo mamy dł uż sze sł oń ce.
Animacja jest fajna, ś wietny zespó ł , wszyscy energiczni, peł ni pasji, codzienne gry, tań ce, rozrywka w cią gu dnia, a wieczorem show z tań cami.
Stosunkowo niedaleko lokalny bazar, dobry kantor w Alexa w hotelu „4 Seasons”, kawiarnie oraz centrum Hurghady z duż ym i dochodowym Carrefourem. Central Market Street Sheraton – trochę ś mieci, jeś li o mnie chodzi. Zmę czony, wcale mi się to nie podobał o. Uber jest najlepszy do poruszania się . Ś mieszne ceny i dobra obsł uga.
Jeś li chodzi o hotel, ogó lnie rzecz biorą c, jest wię cej zalet niż wad i silna chę ć zmiany - zrobił o to dobre wraż enie)
Вхід на територію Вид з номеру третього поверху лівого корпусу
аватар larisa_27
 •  podróżował 1 miesiąc wstecz
Ocena 9.0
Byliś my w tym hotelu już drugi raz z dwó jką dzieci. Pię kny zadbany teren. Trzy baseny (dwa z nich podgrzewane) i mał y park wodny (trzy zjeż dż alnie). Wygodna, pię kna plaż a, ma wł asną mał ą rafę , moż na oglą dać ryby. … Już ▾ Byliś my w tym hotelu już drugi raz z dwó jką dzieci. Pię kny zadbany teren. Trzy baseny (dwa z nich podgrzewane) i mał y park wodny (trzy zjeż dż alnie). Wygodna, pię kna plaż a, ma wł asną mał ą rafę , moż na oglą dać ryby. Jedzenie dobre, urozmaicone i cał kiem smaczne. Obsł uga jest doś ć uprzejma, a jednocześ nie dyskretna. Jedynym minusem jest bardzo stara liczba pokoi. Chociaż w pokoju jest wszystko, czego potrzebujesz: klimatyzacja, lodó wka, telewizor, czajnik i sejf. Jeś li bę dzie taka moż liwoś ć , pojedziemy jeszcze raz.
аватар Victoria555
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w hotelu ROYAL STAR EMPIRE BEACH RESORT 3 * w Hurghadzie, hotel jest dobry, pokó j był z widokiem na plaż ę , okolica hotelu jest doskonał a, jedzenie mi się podobał o. Mó j mą ż i ja pojechaliś my na rajską wyspę Giftun, pozostał y tylko pozytywne wraż enia. … Już ▾ Odpoczywaliś my w hotelu ROYAL STAR EMPIRE BEACH RESORT 3 * w Hurghadzie, hotel jest dobry, pokó j był z widokiem na plaż ę , okolica hotelu jest doskonał a, jedzenie mi się podobał o. Mó j mą ż i ja pojechaliś my na rajską wyspę Giftun, pozostał y tylko pozytywne wraż enia. Był y przystanki na nurkowanie na otwartym morzu w pobliż u raf koralowych, bardzo pię kne. My też pł ywaliś my, opalaliś my się , piasek na wyspie jest ś nież nobiał y, woda czysta, przejrzysta. Raj jednym sł owem! Trasa odbył a się w ramzestour.
аватар Kiev.sava
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 4.0
Wybrał eś hotel wł aś nie z tego powodu? ż e wynik był wyż szy niż w Zahabii. Teren jest mał y, zielony, nie ma gdzie chodzić . Jedzenie jest ok, ale to samo. Standard, obiad: ryba i mię so (dró b), kolacja to samo, tylko moż e coś na grilla. … Już ▾ Wybrał eś hotel wł aś nie z tego powodu? ż e wynik był wyż szy niż w Zahabii.
Teren jest mał y, zielony, nie ma gdzie chodzić . Jedzenie jest ok, ale to samo. Standard, obiad: ryba i mię so (dró b), kolacja to samo, tylko moż e coś na grilla. Nie bę dziesz gł odny, ale tydzień pó ź niej poszedł em na targ rybny po krewetki).
Pokoje, zmienił y się trzy. Stary, gł oś ny.
Plaż a jest dobrym wejś ciem, moż na zobaczyć : mureny, skrzydlice, rogatnice, plantację jeż y). Niskie leż aki, plaż a na dwa hotele, duż o uciekł o) Rosjan.
Вход в море Акватория пляжа Бассейны Пляж Лужайка ,возле ресторана и номеров,где пьяные русские любили петь Черный ворон ,Мороз и т.д Номер последний 3й.уборка уже была,вы её не видите,а она была)
аватар dilem
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 8.0
Za te pienią dze w hotelu wszystko jest w porzą dku, z wyją tkiem martwych pokoi. Umieszczono nas w „dobrym pokoju”, a nie tylko w „pię knych oczach”. Kiedy weszliś my do niego z ż oną , od razu zadał em sobie pytanie, co to za „zł y numer”. Ale nie wywoł aliś my zamieszania i ustaliliś my. … Już ▾ Za te pienią dze w hotelu wszystko jest w porzą dku, z wyją tkiem martwych pokoi. Umieszczono nas w „dobrym pokoju”, a nie tylko w „pię knych oczach”. Kiedy weszliś my do niego z ż oną , od razu zadał em sobie pytanie, co to za „zł y numer”. Ale nie wywoł aliś my zamieszania i ustaliliś my. Lodó wka i mieszkanie grzechotał y jak traktor. Musiał y być wył ą czane na noc. Czytał em w recenzjach, ż e był problem z ciepł ą wodą . Ale tutaj był o odwrotnie. Zimna woda ledwo pł ynę ł a, co był o problemem pod prysznicem. Wybó r jedzenia nie jest taki sam jak w 5 gwiazdkowym hotelu, ale był wybó r, jedzenie pyszne - gł odny nie bę dzie. Morze i restauracja - 1 min. ruszaj się . Morze jest czyste, wejś cie typu piaskowego (wystarczy wejś ć po lewej stronie plaż y). Chę tni mogą pł ywać z maską - zobacz koralowce. Z miejscami na plaż y napię cie (tu przyjeż dż ają wszyscy z są siedniego hotelu - 1 wł aś ciciel na 2 hotele), ale zawsze moż na znaleź ć miejsce lub zabrać je o 7-8 rano. Podsumowanie: za 450-600 dolaró w dla dwojga moż na zamkną ć oczy na niedocią gnię cia i cieszyć się zaletami.
аватар
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Hotel odpowiada jego opisowi w Internecie. Znajduje się na pierwszej linii, pię kne terytorium i dobra plaż a. Pyszne jedzenie i uprzejmy personel. Dobre zakwaterowanie z wygodnymi pokojami. Naprawdę podobał mi się pobyt tutaj. … Już ▾ Hotel odpowiada jego opisowi w Internecie. Znajduje się na pierwszej linii, pię kne terytorium i dobra plaż a. Pyszne jedzenie i uprzejmy personel. Dobre zakwaterowanie z wygodnymi pokojami. Naprawdę podobał mi się pobyt tutaj.
аватар romleon
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Najlepszy w swoim przedziale cenowym! Duż y teren zielony, ł adna plaż a z piaszczystym wejś ciem do morza. Ż adne kapcie nie są potrzebne. Dobra restauracja z szerokim wyborem potraw. Niestety...niestety, ale bez darmowego alkoholu. Herbata, kawa, duszek - bez ograniczeń. … Już ▾ Najlepszy w swoim przedziale cenowym! Duż y teren zielony, ł adna plaż a z piaszczystym wejś ciem do morza. Ż adne kapcie nie są potrzebne. Dobra restauracja z szerokim wyborem potraw. Niestety...niestety, ale bez darmowego alkoholu. Herbata, kawa, duszek - bez ograniczeń.

Plaż a jest czysta i regularnie sprzą tana. Leż aki mają ogrodzenia od wiatru (choć nie był o silnego wiatru) i ciekawskich oczu. Jedyne leż aki...przeważ nie bardzo niskie. Odebraliś my parę na nogach i rano Bengalczycy „zajmują ” ich rę cznikiem. Rę czniki oczywiś cie rozdawane są ró wnież na plaż y, ale po godzinie 9:00. Rę czniki nie są nowe, pł oty są miejscami zniszczone i uzupeł nione pł ó tnem, ale to 3 gwiazdki.

Hotel blisko centrum. Do każ dego minibusa moż na dojechać za 2LE = 0.1 USD lub pieszo przez 20 minut. Jeś li idziesz pieszo - uważ aj na Seryozha, któ ry jest na sł uż bie na ś rodku ś cież ki w jednym ze sklepó w wycieczkowych; )

Wybierają c hotel na Booking szukał am niedrogiego, ale dobrego hotelu. Myś lę , ż e ten jest najlepszy.

Recenzja wideo - youtube. be/x5t4y2NqCKg.
Туалет Номер - вид на входную дверь Номер - вид на выход на крыльцо Столики у ресторана, вид на парк
аватар yulya.dudnik.86
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 7.0
wybrał hotel na podstawie rankingu wś ró d hoteli i ceny wycieczki. hotel jest normalny. personel reaguje. urozmaicone jedzenie, owoce, ciastka, napoje. terytorium jest zadbane, pracownicy od 5 rano zaczynają sprzą tać , jeden basen jest podgrzewany, drugi nie. plaż a jest normalna, wejś cie do morza dobre, nie kupili nawet butó w. … Już ▾ wybrał hotel na podstawie rankingu wś ró d hoteli i ceny wycieczki. hotel jest normalny. personel reaguje. urozmaicone jedzenie, owoce, ciastka, napoje. terytorium jest zadbane, pracownicy od 5 rano zaczynają sprzą tać , jeden basen jest podgrzewany, drugi nie. plaż a jest normalna, wejś cie do morza dobre, nie kupili nawet butó w. ryby, koralowce, wszystko. brak skarg na numer do. przyszli spać i wzią ć prysznic i to wszystko. Internet jest sł aby, ale Skype jest moż liwy. Wycieczki do hoteli są drogie. na przykł ad jeden dzień w Kairze kosztuje 90 dolaró w, a jeś li wyjdziesz z hotelu i skrę cisz w lewo, pó jdziesz za kawiarnię i inny hotel, to moż esz kupić tę samą wycieczkę od Omara za 60 dolaró w, a jeś li się targujesz, to za 50 dolaró w. podró ż ował i był szczę ś liwy. cena ta obejmuje przewodnika rosyjskoję zycznego, wygodny autobus, ostroż nych kierowcó w, wizytę w Muzeum Narodowym w Kairze, obiad z widokiem na piramidy, wizytę w piramidach, sfinksa i zejś cie do jednej z piramid, ja nie pamię tam dokł adnie jak to się nazywa, po prostu znam ż onę szlachcica bliskiego faraonowi a takż e wizytę w sklepie z olejami (nie kupuje się ceny wię cej niż trzy razy niż w zwykł ych sklepach) i fabrykę papirusó w ( znaczenie jest takie samo jak w sklepie z olejami). wię c nie bó j się robić wycieczek na ulicy, są one ró wnież obję te ubezpieczeniem. po prostu wszyscy taktownie zapominają o tym rozmawiać . Pamią tki lepiej zabrać w drodze do hotelu Triton, któ ry znajduje się na drugiej linii. i targuj się , targuj się i targuj ponownie. powiedzmy, ż e coś kosztuje 15 dolaró w, a ja kupuję za 5 dolaró w. otoczy Cię uwaga, co powiedzieć , gdy zejdziesz do holu i zaczniesz iś ć w kierunku baru, a gdy do niego dojdziesz otrzymasz dobry koktajl. aw tym samym hotelu u sprzedawcy pamią tek i olejkó w moż na kupić.35 gramó w olejkó w za dwa dolary, a za dolara moż na kupić papirus wielkoś ci kartki A4. do hotelu przyjeż dż ają Niemcy, Arabowie, w przedostatnim dniu przyjazdu przybył a grupa turystó w z Malezji. wię c dla tych, któ rzy nie szukają zł otej toalety i jedwabnej narzuty, ten hotel pozostawi cał kiem niezł e wraż enie.
аватар
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 7.0
Dotarł em do tego hotelu przypadkowo - odebrał em wycieczkę na dwoje na 8 dni na stronie internetowej biura podró ż y Unitours, ustalił em cenę , przeczytał em recenzje - za 3 * wydawał o się , ż e nic, poszedł em do biura podró ż y, aby zapł acić , rozmawiał em z kierownikiem, powiedzieli mi o wszystkich minusach i plusach hotelu, ale dzię ki za ostrzeż enie, byliś my już przygotowani na kilka chwil i nie popsuliś my sobie humoru na miejscu. … Już ▾ Dotarł em do tego hotelu przypadkowo - odebrał em wycieczkę na dwoje na 8 dni na stronie internetowej biura podró ż y Unitours, ustalił em cenę , przeczytał em recenzje - za 3 * wydawał o się , ż e nic, poszedł em do biura podró ż y, aby zapł acić , rozmawiał em z kierownikiem, powiedzieli mi o wszystkich minusach i plusach hotelu, ale dzię ki za ostrzeż enie, byliś my już przygotowani na kilka chwil i nie popsuliś my sobie humoru na miejscu. Hotel jest mał y , w drugiej linii jest jeszcze Empire Hotel 3* (nie mieszajcie tego), jest basen i bary. Naprawa został a oczywiś cie wykonana dawno temu, ale to dobrze, nie podobał mi się pokó j - szafa był a wykonana z tego samego materiał u co ś ciany, szczerze mó wią c dziwny widok. Mieliś my sejf w pokoju, ale niektó rzy turyś ci musieli udać się do recepcji i skorzystać z sejfu, choć ró wnież za darmo. Animacja w ję zyku rosyjskim jest. Plaż a jest piaszczysta, są korale, zaczynają dalej, są zadowoleni z morza.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар
 •  podróżował 12 lat wstecz
Ocena 5.0
Odpoczywaliś my od poł owy do koń ca lipca tego roku ze znajomymi. Recepcja jest tak mał ym pokojem z kilkoma miejscami siedzą cymi, ż e jeś li duż a liczba osó b się zameldował a / wymeldował a, moż e nie wystarczyć miejsca. Egipcjanin natychmiast zapytał „Czy jesteś dobry czy zł y? ”. … Już ▾ Odpoczywaliś my od poł owy do koń ca lipca tego roku ze znajomymi. Recepcja jest tak mał ym pokojem z kilkoma miejscami siedzą cymi, ż e jeś li duż a liczba osó b się zameldował a / wymeldował a, moż e nie wystarczyć miejsca. Egipcjanin natychmiast zapytał „Czy jesteś dobry czy zł y? ”. Otrzymawszy w odpowiedzi „dobre” liczby, zaczą ł marszczyć cycki, robić gą bki w kokardki, kosić w kierunku paszportó w i w inny sposó b pokazywać swoje „powiedz, W tej chwili przyniosę cał e pię kno, ale musisz ugł askać zł ote ciał ka w zielonych banknotach”. . otrzymawszy upragniony rachunek, jego policzki zaró ż owił y się , klikną ł kilka razy palcem wskazują cym w myszkę i zał oż ył mał e czerwone bransoletki. . pokoje był y pię kne - stó ł , krzesł o i szafka nocna z litego drewna (myś lę , ż e rzadkie i bardzo cenne, ale pod centymetrową warstwą farby nie domyś lono się konstrukcji, fajnie był o pomyś leć , ż e to klon kanadyjski) , szafa wnę kowa bardzo skutecznie ł ą czył a wą ską gł ę bokoś ć i klapy, któ re nie są szczelnie zamknię te, dzię ki czemu ubrania nie bę dą się gniotł y i nie spleś niał y od wilgoci. . Dumą pokoju jest lokalny klimatyzator YORK - cud egipskiej inż ynierii. . przy prawidł owym uł oż eniu gł owy moż e sł uż yć jako suszarka do wł osó w, ponieważ na począ tkowym etapie nie moż na był o z niej wyzię bić . . pocą c się mocno podczas demontaż u chumodanó w, postanowiono skorzystać z miejscowego prysznica. . Ciś nienie wody nie dotarł o do mojego wychudzonego ciał a, wię c podję to strategicznie sł uszną decyzję , by jedną rę ką podlewać się tą konewką , a drugą trzymać zasł onę , aby woda wpadał a do rondla w cał oś ci. . w jakiś sposó b zmywają c egipski kurz (pó ź niej ta procedura stał a się znacznie bardziej zrę czna), odkrył skalę i rozmach egipskiej goś cinnoś ci - nie był o rę cznikó w do ciał a jako takich, a takie, któ re starczał y tylko na pó ł dupy. . Na szczę ś cie był o ich dwó ch, bo wstyd został cał kowicie zakryty. . po wyschnię ciu i przebraniu się skierował do recepcji, dopytywał się "mają problemy z wizą z klimą - nie pracuje", został przysią gnię ty zapewnienie, ż e ustalona grupa natychmiast zajmie się tym nieporozumieniem. . Zadowolony udał się do lokalnej jadł odajni Olivos, aby skosztować Allinklyusian zamorskiej kapuś niaka lub innego prostego jedzenia. . jeden z moich znajomych od razu nał oż ył na siebie miejscowe jogurty i bez obaw zaczą ł je jeś ć bezpoś rednio ł yż ką i do siebie. . po czym bezpiecznie wyruszył na dwa dni, aby przetestować wytrzymał oś ć egipskiej kanalizacji pod ką tem ultrawysokich ciś nień . . rury był y skrę cone. . Egipscy hydraulicy rzą dzą ! Co prawda w jednym z są siednich pokoi przebił się prysznic czy coś , ale cał y korytarz był zalany. . nie zauważ ono pł ywają cych kapci ani ż adnych innych substancji, niewiele był o rozlewu krwi. . w mię dzyczasie cał e sympozjum 5 osó b i jedna drabina zebrał o się w pobliż u naszego zaciekł ego Condera. . spadł na najmł odszego i najwyraź niej najmą drzejszego, aby wspią ć się na drabinę , ponieważ tylko on miał ś rubokrę t i szczypce. . 15 minut pó ź niej zadzwonili i poprosili o wypró bowanie kondera na mrozie - czy jest zimno? przezię bienie! zwiną ł drabinę , ś rubokrę t i szczypce i pogalopował , ż eby wł ą czyć kondery w innych pokojach. . noc był a niespokojna i leniwa - konder-dowcipniś ponownie zamienił się w suszarkę do wł osó w i cał kowicie odmó wił siania chł odu i snu. . telefon do recepcji "mam problemy z wizą klimatyzacja - znowu nie dział a", odpowiedź brzmi "butz-team leci na ratunek". . i rzeczywiś cie po 30 minutach przyszł y dwie, ale bez drabiny i szczypiec - utwardzone! patrzyli na coś oczami, machali rę kami w pobliż u wylotu przewodu, mó wili „freon” i znikali w nocy. . zadzwonili do recepcji i wyjaś nili bardziej szczegó ł owo istotę problemu „jarzmo freonowe, bę dzie jutro, dobranoc”. . spocone prześ cieradł a - przychodzę do Ciebie! moż esz to wszystko opisać od dawna, w ogó le conder był naprawiony na 4 dzień , ale od czasu do czasu okazywał sympatię do grzał ki. . był o rozwią zanie - trzeba zdobyć kartę "podają cą prą d", poczekać , aż wszystko zgaś nie i ponownie wł oż yć do tego oł tarza. . jest plaż a. . są dzą c po garstce ludzi chodzą cych po dnie jak kraby w maskach i bez pł etw - tam też powinny być ryby. . Sam tego nie widział em, bo wpadł em do Morza Czerwonego, zrobił em trzy pię kne huś tawki w stylu klasycznym i pilnie wylą dował em, inaczej nigdy nie wiadomo co. . Nie widział em jeż owcó w, ale niektó rzy z naszych rodakó w mó wili, ż e tu i tu mieszkają rodziny tych kł ują cych stworzeń i dla jasnoś ci pokazali uką szone nogi. . dlatego tytanowe buty są bezwzglę dnie konieczne, a oł owiane spodenki zaskoczą lokalną publicznoś ć i przyczynią się do dokł adniejszego zbadania dna morskiego - bez nich problematyczne jest zanurzenie ciał a w wodzie Morza Czerwonego, sł ona woda nie przyjmuje rosyjskiego ciał a i wypycha go z powrotem na powierzchnię , z dala od jego skarbó w. . Radzę paniom zwracać uwagę na arabskie dzieci w nieokreś lonym wieku w maskach - niejako ci wielcy kochankowie pł ywają i badają z bliska wasze przyjemne wypukł oś ci i zagł ę bienia, zanurzają c czaszki w wodzie i hał aś liwie wę szą c do rurki. . Schelbonó w ł atwo się szkoli i odsuwa od przedmiotu studió w, ale nie na dł ugo. . dlatego moż na je rozprowadzać nawet w celach profilaktycznych, ale tylko szczeliny, z któ rych tonie się poważ niejszy rodzaj „fofan”, ś redniej wielkoś ci dzieci, co powoduje skrajną dezaprobatę cał ego arabskiego teipu. . na począ tku myś leli, ż e go ukradli, ale kiedy poszli po sok i odkryli, ż e go brakuje, nie ukradli go, po prostu go schrzanili. . nie deklarowali w recepcji, to taka codziennoś ć mię dzy nami, turystami. . rano dziwnym zbiegiem okolicznoś ci Francuzi też zgubili rę czniki, co za utrapienie, ojcowie! Dobrze, ż e znaleź liś my nasze. . ogó lnie wypoczę ty za wszystkie pienią dze!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
Pokaż więcej »


awatara shok23
W połowie lutego jadę z mamą do Egiptu, nie mam dużo pieniędzy, ale chcę jechać nad morze.Agencja oferuje do wyboru trzy hotele: Triton Empire Beach, Minamark Club Beach i Sultan Plaża Cena za 10 dni to 27000, Sultan Beach od razu znika, zostały dwie do wyboru.
12 lat wstecz  •  6 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara Valatera
bardzo ważne
12 lat wstecz  •  3 abonent 2 odpowiedź
awatara lady.oksana694
bo jestem bardzo zainteresowany!
13 lat wstecz  •  4 abonent 6 odpowiedzi
awatara ATamara-9
Jadę do tego hotelu na Nowy Rok. Nie chcę być pokarmem dla rekinów. Bardzo się martwię o bezpieczne pływanie. Mam nadzieję, że plaża jest ogrodzona siatką. Kto wie, proszę napisz.
13 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara vlr777
Jaka jest sytuacja teraz, po zanieczyszczeniu plaż olejami.
14 lat wstecz  •  5 subskrybenci 6 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Park wodny w dżungli
Ocena 9.6
Egipt, Hurghada
Rozrywka, Wypoczynek

Empire Beach расположен на пляже, недалеко от центра Хургады. Открыт в 1987 году, последняя частичная реновация прошла в 2012 году. Отель состоит из основного 1-этажного здания (только ресепшн) и комплекса 1-, 2-, 3-этажных корпусов. Подходит для экономичного семейного отдыха.

Lokalizacja В 7 км от аэропорта г. Хургада, в центре Старого города, на самом берегу моря.
Opis plaży Песчано-каменистый пляж.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, доступ в Интернет, 2 ресторана, 2 ресторана A la Carte в Empire Hotel (Chez Pascal, Dolce Vita), 3 бара, 2 открытых бассейна (1 с подогревом в зимнее время), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно, магазины сувениров, торговый центр Empire в 200 м. от отеля.

В ресторане Chez Pascal подают блюда бельгийской кухни, а также стейки, блюда из морепродуктов и омаров. В оживленном баре Peanuts готовят блюда интернациональной и региональной кухни.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • bezpieczny  FREE 
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • lekarz
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci 1 бассейн (с подогревом в зимнее время). Trixie Kids Club: 4-8 лет Trixie Kids, 9-12 лет Trixie Cool. Детская анимация.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Дартс (бесплатно), водное поло (бесплатно), бочче (бесплатно), аквааэробика (бесплатно), сноркелинг (бесплатно), танцы живота, уроки арабского языка, караоке в баре Peanuts, дайвинг-центр (платно).
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 163 номера.

W pokojach

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • budzenie na życzenie
 • balkon/taras
Adres 2 Cornish St., Hurghada, Red Sea, Egypt
Telefony: +20 65 3543903
Stronie internetowej: Empire Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.