Faraana Reef Resort 4*– Opinie

330
Ocena 6.110
na podstawie
330 opinii
№125 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
5.8 Numer
5.8 Usługa
6.4 Czystość
5.6 Odżywianie
7.2 Infrastruktura
Hotel położony jest bezpośrednio na skale Ras Oum Sid. Hotel po raz pierwszy otworzył swoje podwoje dla gości w 1994 roku, a ostatni remont miał miejsce w 2019 roku. Hotel jest idealny na rodzinne wakacje, romantyczne wyjazdy i wyjazdy z przyjaciółmi.Więcej →
аватар Zoja96324
 •  podróżował 1 miesiąc wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywamy w tym hotelu już trzeci rok już w grudniu, bo to miejsce idealne na ferie zimowe! Odpoczywaliś my od 12.15 do 18.12, tydzień był bardzo gorą cy i sł oneczny, morze był o ciepł e, był o duż o ryb. Widział em pł aszczki, rozgwiazdy. … Już ▾ Odpoczywamy w tym hotelu już trzeci rok już w grudniu, bo to miejsce idealne na ferie zimowe!
Odpoczywaliś my od 12.15 do 18.12, tydzień był bardzo gorą cy i sł oneczny, morze był o ciepł e, był o duż o ryb. Widział em pł aszczki, rozgwiazdy.
Ponton jest obecnie naprawiany i moż na wejś ć z brzegu i zobaczyć cał e pię kno rafy koralowej i ł owić ryby za pomocą pontonu - gł ę bokoś ć wynosi okoł o 11-13 metró w, co nie mogę się powstrzymać od zachwytu przez! Rafa jest tak pię kna, ż e ​ ​ codziennie przypł ywają do niej statki wycieczkowe, ale goś cie hotelowi codziennie mają okazję podziwiać to pię kno za darmo!
Animacje na plaż y są bardzo fajne, nie bę dziesz się nudzić ) Na plaż y w pobliż u gł ó wnego budynku znajdują się stoł y do ​ ​ tenisa stoł owego i był y one przez cał y czas bardzo popularne) Wieczorem ciekawe pokazy w amfiteatrze. To trwa 7 minut taksó wką do starego miasta, koszt to 2 dolary.
W pobliż u hotelu znajduje się ró wnież centrum handlowe i aleja z ró ż nymi sklepami - moż na coś kupić wieczorem lub po prostu pospacerować ) Na terenie hotelu sprzedają ró wnież mango, bardzo nam się podobał o - cena jak w na bazarze, sprzedawca zbierał dla nas mango jak mió d!
Kolejnym odkryciem dla nas był a usł uga masaż u od zespoł u salonu SPA, któ ry znajduje się na terenie hotelu. Z masaż u moż na skorzystać zaró wno w samym spa, jak i na plaż y. Bardzo podobał nam się masaż cał ego ciał a na plaż y - 6 sesji (kod 40-50 min). To po prostu Raj! Chł opaki są bardzo profesjonalni w swojej pracy, nawet w Kijowie wcią ż trzeba podją ć wysił ek, aby znaleź ć takich masaż ystó w. Ogromne podzię kowania dla Mahometa, któ ry komunikuje się ze wszystkimi na plaż y i oferuje tę usł ugę . Dlatego masaż dał nam duż o relaksu i pozytywnych emocji! Gorą co polecam zrobić sobie taki prezent na wakacjach)
Jeś li chodzi o pokoje to są w ś rednim stanie - coś gdzieś nie dział a lub jest luź ne)))), jednak pokoje bardzo czyste, codziennie sprzą tane - nie jeź dzimy do tego hotelu ze wzglę du na pokoje, wię c czystoś ć i ciepł a woda są dla nas najważ niejsze)
Personel hotelu jest bardzo mił y, natychmiast odpowiedział na wszystkie proś by, wszyscy są przyjaź ni i uś miechnię ci) Jedzenie - nie bę dziesz gł odny)))
Podró ż owaliś my przez biuro podró ż y „Go with us” (https://poehalisnamiv. otpusk. com) i chcę zwró cić uwagę na super profesjonalną pracę biura podró ż y Halyna. Zorganizował a dla nas transfer do Kiszyniowa iz niego do Kijowa, był a cał y czas w kontakcie, bł yskawicznie odpowiadał a na wszystkie pytania. Był em bardzo zrelaksowany na wyjeź dzie przy wsparciu takiego specjalisty!
Jestem bardzo zadowolony z moich wakacji! Przywieź li ze sobą wiele pozytywnych i jasnych emocji, któ re bardzo pomogą i wesprą posuwanie się naprzó d w obecnej trudnej sytuacji wojennej. Ż yczę wszystkim spokoju i wypoczynku nad morzem)
Мухамед - з команди масажистів) Команда масажистів Світанок Фарша ввечері
аватар isha2303
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 7.0
Ten hotel jest już drugi raz. Dla nas nie ma lepszego hotelu na zimę niż Faraana. Plaż a i rafa to wspaniał e i zabawne animacje. Chociaż w tym samym hotelu, ale zdobył em wiele nowych doś wiadczeń . W tym roku był o trochę chł odniej. Nie poszliś my na plaż ę przez 3 dni. … Już ▾ Ten hotel jest już drugi raz. Dla nas nie ma lepszego hotelu na zimę niż Faraana. Plaż a i rafa to wspaniał e i zabawne animacje. Chociaż w tym samym hotelu, ale zdobył em wiele nowych doś wiadczeń .
W tym roku był o trochę chł odniej. Nie poszliś my na plaż ę przez 3 dni. Przez resztę dni w zatoce był o ciepł o i wygodnie. Ponton został naprawiony.
Jeszcze ciekawsze stał y się wieczorne pokazy. Bardzo fajny program dla dzieci zaró wno w dzień jak i wieczorem. Animacja jest fajna.
Jedzenie lepsze niż w zeszł ym roku, bardziej urozmaicone. Ale jest wię cej ludzi. Duż o dzieciakó w w tym roku. Dziecko miał o wię cej zabawy. Na plaż y jest wystarczają co duż o miejsca dla wszystkich.
W pobliż u baru Zodiac znajduje się ciepł y basen z jacuzzi i basen.
Minusy: Woda pod prysznicem był a ledwo ciepł a. Chociaż wzię li liczbę z 200-tych.
Вид с балкона слева море Вид с балкона
аватар _71811
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 2.0
Hotel jest bardzo stary, zielone mał e krzaki wokó ł kominka są opuszczone. Zapł acili 20 dolaró w, aby dać mniej wię cej normalny numer. Jedzenie jest zł e, nawet bardzo zł e, nie takie samo codziennie, a sł odycze to horror wiele razy w Sharm, ale nigdy nie widziano, ż eby był y dwa ciasta i kilka ptysie. … Już ▾ Hotel jest bardzo stary, zielone mał e krzaki wokó ł kominka są opuszczone. Zapł acili 20 dolaró w, aby dać mniej wię cej normalny numer. Jedzenie jest zł e, nawet bardzo zł e, nie takie samo codziennie, a sł odycze to horror wiele razy w Sharm, ale nigdy nie widziano, ż eby był y dwa ciasta i kilka ptysie. Zupę podano tylko na obiad, osoby, któ re przyjdą z dzieć mi na obiad, nie zobaczą zupy. Soki Jupe, kawa rozpuszczalna nescafe. Na obiad i kolację dł ugie kolejki zawsze rozdają mię so i ryby w jednym kawał ku, a jak poprosisz o dwie, to mają taką zł oś ć , jakby wydzierali ją z serca. Plaż a jest pię kna, ale ryb dziennie jest mał o, 5 jachtó w pł ywa po mę tnej wodzie. Rafa z pontonu jest pię kna, ale nie moż na jej nazwać pontonem, ponieważ jest to sytuacja awaryjna, kiedy wyszedł em z wody i przecią ł em rę kę zgnił ych porę czy w pobliż u pontonu.
Znajomi nie polecają tego hotelu bo to straszny strach.
аватар aleksa-ra79
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 2.0
Wypoczą ł em z mę ż em, kupił em pozytywne recenzje. Po przybyciu do recepcji kawał ki sufitu spadał y po niedawnej burzy z ulewą . Zamieszkał w wilgotnym pokoju, gdzie woda na podł odze się ga po kostki (powiedzieli, ż eby iś ć spać , rano ją usuną ). … Już ▾ Wypoczą ł em z mę ż em, kupił em pozytywne recenzje. Po przybyciu do recepcji kawał ki sufitu spadał y po niedawnej burzy z ulewą . Zamieszkał w wilgotnym pokoju, gdzie woda na podł odze się ga po kostki (powiedzieli, ż eby iś ć spać , rano ją usuną ). Sprzą tane pó ł dnia pod "kijem", 12 godzin po rozliczeniu przywieź li brudne rę czniki, któ rych w ogó le nie był o. Hotel wydaje się mieć zawsze problemy, gdy pada, przez dł ugi czas nie był o prą du w dzień ani w nocy, a jednocześ nie sufity są ponure i pł yną ce. W tym momencie poprosili nas o 1 dolara za sprzą tanie (był em fajny z taką bezczelnoś cią ). Ten hotel nie ma wody pitnej za darmo, kupionej w barze za 1 dolara 2 butelki 0.5.
Potem uparł am się , ż eby nie przenosić się do innego, suchego, czystego i ciepł ego pokoju. Pokoje w hotelu o numerach od 500 do 800 są zniszczone, prawie bez sprzą tania, stare meble, telewizory w ogó le wszę dzie jak w ZSRR, komary, rę czniki z odrapanymi brzegami, zakurzone, proszą o pienią dze na sprzą tanie. Pokoje o numerach od 200 do 400 są trochę nowsze, sprzą tanie i zmiana poś cieli są stał e, ale nie lubią wycierać kurzu, proszą też o pienią dze na sprzą tanie. Nie ma czajnikó w, sztuć có w, mydlanych-rylnych.
O 5 rano cią gle budziliś my się pod Allahem Akbarem (meczet jest w pobliż u).
Na terenie cał ego naszego pobytu nie korzystaliś my z basenó w, ponieważ był y brudne bł otem, woda był a zimna, bez ogrzewania!
Ś niadania kiepskie, jajecznica, 2 rodzaje sera, kieł basa niezrozumiał a, jak naleś niki....nam się to nie podobał o, nie ma wyboru!
Lunch na grillu z poplamionymi stoł ami i krzesł ami, talerze nie umyte, wrony kradną jedzenie i robią kupę na wierzchu! Stawiają skromne obiady i mał e porcje, trzeba ż ebrać , to nie jest wygodne, za wł asne pienią dze...kapets - paleta posiekanej surowej marchewki, paleta posiekanej kapusty i papryki to horror. Jedli tylko ryż i ziemniaki z kurczakiem, resztę o niezrozumiał ym dla nas smaku. W strefie grillowej dwa razy z nami ś cieki spł ywał y po podł odze, z powodu zapachu nie jedliś my i wyszliś my gł odni. Na obiad trochę wię cej dań mię snych, nał ó ż okoł o 50-100 gramó w.
Plaż a: wejś cie do wody miejscami wzdł uż piasku, potem fragmenty koralowcó w, a potem po prostu pł ywanie...toaleta na plaż y jest myta raz rano, potem bardzo strasznie tam iś ć , nie ma papieru, mydł a i wszystko ś mierdzi. Wszystkie leż aki są zaję te od 8 rano, a po trzech jedna cał oś ć (o walkę o leż aki). Piasek na plaż y zmieszany z babkami. Morze przed obiadem nie jest zabł ocone, ryby i koralowce są wyraź nie widoczne, po obiedzie robi się pochmurno, ponieważ wiele jachtó w z turystami przyjeż dż a na plaż ę na nurkowanie. Ponton jest zepsuty, zejś cie nieprzemyś lane, schody przetrwał y. Z alkoholu wzię li piwo, rozcień czone, zimne!
Bezczelny i szorstki personel, jeś li nie dasz im dolara, nie moż esz powiedzieć ani wskazać w restauracji, syczą , mogą wariować i nie wkł adać jedzenia lub ukł adać wszystkiego na jedną kupkę , a potem zjedz bał agan . Patrzą c na niehigieniczne warunki, moż na sobie wyobrazić , jak przygotowywane jest jedzenie i jak jest czyszczone, a my nie chcemy tu przychodzić (jesteś my zniesmaczeni). Nikt tego nie potrzebuje, opuszczony hotel, bez zabudowy, na strumieniu. . .
бассейн бассейн номе в воде ресепшен, падают части потолка от сырости
аватар Polezno
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 6.0
Doskonał a lokalizacja hotelu, zatoka, pię kny podwodny ś wiat. Zewnę trzna czę ś ć hotelu jest aktualizowana. Hotel poł oż ył pł ytki na drodze prowadzą cej do infrastruktury na zewną trz hotelu, bardzo wygodnej do chodzenia. Mam już ponton. … Już ▾ Doskonał a lokalizacja hotelu, zatoka, pię kny podwodny ś wiat. Zewnę trzna czę ś ć hotelu jest aktualizowana. Hotel poł oż ył pł ytki na drodze prowadzą cej do infrastruktury na zewną trz hotelu, bardzo wygodnej do chodzenia. Mam już ponton. Niezbę dne jedzenie na tym poziomie hotelu jest tam, ż adnych skarg. Wię kszoś ć turystó w to turyś ci z Rosji.
Ostrzeż enie: room service ukradł lekarstwa (w bagaż u) i pienią dze (w kieszeni spodni w szafie). Zachowaj ostroż noś ć i zawsze przechowuj wszystkie wartoś ciowe rzeczy tylko w sejfie. Internet w hotelu jest pł atny.
Wskazó wka: po przybyciu do Sharm na lotnisko kup kartę mobilną Vodafon, cena bę dzie dla Ciebie korzystniejsza.
Uwaga dla obywateli Ukrainy: po przybyciu na lotnisko w Sharm okazali ś wiadectwo szczepień wydrukowane z Dia, pracownikom lotniska ten dokument szczepień wystarczył . W tym czasie wygodnie był o zrelaksować się w cią gu dnia na plaż y, ani gorą cej, ani zimnej. Wydawał o się , ż e temperatura wody wynosi ś rednio okoł o 23-24 stopnie. Wieczorem zał ó ż cieplejsze ubrania.
аватар oksyuz
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 9.0
Przyjechaliś my po poł udniu, wię c usiedliś my w cią gu 10 minut. Pokó j był od razu dobry, czysty, wszystko dział a, chociaż pokó j nie jest nowy. Terytorium bardzo mi się podobał o - duż e, duż o zieleni, jeś li gdzie chodzić . … Już ▾ Przyjechaliś my po poł udniu, wię c usiedliś my w cią gu 10 minut. Pokó j był od razu dobry, czysty, wszystko dział a, chociaż pokó j nie jest nowy.
Terytorium bardzo mi się podobał o - duż e, duż o zieleni, jeś li gdzie chodzić .
Istnieją trzy baseny. W jednym po obiedzie zaczynają falę .
W pokojach nie ma wody, ale w każ dym barze i restauracji znajdują się dystrybutory wody, z któ rych w każ dej chwili moż na pobrać nieograniczoną iloś ć . Napeł niliś my się butelkami. To nawet lepiej, niż gdybyś wł oż ył jedną butelkę na cał y dzień .
Ś wietna plaż a. Piaszczyste wejś cie dla dzieci, potem pię kna ż ywa rafa koralowa z kolorowymi rybkami.
Personel jest bardzo przyjazny, zwł aszcza jeś li sam jesteś przyjazny i uś miechnię ty.
W hotelu nie ma Wi-Fi, wię c lepiej od razu kupić kartę na lotnisku.
Колоритное кафе Farsha, которое находится на пляже отеля Faraana Reef. Считается лучшим кафе в Шарме Рестораны и питание в отеле: завтрак, обед и ужин Территория отеля
аватар Lana.victorovna
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 4.0
Wiele napisano o hotelu, wię c nie bę dę się powtarzał . Do Sharm dotarliś my o 4:30. Do hotelu dotarliś my okoł o 6 rano. W recepcji natychmiast powiedziano nam, ż e hotel jest peł ny i nie ma pokoi. Ani mał e dzieci, ani osoba niepeł nosprawna nie dotykał y ich, dotykał y ich tylko dolary, a numery od razu znaleziono. … Już ▾ Wiele napisano o hotelu, wię c nie bę dę się powtarzał . Do Sharm dotarliś my o 4:30. Do hotelu dotarliś my okoł o 6 rano. W recepcji natychmiast powiedziano nam, ż e hotel jest peł ny i nie ma pokoi. Ani mał e dzieci, ani osoba niepeł nosprawna nie dotykał y ich, dotykał y ich tylko dolary, a numery od razu znaleziono. Kto dał.20 dolaró w otrzymał widok na morze, kto dał.10 z widokiem na drogę lub stary pokó j przy basenie (pokoje 536 itp. są w bardzo zł ym stanie i sprzą tanie ich nie ratuje, a nawet morze mró wki). Kto w zasadzie nie pł acił , siedział na korytarzu do godziny 14.00, choć pokoje był y puste. To nieprzyjemne.
Ze zł ych - to jedzenie, ale już o tym pisano. Zgadzam się , ż e nie ma wyboru, ale nie bę dziesz gł odny. To prawda, ale na wakacjach chciał bym jeś ć normalne jedzenie, a nie ryby, któ re nie są oczyszczone z ł usek i wnę trznoś ci. W restauracji - grill nad morzem, okropne warunki sanitarne, muchy to kwiaty, ale wrony, któ re tam są , jak kochanki, to coś . Wskakują na stoł y, kradną jedzenie, a najgorsze jest to, ż e srają na stoł y, krzesł a, rzeczy i mogą też nakł adać się na gł owę . I zgadzam się , ż e personel jest niegrzeczny. Powiedział em szefowi kuchni o rybach, któ re nie został y oczyszczone, a on powiedział , ż e jest duż o ludzi i nie mogą wyczyś cić tylu ryb. Cyna. Ugotujmy wię c kurczaki w pió rkach.
Oddzielna historia plaż y i morza. Niby wszystko jest w porzą dku, ale ponton z naszej plaż y jest zepsuty i nie wpuszczają ich do pobliskiego hotelu Reef Oasis, ale pł ywają po naszej plaż y i nikt nie pł ywa po ich stronie. i dlatego mamy w wodzie, jak w mrowisku. A najbardziej obrzydliwe jest to, ż e codziennie do naszej plaż y cumuje od 15 do 20 statkó w. Jeś li z morza wiatr cał y smró d spalenizny dociera na plaż ę , oczywiś cie zaró wno olej opał owy, jak i kał , ponieważ są tam zakotwiczone od rana do wieczora, a czasem w nocy, jeś li jest nurkowanie nocne. Aby stać przy naszej plaż y, nie muszą zabierać zaś wiadczenia, licencji i przechodzić kontroli statku. Już poł owa koralowcó w jest martwa, jeś li tak dalej pó jdzie, wszystkie zginą . Teraz wyobraź sobie, ż e ludzie skaczą ze wszystkich tych statkó w, aby pł ywać , a takż e pł etwonurkowie. Myś leć .
Od dobrego. Terytorium jest pię kne, trzy baseny, bardzo pię kna kawiarnia „Santorini” w greckim stylu. Mam nadzieję , ż e moje informacje są pomocne. Jestem zwykł ym turystą , nikomu nie reklamuję . Piszę to, co widział em i moje uczucia. Ż yczymy wszystkim mił ego wypoczynku.
аватар i.strizhak9
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 6.0
Przyjechaliś my o 5 rano. Rozliczony o godzinie 10 bez dopł at. Pokó j ze starymi meblami. Ale czysto, dobrze sprzą tane, codziennie. Klimatyzator nie dział ał dobrze. Po reklamacjach inż ynier skonfigurował się i pracował dobrze przez 5 dni. Jedzenie jest smaczne, jest pod dostatkiem. … Już ▾ Przyjechaliś my o 5 rano. Rozliczony o godzinie 10 bez dopł at. Pokó j ze starymi meblami. Ale czysto, dobrze sprzą tane, codziennie. Klimatyzator nie dział ał dobrze. Po reklamacjach inż ynier skonfigurował się i pracował dobrze przez 5 dni. Jedzenie jest smaczne, jest pod dostatkiem. Był o wielu wczasowiczó w - kolejki w jadalni. Ale nie ma menu dla dzieci. I nie ma diety. O dziwo nie był o komaró w! Animatorzy pracowali aktywnie - zaró wno w dzień , jak i wieczorem - porywali i bawili. Personel jest przyjazny i mił y. Terytorium jest czyste. Niewiele jest zieleni i kwiató w. Ale w domu mamy doś ć takiej dobroci. Rafa koralowa jest najpię kniejsza w Sharm. Ale nie ma pontonu. Zł amany. Straż nicy nie mogli wejś ć na ponton są siedniego hotelu. Aby zobaczyć rafę , trzeba się podrapać i spalić na koralach. Nie ma darmowego internetu. Uż ywany Kyivstar w roamingu. Wygodny i niedrogi.
аватар irinreal
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 8.0
Teraz jesteś my w tym hotelu (Faraana Reef). Bilet został wybrany na kilka dni przed wyjazdem. Cieszę się , ż e dostaliś my ten hotel. Cena za dwoje za 7 dni to okoł o 800 dolaró w. Przeczytaj duż o negatywó w. Ale teraz rozmowa z ludź mi na plaż y i są siadami to zupeł nie inne zdanie. … Już ▾ Teraz jesteś my w tym hotelu (Faraana Reef).
Bilet został wybrany na kilka dni przed wyjazdem.
Cieszę się , ż e dostaliś my ten hotel.
Cena za dwoje za 7 dni to okoł o 800 dolaró w.
Przeczytaj duż o negatywó w.
Ale teraz rozmowa z ludź mi na plaż y i są siadami to zupeł nie inne zdanie.
Hotel jest czysty, bardzo zielony, z zadbanym terenem.
Jest co zobaczyć i gdzie chodzić . Dwa duż e baseny z barami. Nie jesteś my mił oś nikami basenó w. Idziemy na plaż ę .
Ś wietna dł uga plaż a, piasek.
Doś ć miejsca, choć niektó rzy nerwowi biegną o ś wicie, by zają ć miejsca.
Ale przychodziliś my po ś niadaniu i zawsze spotykaliś my faceta - robotnika (walka z plagą ) i zabieraliś my go na bezpł atne leż aki, powlokł em się i szukał em miejsca w cieniu. Jest wolny.
Plaż a nigdy się nie nudzi. Muzyka. Przed obiadem ć wiczenia, aerobik w wodzie, taniec, po obiedzie joga, siatkó wka. Cokolwiek chce, wybiera.
Jeś li nie chcesz, po prostu zrelaksuj się , nie przywierają do ciebie.
Na plaż y jest bezpł atny bar - bardzo smaczne zimne piwo i kilka wą tpliwych butelek alkoholi (rum, wó dka, whisky). Bez wzglę du na to, jakie koktajle powiesz, przeszkadzają , dobrze mó wią i rozumieją rosyjski.
Wszyscy się uś miechają , ż artują , grzeczni. Powtarzam - nie nachalny, nie wbijaj się , jeś li pokazujesz, ż e nie chcesz dialogu.
O jedzeniu.
Czytał em horrory, ale o dziwo jest na odwró t.
Posił ki rano i wieczorem w restauracji gł ó wnej, a po poł udniu w restauracji grillowej na plaż y ze wspaniał ym widokiem na morze.
Widać to na zdję ciu w magazynie o modzie.
Duż o jedzenia i ś wież ego, i daj, jak mó wisz.
I podchodzą kilka razy, nikt się nie denerwuje.
Obsł uga nigdy nie był a niegrzeczna, wrę cz przeciwnie, witają cię i pytają , czy masz doś ć .
Prosto, szczerze.
Pyszne grillowane warzywa, filet rybny, grillowane mię so. Robisz wł asne sał atki, jesz sał atę , kapustę , ogó rki, modrą kapustę , szparagi. Ś mietana lub oliwa balsamiczna. Jest co pisać , ale absolutnie każ dy ma z czego wybierać .
Owoce na obiad i wieczorem (melon, granat, jabł ka, pomarań cze, grejpfruty, daktyle). Wybierz co najmniej 10 razy.
Napoje w jednorazowych szklankach, weź wł asny pojemnik, jeś li chcesz wię cej piwa.
Z dzieć mi jedyną niedogodnoś cią są schody na plaż ę .
Trudno przecią gną ć wó zek w upale.
аватар sergei220458
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 6.0
Hotel jest dobry. Zwł aszcza plaż a i rafa. Jedzenie jest skromne, ale dobre. Personel w recepcji jest doskonał y. Na plaż y i nie tylko animatorzy nie pozwolili się nudzić . A fakt, ż e bardzo nachalni masaż yś ci też tacy są . Wró cilibyś my tam. … Już ▾ Hotel jest dobry. Zwł aszcza plaż a i rafa. Jedzenie jest skromne, ale dobre. Personel w recepcji jest doskonał y. Na plaż y i nie tylko animatorzy nie pozwolili się nudzić . A fakt, ż e bardzo nachalni masaż yś ci też tacy są . Wró cilibyś my tam.
Pokaż więcej »


awatara panhera
1 rok wstecz  •  9 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara Elena.P
Ponieważ z recenzji zdałem sobie sprawę, że nie można daleko od brzegu pływać, zwłaszcza podczas odpływu, nie rozumiem, czy jest tam coś do zobaczenia, czy nie. Mąż raczej nie będzie chciał iść na zepsute molo.
1 rok wstecz  •  6 subskrybenci 6 odpowiedzi
awatara chamina1991
Powiedzieć. Wiele hoteli w Egipcie zapewnia wózek dziecięcy i łóżeczko. Jeśli taka praktyka jest tutaj?
1 rok wstecz  •  6 subskrybenci 5 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara info779
‹ Hotel Faraana Reef Resort 4*
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен непосредственно на скале Рас-Ум-Сид. Гостиница впервые распахнула свои двери гостям в 1994 году, а последний ремонт – в 2019 г. Отель прекрасно подойдет для семейного отдыха, романтических путешествий и для поездок с друзьями.

Lokalizacja В 20 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, в Ом Эль Сид.
Opis plaży Протяженность пляжа – 225 м. Рядом кораллы, понтон, имеется песчаный заход в море.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • Rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

2 ресторана, 6 баров, 1 конференц-зал (до 250 персон), 3 открытых бассейна (1 с подогревом в зимний период), платный Wi-Fi, терраса для загара, магазины, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины.

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детские развлекательные программы, мини-клуб (возраст 2-12 лет).
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 2 теннисных корта (с песчаным покрытием), дартс, поле для мини-футбола, освещение теннисного корта (платно), теннисные мячи и ракетки (платно), каноэ (платно), катамаран (платно), ныряние с маской и трубкой.
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • Sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 558 номеров.

W pokojach

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • internet wi-fi $
 • budzenie na życzenie
 • balkon/taras
Adres Marine sport club street Hadaba Om El sid, 34511 Sharm El-Sheikh, South Sinai - Egypt
Telefony: +20 69 3661202
Stronie internetowej: Faraana Reef Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.