Wspaniałe wakacje

20 Sierpień 2018 Czas podróży: z 17 Lipiec 2018 na 23 Lipiec 2018
Reputacja: +11
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Po raz pierwszy pojechaliś my z ż oną do Buł garii na wakacje - naprawdę mi się podobał o!


Ś red. ubezpieczenie i zielona karta na samochó d zrobione z gó ry (1350 UAH). Kranevo i Hotel Belle Vue wybrali z opinii w internecie, szukają c cichego, spokojnego miejsca, bez dyskotek i pijanej mł odzież y, i zgadli. Jechaliś my razem z Czerniowiec przez Rumunię , droga tam zaję ł a 14 godzin z kilkoma przystankami na 20-30 minut. We wtorek o 9 rano na granicy nie był o kolejki. Kupił em pokó j. winieta7 dni-13ley. Czytam wiele opinii o drodze w Rumunii oraz o prę dkoś ci i jakoś ci dró g, ale moje wraż enia są trochę inne: mamy ograniczenia. punkt 50km/rok poza nami. punkt 100, autostrada 130 ....Nikt w Rumunii nie nadą ż a! ! ! Na począ tku jeź dził em po wsiach 50-60 km/rok i wyprzedzał y mnie cię ż aró wki z prę dkoś cią.100, w 5 godzin przejechał em 200 km, potem zwariował em i pojechał em jak Rumuń ski 70 po wiosce 110-120 na zewną trz , nie ma kontroli prę dkoś ci. Drogi dobrej jakoś ci, oznakowanie - wszystko dobre, brak poboczy, są promocje. miejsca, w któ rych moż na się zatrzymać.

Jechaliś my jedną pł atną autostradą Bukareszt-Constanta 13ley, droga jest nowa, limit 130, ale każ dy jeź dzi - kto moż e, wszę dzie stacje benzynowe, opł acane zwykł ą kartą privatebank mastercard, Rumuni rozumieją angielski. Na granicy buł garskiej też bez kolejek przez 5 minut. i Buł garii! Kupił em buł garską winietę na 7 dni i 8 euro. Podobał o mi się to bardziej niż w Rumunii – wię cej praworzą dnych kierowcó w, zaprzyjaź nionych policjantó w. Do hotelu przyjechaliś my o 23:30, zakwaterowaliś my nas w duż o wię kszym pokoju niż zarezerwowany, nowy hotel, meble, balkon, winda. Sprzą tali codziennie i zmieniali rę czniki i poś ciel w cią gu trzech dni. Jutro w hotelu (bufet) pyszne 10 lew od osoby, opł acono wszystkie ś niadania - zrobiliś my zniż kę . Poszedł em na plaż ę : plaż a jest czysta, są pł atne leż aki i są wolne miejsca. Morze jest czyste, pł ytkie, ciepł e. . Niedaleko hotelu znajduje się wiele restauracji, w któ rych moż na pysznie zjeś ć (za dwie 20-25 lew bez alkoholu).

Najbardziej lubiany Del Mar na plaż y, dla mił oś nikó w owocó w morza.

Buł garzy rozumieją rosyjski. Pojechaliś my do Bał czika i spacerowaliś my po nasypie, nadal radzę pojechać i zobaczyć „Owczą Twierdzę ” - po prostu niezapomniane przeż ycie! (80 km. od Kranewa) a po drodze Kamienny Las - też coś niesamowitego! Jechaliś my z powrotem przez 12 godzin i staliś my na naszej granicy przez kolejne trzy godziny. Ogó lnie rzecz biorą c, naprawdę podobał y mi się wakacje - za niewielką opł atą bardzo dobra obsł uga, wysokiej jakoś ci hotel, restauracje, drogi itp.

Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (0) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara