Laguna Park 4*– Opinie

12
Ocena 9.610
na podstawie
12 opinii
№2 w ocenie hotelu Słoneczna plaża
9.8 Numer
9.7 Usługa
9.7 Czystość
9.8 Odżywianie
9.7 Infrastruktura
Hotel położony jest w centralnej części Słonecznego Brzegu, zaledwie 300 metrów od centrum kurortu i 250 metrów od plaży. Zbudowany w 2001 roku, ostatni remont w 2014 roku. Hotel jest idealnym miejscem na wakacje na plaży.Więcej →
аватар 86jjj
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Trzy lata temu odpoczywał am w tym hotelu (recenzja - patrz niż ej) z moją.7-letnią wnuczką , aw tym roku ś wietnie odpoczywaliś my tu z naszym 7-letnim wnukiem. Poziom usł ug został utrzymany pomimo chowu i innych trudnoś ci. Jestem wdzię czna hotelowi za cudowne wakacje, wszystko utrzymał o się na wyją tkowo dobrym poziomie, baseny zachwycają , zjeż dż alnie dział ają , rozrywka jest ciekawa, wszystko jest po prostu cudowne, na solidnym systemie 10 na 10 punktó w. … Już ▾ Trzy lata temu odpoczywał am w tym hotelu (recenzja - patrz niż ej) z moją.7-letnią wnuczką , aw tym roku ś wietnie odpoczywaliś my tu z naszym 7-letnim wnukiem. Poziom usł ug został utrzymany pomimo chowu i innych trudnoś ci. Jestem wdzię czna hotelowi za cudowne wakacje, wszystko utrzymał o się na wyją tkowo dobrym poziomie, baseny zachwycają , zjeż dż alnie dział ają , rozrywka jest ciekawa, wszystko jest po prostu cudowne, na solidnym systemie 10 na 10 punktó w.
Бассейн Вид из номера на пятом этаже, корпус А.
аватар 86jjj
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Ś wietny hotel i wspaniał e wakacje! Zgadzam się z poprzednią recenzją Eleny (Toloshnaya) i nie powtó rzę tego, co jest napisane poniż ej. Jednak rę cznik plaż owy jest wydawany na karcie i zwracasz go w zamian za kartę . Utrata karty - 15 lew. Hotel wprawdzie bez luksusu, ale dobra i dobrze skoordynowana praca cał ego personelu nie jest czymś , co czę sto spotyka się , za co Laguna Park jest duż ym plusem. … Już ▾ Ś wietny hotel i wspaniał e wakacje! Zgadzam się z poprzednią recenzją Eleny (Toloshnaya) i nie powtó rzę tego, co jest napisane poniż ej. Jednak rę cznik plaż owy jest wydawany na karcie i zwracasz go w zamian za kartę . Utrata karty - 15 lew. Hotel wprawdzie bez luksusu, ale dobra i dobrze skoordynowana praca cał ego personelu nie jest czymś , co czę sto spotyka się , za co Laguna Park jest duż ym plusem.
Jedzenie, jak powiedzieli inni, jest doskonał e! Wszystko jest pyszne, osobno zauważ ę apetyczną prezentację : kucharze gotują dla goś ci hotelu na widoku, jest to rodzaj mał ego show. Podczas czterech nocy, któ re spę dziliś my w hotelu, opró cz wszystkiego, co pyszne, był y mule, oś miornice, kalmary, sushi (wieczor azjatycki), sał atka z awokado, steki z ł ososia i bardzo smaczne sery (w tym dor blue). Bez sł ó w, ś wietny poziom, po prostu ś wietny! Lody już napisano, co jest pyszne? ))) Bardzo! Gatunki 5-6.
I ś wietny park wodny. Wnuczka ma 7 lat, pł ywał a wszę dzie, we wszystkich basenach, z wyją tkiem oś miornicy dla najmniejszych. Osoby poniż ej 1 m 30 cm nie mają wstę pu na zjeż dż alnie dla dorosł ych bez eskorty. Wię c zeszliś my razem po zjeż dż alniach, był o bardzo dobrze.
Umieszczono nas w bloku B na 6 pię trze z widokiem na park wodny, oczywiś cie też nam się bardzo podobał o, bo naszym celem nie był o odpoczywanie w ciszy: mieszkaliś my w ciszy ś w. Wł asa przed Parkiem Laguna, a to był o wystarczy nam. Izolacja akustyczna w pokoju nie jest zł a, a zasł ony grube, sen w cią gu dnia mocny i spokojny, w aquaparku jest gł oś no i chł odno, rano godzina morza, jedzenie po prostu magiczne, a co jeszcze pierwszoklasista potrzebuje dobrego wypoczynku nad morzem?
Hotel jest idealny na niespokojne rodzinne wakacje : ) Có ż , mił oś nicy relaksują cego wypoczynku docenili to, są dzą c po opiniach poniż ej.
Вид с балкона на аквапарк с его тремя слайдами. Вид с балкона на Пиратский бассейн. Бассейн
аватар Toloshnaya
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel Laguna Park jest doś ć zgodny z 4 *. Poró wnują c go ze WSZYSTKIMI hotelami 4* w Grecji, Wł oszech, Buł garii i 5* w Turcji, okazał się jednym z najlepszych w mojej osobistej ocenie. 1. Zameldowanie w hotelu - od 14-00. Przyjechaliś my o 11 i zameldowaliś my się o 13. … Już ▾ Hotel Laguna Park jest doś ć zgodny z 4 *. Poró wnują c go ze WSZYSTKIMI hotelami 4* w Grecji, Wł oszech, Buł garii i 5* w Turcji, okazał się jednym z najlepszych w mojej osobistej ocenie.
1. Zameldowanie w hotelu - od 14-00. Przyjechaliś my o 11 i zameldowaliś my się o 13.00. Dostaliś my dobry numer w bloku B nad gł ó wnym wejś ciem, był o cicho i prawie przez cał y dzień w cieniu. Hotel bez luksusu, surowe, skromne wnę trze. Ma mał y teren zielony. Podzielony na pię ć blokó w. A, B, C w gł ó wnym budynku, D i E w drugim budynku. Przy każ dym budynku znajduje się basen. W pobliż u basenó w bary z napojami. Leż akó w wystarczy dla wszystkich. Pokó j jest po remoncie, wszystko dział a, ł ó ż ka dobre, czysto. Nasza suszarka do wł osó w się zepsuł a (nie wył ą czył a się , gdy był a zawieszona), powiedzieli pokojó wce, technik przyszedł za 10 minut i gdy byliś my na morzu, wymienił suszarkę na inną dział ają cą ). Rę czniki zmieniane codziennie, poś ciel co 3 dni. Rę czniki plaż owe wydawane są rano w recepcji, a wieczorem wrzucasz je do kosza przy basenie. WiFi jest bezpł atne tylko w holu.
2. Lokalizacja - tak, to 3 linia, ale jeś li wyjdziesz z hotelu prawą bramą , to idziesz 150 metró w, skrę casz w lewo i idziesz ś cież ką mię dzy hotelami plaż owymi Riu i Neptun, wzdł uż któ rej roś nie kwitną cy hibiskus, to za 5 minut bę dziesz na plaż y. A to nie jest poś piech, w tempie spaceru. Hotel poł oż ony jest w centralnej czę ś ci kurortu, ale jest tu cicho, w pobliż u nie ma hał aś liwych lokali.
3. Jedzenie to przede wszystkim pochwał a. Ś niadanie - wszelkiego rodzaju jajka, kasze, naleś niki, gofry, kieł baski z grilla, smaż ony boczek, grzanki, kieł basa, sery itp. Obiad - 2 rodzaje zup, 3-4 rodzaje mię sa lub ryb, przybranie kilkoma rodzajami ziemniakó w, spaghetti, musaka, faszerowana cukinia, bakł aż an, papryka, ś wież e warzywa, jakaś przeką ska. Kolacja - do obiadu dodaje się danie szefa kuchni (kaczka, kró lik, ł osoś , prosię , golonka, jagnię cina itp. - codziennie coś nowego, ł osoś był tylko dwa razy w cią gu 12 dni). Zawsze jest sł odki stó ł , buł garskie kwaś ne mleko, grejpfrut, pomarań cza. Z owocó w - arbuz, melon, gruszki, jabł ka, banany, nektarynki, brzoskwinie, ś liwki. Lody (4 rodzaje dobrej jakoś ci) na obiad i kolację oraz po poł udniu w snack barze w nieograniczonych iloś ciach. Wino jest cał kiem przyzwoite zaró wno biał e jak i czerwone. W snack barze pizza, frytki, hamburgery, hot dogi itp.
4. Plaż a jest szeroka, przestronna, parasole stoją w duż ej odległ oś ci od siebie. Ale koszt parasola i dwó ch leż akó w to 3x8 = 24 lewa (prawie 12 euro. 1 euro = 1.91 lewa). Na cał ej plaż y obszary z parasolami przeplatają się z obszarami bez parasoli, gdzie chę tni mogą zatrzymać się za darmo. Biał y piasek w Buł garii moż na poró wnać tylko z plaż ami nad Bał tykiem, a woda w sierpniu miał a 26-27 stopni jak w Turcji.
5. Urlopowicze - 80% - Brytyjczycy (chyba w ogó le nie opuszczają hotelu - w dzień przy basenach, wieczorem przy barach), reszta to Niemcy, Francuzi, Buł garzy i obywatele rosyjskoję zyczni. Przeważ nie rodziny z dzieć mi lub starsze pary.
Animacje dla dzieci i wieczorne animacje w ję zyku angielskim. Jest klub dla dzieci 10 lew/godz.
6. Polecam hotel na relaksują ce rodzinne wakacje.
Вход в отель Дорожка к морю Номер Номер Номер Балкон
аватар isro-turist
 •  podróżował 8 lat wstecz
Ocena 7.0
Dobry hotel, ogó lnie przyjemnie był o w nim odpoczą ć . Skupię się tylko na kilku niezbyt przyjemnych momentach: 1. Przez tydzień nigdy nie dodano do nas mydł a, szamponu i innych produktó w do ką pieli. Kiedy zadzwonił em w recepcji, odpowiedzieli - mó wią , ż e dajemy to raz przy zameldowaniu. … Już ▾ Dobry hotel, ogó lnie przyjemnie był o w nim odpoczą ć .
Skupię się tylko na kilku niezbyt przyjemnych momentach:
1. Przez tydzień nigdy nie dodano do nas mydł a, szamponu i innych produktó w do ką pieli. Kiedy zadzwonił em w recepcji, odpowiedzieli - mó wią , ż e dajemy to raz przy zameldowaniu. I nie zrobili. Muszę powiedzieć - to dziwne, gdy pł acisz za all inclusive, a cena za to mydł o w poró wnaniu do wszystkiego innego: po prostu nic. Poś ciel nigdy nie był a dla nas zmieniana w cią gu tygodnia. . . Moż liwym powodem tej rozbież noś ci z opinią z linku (patrz wyż ej) jest to, ż e bę dą c przekonanym, ż e napiwek jest wyrazem wdzię cznoś ci za już wykonane usł ugi, nie kup lojalnoś ć pokojó wek, zostawiają c je na napiwek pierwszego tego samego dnia.
2. Mieszkaliś my w dwó ch pokojach w budynku "D", okna wychodził y na bar "Iglika". Silny hał as i pijackie krzyki sł ychać do rana nawet przez zamknię te okna i zamknię te drzwi balkonowe. Lepiej osiedlić się w pokojach z oknami w ś rodku, bę dzie gł oś no tylko do 24:00.
3. W pokoju znajduje się lodó wka, któ ra sł uż y jako pł atny mini-bar. Broszura informacyjna, któ rą znaleź liś my w pokoju, kiedy się zameldowaliś my, mó wił a mniej wię cej tak: „. . . bę dziemy wdzię czni, jeś li nie uż yjesz lodó wki do przechowywania ż ywnoś ci”. Wię c wł aś ciwie nie mieliś my lodó wki.
аватар larisa_murashov
 •  podróżował 9 lat wstecz
Ocena 6.0
Hotel został wybrany bliż ej morza, przeczytaliś my opinie i wybraliś my ten hotel. Był o kilka darmowych hoteli. Wybraliś my z tego, co mieliś my. W ogó le go wybrali na pró ż no, przyjechaliś my o 12 w nocy. Osiedlili się od razu - gdy tylko pokazali rę ką , gdzie iś ć , w ich rę ce wł oż ono jaką ś kanapkę . … Już ▾ Hotel został wybrany bliż ej morza, przeczytaliś my opinie i wybraliś my ten hotel. Był o kilka darmowych hoteli. Wybraliś my z tego, co mieliś my. W ogó le go wybrali na pró ż no, przyjechaliś my o 12 w nocy. Osiedlili się od razu - gdy tylko pokazali rę ką , gdzie iś ć , w ich rę ce wł oż ono jaką ś kanapkę . Sami nosiliś my nasze bogactwo. Hotele są bardzo brudne, chociaż wydają się być czyszczone. Przecię tne jedzenie. Kupiliś my bilet all-inclusive, ale cią gle brakował o im wszystkiego (soki, hot dogi, piwo i wszystko inne, co all inclusive). W pokojach jest wiele mankamentó w, wanna z toaletą jest tak zaprojektowana, ż e ​ ​ jeś li rano pó jdziesz pod prysznic, to cał y dzień bę dziesz chodził do toalety na wodzie. Potem okazał o się , ż e konder kapie tuż u wezgł owia ł ó ż ka, jakoś nie zauważ yli tego od razu. Balkon jest bardzo mał y, z gó ry wystawał jakiś inny ró g i kilka razy na niego wpadł em. Bardzo nieprzyjemne. Nie jestem wybredną osobą , ale za takie wakacje nie warto pł acić.100 ton dwa razy.
аватар Olchik75
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 10.0
Doskonał y hotel. Na terenie hotelu: dwa budynki, trzy baseny, obok nich dwa bary, kolejny w lobby hotelowym i bufet, dwa place zabaw, sala na dyskoteki dla dzieci i wieczorne pokazy. Opró cz bezpł atnego pokoju dziecię cego w budynku gł ó wnym znajduje się pł atny pokó j z trampolinami (koszt 10 lew za godzinę dla „obcych” i 5 lew dla mieszkań có w hotelu). … Już ▾ Doskonał y hotel. Na terenie hotelu: dwa budynki, trzy baseny, obok nich dwa bary, kolejny w lobby hotelowym i bufet, dwa place zabaw, sala na dyskoteki dla dzieci i wieczorne pokazy. Opró cz bezpł atnego pokoju dziecię cego w budynku gł ó wnym znajduje się pł atny pokó j z trampolinami (koszt 10 lew za godzinę dla „obcych” i 5 lew dla mieszkań có w hotelu). Wszystko jest przemyś lane i stworzone dla Twojej wygody. Dzieci po ką pieli w basenie mogą wyschną ć i rozgrzać się na trampolinie i placu zabaw przy basenie. Basen dla dzieci wykonany jest ze schodó w, dzię ki czemu każ de dziecko znajdzie dla siebie odpowiednią gł ę bokoś ć . Personel hotelu jest przyjazny, a obsł uga na najwyż szym poziomie. Pokoje sprzą tane są codziennie, rę czniki zmieniane są regularnie, poś ciel zmieniana jest co 3 dni. Jedzenie jest ś wież e, smaczne i urozmaicone na każ dy gust, zaró wno dla mił oś nikó w zdrowej ż ywnoś ci, jak i dla fanó w frytek. Przez 7 dni naszego pobytu gorą ce dania nie powtó rzył y się ani razu. W pobliż u lobby baru zawsze znajdują się czajniki z kawą i wrzą tkiem na herbatę , a takż e automat ze sł odką wodą (cola miranda 7a) i chł odnice ze zwykł ą wodą . W snack barze mię dzy posił kami (ś niadanie 8-10 obiad 12-14 kolacja 18-21) hot dogi i lody. Wię c nikt nie bę dzie gł odny. Program animacyjny jest taki sobie, ale ma miejsce : ). Nie brakował o nam dyskotek dla dzieci : ).
Droga nad morze zajmuje okoł o 7 minut. Piasek to fajna plaż a, ale nie mieliś my szczę ś cia z wodą - był a peł nia księ ż yca, a przypł yw spowodował duż o glonó w. Zanim wyszliś my, woda był a czysta.
Ogó lnie rzecz biorą c, naprawdę podobał y nam się nasze wakacje. Chciał bym wró cić ponownie.
аватар llinna
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
wszystko wyszł o super) teraz na szlaku. tylko tam) terytorium. liczby. usł uga. do morza. basen . rozrywka zaró wno dla dzieci jak i dorosł ych - super) jedzenie i tak dalej. DZIĘ KUJEMY ZA PORADY DOTYCZĄ CE TEGO HOTELU. odchodzi ze ł zami w oczach. . . … Już ▾ wszystko wyszł o super) teraz na szlaku. tylko tam) terytorium. liczby. usł uga. do morza. basen . rozrywka zaró wno dla dzieci jak i dorosł ych - super) jedzenie i tak dalej. DZIĘ KUJEMY ZA PORADY DOTYCZĄ CE TEGO HOTELU. odchodzi ze ł zami w oczach. . .
аватар
 •  podróżował 10 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel mi się podobał , a jedzenie i obsł uga, a zwł aszcza widok z okna (panorama miasta) jest spokojny, nie hał aś liwy, tylko po to, ż eby "nał adować baterie" … Już ▾ Hotel mi się podobał , a jedzenie i obsł uga, a zwł aszcza widok z okna (panorama miasta) jest spokojny, nie hał aś liwy, tylko po to, ż eby "nał adować baterie"
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар apelsinchik
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 9.0
Pojechaliś my z mę ż em i có rką (5 miesię cy) na relaks w tym hotelu. Zanim szukaliś my opinii. . Opinii jest bardzo mał o, wię c pojechaliś my prawie na chybił trafił . I byliś my mile zaskoczeni! D. Jest ich jak 4 ich tam) nie pamię tam. … Już ▾ Pojechaliś my z mę ż em i có rką (5 miesię cy) na relaks w tym hotelu. Zanim szukaliś my opinii. . Opinii jest bardzo mał o, wię c pojechaliś my prawie na chybił trafił . I byliś my mile zaskoczeni! D. Jest ich jak 4 ich tam) nie pamię tam. Po pierwsze pokó j! Dostaliś my bardzo duż y))) Z dwoma oknami)) Chyba 40 kwadrató w)) Ale nie wszystkie pokoje są takie, w innych budynkach są zwykł e pokoje, ale wszystko jest bardzo godne. Nasz taras wychodził na basen, w ogó le nie sł yszeliś my nocnego ż ycia. Po drugie, baseny. 2 osoby dorosł e i 3 dzieci + zjeż dż alnia i grzyb. Jest też ką cik dla dzieci z huś tawkami, zjeż dż alniami itp. Animacja dział ał a dla 5+. mó wił w 4 ję zykach, po angielsku, niemiecku, buł garsku i rosyjsku. dzień programu Generalnie pró bowaliś my. Jedzenie był o przepyszne, nie bę dziesz gł odny! Wieprzowina, kurczak, woł owina, cielę cina, grzyby, wszystko był o przyrzą dzane na ró ż ne sposoby, był y ryby, ziemniaki w ró ż nych postaciach, ryż , duszone warzywa, makarony itp. Sery, kieł baski, oliwki, sał atki to bardzo wiele rodzajó w. Na deser ciasta, eklery, buł ki, ptysie, jogurt, naleś niki z dż emem i czekoladą , owoce cał y czas, musli, mleko. Alkohol, czerwone i biał e wino przy okazji bardzo godne obu. Piwo, koktajle, whisky, wó dka, mojito w barze, menta itp. Kawa i sprite, mirinda i inne napoje, szczerze mó wią c, nie był y tak gorą ce. Ale to rzadko kiedy bywa tak gorą co. . W przerwach pizza, hot dogi, kanapki. Fuu. . .
Do morza iś ć.5 minut. Prawie nie poszliś my, przesiadywaliś my na basie)) No i co innego. Hotel jest w wię kszoś ci Anglicy, Niemcy. Jest niewielu Rosjan i Buł garó w.
Sprzą tane codziennie, rę czniki zmieniane codziennie.
Ogó lnie zdecydowaliś my się pojechać do tego samego hotelu we wrześ niu))) Warto zadeklarowanych pienię dzy. Personel cię ż ko pracuje!
аватар sveta-dilijans
 •  podróżował 11 lat wstecz
Ocena 10.0
Zastanawiam się , dlaczego jest tak mał o recenzji tego hotelu. Hotel jest cudowny, recepcja z biał ymi skó rzanymi sofami z plazmą , zawsze ś wież e kwiaty na stoł ach. Pokoje - nie ma na co narzekać , tylko od podstaw, perfekcyjny remont, najnowsze meble, hydraulika, jedyne ż yczenie to zrobić pó ł kę pod prysznicem, nie ma gdzie wkł adać mydł a - a tego nawet nie zauważ ył em - kolega nie był szczę ś liwy. … Już ▾ Zastanawiam się , dlaczego jest tak mał o recenzji tego hotelu. Hotel jest cudowny, recepcja z biał ymi skó rzanymi sofami z plazmą , zawsze ś wież e kwiaty na stoł ach. Pokoje - nie ma na co narzekać , tylko od podstaw, perfekcyjny remont, najnowsze meble, hydraulika, jedyne ż yczenie to zrobić pó ł kę pod prysznicem, nie ma gdzie wkł adać mydł a - a tego nawet nie zauważ ył em - kolega nie był szczę ś liwy. Dania - wybó r nie taki duż y - ale wszystko bardzo smaczne, przyprawy dobrane jak należ y, nie ma pieprzu ani przesolenia. Lunch - zupa, frytki, pizza, warzywa, oliwki, mię so coś rybnego, pyszny pilaw z grillowanymi grzybami. . dobrej jakoś ci alkohol, lepiej niż wiesz gdzie. . . Od 2 do 4 dają lody, bierz jak ile chcesz, prawdopodobnie 12 gatunkó w. Do morza droga nie przeszkadzał a mi przez 7 minut, morze jest 150 metró w pł ytkie, potem gł ę bsze. W pobliż u hotelu sklepy są drogie, w centrum tań sze. Animacja jest obecna - aerobik, miniklub dla dzieci itp. W basenie jest kilka zjeż dż alni. Basen 2 jeden relaks jest ró wnież bar, drugi z animacją , gł ó wny i wię cej.
Pokaż więcej »


awatara linaaksinina
Chciałabym poznać wielkość pokoju superior i jakie są miejsca do spania dla 4 osób
9 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara chuchneva
Czy Wi-Fi jest płatne?
10 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara llinna
podróżujemy z dwójką dzieci. . konesh zawsze potrzebuje cienia na plaży. chociaż spędzamy tam czas tylko do południa.. ile kosztuje parasol, leżak? ile potrzebujesz?..lub kupisz parasol na miejscu? ile tam kosztują? słyszał. że nawet noszą ze sobą ... zawsze chodzili do hoteli, a nie z miejskimi plażami ...
10 lat wstecz  •  6 subskrybenci 17 odpowiedzi
awatara Olga2564
Proszę napisać o jedzeniu, co jest wliczone w cenę?
13 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece

Отель расположен в центральной части Солнечного Берега, всего в 300 м от центра курорта и в 250 метрах от морского берега. Построен в 2001 году, последний ремонт сделан в 2014 году. Отель прекрасно подойдет для пляжного отдыха.

Lokalizacja Отель расположен в 26,5 км от аэропорта Бургаса.
Opis plaży Муниципальный песчаный пляж расположен в 300 м от отеля.
 • 3 i dalej
 • plaża miejska
 • plaża piaskowa
 • ręczniki plażowe
W hotelu

К услугам гостей открытая терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Есть камера хранения багажа. По запросу еда и напитки доставляются в номер. На территории есть магазины. Оборудованы места для курения.

В отеле Laguna Park работают главный ресторан с открытой террасой и различные небольшие магазины. Предоставляются велнес-услуги. На постоянной основе дежурит врач.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • lekarz
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci По запросу предоставляется детская коляска. Есть водные горки, мини-лунапарк.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
Rozrywka i sport Дартс, стрельба из лука.
 • park wodny i zjeżdżalnie
 • tenis stołowy  FREE 
 • golf  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • animacja
Opis pokoi

Номерной фонд отеля насчитывает 365 номеров.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras
Adres 8200 Солнечный берег, Болгария
Telefony: Тел: +359 554 2 70 24, Факс: +359 554 2 31 68 Моб: 0884 233 400
E-mail: hotel.lagunapa[email protected]
Stronie internetowej: Laguna Park
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.