Charmillion Sea Life Resort 4*– Opinie

245
Ocena 7.910
na podstawie
245 opinii
№20 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
7.9 Numer
8.3 Usługa
8.3 Czystość
8.1 Odżywianie
8.6 Infrastruktura
Hotel położony jest w Zatoce Nabq, która słynie ze wspaniałej przyrody, nurkowania głębinowego i pięknej rafy koralowej. Jest częścią unikalnego kompleksu hotelowego Charmillion, który łączy możliwości trzech hoteli jednocześnie: Charmillion Club Resort 5*, Charmillion Life 4* oraz Charmillion Gardens Aqua Park 4*. Hotel nadaje się do dobrego wypoczynku rodzinnego i młodzieżowego.Więcej →
аватар surovitskii
Przyjechaliś my wcześ nie, okoł o dziewię ciu był o w hotelu w recepcji. W Egipcie po raz drugi, wcześ niej byliś my w kurorcie Sarm Grand Plaza. W recepcji od razu powiedzieli, ż e nie bę dzie zameldowania przed 14.00. Podczas gdy zakł adaliś my bransoletki, dokł adnie o godzinie 10. … Już ▾ Przyjechaliś my wcześ nie, okoł o dziewię ciu był o w hotelu w recepcji. W Egipcie po raz drugi, wcześ niej byliś my w kurorcie Sarm Grand Plaza. W recepcji od razu powiedzieli, ż e nie bę dzie zameldowania przed 14.00. Podczas gdy zakł adaliś my bransoletki, dokł adnie o godzinie 10.00 poszliś my zjeś ć do stoł ó wki restauracyjnej, ale dumny syn faraonó w zablokował nam drogę i zerkają c pogardliwie przez zę by i palce, tł umaczył , ż eby stą d iś ć , bo wszystko był a już zamknię ta. Có ż , Bó g zapł ać , jeszcze nie umarli z gł odu. Bardzo sympatyczny facet w barze przy basenie pokazał , ż e moż e coś przegryź ć , zrobił bardzo smaczną kawę , zjadł kę s, któ ry Bó g zesł ał w dwó ch miskach. Zauważ am, ż e wszystkie bary bez pytania podają wodę z kawy i tak dalej.

Godzina 13.00 siedzimy sami w recepcji czekają c na rozstrzygnię cie. Od samego począ tku ż ą dali 14 dolaró w, po czym szybko się rozliczą . No dalej, bez wą tpienia, po prostu wydaj resztę . No to bę dzie to 20 dolaró w. No chł opaki, nie jestem chciwy, ale gdzie podział o się sumienie? Có ż , leż ę na kanapach naprzeciwko recepcji i dokł adnie o 14.
00 Przyjdę i zaż ą dam numeru frontowego morza, zgodnie z rozkazem. I zobaczymy. Ś ledź raporty, bę dzie ciekawie. Kto w najbliż szym czasie przyjedzie do tego hotelu, zadawaj pytania, postaram się odpowiedzieć szczerze zał ą czają c zdję cia. Wynik nie jest zbyt dobry.

Dokł adnie o godzinie 14.00 podszedł kierownik i wrę czył kartki z pokoju, bagaż e przyniesiono do pokoju. Sam pokó j jest przestronny, wszę dzie czysto, wszystko jest do prania. Rę czniki na wszystkie partie ciał a. Ró wnież na plaż ę . Po obiedzie pł ywaliś my z pontonu, jak zwykle morze jest przepię kne ze wszystkimi rybami. Mam nadzieję , ż e się nie rozczarujemy. Numer w pierwszej linii, wyszedł , dziesię ć krokó w i kilka leż akó w. Nawiasem mó wią c, leż aki są dostę pne przez cał y dzień . Nie ma z nimi problemu. Ale wraz z nadejś ciem ciemnoś ci takie komary wleciał y, bardzo szybko weszł y do ​ ​ pokoju. Miej to na uwadze, opró cz ś rodka odstraszają cego do pokoju, musisz go ró wnież zabierać na ciał o wieczorami, czego nie robiliś my. Có ż , dopó ki ż ycie bę dzie coraz lepsze.
аватар smel67
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 7.0
Przyjechał em do Egiptu po raz pierwszy. Do hotelu dotarliś my okoł o 08:30. Zameldował em się do pokoju o 09.30, dopł acają c 14 USD, dobry pokó j z widokiem na dziedziniec i morze, zał oż ył em bransoletki o godzinie 10, sprzą tanie pokoju za 5, codziennie zostawiał em zł otó wkę kilka razy, sprzą tacz był zaskoczony! Dobrze zrobiony! Zrobił em figurki na ł ó ż ku, jest po prostu super. … Już ▾ Przyjechał em do Egiptu po raz pierwszy. Do hotelu dotarliś my okoł o 08:30. Zameldował em się do pokoju o 09.30, dopł acają c 14 USD, dobry pokó j z widokiem na dziedziniec i morze, zał oż ył em bransoletki o godzinie 10, sprzą tanie pokoju za 5, codziennie zostawiał em zł otó wkę kilka razy, sprzą tacz był zaskoczony! Dobrze zrobiony! Zrobił em figurki na ł ó ż ku, jest po prostu super. Duż e terytorium hotelu, ś wietna animacja dla dzieci i smutna dla dorosł ych. Morze jest wietrzne, czę sto wisiał a czerwona flaga, ale ciekawie był o pł ywać , plaż a jest duż a, jest gdzie się potkną ć . Jedzenie w jadalni normalne, ale owocó w morza za mał o, ś niadania monotonne, zawsze takie same, ale wszystko jest przepysznie przyrzą dzone, był taki moment, ż e dostał am zepsute ciasto, na obiedzie kurczak był zgnił y, oddał em starszemu, ale nie widział em wyniku z tego...ale hotel jest normalny , jak nigdzie nie jedziesz , ponieważ miasto jest daleko , musisz jechać..., ja tam nie pojadę czas, bo chcę być bliż ej cywilizacji. Ogó lnie moż esz iś ć do tego hotelu!
аватар ruslankl
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Wszystko w tym hotelu jest ś wietne, z wyją tkiem lokalizacji. Bardzo wietrznie. Dlatego nie bę dziesz mó gł cieszyć się morzem. Przy brzegu jest pł ytkie, kamieniste dno. A ponton jest czę sto zamykany z powodu wiatru. Ale plaż a jest duż a i jest wystarczają co duż o miejsca dla wszystkich. … Już ▾ Wszystko w tym hotelu jest ś wietne, z wyją tkiem lokalizacji. Bardzo wietrznie. Dlatego nie bę dziesz mó gł cieszyć się morzem. Przy brzegu jest pł ytkie, kamieniste dno. A ponton jest czę sto zamykany z powodu wiatru. Ale plaż a jest duż a i jest wystarczają co duż o miejsca dla wszystkich. Jeś li zatrzymujesz się w tym hotelu, nie wybieraj się na wycieczkę do batyskafu. Tutaj koralowce nie są gorsze, ale nawet lepsze. Jest to kompleks 3 hoteli. Moż esz uż yć każ dego z nich. Park wodny zapł acił.10$, ale nikt niczego nie sprawdzał , wię c pojechaliś my tam za darmo. Dla wczasowiczó w - Rosjan, Ukraiń có w, Wł ochó w, Kazachó w, Biał orusinó w, są dzą c po wezwaniu na seans. Arabó w był o bardzo mał o. Kup ś rodki odstraszają ce komary, najlepiej w Egipcie. Apteki bezpoś rednio w hotelu i po stał ych cenach. Jedzenie jest zró ż nicowane i jest ich wiele. Kolejki na lunch i kolację w restauracji. Ale personel szybko i profesjonalnie zarzą dza wszystkim. Alkohol jest tutaj, jak wszę dzie.
