Recenzje i historie o hotelach Maroko

Historie turystyczne o Maroko dodaj historię
Maroko. Czerwony piękny kraj
W naszym „wielkim i potę ż nym” sł owo „czerwony” (a takż e wiele innych sł ó w) nie ma jednego okreś lonego znaczenia. Dlatego mó wią c o tym stanie chcę powiedzieć , ż e kraj jest czerwony-pię kny, jak czerwona flaga czy wó z st...
 •  4 roku wstecz
Kraj kontrastów - inshallah
Cud: kraj Maroka (paź dziernik 2018).                                                                                                       N Posiadają c dwa wyż sze wykształ cenie historyczne i filologiczne, oczywiś cie od dawna znał em tł umaczenie „inshallah” (z...
 •  6 lat wstecz
Ładne połączenie: dwa w jednym
Wybó r padł na Les Almohades Beach Resort 4* nie ż ał ował em. W dniu przyjazdu do hotelu byliś my jedynymi Rosjanami, co nas bardzo ucieszył o.
 •  6 lat wstecz
Maroko zimą czy świetny pomysł na dotknięcie egzotyki w grudniu. Część 5
Casablanca był a ostatnim miastem naszej grudniowej wyprawy, emocje z 4 odwiedzonych miast pozostał y w tyle i byliś my gotowi zaakceptować obraz biznesowej stolicy Maroka.
 •  6 lat wstecz
Maroko zimą czy świetny pomysł na dotknięcie egzotyki w grudniu. Część 4
Odwiedzają c Rabat otwieramy czwartą czę ś ć cyklu „Maroko zimą ”, przed nami jeszcze dwa miasta. Jeś li chcesz wiedzieć , jak wyglą dał a nasza trasa do Rabatu, tutaj jest link do począ tek marokań skiej przygody.
 •  6 lat wstecz
Maroko zimą czy świetny pomysł na dotknięcie egzotyki w grudniu. Część 3. Chefchaouen
Kontynuuję moją opowieś ć o grudniowej wycieczce do Maroka, tym razem trzecią czę ś cią jest Chefchaouen, sł ynne niebieskie miasto (mó wimy o kolorze miasta, bez podtekstó w).
 •  6 lat wstecz
Maroko zimą czy świetny pomysł na dotknięcie egzotyki w grudniu. Część 2
MarokoFez
Planowano dostać się do Fezu samolotem z Marrakeszu. O tym, jak zaczę ł a się nasza podró ż do Marrakeszu, moż esz przeczytać tutaj.
 •  6 lat wstecz
Maroko zimą czy świetny pomysł na dotknięcie egzotyki w grudniu. Część 1
Pomysł wyjazdu do Maroka narodził się spontanicznie 17 kwietnia i od razu rozpoczą ł się proces studiowania dwó ch pytań : jak opł aca się latać i co w ogó le jest z wizami?
 •  6 lat wstecz
Marokańskie rozczarowanie
Odpoczywaliś my w Agadirze od 4 do 18 sierpnia, wraż enia był y najbardziej negatywne. Najpierw najważ niejsze. Hotel. Mieszkaliś my w Blue Sea Tivoli 4*.
 •  8 lat wstecz
Rezerwat Massa, plaża Legzira i miasteczko Tiznit Silversmith
Pewnego dnia wakacji w Agadirze wynaję liś my z przyjació ł mi samochó d terenowy i wyruszyliś my wł asną trasą : Agadir - Rezerwat Przyrody Massa - Legzira - Tinzit - Agadir.
 •  9 lat wstecz
Pokaż więcej »