Polska w obrazach czyli "arcydzieła" zwięzłości.

13 Grudzień 2018 Czas podróży: z 18 Sierpień 2018 na 20 Sierpień 2018
Reputacja: +4765
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Jako dziecko uwielbiał em czytać ksią ż ki z obrazkami. Co wię cej, im mniej tekstu, tym lepiej. Polska kojarzy mi się wię c z taką ksią ż ką ze zdję ciami. Z jakiegoś powodu zawsze go przeglą dam i nigdy nie mam czasu, ż eby go przeczytać .

W Holandii zapytał em rodowitą Holenderkę , któ ra mó wi pł ynnie po rosyjsku, jakich naszych pisarzy lubi? Ś miał em się z jej odpowiedzi przez dł ugi czas. Spojrzał a na mnie ze zdziwieniem i powiedział a: „Tak, wcale ich nie cytuję , jest tyle tekstu na tak mał o informacji”. Prawdopodobnie czyta tylko ksią ż ki z obrazkami. Ogó lnie jest to dedykowane mojej przyjació ł ce Paoli. . .

Poznań to dawna stolica Wielkopolski i obecny oś rodek administracyjny wojewó dztwa wielkopolskiego. Och, te jarmarki, kolory!

Atmosfera jest ś wią teczna, jest duż o namiotó w z jasnymi lalkami.

Spacerują c wś ró d lalek zaczynasz popadać w dzieciń stwo.

Och! Mó j ulubiony mió d


Cał a impreza odbywa się naStarym Rynku. Dzień jest bardzo sł oneczny, zł ocenia mienią się w sł oń cu.

Jak zawsze myś leliś my, ż e to Ratusz. Ale nie. To jest Biblioteka Raczyń skich.

Bardzo klimatyczne i dyskretne ulice Poznania

Krakó w to najpię kniejsze polskie miasto!

Wizytó wką miasta jest Koś ció ł Mariacki.

Te same zdję cia w nocy (moż na je poró wnać )

Jeden z siedmiu cudó w Polski - Zamek na Wawelu.

Zamek na Wawelu był otoczony nocą

U podnó ż a zamku znajduje się niezawodny straż nik — Dym Smoka, plują cy pł omieniami.

Có ż , a tak przy okazji, centrum miasta, tradycyjnie Rynek, jest najwię ksze w Europie. Ratusz tradycyjnie dominuje na placu.

Noc

Na placu znajdują się Sukiennice z pasaż em handlowym na pierwszym pię trze i muzeum malarstwa polskiego na drugim pię trze.

Obronny Bastion Brabakanu (XV w. ).

Pomnik bitwy pod Grunwaldem na placu Jana Matejki.

Jest w nocnych ś wiatł ach

Na bulwarze Chervensky znaleziono aleję celebrytó w.

Moja indyjska mił oś ć z dzieciń stwa

Bardzo ciekawaś wią tynia: Koś ció ł Ś wię tych Piotra i Pawł a

Bieganie ulicami Krakowa

Lublin. Nieco sfatygowane i jakieś szarowarowe polskie miasto.

W ś rodku pijana firma cią gnę ł a na sznurku jakiegoś obdartego ze skó ry koguta.

Widok Zamku Lubelskiego. Mieś ci się w nim muzeum historyczne i muzeum malarstwa.

Warszawa to nowoczesna stolica Polski z cał kowicie niezapomnianą architekturą . (Szczerze mó wią c, wcale nie moje miasto. )

Có ż , kolorowanie moich dzieci się skoń czył o. Obiecuję dorosną ć twó rczo, przeczytać ksią ż kę i podzielić się gł ę bszą wiedzą i wraż eniami o ciekawym kraju UE, Polsce. A szczegó lnie chciał bym zauważ yć , ż e Polska w cią gu ostatnich pię ciu lat bardzo mocno „rosł a” i rozwija się w szybkim tempie. Ś wietne drogi z oznaczeniami, znakami, elektronicznymi tablicami wynikó w, trwa budowa nowej kwatery. Jeś li tak bę dzie dalej, nie zdziwię się , ż e Polska wkró tce dogoni Niemcy. Dobra robota Polacy!

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Podobne historie
Uwagi (24) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara