Kraków w prezencie

04 Marta 2020 Czas podróży: z 18 Listopad 2019 na 20 Listopad 2019
Reputacja: +145
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Najlepszy prezent to taki, któ ry na zawsze pozostanie w Twojej pamię ci. Dlatego pojechaliś my z có rką ś wię tować jej urodziny we wspaniał ym Krakowie!

Miasto jest naprawdę niesamowite, podbił o nas od pierwszego spaceru. Oczywiś cie w pierwszej kolejnoś ci turyś ci udają się do centrum miasta. Ale ze wzglę du na to, ż e nasza osada znajdował a się w jednym z nowych obszaró w, otoczyli nas takie nowe budynki:

Apartamenty przytulne i bardzo ciepł e, a mimo zbliż ają cego się koń ca listopada jest ciepł o bez ogrzewania.

Moż esz wygodnie dostać się na Stare Miasto z dowolnej dzielnicy Krakowa, ponieważ transport kursuje zgodnie z rozkł adem i nie jest zatł oczony. Mó wię to z przekonaniem, ponieważ odwiedzaliś my miasto w dni powszednie. Bilety wedł ug stref i czasu, wygodnie kupować w samym transporcie za pomocą PayPass. Nie natknę liś my się na rosyjskoję zycznych Polakó w, ale po angielsku moż na ś miał o zwracać się do mł odzież y, podpowiedzą , pomogą .


Z wież y ratusza moż na podziwiać architekturę starych dzielnic miasta. Wejś cie na taras widokowy w poniedział ek był o bezpł atne, moż na powiedzieć kolejny prezent dla DR. I już z tych zdję ć moż na stwierdzić , ż e Stare Miasto zajmuje sporą powierzchnię .

Ogromny mechanizm zegarowy znajduje się na ś rodku tarasu widokowego, a na zewną trz, na wysokoś ci okoł o 50 metró w, oczywiś cie sam zegar.

Tutaj, na rynku, znajduje się Targ Sukiennic, galeria handlowa, któ ra pojawił a się za kró la Bolesł awa V, ale był a wielokrotnie przebudowywana.

Na targu sprzedawanych jest wiele pamią tek, biż uterii, a takż e ciepł ych ubrań w postaci skarpetek, czapek i innych wyrobó w z owczej weł ny. Wszystko jest jasne, pię kne, nawet samo spacerowanie jest przyjemne. Kupił am mojej có rce srebrne kolczyki z zielonym bursztynem i kilka pamią tek.

W pobliż u znajduje się Koś ció ł Mariacki, koś ció ł katolicki, któ ry jest pię kny ze wszystkich stron. Budynek z czerwonej cegł y w stylu wczesnogotyckim zaczę to wznosić na począ tku XIV wieku. Otó ż ​ ​ kiedyś na jego miejscu stał drewniany koś ció ł .

Wycieczkę do ś wię tych miejsc Krakowa moż na by chyba umieś cić w osobnym temacie, bo są wszę dzie!

Tu nie ma zamieszania, tylko cisza i modlitwa. . . Turyś ci wchodzą po cichu, a chrześ cijanie modlą się i zastanawiają nad ż yciem.

Koś ció ł Piotra i Pawł a

St. Koś ció ł Barbary

Ten koś ció ł ś w. Barbary znajduje się niejako w cieniu koś cioł a Mariackiego, ale ma doś ć bogaty wyglą d wnę trza. Rzeź by ś w. Marii Magdaleny i Jana Teologa Matki Boż ej, rzeź by anioł ó w, wiele pokrytych zł otem pł atkowym.

Bazylika Tró jcy Ś wię tej na Starym Mieś cie i Bazylika Boż ego Ciał a na Kazimierzu ró wnież nie mogł y pozostać oboję tne. Te ogromne budowle, podobnie jak wiele w stylu gotyckim, zachwycają zaró wno swoim zewnę trznym, jak i wewnę trznym pię knem. A dla chrześ cijanina nie bę dzie zbyteczne siedzenie i modlitwa w ciszy tych majestatycznych budowli. Bazylika Tró jcy Ś wię tej prowadzona jest przez zakon dominikanó w. Bazylika Boż ego Ciał a jest chronionym zabytkiem wojewó dztwa mał opolskiego. Wewną trz znajduje się ogromny organ. Wnę trze jest mieszane, od gotyku do baroku.


Polecam odwiedzenie jednej z gł ó wnych atrakcji Krakowa - Zamku Kró lewskiego na Wawelu.

Już przy wejś ciu na teren moż na zobaczyć pomnik Jana Pawł a II, któ ry przez dł ugi czas był biskupem katedry wawelskiej, a przed bramą frontową pomnik Tadeusza Koś ciuszki, przywó dcy powstanie z 1794 roku. Katedra znajduje się na lewo od bramy frontowej, a poś rodku znajduje się bardzo przytulny dziedziniec Zamku Kró lewskiego.

Z tarasu widokowego na Wawelu moż na podziwiać wspaniał y widok na Wisł ę . Szczegó lnie mieliś my szczę ś cie zobaczyć tutaj zachó d sł oń ca i zrobić zdję cia.

Schodzą c nad Wisł ę moż na zobaczyć smoka, któ ry co 15 minut zieje ogniem, to niezwykle pię kny widok, gdy robi się ciemno.

Ponadto przez Wisł ę , tylko w innej czę ś ci miasta, znajduje się most, nad któ rym szybują artyś ci cyrkowi, na któ ry natknę liś my się czysto przypadkowo. Tak, Krakó w to miasto z wieloma atrakcjami!

Dla mił oś nikó w nie tylko staroż ytnoś ci, ale i nowoczesnoś ci istnieje moż liwoś ć odwiedzenia Muzeum Sztuki Wspó ł czesnej im. Moczaka, któ re graniczy z Muzeum Schindlera. Muzeum jest bardzo wszechstronne i ogromne, przygotuj się na spę dzenie kilku godzin, aby się z nim zapoznać . Tutaj znajdują się zaró wno zdję cia, jak i instalacje z zagł ady ludnoś ci ż ydowskiej przez nazistó w w czasie II wojny ś wiatowej.

Jedna z najbardziej przeraż ają cych instalacji

Jednocześ nie jest tu duż o nowoczesnych instalacji, dla ciekawoś ci pokaż ę kilka z nich:

Obejmuje ró wnież prace wspó ł czesnych artystó w i co roku organizuje ró ż ne wystawy czasowe.

No na przeką skę zostawił em jeden z krakowskich kurhanó w (a jest ich już cztery), do któ rego udaliś my się już w drodze na lotnisko, a mianowicie kopiec Jó zefa Pił sudskiego.

>


Niestety z kopca nie był o widać miasta, był a mgł a. Jednak spacer przez las Woł ski, któ ry wznosi się do kopca, i spotkanie z Polką niosą cą przed sobą powó z, w któ rym ś pi dziecko. Oczywiś cie moja có rka i ja nie przeszliś my obok, ale pomogliś my kobiecie znieś ć wó zek w dó ł . W ogó le nie mó wi po rosyjsku ani angielsku, wię c musieliś my rozumieć polski. I co tu duż o mó wić , zrobiliś my to bardzo dobrze! Okazał o się , ż e był a tu trzeci raz. Có ż , daje, szczerze mó wią c, zjeż dż alnia jest fajna!

Oto sam kopiec, ale nadal musisz do niego zejś ć ze wzgó rza przez las. Kurhan Pił sudskiego uważ any jest za najbardziej niedostę pny z kurhanó w krakowskich. Ale ani my, ani Polka z dzieckiem nie boimy się trudnoś ci!

A co za nagroda okazał się tak wspaniał y widok!

Droga na lotnisko koł o taczki Pił sudskiego

Szachy na lotnisku w Krakowie

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
St. Barbara's Church
Церковь Петра и Павла
Одна из очень жутких инсталляций
Дорога в аэропорт неподалеку от кургана Пилсудского
Шахматы в аэропорту Кракова
Podobne historie
Uwagi (8) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara