Góra sinai

Har Synaj, Góra Mojżesza, Góra Horeb, Góra Synaj, Gabal Musa
Egipt, Szarm el-Szejk
Ocena 9.4
10 Na podstawie 10 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 28.5391, 33.9748

Góra sinai

Har Synaj, Góra Mojżesza, Góra Horeb, Góra Synaj, Gabal Musa
Egipt, Szarm el-Szejk
Góra znajduje się na półwyspie Synaj. Według Biblii Bóg ukazał się Mojżeszowi na tej górze i dał Dziesięć Przykazań.

Na szczycie Góry Mojżesza znajduje się cerkiew Świętej Trójcy i mały meczet. Na północ od kościoła, pod skałą, znajduje się niewielka jaskinia, w której według Biblii Mojżesz ukrywał się przez czterdzieści dni i nocy. Na północnym zboczu góry znajduje się cerkiew jaskiniowa Proroka Eliasza i jej studnia, a także prawosławna kaplica Matki Boskiej. Od północy u podnóża góry stoi klasztor św. Katarzyny.

W ostatnich dziesięcioleciach codziennie na górę wspina się od kilkudziesięciu do kilkuset osób dziennie, pielgrzymów, a przede wszystkim samych turystów.

OPINIE
Wszystkie recenzje (10)
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Wycieczka jest cudowna, kto jest na nią gotowy! Pielgrzymka nie powinna być ł atwa, choć trasa nie jest taka trudna, ale...2.800 metró w po ciemku prawie, latarki, na skał ach, droga normalna, ale skał y moż na zł apać . Nastę pnie 700 stopni na gó rę . I...Znajdujesz się na najwyż szej gó rze Pó ł wyspu Synaj! To jest bomba! Ś wit jest czymś ! Có ż , jest pię knie, przyroda, romans i uczucia.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9
Bardzo twardy, ale bardzo pię kny. Nie polecam z dzieć mi i osobami z przynajmniej pewnymi problemami fizycznymi. Wspinaczka na gó rę zajmuje ponad 3 godziny w cał kowitej ciemnoś ci i zimnie. Potem czekał na ś wit. Odpowiedni dla tych, któ rzy chcą się sprawdzić i w nagrodę zdobyć pię kne zdję cia
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Poszedł em z mę ż em. Odbyliś my nocną wycieczkę , wzię liś my ją z agencji na ulicy (Dahab). Grupa 10 osó b, mię dzynarodowa, ję zyk - angielski. Co należ y zabrać ze sobą: Zagraniczne paszporty, ciepł e odpinane skarpetki (gdy już jesteś na samej gó rze czekają c na sł oń ce, bę dzie szczegó lnie wilgotno i zimno), plecaki, na któ rych moż na usią ś ć podczas podró ż y, czy mini karimaty (sama droga jest przemyś lana wygodnie : po 1.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Wedł ug opowieś ci na gó rze Synaj, Bó g dał Mojż eszowi tablice przykazań . U podnó ż a gó ry znajduje się klasztor ś w. Katarzyny (w teorii pierwsze klasztory prawosł awne powstał y w Egipcie), w któ rym moż na kupić pierś cień poś wię cony z relikwii ś w. Zaczę li wspinać się na gó rę pó ź nym wieczorem, wszyscy dostali latarnie. Wspinaczka przebiega jak serpentyna, w nocy to po prostu urzekają cy widok, gdy widzisz, jak cał a gó ra jest pokryta ś cież kami lś nią cymi od ś wiatł a latarni dla każ dej osoby.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Wspię liś my się na gó rę z rodziną , szliś my z nocy i już na gó rze spotkaliś my ś wit, to po prostu niewypowiedziane uczucie, cię ż ko iś ć oczywiś cie, ale kiedy wstajesz, po prostu zapominasz, ż e droga był a dł uga, od razu czujesz euforię , to jest miejsce, któ re zdecydowanie warto odwiedzić w Egipcie! Ró wnież dla osó b, któ re są zbyt leniwe, aby się
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
Wycieczka - Pielgrzymka. Jedynym zastrzeż eniem jest to, ż e nie moż na zabrać ze sobą dzieci, ponieważ fizycznie nie bę dą mogł y tam wejś ć !! ! A co najważ niejsze nie schodzić ł atwą trasą – to nie jest ciekawe!! !
2 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 10
Moja pierwsza recenzja...Piszę , aby podzielić się naprawdę wyją tkowym doś wiadczeniem! Na począ tek to moja pierwsza wizyta w Egipcie, mimo ż e duż o podró ż uję , zawsze omijał am ten kraj, bo relaks all inclusive na leż aku nigdy mnie nie pocią gał . Tym razem niechę tnie pojechał em do tego kraju, wył ą cznie dla firmy... Drugiego dnia z nudó w wykupił em dwie wycieczki – wspinaczkę na gó rę Synaj z wizytą w klasztorze ś w.
1 komentarz | zostaw komentarz
Podróżował 14 lat wstecz
Ocena 7
Skrobanie gó ry nie był o dla mnie pierwszym razem, ale nigdy nie zdarzył o mi się robić tego w ś rodku nocy. Tak i przyzwoity wzrost - 2285! W tym czasie być moż e jest to najwyż sze miejsce, na któ re wspią ł em się pieszo. A wszystko po co? A ja uwielbiam zdobywać szczyty wszelkiego rodzaju! Gł ó wnie po to, by przezwycię ż yć siebie, moje lenistwo. A potem krzykną ć : „Yu-hoo! Udał o mi się! ” Waż ny jest w tym konkretnym przypadku skł adnik duchowy.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 9 lat wstecz
Ocena 10
Chcę od razu powiedzieć , ż e trudno nazwać tę podró ż wycieczką , a raczej pielgrzymką . Kupują c tę ​ ​ „wycieczkę ” z wycieczki do aneksu, obiecano nam ekstremalną wspinaczkę i pię kny wschó d sł oń ca. Ale ludzie nie przychodzą tu po to. autobus odbiera pó ź nym wieczorem, jedzie okoł o 150 km. z Sharm El Sheikh i tam zaczyna się Twoja podró ż . Po zwiedzeniu galerii, w któ rej moż na kupić ikony, przewodnik przeniesie Cię do lokalnego Beduina, któ ry wraz z grupą wejdzie na gó rę .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 11 lat wstecz
Ocena 8
Lubię . Widział em to, co sł yszał em io czym duż o wiedział em. Boski wschó d sł oń ca pierwszych promieni sł oń ca. Wskazó wki to: 1. Wspinaczka na gó rę nocą z latarkami moż e nie być ł atwa dla starszego pokolenia. 2. Jeś li są to miesią ce zimowe - duż a ró ż nica temperatur na dole i na gó rze (nocna). 3. Herbata lub kawa z tobą nie zaszkodzą (tutejsi są drodzy).
2 komentarz | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Klasztor św Katarzyny
Ocena 7.5 - 3 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
religia
dystans: 1.9 km.
Na mapie
Centrum Nurkowe Octopus World Dahab
Ocena 10.0 - 1 opinia
Egipt, Dahab
Natura, Wypoczynek
dystans: 52.8 km.
Na mapie
niebieska dziura
Ocena 8.5 - 4 opinie
Egipt, Dahab
Natura, Wycieczki, Wypoczynek
Odwiedzić: Jest wolny
dystans: 55 km.
Na mapie
Rezerwat Nabq
Brak recenzji
Egipt, Szarm el-Szejk
Natura
dystans: 57 km.
Na mapie
Delfinarium w Parku Delfinów
Ocena 4.6 - 5 opinii
Egipt, Szarm el-Szejk
Rozrywka
dystans: 69.7 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