Świetny hotel, wspaniała rafa koralowa!

Pisemny: 26 grudzień 2022
Czas podróży: 15 — 22 grudzień 2022
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 6.0
Usługa: 9.0
Czystość: 9.0
Odżywianie: 7.0
Infrastruktura: 9.0
Odpoczywamy w tym hotelu już trzeci rok już w grudniu, bo to miejsce idealne na ferie zimowe!
Odpoczywaliś my od 12.15 do 18.12, tydzień był bardzo gorą cy i sł oneczny, morze był o ciepł e, był o duż o ryb. Widział em pł aszczki, rozgwiazdy.
Ponton jest obecnie naprawiany i moż na wejś ć z brzegu i zobaczyć cał e pię kno rafy koralowej i ł owić ryby za pomocą pontonu - gł ę bokoś ć wynosi okoł o 11-13 metró w, co nie mogę się powstrzymać od zachwytu przez! Rafa jest tak pię kna, ż e ​ ​ codziennie przypł ywają do niej statki wycieczkowe, ale goś cie hotelowi codziennie mają okazję podziwiać to pię kno za darmo!

Animacje na plaż y są bardzo fajne, nie bę dziesz się nudzić ) Na plaż y w pobliż u gł ó wnego budynku znajdują się stoł y do ​ ​ tenisa stoł owego i był y one przez cał y czas bardzo popularne) Wieczorem ciekawe pokazy w amfiteatrze. To trwa 7 minut taksó wką do starego miasta, koszt to 2 dolary.
W pobliż u hotelu znajduje się ró wnież centrum handlowe i aleja z ró ż nymi sklepami - moż na coś kupić wieczorem lub po prostu pospacerować ) Na terenie hotelu sprzedają ró wnież mango, bardzo nam się podobał o - cena jak w na bazarze, sprzedawca zbierał dla nas mango jak mió d!
Kolejnym odkryciem dla nas był a usł uga masaż u od zespoł u salonu SPA, któ ry znajduje się na terenie hotelu. Z masaż u moż na skorzystać zaró wno w samym spa, jak i na plaż y. Bardzo podobał nam się masaż cał ego ciał a na plaż y - 6 sesji (kod 40-50 min). To po prostu Raj! Chł opaki są bardzo profesjonalni w swojej pracy, nawet w Kijowie wcią ż trzeba podją ć wysił ek, aby znaleź ć takich masaż ystó w. Ogromne podzię kowania dla Mahometa, któ ry komunikuje się ze wszystkimi na plaż y i oferuje tę usł ugę . Dlatego masaż dał nam duż o relaksu i pozytywnych emocji! Gorą co polecam zrobić sobie taki prezent na wakacjach)
Jeś li chodzi o pokoje to są w ś rednim stanie - coś gdzieś nie dział a lub jest luź ne)))), jednak pokoje bardzo czyste, codziennie sprzą tane - nie jeź dzimy do tego hotelu ze wzglę du na pokoje, wię c czystoś ć i ciepł a woda są dla nas najważ niejsze)
Personel hotelu jest bardzo mił y, natychmiast odpowiedział na wszystkie proś by, wszyscy są przyjaź ni i uś miechnię ci) Jedzenie - nie bę dziesz gł odny)))

Podró ż owaliś my przez biuro podró ż y „Go with us” ( https://poehalisnamiv. otpusk. com) i chcę zwró cić uwagę na super profesjonalną pracę biura podró ż y Halyna. Zorganizował a dla nas transfer do Kiszyniowa iz niego do Kijowa, był a cał y czas w kontakcie, bł yskawicznie odpowiadał a na wszystkie pytania. Był em bardzo zrelaksowany na wyjeź dzie przy wsparciu takiego specjalisty!
Jestem bardzo zadowolony z moich wakacji! Przywieź li ze sobą wiele pozytywnych i jasnych emocji, któ re bardzo pomogą i wesprą posuwanie się naprzó d w obecnej trudnej sytuacji wojennej. Ż yczę wszystkim spokoju i wypoczynku nad morzem)
Tłumaczone automatycznie z języka ukraińskiego. Zobacz oryginał