Recenzje i historie o hotelach Bułgaria

Historie turystyczne o Bułgaria dodaj historię
Bułgaria 2021. Według miast i kurortów!
Jak ł atwo i prosto zaplanować podró ż w czasie epidemii, zanim trzeba był o wybierać spoś ró d dwustu krajó w, gdzie i kiedy jest to bardziej opł acalne, któ rymi liniami lotniczymi latać i gdzie się przesiadać .
 •  3 roku wstecz
Jak włamać się do Bułgarii w 2020 roku, czyli podróż samochodem z Charkowa do Bułgarii?
CHARKÓ W-ODESSA W tym szalonym 2020 roku zaplanowaliś my jedno, ale okazał o się , ż e nic. . . Odmó wiliś my rezerwacji, ponieważ granice był y zamknię te, a Ukraiń cy nie byli przyjmowani za granicę .
 •  4 roku wstecz
Cierpienie na nartach, czyli zimowa zabawa
Bansko – gó ry czy bary? Chciał em pojeź dzić na nartach. Nie musiał em nawet zastanawiać się , doką d pojechać - moi buł garscy przyjaciele i koledzy z letniej pracy w Sł onecznym Brzegu natarczywie zapraszali mnie od kilku tygodni do Bansko, ...
 •  4 roku wstecz
Słoneczny Brzeg 2019: taniec i praca
Szkolenie jest reklamowane w Internecie - stwó rz wł asną wycieczkę jogi w Buł garii, jeś li oczywiś cie tam mieszkasz. Có ż , kiedy przyjeż dż asz tam do pracy, mieszkasz tam, czy co?
 •  4 roku wstecz
O Bułgarii
Każ dego roku, kiedy przyjeż dż asz na pó ł nocne wybrzeż e, musisz zauważ yć zmiany i to nie na lepsze. Powstają i budowane są nowe hotele i domy: pią ta, szó sta linia, nie ma miejsca - budują na zboczach gó r, wycinają ter...
 •  5 lat wstecz
Wycieczka do Bułgarii
Chcę podzielić się z tymi, któ rzy wybierają się na wakacje do Buł garii. Zwykle nigdy nie piszę recenzji, ale w tym przypadku, jak mó wią , wywarł o.
 •  5 lat wstecz
Resort Bałczik i trochę wokół?
W mieś cie Bał czkik wszystko jest bardzo proste, szczere, przystę pne, trochę sowieckie. Ale to wcale nie psuje ogó lnego wraż enia. Sezon turystyczny zaczyna się po 15 czerwca, przed tą datą wcią ż jest niewielu turystó w, a wiele rzeczy...
 •  5 lat wstecz
Bułgarskie namiętności-kagańce, czyli jak spędziłam lato 2018
Witam wszystkich, moi drodzy czytelnicy, zaró wno zwykli, jak i, mam nadzieję , nowi! Przepraszam, ż e od dawna nie jestem zadowolony z moich wynalazkó w, chociaż jak widzę moje teksty ż yją powoli, a nawet biorą udział w konkursach bez mojej wiedzy...
 •  4 roku wstecz
Wspaniałe wakacje
Po raz pierwszy pojechaliś my z ż oną do Buł garii na wakacje - naprawdę mi się podobał o! Ś red. ubezpieczenie i zielona karta na samochó d zrobione z gó ry (1350 UAH).
 •  6 lat wstecz
NAJBARDZIEJ PRAWIDŁOWA RECENZJA
Buł garia to kraj cudó w! Czy chodzi o Moł dawię ? Ogó lnie zdecydowaliś my się udać do Buł garii w Przeglą dzie. Ponieważ nie ma bezpoś rednich lotó w z Odessy, jak mó wią , z Moskwy za 100 dolcó w tam iz powrotem,...
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »