Cierpienie na nartach, czyli zimowa zabawa

12 Marta 2020 Czas podróży: z 12 Luty 2020 na 19 Luty 2020
Reputacja: +533
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Bansko – gó ry czy bary?

Chciał em pojeź dzić na nartach. Nie musiał em nawet zastanawiać się , doką d pojechać - moi buł garscy przyjaciele i koledzy z letniej pracy w Sł onecznym Brzegu natarczywie zapraszali mnie od kilku tygodni do Bansko, popularnego kurortu narciarskiego w Buł garii: „Tutaj mieć gó ry i narty, bary i dyskoteki, a nawet ś nieg! Przygotujmy się szybko, zanim się roztopi! ”. Jak moż esz się oprzeć ? Znalazł em tanie bilety lotnicze i poleciał em do Sofii, gdzie spotkali mnie moi znajomi i zawieź li do Bansko.


Bansko to mał e miasteczko u podnó ż a gó r Pirin w poł udniowo-zachodniej Buł garii, 157 km od Sofii. Ma wszystko, by zapewnić komfortowy pobyt: hotele, pensjonaty, liczne restauracje, SPA, wypoż yczalnie nart, a takż e bardzo wygodną , ​ ​ nowoczesną kolej gondolową , któ ra dowozi narciarzy na teren narciarski. Ferie zimowe w Buł garii są uważ ane za jedne z najtań szych w Europie, wię c turyś ci z Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Szwecji, Izraela i wielu innych krajó w przyjeż dż ają tu na narty i ką piele w ź ró dł ach termalnych.

Koszt wypoż yczenia sprzę tu narciarskiego na dzień to okoł o 15 euro, karnet na wszystkie zjeż dż alnie to 35 euro dziennie, system zniż ek obowią zuje już na nastę pny dzień . Jeś li w ogó le nie umiecie jeź dzić , warto zatrudnić instruktora, choć nie jest to tanie – 70 euro za 2 godziny, ale dla duż ej firmy ta cena jest cał kiem do zaakceptowania. Ale nawet z instruktorem po raz pierwszy zdobycie gó rskich szczytó w jest bardzo trudne. Ze wzglę du na wyją tkowo ciepł ą zimę ś nieg na torach jest sztuczny, spryskiwany specjalnymi armatkami ś nież nymi. Trasy szybko stają się bardzo ś liskie, zjeż dż anie po nich jest po prostu niebezpieczne dla narciarzy bez doś wiadczenia, nawet bardzo doś wiadczeni zawodnicy doznają kontuzji, co moż emy powiedzieć o nas, nieszczę snych „manekinach”.

Nieł atwe!

"Nie jest ł atwo! " („To nie jest ł atwe! ” – po angielsku) – wysoki facet ję kną ł smutno, po raz kolejny spadają c na pią ty punkt na skoczni treningowej. Pró bował jeź dzić na snowboardzie, ale ja walczył em z nartami. Upadek na nartach jest ł atwy, ale wstawanie jest trudne – trzeba najpierw odczepić narty od butó w, a wią zania na nich są sztywne. Dotarcie do nich rę kami, leż ą c na ś niegu w niewygodnej pozycji, to naprawdę nieł atwe zadanie. Musiał em to wszystko zrobić sam, ponieważ nie zarezerwował em dla siebie instruktora - był em chciwy. Kiedyś jeź dził am na nartach w ukraiń skim oś rodku narciarskim w Rachowie i myś lał am, ż e dam radę , ale… Zimowa zabawa nie jest dla rozpieszczonych księ ż niczek.


W kolejce po bilety na gó rę wdał em się w rozmowę z dwoma facetami z Rosji. Okazali się doś wiadczonymi narciarzami i poradzili mi, abym taksó wką dotarł na począ tek stokó w narciarskich. „Bę dzie szybciej, wię c zaoszczę dzimy co najmniej dwie godziny” – powiedzieli. Rzeczywiś cie, kolejka do gondoli był a ogromna, a taksó wką dotarliś my na szczyt w dziesię ć minut, a kosztował o to tylko 5 euro od osoby. Dalej na wycią gu wspię liś my się jeszcze wyż ej. Jak tylko wysiadł em z windy, od razu upadł em. Chł opaki odczepili moje narty od butó w, pomogli mi wstać i rzucili się na przejaż dż kę . Prawie nie wró cił em na narty, nawet udał o mi się dotrzeć do kawiarni bez serii wstydliwych upadkó w. Wypił em kawę , stwierdził em, ż e się boję i „triumfalnie” zjechał em windą na stację ze zjeż dż alniami treningowymi.

Krajobrazy są oczywiś cie przepię kne - bł ę kitne niebo, oś nież one gó ry i jodł y. . . Ale pienią dze na karnet narciarski już zapł acono, trzeba jeź dzić . Opanował em tylko trzy zjazdy na skoczni treningowej, upadł em tyle samo razy, potem spluną ł em na te wszystkie narciarskie „zabawy” i zjechał em do miasta. Dziewczyna z instruktorem jechał a ze mną w tej samej gondoli i cicho pł akał a. Podobno wiele razy upadł a na cholerną deskę snowboardową . Wypoż yczył em narty i bezpiecznie o nich zapomniał em, nastę pnego dnia znajomi zorganizowali mi wycieczkę skuterem ś nież nym po gó rach. Nie był o to tak traumatyczne, jak opanowanie jazdy na nartach, a delektowanie się buł garskimi potrawami i degustacja brandy w przytulnych mehanach w gó rach Pirin jest bardzo przyjemna. „Po co ci te gó ry, lepiej idź do baró w! ” moi przyjaciele ś miali się ze mnie.

Skuter ś nież ny jest wygodniejszy niż narty)

Bary i restauracje w Bansko są naprawdę bardzo dobre. Pyszne dania - jakoś ć jedzenia duż o lepsza niż latem w Sł onecznym Brzegu, duż e porcje, przystę pne ceny. Wieczorami otwierają się liczne puby i kluby nocne, w któ rych moż na przetań czyć cał ą noc. Wieczorne ż ycie Bansko bardzo przypomina ż ycie nocne w Sł onecznym Brzegu - te same postacie, tylko puchowe kurtki i wysokie buty zamiast T-shirtó w i szortó w. W restauracjach grają profesjonalne zespoł y grają ce na ż ywo, aw tych mał ych zespoł ach muzycznych ś piewają prawie wszyscy, nawet perkusiś ci. Nie tak jak u nas - przez cał y wieczó r cierpi jeden solista na scenie. Dlatego chł opaki ś piewają przez 4-6 godzin bez przerwy, ś piewają naprawdę fajnie, a w takich knajpach klientom nie ma koń ca. Wejś cie jest wszę dzie darmowe, moż na po prostu stać , sł uchać , tań czyć i wyjś ć . Jeś li nie musisz rano jeź dzić na nartach, moż esz wę drować po obiektach do rana.

Chł opaki z pubu Amigo ś piewają niesamowicie! Myś lę , ż e grają też gdzieś w Sł onecznym Brzegu


W cią gu dnia w Bansko moż na spacerować ulicą Pirin - znajduje się tu wiele sklepó w, kawiarni, targ, koś ció ł Ś wię tej Tró jcy, a nawet sklep z pieroż kami - dla tych, któ rzy są zmę czeni kwaś nymi buł garskimi potrawami. Z ubrań moż na kupić ciepł ą czapkę w postaci byka, kota lub papugi, kolorowe rę kawiczki, szaliki, jest też dobry sklep obuwniczy, z autentycznych pamią tek - magnes z weł nianą owcą czy figurkę Kucharza. Kuker to takie przeraż ają ce futrzane stworzenie z rogami, uosabiają ce pł odnoś ć w mitologii poł udniowych Sł owian. W tygodniu zapusty i mię dzy Boż ym Narodzeniem a Trzech Kró li Buł garzy zakł adają rytualne maski, wielkie czapki i skó ry zwierzą t wywró cone na lewą stronę , zawieszają na pasach dzwonią ce dzwonki i tań czą . Uważ a się , ż e te rytualne tań ce skutecznie wypę dzają zł e duchy.

W pobliż u Bansko znajdują się ró wnież ź ró dł a termalne i hotele spa, któ re gorą co polecam każ demu, kto tam się znajduje.

Hot Springs Medical & SPA Hotel i ja)) Niesamowite szczę ś cie!

Wydawał oby się , ż e co moż na robić w kompleksie SPA przez cał y dzień ? Ale tam jest tak dobrze, ż e zapomina się o wszystkim, nawet o okropnej jeź dzie na nartach. W ostatni dzień odpoczynku udał em się do Hotelu Hot Springs Medical & SPA, któ ry zresztą okazał się najdroż szy – 23 euro za osobę za dzień , ale też najfajniejszy. Dwie sauny, dwie hammamy - turecka i jakaś japoń ska, w ś rodku pachną ce eukaliptusem, pokoje solne i lodowe, deszcze kontrastowe i gorą ce, ciepł e kamienne stoł y do ​ ​ relaksu, ką piele stó p. Po tych wszystkich „atrakcjach” moż na wę drować cał y dzień i wcale się nie nudzić . Ale najprzyjemniejszą rzeczą jest ką piel w ciepł ych basenach z wodą mineralną - w pomieszczeniu woda jest trochę chł odniejsza, a woda w basenie zewnę trznym bardzo ciepł a. Przyjemnoś ć jest niesamowita, a takż e bardzo dobra dla zdrowia – nawet ustą pił o przewlekł e zapalenie zatok, stał o się mi duż o ł atwiej. Ż ał ował em, ż e nie chodził em do ź ró deł termalnych przynajmniej co drugi dzień .

Tak zakoń czył a się podró ż . Wró cił am do domu prawie morska opalenizna iw ś wietnym nastroju. Sezon narciarski w Buł garii potrwa jeszcze miesią c, wię c każ dy nadal ma moż liwoś ć czerpania wielu wraż eń i przygó d.

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Болгарские шапки
Снегоход удобней лыж)
Ребята из паба
Hot Springs Medical & SPA Hotel и я)) Счастье неимоверное!
Podobne historie
Uwagi (10) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara