Riu Tikida Dunas ClubHotel 4*– Opinie

6
Ocena 8.710
na podstawie
6 opinii
№4 w ocenie hotelu Agadir
8.8 Numer
9.5 Usługa
9.0 Czystość
9.8 Odżywianie
9.3 Infrastruktura
Hotel Riu Tikida Dunas 4 * położony jest zaledwie 1 km od centrum Agadiru. Hotel został wybudowany w stylu hiszpańskim w 2002 roku, ostatni remont przeprowadzono w 2015 roku. Ta opcja nadaje się zarówno na rodzinne wakacje, jak i spotkania biznesowe.Więcej →
аватар Sadets
 •  podróżował 14 lat wstecz
Ocena 9.0
Niesamowity hotel! Duż o lepiej niż są siednie pią tki! Niestety prawie każ dy ma go w stopie. Podró ż owaliś my z Space Travel (mieli pokoje w tym hotelu! ) i wcale tego nie ż ał owaliś my. Pię kne tereny, urozmaicone jedzenie i bardzo mił a obsł uga. … Już ▾ Niesamowity hotel! Duż o lepiej niż są siednie pią tki! Niestety prawie każ dy ma go w stopie. Podró ż owaliś my z Space Travel (mieli pokoje w tym hotelu! ) i wcale tego nie ż ał owaliś my. Pię kne tereny, urozmaicone jedzenie i bardzo mił a obsł uga. Nawiasem mó wią c, o wiele ł atwiej znaleź ć wycieczkę na są siednią plaż ę Riu Tikida. Jednak moim zdaniem nie ma poró wnania z hotelem opisanym powyż ej. Wię c dzię kujemy za nasz cudowny miesią c miodowy! ! ! : -)
аватар
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 9.0
Podobał mi się hotel, odpoczywaliś my razem z mę ż em, byliś my jedyną rosyjską parą . Uderzył mnie ocean, najpierw uderza zimnem, ale potem nie wypuszcza delikatnego uś cisku. Kuchnia urozmaicona i bardzo smaczna, wszystko gotowane z duszą . Wieczorami muzyka na ż ywo, ale spacery po nasypie i urzekają cy widok na gó rę , z pł oną cymi sł owami „Allah kraj jest kró lem” – nic nie ma poró wnania! Podró ż owaliś my w gł ą b lą du – bez tego nie moż na zobaczyć Maroka, Marrakeszu i Essaouira to wspaniał e miasta, któ re zaskakują co przechowują historię staroż ytnoś ci. … Już ▾ Podobał mi się hotel, odpoczywaliś my razem z mę ż em, byliś my jedyną rosyjską parą . Uderzył mnie ocean, najpierw uderza zimnem, ale potem nie wypuszcza delikatnego uś cisku. Kuchnia urozmaicona i bardzo smaczna, wszystko gotowane z duszą . Wieczorami muzyka na ż ywo, ale spacery po nasypie i urzekają cy widok na gó rę , z pł oną cymi sł owami „Allah kraj jest kró lem” – nic nie ma poró wnania! Podró ż owaliś my w gł ą b lą du – bez tego nie moż na zobaczyć Maroka, Marrakeszu i Essaouira to wspaniał e miasta, któ re zaskakują co przechowują historię staroż ytnoś ci. Kolacja berberyjska nie radzę - czysta kasa i ż adna przyjemnoś ć ! Kto kocha wę dkować , wybierz się na wycieczkę ł odzią - moquel ł apie się na kilogramy, mą ż oderwał się od duszy! I oczywiś cie trafił em na Maroko - latają ce kozy! Skaczą po drzewach jak mał py, nie mogliś my uwierzyć wł asnym oczom, idź cie i zobaczcie!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар maistur
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 8.0
Dobry dzień ! Odpoczywaliś my w tym hotelu pod koniec wrześ nia 2008 roku. Hotel jest wspaniał y. Duż y, bardzo zielony i zadbany teren z duż ymi basenami i duż ą iloś cią leż akó w, nawet jeś li przyjdziesz po poł udniu, zawsze są darmowe. … Już ▾ Dobry dzień ! Odpoczywaliś my w tym hotelu pod koniec wrześ nia 2008 roku. Hotel jest wspaniał y. Duż y, bardzo zielony i zadbany teren z duż ymi basenami i duż ą iloś cią leż akó w, nawet jeś li przyjdziesz po poł udniu, zawsze są darmowe. Bardzo przyjazny personel od pokojó wki i portiera do wł aś ciciela, któ ry zawsze spotykał nas w gł ó wnej restauracji i witał nas osobiś cie wieczorem. Pokoje są duż e i wygodne, ale wymagają drobnych kosmetycznych napraw, ł azienka i toaleta są oddzielne, co był o mił ym zaskoczeniem. Ł ó ż ka to inna historia))), są na kó ł kach, wię c nie zdziw się , jeś li rano obudzisz się w drugim rogu pokoju. Został y dobrze wyczyszczone, napiwki nie zawsze był y brane. Jedzenie bardzo dobre, all inclusive od 10.00 do 24.00, 3 restauracje, 4 bary, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ró ż norodne koktajle w dowolnej iloś ci. Ś niadanie to minimum 5 rodzajó w ś wież ych sokó w (pomarań czowy, jabł kowy, bananowy, melonowy, marchewkowy) i pomidor w butelce, dwa rodzaje omletó w na wspó lnym stole i razem z Tobą robią jajka sadzone lub jajecznicę z dowolnymi skł adnikami, zawsze ciepł e rogaliki, krojone kieł baski i sery, warzywa, owoce, marynaty, smaż one kieł baski i dodatki do nich, a takż e niesamowite pą czki i naleś niki z ró ż nymi nadzieniami. Każ dego ranka pokrojony ananas na przemian z mango i niezwykle sł odkim granatem. Schł odzony szampan na ś niadanie w każ dą niedzielę . Obiad urozmaicony - kuchnia europejska i marokań ska. A stó ł deserowy zalewają najró ż niejsze sł odkoś ci: ciastka, suflety, puddingi. Lody codziennie na obiad i kolację . Woleliś my zjeś ć obiad w restauracjach a la carte, są dwie - marokań ska i grillowana. Wtorek to dzień targowy w gł ó wnej restauracji, gdzie moż na skosztować ró ż nych rodzajó w ryb i owocó w morza. Ró wnież we wtorek od 20.30 do 21.00 wieczorny koktajl szampana i ró ż norodne przeką ski z muzyką na ż ywo. Animacja jest dobra tylko dla obcokrajowcó w. nie ma ani jednego rosyjskoję zycznego, znają trzy zwroty: Dzień dobry! Jak się masz? Dobrze! - Zero uwagi dla Rosjan, nawet jeś li przyzwoity ję zyk obcy (angielski, niemiecki, francuski, wł oski. ). Każ dego wieczoru w barze w holu moż na posł uchać muzyki na ż ywo. Wieczorne pokazy są prowadzone przez animatoró w, ale nie tak jak w Turcji czy Egipcie, ale profesjonalnie; w każ dy czwartek marokań ski folklor. Jest miniklub, ale nie pracują tam z rosyjskimi dzieć mi - nie znają ję zyka. Ocean jest niesamowity, ciepł y, ale brudny. Plaż a miejska - bardzo szeroki pas, hotel posiada wł asny ogrodzony teren z leż akami i parasolami (bezpł atnie). Codziennie rano plaż a jest sprzą tana, ale w cią gu dnia jest duż o ś mieci, wię c wieczorem plaż a jest jak wysypisko ś mieci. Daleko miną ł Agadir, mał e miasteczko z jego atrakcjami: targiem, zoo, kawiarniami i butikami. Bardzo tanie srebro i skó ra (nie zapomnij się potargować ). Wybraliś my się na wycieczkę do Marrakeszu - bardzo mi się to nie podobał o, spodziewaliś my się wię cej. Ogó lnie wakacje zakoń czył y się sukcesem.
Ż yczę dobrego wyboru!
аватар
 •  podróżował 15 lat wstecz
Ocena 9.0
Dobry dzień ! Odpoczywaliś my w tym hotelu pod koniec wrześ nia 2008 roku. Hotel jest wspaniał y. Duż y, bardzo zielony i zadbany teren z duż ymi basenami i duż ą iloś cią leż akó w, nawet jeś li przyjdziesz po poł udniu, zawsze są darmowe. … Już ▾ Dobry dzień ! Odpoczywaliś my w tym hotelu pod koniec wrześ nia 2008 roku. Hotel jest wspaniał y. Duż y, bardzo zielony i zadbany teren z duż ymi basenami i duż ą iloś cią leż akó w, nawet jeś li przyjdziesz po poł udniu, zawsze są darmowe. Bardzo przyjazny personel od pokojó wki i portiera do wł aś ciciela, któ ry zawsze spotykał nas w gł ó wnej restauracji i witał nas osobiś cie wieczorem. Pokoje są duż e i wygodne, ale wymagają drobnych kosmetycznych napraw, ł azienka i toaleta są oddzielne, co był o mił ym zaskoczeniem. Ł ó ż ka to inna historia))), są na kó ł kach, wię c nie zdziw się , jeś li rano obudzisz się w drugim rogu pokoju. Został y dobrze wyczyszczone, napiwki nie zawsze był y brane. Jedzenie bardzo dobre, all inclusive od 10.00 do 24.00, 3 restauracje, 4 bary, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, ró ż norodne koktajle w dowolnej iloś ci. Ś niadanie to co najmniej 5 rodzajó w ś wież ych sokó w (pomarań czowy, jabł kowy, bananowy, melonowy, marchewkowy) i pomidor w butelce, dwa rodzaje omletó w na wspó lnym stole i robią jajka sadzone lub jajecznicę z dowolnymi skł adnikami przed tobą , zawsze ciepł e croissanty, kawał ki kieł bas i seró w, warzywa, owoce, marynaty, smaż one kieł baski i dodatki do nich, a takż e niesamowite pą czki i naleś niki z ró ż nymi nadzieniami. Każ dego ranka pokrojony ananas na przemian z mango i niezwykle sł odkim granatem. Schł odzony szampan na ś niadanie w każ dą niedzielę . Obiad urozmaicony - kuchnia europejska i marokań ska. A stó ł deserowy zalewają najró ż niejsze sł odkoś ci: ciastka, suflety, puddingi. Lody codziennie na obiad i kolację . Woleliś my zjeś ć obiad w restauracjach a la carte, są dwie - marokań ska i grillowana. Wtorek to dzień targowy w gł ó wnej restauracji, gdzie moż na skosztować ró ż nych rodzajó w ryb i owocó w morza. Ró wnież we wtorek od 20.30 do 21.00 wieczorny koktajl szampana i ró ż norodne przeką ski z muzyką na ż ywo. Animacja jest dobra tylko dla obcokrajowcó w. nie ma ani jednego rosyjskoję zycznego, znają trzy zwroty: Dzień dobry! Jak się masz? Dobrze! - Zero uwagi dla Rosjan, nawet jeś li przyzwoity ję zyk obcy (angielski, niemiecki, francuski, wł oski. ). Każ dego wieczoru w barze w holu moż na posł uchać muzyki na ż ywo. Wieczorne pokazy są prowadzone przez animatoró w, ale nie tak jak w Turcji czy Egipcie, ale profesjonalnie; w każ dy czwartek marokań ski folklor. Jest miniklub, ale nie pracują tam z rosyjskimi dzieć mi - nie znają ję zyka. Ocean jest niesamowity, ciepł y, ale brudny. Plaż a miejska - bardzo szeroki pas, hotel posiada wł asny ogrodzony teren z leż akami i parasolami (bezpł atnie). Codziennie rano plaż a jest sprzą tana, ale w cią gu dnia jest duż o ś mieci, wię c wieczorem plaż a jest jak wysypisko ś mieci. Daleko miną ł Agadir, mał e miasteczko z jego atrakcjami: targiem, zoo, kawiarniami i butikami. Bardzo tanie srebro i skó ra (nie zapomnij się potargować ). Wybraliś my się na wycieczkę do Marrakeszu - bardzo mi się to nie podobał o, spodziewaliś my się wię cej. Ogó lnie wakacje zakoń czył y się sukcesem.
Ż yczę dobrego wyboru!
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар Natvit
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 8.0
Byliś my w tym hotelu w lipcu-sierpniu zeszł ego roku, w tym roku nie był o wą tpliwoś ci gdzie pojechać na wakacje. Przede wszystkim klimat jest cudowny - na wybrzeż u zawsze jest lekka mgieł ka, któ ra tworzy efekt lekkiego ciepł ego klimatyzatora (patrz, nie pal - wraż enie ś wież oś ci jest bardzo mylą ce). … Już ▾ Byliś my w tym hotelu w lipcu-sierpniu zeszł ego roku, w tym roku nie był o wą tpliwoś ci gdzie pojechać na wakacje. Przede wszystkim klimat jest cudowny - na wybrzeż u zawsze jest lekka mgieł ka, któ ra tworzy efekt lekkiego ciepł ego klimatyzatora (patrz, nie pal - wraż enie ś wież oś ci jest bardzo mylą ce). Chociaż hotel ma cztery, jest najlepszy w Agadirze. Pokoje są przestronne, za pierwszym razem nie chcieliś my mieszkać na pierwszym pię trze i od razu zmieniliś my pokó j, a gdy przyjechaliś my po raz drugi od razu dostaliś my widok na morze, chociaż zapł aciliś my za standard. Hotel dział a na zasadzie all inclusive. Jedzenie jest nie do pochwał y - ś wież o wyciskane soki (pomarań czowy, grejpfrutowy, marchewkowy, bananowy), krewetki kró lewskie, homary, jamon, grillowana ryba, 5 rodzajó w lodó w, alkohole (w tym zagraniczne) i jakie marokań skie sł odycze tam! Teren jest duż y, zielony, doskonał e korty, trzy baseny. Sala fitness jest jednak przecię tna i dział a bardzo niewygodnie, ale biorą c pod uwagę cał odobową animację , tego nie zauważ asz. Wieczorami muzyka na ż ywo i pokazy.
Ale najbardziej niezwykł ą rzeczą w Maroku jest ocean! Plaż e są miejskie (wą ski pas piasku należ y do hotelu - a wybrzeż e jest już miejskie), ale przed naszym hotelem miejscowi nie zatrzymywali się , a wtedy był to ogromny plus - rano i wieczorem moż na był o wę drować po plaż y tak czę sto, jak tylko moż esz. Przez miasto jeź dzi pocią g - koniecznie przejedź się , warto! Na lokalnym targu - suka - kupił em dzhelaba (bardzo wygodna i skuteczna). Wybraliś my się na wycieczkę do Marrakeszu (droga jest dł uga, ale jak trafisz na nocne przedstawienie, nie poż ał ujesz. Nie radzę zabierać go na jeden dzień ). Personel jest bardzo przyjazny, entuzjastycznie uczy się rosyjskiego (mó wią c po francusku, angielsku, niemiecku, wł osku).
Jedynym minusem są przewodniki podró ż y kosmicznych (Katya i Ibragim). W zeszł ym roku loty wystartował y pó ź no (o pierwszej w nocy) i trzeba był o wyjś ć z pokoju o 12 rano. Wię c nie kiwnę li palcem, ż eby coś zrobić . Pracownicy hotelu (musimy oddać im należ noś ć - poszli się z nami spotkać i pomimo 100% obł oż enia hotelu zostawili nas w pokojach do godziny 18.00, nakarmili nas do zwycię stwa (choć nasz wspaniał y touroperator nawet nie zapł acił w tym celu). Brak informacji o kraju, danych o wyjeź dzie. W tym i tym roku już opł acone wycieczki został y odwoł ane bez ostrzeż enia i nie moż na do nich zadzwonić . Prowadzą wycieczki przecię tne, nieciekawe i w obrzydliwym ję zyku . Na dwa tygodnie odpoczynku pojawili się tylko na spotkaniu instalacyjnym - i przy wylocie. Na lotnisku zabrali nas autobusem - i machali dł ugopisem (gdzie jechać i co wypeł nić - zgadnij sam).
Wię c lepiej samemu wzią ć samochó d, przewodnika - a gwarantuję duż o pozytywnych wraż eń z wakacji w tym cudownym kraju!
аватар n_e_l_s_o_n
 •  podróżował 17 lat wstecz
Ocena 9.0
Wszystkim, któ rzy wybierają się do tego hotelu, WŁ AŚ CIWY WYBÓ R! ! Hotel jest po prostu super, nadal mimowolnie poró wnuję wszystkie kolejne z RIU TIKIDA DUNAS. To był a podró ż poś lubna, polecieli czarterem z Moskwy. Spotkaliś my się doskonale, w pokoju był a butelka francuskiego szampana i bukiet ró ż (w biurze podró ż y wspominaliś my, ż e to miesią c miodowy). … Już ▾ Wszystkim, któ rzy wybierają się do tego hotelu, WŁ AŚ CIWY WYBÓ R! ! Hotel jest po prostu super, nadal mimowolnie poró wnuję wszystkie kolejne z RIU TIKIDA DUNAS. To był a podró ż poś lubna, polecieli czarterem z Moskwy. Spotkaliś my się doskonale, w pokoju był a butelka francuskiego szampana i bukiet ró ż (w biurze podró ż y wspominaliś my, ż e to miesią c miodowy). Aha i dali mi pokó j z widokiem na ocean, bez ż adnych dopł at, po prostu dali, uś miechają c się przy tym. Pokó j jest typowy z balkonem, ale widok z niego jest niesamowity. Sam hotel nie moż na nazwać duż ym ani mał ym, jest raczej przecię tny, ale obł ę dnie przytulny i pię kny. Opró cz nas w hotelu był o jeszcze 6 osó b mó wią cych po rosyjsku, reszta to Francuzi, Niemcy, Hiszpanie. . . (wtedy oś rodek, któ ry nie był jeszcze opanowany przez naszych ludzi), wię c byliś my zaskoczeniem dla obsł ugi, egzotycznym. . . : ). Kiedy agencja powiedział a nam o Maroku, o tym, ż e ludzie są tam bardzo goś cinni i przyjaź ni, nie tak jak Arabowie tureccy i egipscy, nie był o to do koń ca jasne, ale teraz mogę z cał ą odpowiedzialnoś cią powiedzieć – tak, jest. . mili ludzie. . chociaż nie rozumieli ani sł owa po rosyjsku, to przynajmniej. Ten hotel ma cał y system, chociaż w pobliż u był o 5 pokoi ze ś niadaniem. A wię c jeś li chodzi o ż ywienie. . wszystko jest bardzo godne, ś wież y sok na ś niadanie. . . ile chcesz, są siedzi z 5-ok np. tego nie mieli. I generalnie po rozmowie z nimi doszliś my do wniosku, ż e zrobili dobrze, nie bali się.4 * w nieznanym kraju. (Hotelowi doradzali starsi towarzysze, któ rzy widzieli wiele razy wię cej, któ rym ró wnież bardzo się podobał ). Obiektywnie jest to 5, tylko ż e wł aś ciciele hotelu nie chcą podnosić statusu ze wzglę du na podatki, któ re ró wnież odpowiednio wzrosną , a już jest bardzo poszukiwane wś ró d klientó w (tak mó wi przewodnik w hotelu ). Zgadzam się z przewodnikiem, hotel zasł uguje na 5*. Jeszcze kilka sł ó w o jedzeniu, asortyment jest bogaty, jest ró ż norodnoś ć , moż na jeś ć cał y dzień (pizza, hamburgery, hot-dogi, pą czki i tak dalej. . . na przeką skę cał y czas). Mocne trunki lokalnej produkcji, francuski szampan, wino i piwo są lokalne, ale bardzo przyzwoite. Zielona herbata z mię tą , mmmmm. . . też to pokochasz! ! ! Animacja jest ś ciś le dostosowana do obcokrajowcó w, có ż , to zrozumiał e. . . też ani sł owa po rosyjsku. . Plaż a jest miejska, w Maroku nie ma innej drogi, ale jest tam ś ciś le wyznaczony obszar dla goś ci hotelowych, a ochrona pilnuje, aby miejscowi i nieznajomi tam nie trafiali. Ocean jest niesamowity!!!!!! ! ! Baseny są ró wnież bardzo przytulne, jest wystarczają co duż o leż akó w, nie ma zamieszania, wszystko jest bardzo kulturalne. . Poszliś my w berberyjską noc, do starej wioski na pustyni, gdzie handlowano czystą wodą , ale wcią ż bardzo fajnie. Zrobiliś my też.2-dniową wycieczkę do Marrakeszu, z noclegiem i w drodze powrotnej zatrzymaliś my się w Essuera, ogó lnie jest bardzo fajnie, a temat na osobną historię , ale nie poż ał ujecie, uwielbiam! Podsumowują c, odpocznij w tym kraju iw tym hotelu. . . mó j najlepszy pobyt! (do tej pory)


Nie ma jeszcze pytań
Zadać pytanie o hotelu
ekspertom i uzyskaj odpowiedzi
w ciągu najbliższych kilku godzin.
EKSPERCI HOTELI

Отель Riu Tikida Dunas 4* расположен всего в 1 км от центра Агадира. Отель построен в испанском стиле, в 2002 году, последняя реконструкция проводилась 2015. Этот вариант подойдёт как для семейного отдыха, так и для бизнес-встреч.

Lokalizacja Отель расположен в 100 метрах от отеля Tikida Beach 4*.
Plaża
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

2 открытых бассейна,1 крытый бассейн с соленой водой (200 кв. м), с подогревом в зимний период, 2 ресторана, лобби-бар, лаунж-бар, снэк-бар, бар у бассейна.

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • kryty basen
 • podgrzewany basen
 • parking
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детский бассейн (15 кв. м), в зимний период работает с подогревом, клуб для детей RiuLand.
 • klub dziecięcy
Rozrywka i sport
 • siłownia
 • aerobik
Opis pokoi

большинство номеров с видом на океан.

W pokojach

ванна с туалетом и бидэ
фен
прямой телефон кондиционер холодильник спутниковое телевидение
сейф
балкон или веранда

Adres Chemin des Dunes 80000.
Telefony: +212 528849090
Stronie internetowej: Riu Tikida Dunas ClubHotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб.