Recenzje i historie o hotelach Polska

Ocena 8.8
 • 
Ocena 10.0
 • 
Ocena 9.0
 • 
№4. City SM 3*
Ocena 8.2
 • 
Historie turystyczne o Polska dodaj historię
Odkrycie Bałtyku
Zarzą d Rinaira opó ź nił się , w zwią zku z tym przyjazd do Gdań ska o godzinie 00:00 spowodował pewne zamieszanie, ponieważ liczyli na transport publiczny.
 •  4 roku wstecz
Nowy Rok Europa 2020
Chcę podzielić się ze wszystkimi naszą nagł ą i cudowną noworoczną podró ż ą do Wrocł awia i Niemiec. Wyjazd został wymyś lony spontanicznie, gdyż dodatkowe dni urlopu wypadł y zniką d.
 •  4 roku wstecz
Najbardziej poprawny komentarz
Po obejrzeniu wizualizacji nastroju noworocznego w naszej rodzimej Odessie na Bulwarze Feldmana (obecnie Bulwar Primorski), postanowiliś my zaoszczę dzić na produkcji ś wią tecznych atrybutó w, takich jak Olivier i inne pyszne i idź ś wię tować Nowy ...
 •  4 roku wstecz
Kraków w prezencie
Najlepszy prezent to taki, któ ry na zawsze pozostanie w Twojej pamię ci. Dlatego pojechaliś my z có rką ś wię tować jej urodziny we wspaniał ym Krakowie!
 •  4 roku wstecz
Dobre miasto
Chciał em pojechać gdzieś na wł asną rę kę , ż eby nie polegać na nikim. Tutaj, nawiasem mó wią c, pojawił a się oferta - bilety do Europy za 200 UAH.
 •  4 roku wstecz
Jesień w Polsce
Ta historia, podobnie jak wiele innych, zaczę ł a się okoł o rok temu. Nasi dobrzy przyjaciele zaprosili nas na tydzień do Krakowa. Dzieci bę dą się dobrze bawić , a dlaczego by nie polecieć jeszcze raz?
 •  4 roku wstecz
Śliczne krakowskie przedmieścia w pobliżu Pragi.
GDZIE ZNOWU JECHAĆ ? Ach, ten Ryanair, wszystko kusi i kusi ś miesznymi cenami lotó w do Europy. Po wspaniał ej wycieczce do Wilna zerkną ł em na oferty tego taniego przewoź nika i wcią ż szukał em ciekawej oferty.
 •  4 roku wstecz
I znowu Gdańsk!
- Andrey, widział eś już promocję do Gdań ska na letni weekend? zapytał mnie kolega. Jak się cieszył em, ż e uczeń przewyż szył nauczyciela)))) Nie wiedział em o akcji, zadzwonił em do Dashy i ucieszył em się , ż...
 •  5 lat wstecz
Wizyta w Polsce
Cel wyjazdu do Polski nie był do koń ca turystyczny, ale to wł aś nie trzeba był o powiedzieć na granicy (aby unikną ć niepotrzebnych problemó w).
 •  5 lat wstecz
Polska w obrazach czyli "arcydzieła" zwięzłości.
Jako dziecko uwielbiał em czytać ksią ż ki z obrazkami. Co wię cej, im mniej tekstu, tym lepiej. Polska kojarzy mi się wię c z taką ksią ż ką ze zdję ciami.
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »