Faraana Reef Resort 4*– Opinie

336
Ocena 6.410
na podstawie
336 opinii
№106 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
6.1 Numer
6.5 Usługa
6.7 Czystość
6.3 Odżywianie
7.1 Infrastruktura
Hotel położony jest bezpośrednio na skale Ras Oum Sid. Hotel po raz pierwszy otworzył swoje podwoje dla gości w 1994 roku, a ostatni remont miał miejsce w 2019 roku. Hotel jest idealny na rodzinne wakacje, romantyczne wyjazdy i wyjazdy z przyjaciółmi.Więcej →
аватар Flower3345
 •  podróżował 3 miesięcy wstecz
Ocena 8.0
Wyjechali na wakacje bez specjalnych oczekiwań . Byli mile zaskoczeni. Dobra lokalizacja, bardzo pozytywny i przyjazny personel. Naprawdę starają się , aby wszyscy byli zadowoleni. Pokoje są schludne i czyste. Czę ś ć hotelu jest w remoncie. Myś lę , ż e po jego zakoń czeniu cena bę dzie zupeł nie inna. … Już ▾ Wyjechali na wakacje bez specjalnych oczekiwań . Byli mile zaskoczeni. Dobra lokalizacja, bardzo pozytywny i przyjazny personel. Naprawdę starają się , aby wszyscy byli zadowoleni. Pokoje są schludne i czyste. Czę ś ć hotelu jest w remoncie. Myś lę , ż e po jego zakoń czeniu cena bę dzie zupeł nie inna. Kuchnia jest przecię tna, ale gł odnych nie był o. W pobliż u znajduje się lokalne centrum handlowe Dahab centrum. Moż na tam niedrogo kupić produkty i pamią tki. Na terenie jest fotograf. Khalid. Robi bardzo dobre zdję cia, podkreś la szczegó ł y i ukrywa niepotrzebne))) Byliś my zadowoleni. Dzię kuję za przyję cie!
аватар realist2st
 •  podróżował 7 miesięcy wstecz
Ocena 3.0
Po przyjeź dzie zapł acili 30 $ za pokó j z widokiem na morze (z balkonu widać.20% morza), podeszli do pokoju i zaż ą dali kolejnych 20 $, zapł acili 1 $ za dostarczenie rzeczy do pokoju, wzię li jeszcze 1 $ i 1 $ za kierowcę tuk-tuka. Na ś niadanie, obiad, kolację , makaron, makaron, kurczak, woł owina. … Już ▾ Po przyjeź dzie zapł acili 30 $ za pokó j z widokiem na morze (z balkonu widać.20% morza), podeszli do pokoju i zaż ą dali kolejnych 20 $, zapł acili 1 $ za dostarczenie rzeczy do pokoju, wzię li jeszcze 1 $ i 1 $ za kierowcę tuk-tuka. Na ś niadanie, obiad, kolację , makaron, makaron, kurczak, woł owina. Hotel ma mał y wybó r jedzenia i codziennie to samo. Hotel pł ynie nad strumieniem i wszystko jest bardzo stare i proste. Przez 7 dni, z czego 3 dni rano i przed obiadem w hotelu nie był o ś wiatł a (nie ma ś wiatł a i nie dział a klimatyzator, cieknie lodó wka). Bar serwuje każ dy egipski alkohol i jest cał kiem niezł y. Ł adna plaż a, idealna dla dzieci i nurkowania z rurką , duż o ryb! Panton jest w ruinie od 2021 roku, rury są zardzewiał e i ostre, wystają gwoź dzie, jest to bardzo niebezpieczne, a znak wisi, administracja nie ponosi odpowiedzialnoś ci. Pracuje 2 animatoró w, ale na pokaz nie dają rady i nie jest to ciekawe, w cią gu dnia moż na ich gdzieś spotkać.
Na zejś ciu na plaż ę restauracja Santorini (horror), nastę pnie restauracja Pharaana (10/10) klimat Egiptu jest super! Podsumowują c, morze jest pię kne, plaż a jest dobra, duż o ryb pł ywa z tobą . Urlopowicze, Wł osi 90% jedzenie, makarony, makarony i codziennie to samo. Nie radzę naszym Sł owianom! ! Ocena 3/10
аватар svetlana.ivzhenko
 •  podróżował 7 miesięcy wstecz
Ocena 3.0
Nastroje na resztę był y szykowne...Przyjechaliś my o 15:00. Przy zameldowaniu poprosili o pokó j z dobrym widokiem (w recepcji dali za to 30 $). Za walizki ich facet ma jeszcze 1$. . dalej w cyrku. . Recepcjonistka, któ ra nas prowadził a powiedział a, ż e ​ ​ musimy mu osobno podzię kować za pokó j i wzią ł kolejne 20$. … Już ▾ Nastroje na resztę był y szykowne...Przyjechaliś my o 15:00. Przy zameldowaniu poprosili o pokó j z dobrym widokiem (w recepcji dali za to 30 $). Za walizki ich facet ma jeszcze 1$. . dalej w cyrku. . Recepcjonistka, któ ra nas prowadził a powiedział a, ż e ​ ​ musimy mu osobno podzię kować za pokó j i wzią ł kolejne 20$. . po tym jak przynieś li walizki. . zaż ą dał kolejnej 2 dolary! Ponieważ spó ź nili się na obiad, poprosili o jedzenie… odmó wili. Pokó j od dawna remontowany, ale da się wytrzymać , jest tam wszystko co potrzeba (przez tydzień.3 dni przed wieczorem nie był o prą du : ( Okolica hotelu pię kna, baseny rewelacyjne. . drinki moż na pić w przy barze, ró ż ne. Minus papierowe kubki, któ re od razu ciekną . (Do piwa generalnie ś mieszne. . 0.2. . a po drugim od razu niezadowolone miny barmanó w.
Jedzenie jest monotonne, wybó r jest bardzo mał y. Na lunch i kolację ró ż ne rodzaje makaronó w. . Hotel jest stworzony dla Wł ochó w..
Animatorzy (zabawa) Są widoczni tylko na ć wiczeniach, aqua aerobiku i wtedy, gdy robi się im zdję cie do reportaż u. Muzyka w stylu lat 60-80. . monotonna. Gra bardzo cicho, gł oś no dopiero po 22. . i znowu wł oski 90% i 10% Enrique Iglesias)) Morze!! ! Boski!!! ! Jest duż o ryb.. wejś cie do morza jest ł agodne, wygodne. Ale!! ! Duż o ś mieci. Panton z hotelu jest w zł ym stanie, zepsuty i moż na zrobić sobie krzywdę ! Nasz hotel wysył a do pantone są siada. Był o bardzo nieprzyjemnie, gdy straż nik są siedniego przepę dził wszystkich i krzykną ł , ż e nasi ludzie tam nie chodzą. . wynik !! ! W hotelu rysuje się morze a obok mię so mielone. Ustawiony tylko dla Wł ochó w, Hotel dla tych, któ rzy chcą prywatnoś ci… ale nie dla relaksu, rozrywki i mł odoś ci!
Моооореее... но к обеду приплывает по 5 яхт, которые не совсем хорошо влияют на риф и отдыхающих. На пути к пляжу встречается и такое???? причём мусор так и не убрали. Мы приехали он лежал и уезжали лежал. ????????????
аватар ghenrih70
 •  podróżował 10 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Przyjechaliś my do hotelu o 8.15. Zostaliś my przywitani w recepcji z uś miechem i od razu zaoferowano nam ś niadanie. W restauracji klimatyczne, wysł uż one meble z litego drewna...ale przytulne, na stoł ach leż ą obrusy i pł ó cienne serwetki. W pobliż u byli tylko Wł osi! Ś niadania są standardowe egipskie (brynza, jajka na twardo i jajecznica, naleś niki, duż o ciast, jogurt, siekane warzywa, oliwki itp. … Już ▾ Przyjechaliś my do hotelu o 8.15. Zostaliś my przywitani w recepcji z uś miechem i od razu zaoferowano nam ś niadanie.
W restauracji klimatyczne, wysł uż one meble z litego drewna...ale przytulne, na stoł ach leż ą obrusy i pł ó cienne serwetki.
W pobliż u byli tylko Wł osi!
Ś niadania są standardowe egipskie (brynza, jajka na twardo i jajecznica, naleś niki, duż o ciast, jogurt, siekane warzywa, oliwki itp. (egipski ser i imitacja kieł basy... ), wiele wię cej... herbata, kawa z maszyna pyszna.
Czę ś ć jedzenia jest za szkł em, ale wszystko, o co prosisz, kł adą na talerzu. Wszę dzie czysto, cywilizowanie, bez poś piechu...i to jest dobre. Nigdy nie miał em dł ugiej kolejki...
Po posił ku znaleziono pokó j bez dopł at i nawet bez ś ladu. Pokó j N 755, I pię tro. Szybko sprawdziliś my przydatnoś ć hydrauliki i elektryki - wszystko dział ał o.
W naszym pokoju był o ciemno z powodu ł ukowatego balkonu, bezpoś rednie ś wiatł o sł oneczne nie przenikał o do nas, nie był o dusznoś ci.
O tym, ż e stylu antycznych pomieszczeń dowiedzieliś my się z filmó w na youtube.
Rę czniki też nie pierwsza ś wież oś ć... kiedyś był y ś nież nobiał e... najważ niejsze nie są dziurawe i wyprane, ale poś ciel był a czysta, biał a, przyjemna, a materace twarde, a ł ó ż ko Skrzypiał a sama przy najmniejszym ruchu...Byliś my w porzą dku, nie stresowaliś my się . Był o czysto, schludnie, nie był o kurzu. Mydł o w ż elu tylko w dozownikach pod prysznicem i przy umywalce...zabraliś my wł asne mydł o i akcesoria do mydł a. Zostawiali 1 dolara dziennie dla faceta, któ ry sprzą tał.
Ś niadania i obiadokolacje odbywają się w restauracji przy recepcji, a obiady w restauracji (w powietrzu, na klifie) na plaż y - to plus: nie trzeba jechać do gł ó wnej restauracji...widok z restauracji na plaż y jest na morze ...pię kno ...ale musisz uważ ać na wrony, któ re kradną ze stoł u, jeś li cię nie ma, a niektó rym innym mogą nie podobać się przecią gi. . .
Rano i po poł udniu wybó r jedzenia jest niewielki, ale w wystarczają cych iloś ciach (wszystko jest pyszne) w standardowym zestawie: ryby, mię so z kurczaka, ryż , ziemniaki, fasola, makaron, warzywa, owoce (melon, banany, daktyle, guawa, arbuz), placki, soki z automató w...
Obiady są urozmaicone! A pierwsze dania (zupa puree lub zupa jarzynowa z ryż em) tylko wieczorami! Był em zaskoczony, ż e pizza nie jest tu serwowana (hotel jest stworzony dla Wł ochó w!!! ) ? ? ? I ż adnej miski posiekanej cebuli! - tego bardzo brakował o...wcześ niej na wakacjach cebula był a wszę dzie: w Buł garii, potem w Turcji, w innych hotelach w Egipcie...
Jedzenie jest stale zgł aszane, wszystkiego jest pod dostatkiem!
Terytorium jest podł uż ne od recepcji do plaż y, na począ tku ł atwo się zgubić , ale wszę dzie są mapy terytorium i po 1-2 dniach zaczynasz rozumieć , co i gdzie to jest ...punktem odniesienia jest 2 baseny i recepcja.
Zejś cie na plaż ę zaró wno schodami, jak i prostą ś cież ką...wygodne dla matek z wó zkami i dla osó b z problemami ukł adu ruchu. Spacer na plaż ę przez 5-7 minut.
Plaż a jest przestronna, leż akó w jest wystarczają co duż o, zuż yte plastikowe ale lekkie, każ da ma gumową matę na któ rą kł adzie się rę cznik (wydawany jest na karcie przy basenie, jest bardzo duż y, nie nowy ale dobry).
W pobliż u plaż y Faraana - kawiarnia Farsha, dla każ dego ...
Wejś cie do morza jest piaszczyste, ł agodne, woda przejrzysta - idealna dla dzieci. Na schodach prowadzą cych na plaż ę (pod restauracją ) znajduje się bar (9? ? -18?? ), w któ rym moż na dostać darmową kawę i napoje (cola, sprite, fanta, cream soda, orange, ananas) - wszystko z maszyny.
Na plaż y są kabiny toaletowe z umywalką , ALE! zabierzcie ze sobą mydł o (tam go nie ma! ), a rę ce bę dą czyste po „zabiegu” i przed obiadem.
Na plaż y są miejsca do masaż u dla chę tnych, 20-25 $ za masaż ogó lny, jak się targujesz.
Waż ny:
* kupić kartę SIM z internetem na lotnisku, tam się duż o bardziej opł aca... w hotelu nie ma Wi-Fi, a ceny w hotelowym sklepiku są niebotyczne (na lotnisku 55 GB za 10$, a na hotel 9 GB za te same pienią dze).
* nie kupuj maseczek w sklepie na plaż y koł o Farsha - ł amią cenę.25$ ż eby targować się do 15$, a w sklepie hotelowym sprzedawca Amin sprzeda taką samą maskę za 10$...ten sklep jest za recepcja.
*Hotel nie zapewnia wody do picia w butelkach... tylko w szklankach z chł odziarek w restauracji, barze, na plaż y... moż na kupić dwie sztuki wody butelkowanej 0.5 w restauracji za 1$... Amin bę dzie sprzedam ci za te same 1$ trzy szt. 0.75 butelki wody. Miej ze sobą butelkę.0, 5 i weź wodę z lodó wki...
* Nie zapomnij zabrać komaró w do domu...komaró w jest pod dostatkiem i ką sają niemił osiernie.
Rafa: mó wią , ż e jest to jedna z najpię kniejszych raf. Pł ywanie do zewnę trznej rafy jest daleko, ale nie jest straszne, ponieważ w pobliż u zewnę trznej rafy nie ma gł ę bokiej przepaś ci (na przykł ad w zatoce Ras Nasrani).
Podczas przypł ywu wygodniej jest nurkować nad skorupą , a podczas odpł ywu ciał o znajduje się.20-30-40 cm nad koralowcami, moż na ich dotkną ć i zrobić sobie krzywdę (jeś li nie mieć kombinezonu).
Pojechaliś my taksó wką na Stare Miasto - 2 dolary za jeden samochó d (nie za osobę ) w jedną stronę . Moż esz takż e dojś ć pieszo do Mango Market, nawigować po mapach google.
Na plaż y kupiliś my od chł opakó w wycieczkę batyskafem - 10 $ za godzinę od osoby. Za te pienią dze zabrali nas taksó wką do El Maya Bay, zał adowali na batyskaf i popł ynę li na począ tek Ras Um Sid Bay (niedaleko naszej Pharaany)… zatrzymali batyskaf nad podwodnymi skał ami koralowymi – to jest coś !! ! W swobodnym pł ywaniu nie widział em takiego, ż eby ż ywe kwitną ce koralowce cał kowicie zakrywał y koralową skał ę!
Wydawał o mi się dziwne, ż e w restauracji nie ma pchlego targu, plaż a jest w poł owie pusta… Nie rozumiem, jak tak dobry hotel nie jest peł ny?
Polecam hotel, bez wad!
аватар il.piacere2014
 •  podróżował 11 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Był em już na wakacjach w Egipcie ponad 12 razy. Uwielbiam Sharm Alsheikh, bo wł aś nie tutaj snorkeling jest niesamowity. Pierwszy raz wybrał em ten hotel dzię ki rekomendacji mojej siostry. Po pierwsze lokalizacja hotelu. Zatoka osł onię ta od wiatru z trzech stron. … Już ▾ Był em już na wakacjach w Egipcie ponad 12 razy. Uwielbiam Sharm Alsheikh, bo wł aś nie tutaj snorkeling jest niesamowity.
Pierwszy raz wybrał em ten hotel dzię ki rekomendacji mojej siostry.
Po pierwsze lokalizacja hotelu.
Zatoka osł onię ta od wiatru z trzech stron. To niezwykle waż ne w kwietniu.
Drugi. Gł ó wną liczbą wczasowiczó w są Wł osi. Dziś , biorą c pod uwagę duż ą liczbę turystó w w Egipcie z Federacji Rosyjskiej, jest to BARDZO waż ne, szczegó lnie dla mnie.
Trzeci.
To był o marzenie o tej rzeczy, aby zrobić sobie pię kną sesję zdję ciową.
Fotograf hotelowy Khaled przekroczył wszelkie moje oczekiwania.
Mł odzi, chę tni z duż ym poczuciem humoru dokonali niemoż liwego, wszystkie zdję cia są przepeł nione radoś cią i doskonale podkreś lają figurę . Jestem podekscytowany, ponieważ zwykle nie lubię wł asnych zdję ć , a przed poznaniem Khaleda uważ ał em się za niefotogenicznego.
Serdeczne podzię kowania ró wnież dla reszty personelu hotelu. Zawsze chę tnie ci pomogą , jeś li bę dziesz traktować ich z szacunkiem i uprzejmoś cią
аватар constantaplus7
Drugi raz w tym hotelu! Jeś li chcesz zobaczyć jedną z najlepszych raf i plaż w Sharm, zamiast robić zdję cia pokoju i kabin prysznicowych, powinieneś udać się tutaj. Jeś li opuszczasz lotnisko z uś miechem na twarzy, powinieneś tu przyjechać . … Już ▾ Drugi raz w tym hotelu! Jeś li chcesz zobaczyć jedną z najlepszych raf i plaż w Sharm, zamiast robić zdję cia pokoju i kabin prysznicowych, powinieneś udać się tutaj. Jeś li opuszczasz lotnisko z uś miechem na twarzy, powinieneś tu przyjechać . Jeś li cenisz sobie ś rodowisko, któ re w 70 procentach skł adają się z Wł ochó w, a nie Rosjan - to jest miejsce dla Ciebie. Był oby dobrze - gdyby ten hotel był tylko dla normalnych i ż yczliwych ludzi. On i jego pracownicy na to zasł ugują . Szczę ś cie tkwi w mał ych rzeczach. I każ dego dnia znajdowaliś my coś , co podnosił o nas na duchu. Dla bezpieczeń stwa dzieci są rafy koralowe, a plaż a jest jedną z najlepszych w Sharm. Istnieją rafy na każ dy gust i poziom trudnoś ci, zaró wno z dzieć mi na kolanach, jak iz nastolatkami. Jedną rzeczą jest to, ż e wiele jachtó w przywozi tutaj wycieczki i publikuje zdję cia plaż y - to mó wi samo za siebie! Normalni ludzie - przyjdź cie tutaj. Z szacunkiem i ż yczliwoś cią .
аватар Zoja96324
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywamy w tym hotelu już trzeci rok już w grudniu, bo to miejsce idealne na ferie zimowe! Odpoczywaliś my od 12.15 do 18.12, tydzień był bardzo gorą cy i sł oneczny, morze był o ciepł e, był o duż o ryb. Widział em pł aszczki, rozgwiazdy. … Już ▾ Odpoczywamy w tym hotelu już trzeci rok już w grudniu, bo to miejsce idealne na ferie zimowe!
Odpoczywaliś my od 12.15 do 18.12, tydzień był bardzo gorą cy i sł oneczny, morze był o ciepł e, był o duż o ryb. Widział em pł aszczki, rozgwiazdy.
Ponton jest obecnie naprawiany i moż na wejś ć z brzegu i zobaczyć cał e pię kno rafy koralowej i ł owić ryby za pomocą pontonu - gł ę bokoś ć wynosi okoł o 11-13 metró w, co nie mogę się powstrzymać od zachwytu przez! Rafa jest tak pię kna, ż e ​ ​ codziennie przypł ywają do niej statki wycieczkowe, ale goś cie hotelowi codziennie mają okazję podziwiać to pię kno za darmo!
Animacje na plaż y są bardzo fajne, nie bę dziesz się nudzić ) Na plaż y w pobliż u gł ó wnego budynku znajdują się stoł y do ​ ​ tenisa stoł owego i był y one przez cał y czas bardzo popularne) Wieczorem ciekawe pokazy w amfiteatrze. To trwa 7 minut taksó wką do starego miasta, koszt to 2 dolary.
W pobliż u hotelu znajduje się ró wnież centrum handlowe i aleja z ró ż nymi sklepami - moż na coś kupić wieczorem lub po prostu pospacerować ) Na terenie hotelu sprzedają ró wnież mango, bardzo nam się podobał o - cena jak w na bazarze, sprzedawca zbierał dla nas mango jak mió d!
Kolejnym odkryciem dla nas był a usł uga masaż u od zespoł u salonu SPA, któ ry znajduje się na terenie hotelu. Z masaż u moż na skorzystać zaró wno w samym spa, jak i na plaż y. Bardzo podobał nam się masaż cał ego ciał a na plaż y - 6 sesji (kod 40-50 min). To po prostu Raj! Chł opaki są bardzo profesjonalni w swojej pracy, nawet w Kijowie wcią ż trzeba podją ć wysił ek, aby znaleź ć takich masaż ystó w. Ogromne podzię kowania dla Mahometa, któ ry komunikuje się ze wszystkimi na plaż y i oferuje tę usł ugę . Dlatego masaż dał nam duż o relaksu i pozytywnych emocji! Gorą co polecam zrobić sobie taki prezent na wakacjach)
Jeś li chodzi o pokoje to są w ś rednim stanie - coś gdzieś nie dział a lub jest luź ne)))), jednak pokoje bardzo czyste, codziennie sprzą tane - nie jeź dzimy do tego hotelu ze wzglę du na pokoje, wię c czystoś ć i ciepł a woda są dla nas najważ niejsze)
Personel hotelu jest bardzo mił y, natychmiast odpowiedział na wszystkie proś by, wszyscy są przyjaź ni i uś miechnię ci) Jedzenie - nie bę dziesz gł odny)))
Podró ż owaliś my przez biuro podró ż y „Go with us” (https://poehalisnamiv. otpusk. com) i chcę zwró cić uwagę na super profesjonalną pracę biura podró ż y Halyna. Zorganizował a dla nas transfer do Kiszyniowa iz niego do Kijowa, był a cał y czas w kontakcie, bł yskawicznie odpowiadał a na wszystkie pytania. Był em bardzo zrelaksowany na wyjeź dzie przy wsparciu takiego specjalisty!
Jestem bardzo zadowolony z moich wakacji! Przywieź li ze sobą wiele pozytywnych i jasnych emocji, któ re bardzo pomogą i wesprą posuwanie się naprzó d w obecnej trudnej sytuacji wojennej. Ż yczę wszystkim spokoju i wypoczynku nad morzem)
Мухамед - з команди масажистів) Команда масажистів Світанок Фарша ввечері
аватар isha2303
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 7.0
Ten hotel jest już drugi raz. Dla nas nie ma lepszego hotelu na zimę niż Faraana. Plaż a i rafa to wspaniał e i zabawne animacje. Chociaż w tym samym hotelu, ale zdobył em wiele nowych doś wiadczeń . W tym roku był o trochę chł odniej. Nie poszliś my na plaż ę przez 3 dni. … Już ▾ Ten hotel jest już drugi raz. Dla nas nie ma lepszego hotelu na zimę niż Faraana. Plaż a i rafa to wspaniał e i zabawne animacje. Chociaż w tym samym hotelu, ale zdobył em wiele nowych doś wiadczeń .
W tym roku był o trochę chł odniej. Nie poszliś my na plaż ę przez 3 dni. Przez resztę dni w zatoce był o ciepł o i wygodnie. Ponton został naprawiony.
Jeszcze ciekawsze stał y się wieczorne pokazy. Bardzo fajny program dla dzieci zaró wno w dzień jak i wieczorem. Animacja jest fajna.
Jedzenie lepsze niż w zeszł ym roku, bardziej urozmaicone. Ale jest wię cej ludzi. Duż o dzieciakó w w tym roku. Dziecko miał o wię cej zabawy. Na plaż y jest wystarczają co duż o miejsca dla wszystkich.
W pobliż u baru Zodiac znajduje się ciepł y basen z jacuzzi i basen.
Minusy: Woda pod prysznicem był a ledwo ciepł a. Chociaż wzię li liczbę z 200-tych.
Вид с балкона слева море Вид с балкона
аватар _71811
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 2.0
Hotel jest bardzo stary, zielone mał e krzaki wokó ł kominka są opuszczone. Zapł acili 20 dolaró w, aby dać mniej wię cej normalny numer. Jedzenie jest zł e, nawet bardzo zł e, nie takie samo codziennie, a sł odycze to horror wiele razy w Sharm, ale nigdy nie widziano, ż eby był y dwa ciasta i kilka ptysie. … Już ▾ Hotel jest bardzo stary, zielone mał e krzaki wokó ł kominka są opuszczone. Zapł acili 20 dolaró w, aby dać mniej wię cej normalny numer. Jedzenie jest zł e, nawet bardzo zł e, nie takie samo codziennie, a sł odycze to horror wiele razy w Sharm, ale nigdy nie widziano, ż eby był y dwa ciasta i kilka ptysie. Zupę podano tylko na obiad, osoby, któ re przyjdą z dzieć mi na obiad, nie zobaczą zupy. Soki Jupe, kawa rozpuszczalna nescafe. Na obiad i kolację dł ugie kolejki zawsze rozdają mię so i ryby w jednym kawał ku, a jak poprosisz o dwie, to mają taką zł oś ć , jakby wydzierali ją z serca. Plaż a jest pię kna, ale ryb dziennie jest mał o, 5 jachtó w pł ywa po mę tnej wodzie. Rafa z pontonu jest pię kna, ale nie moż na jej nazwać pontonem, ponieważ jest to sytuacja awaryjna, kiedy wyszedł em z wody i przecią ł em rę kę zgnił ych porę czy w pobliż u pontonu.
Znajomi nie polecają tego hotelu bo to straszny strach.
аватар aleksa-ra79
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 2.0
Wypoczą ł em z mę ż em, kupił em pozytywne recenzje. Po przybyciu do recepcji kawał ki sufitu spadał y po niedawnej burzy z ulewą . Zamieszkał w wilgotnym pokoju, gdzie woda na podł odze się ga po kostki (powiedzieli, ż eby iś ć spać , rano ją usuną ). … Już ▾ Wypoczą ł em z mę ż em, kupił em pozytywne recenzje. Po przybyciu do recepcji kawał ki sufitu spadał y po niedawnej burzy z ulewą . Zamieszkał w wilgotnym pokoju, gdzie woda na podł odze się ga po kostki (powiedzieli, ż eby iś ć spać , rano ją usuną ). Sprzą tane pó ł dnia pod "kijem", 12 godzin po rozliczeniu przywieź li brudne rę czniki, któ rych w ogó le nie był o. Hotel wydaje się mieć zawsze problemy, gdy pada, przez dł ugi czas nie był o prą du w dzień ani w nocy, a jednocześ nie sufity są ponure i pł yną ce. W tym momencie poprosili nas o 1 dolara za sprzą tanie (był em fajny z taką bezczelnoś cią ). Ten hotel nie ma wody pitnej za darmo, kupionej w barze za 1 dolara 2 butelki 0.5.
Potem uparł am się , ż eby nie przenosić się do innego, suchego, czystego i ciepł ego pokoju. Pokoje w hotelu o numerach od 500 do 800 są zniszczone, prawie bez sprzą tania, stare meble, telewizory w ogó le wszę dzie jak w ZSRR, komary, rę czniki z odrapanymi brzegami, zakurzone, proszą o pienią dze na sprzą tanie. Pokoje o numerach od 200 do 400 są trochę nowsze, sprzą tanie i zmiana poś cieli są stał e, ale nie lubią wycierać kurzu, proszą też o pienią dze na sprzą tanie. Nie ma czajnikó w, sztuć có w, mydlanych-rylnych.
O 5 rano cią gle budziliś my się pod Allahem Akbarem (meczet jest w pobliż u).
Na terenie cał ego naszego pobytu nie korzystaliś my z basenó w, ponieważ był y brudne bł otem, woda był a zimna, bez ogrzewania!
Ś niadania kiepskie, jajecznica, 2 rodzaje sera, kieł basa niezrozumiał a, jak naleś niki....nam się to nie podobał o, nie ma wyboru!
Lunch na grillu z poplamionymi stoł ami i krzesł ami, talerze nie umyte, wrony kradną jedzenie i robią kupę na wierzchu! Stawiają skromne obiady i mał e porcje, trzeba ż ebrać , to nie jest wygodne, za wł asne pienią dze...kapets - paleta posiekanej surowej marchewki, paleta posiekanej kapusty i papryki to horror. Jedli tylko ryż i ziemniaki z kurczakiem, resztę o niezrozumiał ym dla nas smaku. W strefie grillowej dwa razy z nami ś cieki spł ywał y po podł odze, z powodu zapachu nie jedliś my i wyszliś my gł odni. Na obiad trochę wię cej dań mię snych, nał ó ż okoł o 50-100 gramó w.
Plaż a: wejś cie do wody miejscami wzdł uż piasku, potem fragmenty koralowcó w, a potem po prostu pł ywanie...toaleta na plaż y jest myta raz rano, potem bardzo strasznie tam iś ć , nie ma papieru, mydł a i wszystko ś mierdzi. Wszystkie leż aki są zaję te od 8 rano, a po trzech jedna cał oś ć (o walkę o leż aki). Piasek na plaż y zmieszany z babkami. Morze przed obiadem nie jest zabł ocone, ryby i koralowce są wyraź nie widoczne, po obiedzie robi się pochmurno, ponieważ wiele jachtó w z turystami przyjeż dż a na plaż ę na nurkowanie. Ponton jest zepsuty, zejś cie nieprzemyś lane, schody przetrwał y. Z alkoholu wzię li piwo, rozcień czone, zimne!
Bezczelny i szorstki personel, jeś li nie dasz im dolara, nie moż esz powiedzieć ani wskazać w restauracji, syczą , mogą wariować i nie wkł adać jedzenia lub ukł adać wszystkiego na jedną kupkę , a potem zjedz bał agan . Patrzą c na niehigieniczne warunki, moż na sobie wyobrazić , jak przygotowywane jest jedzenie i jak jest czyszczone, a my nie chcemy tu przychodzić (jesteś my zniesmaczeni). Nikt tego nie potrzebuje, opuszczony hotel, bez zabudowy, na strumieniu. . .
бассейн бассейн номе в воде ресепшен, падают части потолка от сырости
Pokaż więcej »


awatara panhera
3 roku wstecz  •  9 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara Elena.P
Ponieważ z recenzji zdałem sobie sprawę, że nie można daleko od brzegu pływać, zwłaszcza podczas odpływu, nie rozumiem, czy jest tam coś do zobaczenia, czy nie. Mąż raczej nie będzie chciał iść na zepsute molo.
3 roku wstecz  •  6 subskrybenci 6 odpowiedzi
awatara chamina1991
Powiedzieć. Wiele hoteli w Egipcie zapewnia wózek dziecięcy i łóżeczko. Jeśli taka praktyka jest tutaj?
3 roku wstecz  •  6 subskrybenci 5 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara info779
‹ Hotel Faraana Reef Resort 4*
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен непосредственно на скале Рас-Ум-Сид. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 1994 году, а последний ремонт – в 2019 г. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха, романтических путешествий и для поездок с друзьями.

Lokalizacja В 20 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, в Ом Эль Сид.
Opis plaży Протяженность пляжа – 225 м. Рядом кораллы, понтон, имеется песчаный заход в море.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

2 ресторана, 6 баров, 1 конференц-зал (до 250 персон), 3 открытых бассейна (1 с подогревом в зимний период), платный Wi-Fi, терраса для загара, магазины, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детские развлекательные программы, мини-клуб (возраст 2-12 лет).
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 2 теннисных корта (с песчаным покрытием), дартс, поле для мини-футбола, освещение теннисного корта (платно), теннисные мячи и ракетки (платно), каноэ (платно), катамаран (платно), ныряние с маской и трубкой.
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 558 номеров.

W pokojach

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • balkon/taras
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
 • budzenie na życzenie (nie we wszystkich pokojach)
Adres Marine sport club street Hadaba Om El sid, 34511 Sharm El-Sheikh, South Sinai - Egypt
Telefony: +20 69 3661202
Stronie internetowej: Faraana Reef Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.