Recenzje i historie o hotelach Dahab

Historie turystyczne o Dahab dodaj historię
Dobry hotel na relaksujące wakacje?
Hotel jest bardzo "nowy", ale godny uwagi w poró wnaniu do wielu budż etowych 5*Urok. Hotel poł oż ony na koń cu laguny, u podnó ż a gó r, bardzo przytulny, ale sł oń ce zachodzi nieco wcześ niej.
 •  2 roku wstecz
Wspaniały hotel dla zdrowych ludzi?
Jest niewielu goś ci. Zameldowanie natychmiast po przyjeź dzie. O 11 rano usiedliś my, choć wedł ug mnie nie powinno być wcześ niej niż o 14:00.
 •  2 roku wstecz
Czy wieś jest szczęśliwa?
Hotel jest w 100% peł ny (70-80% Rosjan, 10-15% Ukraiń có w, do 10% Niemcó w, Polakó w i Biał orusinó w) i niewiele został o z wioski szczę ś liwego ż ycia i relaksu.
 •  2 roku wstecz
Ładny, cichy hotel na relaks bez zamieszania?
Nieczę sto to wychodzi. Piszę pierwszy, wcześ niej tylko czytał em. ) Odpoczywał em na począ tku listopada (11 nocy). Przeczytał em wiele recenzji, zaró wno dobrych, jak i innych.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel do nurkowania i snorkelingu. Brak wifi
Dobry hotel na relaksują ce wakacje. Dla mił oś nikó w nurkowania, snorkelingu lub po prostu pł ywania to raj. Zameldowanie był o szybkie, hotel był o 10:40, a zameldowanie o 11:30 (11A1) Pokó j jest dobry, poś ciel jest czysta, zmieniana jest codziennie,...
 •  3 roku wstecz
Hotel na zdjęciu jest lepszy niż w naturze?
Hotel dla spokojnych pł etwonurkó w, 15 minut od Dahabu, koń ca ś wiata. Morze jest chł odne, wiatr jest stał y, rafy i ryby z maską widać inaczej, jeś li nie przypł yw.
 •  3 roku wstecz
Dobry hotel, internet nie jest świetny?
Ogó lnie reszta poszł a dobrze - hotel ma solidną.4! Ciche otoczenie, mił y i nie bezczelny personel, wygodne miejsce do snurkowania i nurkowania. Kontyngent urlopowiczó w jest najbardziej zró ż nicowany: Niemcy, Polacy, Ukraiń cy, Biał orusini, Rosjanie i...
 •  3 roku wstecz
Doskonały hotel?
Doskonał y hotel. Dobra kuchnia, znakomita rafa koralowa, sala bardzo duż a, spokó j, komfort. Niezwykle uważ ny personel: specjalne podzię kowania dla administratora Bassama, któ ry zawsze szedł do przodu i pomagał .
 •  3 roku wstecz
Dobry hotel?
Odpoczywaj w zimie, wię c najpierw pogoda był a doskonał a, potem burza i trzask zimna, potem znó w był o ciepł o. Morze 23 gr. Hotel jest cichy, rodzinny.
 •  3 roku wstecz
Hotel nie jest polecany?
Odpoczywaliś my w paź dzierniku 2021 roku. Do hotelu przyjechaliś my o 7 rano, zał oż yliś my bransoletki po 10.00, ustaliliś my o 15.00.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Dahab