аватар tata_info
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywaliś my z rodziną po raz drugi w sieci tych hoteli, wię c kierownik w recepcji przekazał nam „zł ote bransoletki”, chociaż zameldowaliś my się do pokoju dopiero od 13.00 (przyjechaliś my wcześ nie rano o 6.00). Obiekt dobry, zadbany, duż o zieleni, brak owadó w (trucizna po 3-4 dniach). … Już ▾ Odpoczywaliś my z rodziną po raz drugi w sieci tych hoteli, wię c kierownik w recepcji przekazał nam „zł ote bransoletki”, chociaż zameldowaliś my się do pokoju dopiero od 13.00 (przyjechaliś my wcześ nie rano o 6.00).
Obiekt dobry, zadbany, duż o zieleni, brak owadó w (trucizna po 3-4 dniach). Pokó j na pewno jest mał y, zwł aszcza gdy wstawiają drugie ł ó ż ko, ale to jest standard, ale mą ż nie mó gł się nacieszyć przestronnym prysznicem! Meble są w bardzo dobrym stanie (zależ ał o nam na tym, aby zostać nad morzem wię cej. . . )
Kuchnia jest dobra, poszliś my do restauracji Charmillion Club Resort 5 *, jest tam wię cej ludzi, ale kuchnia jest trochę bardziej zró ż nicowana. Poszliś my do restauracji rybnej i libań skiej, jedzenie i obsł uga dobre, napoje jak wszę dzie. . . lepiej zamó wić piwo. Woda butelkowana nie jest ograniczona w ż adnym barze.
Nieliczni są Ukraiń cy, Kazachowie, Wł osi i Francuzi. Był o wię cej Rosjan, od któ rych sami przewodnicy „nie są zachwyceni”. Wielu Egipcjan odpoczywa u rodzin, spokojnych i przyjaznych ludzi.
O tej porze roku jest tu wietrznie przed obiadem, „czerwona flaga”, dopiero po 13.00 moż na był o zejś ć z pantone. Rafa z rybami - jest co oglą dać , tylko prą d jest zbyt silny.
Wyjechaliś my pó ź nym lotem, wiedzieliś my, ż e pokó j trzeba zwró cić przed godziną.12. 00, lub zapł acić kolejne 45 dolaró w. dla trzech. Rzeczy został y przekazane do przechowalni bagaż u b / n i cieszył y się morzem do wieczora. Nie zdję li nam bransoletek, i tak udał o nam się zjeś ć normalny lunch i zabrać wszystko, co chcieliś my przed wyjś ciem do baru.
Byliś my na liniowcu „Syrenka” - wycieczka został a kupiona od kierownika trasy Anex (70 USD za 6 godzin), opowieś ci o wygodzie i obsł udze, program koncertu nie zmaterializował się (z wyją tkiem pię knych raf i uwagi towarzyszą cy przewodnik).
Hotel bardzo mi się podobał , a obsł uga jest mił a, dobrze sprzą tali (skrę cili sł onie, ł abę dzie oczywiś cie za dolara z rę cznikó w), szampony, czyste rę czniki, wszystko jest jak należ y. . . Szó sty raz w Egipcie jest coś poró wnywać.. .
аватар o.karachentsova
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Był em wcześ niej w Egipcie 6 razy, wię c jest z czym poró wnać . Dla mnie najwię kszą wadą tego hotelu jest wietrzna zatoka - molo jest zamknię te codziennie do obiadu. Przed 11. rundą nie jest otwierana. Nawet jeś li jest otwarty, silny prą d nie pozwoli normalnie pł ywać osobom, któ re nie są zbyt dobrymi pł ywakami. … Już ▾ Był em wcześ niej w Egipcie 6 razy, wię c jest z czym poró wnać .
Dla mnie najwię kszą wadą tego hotelu jest wietrzna zatoka - molo jest zamknię te codziennie do obiadu. Przed 11. rundą nie jest otwierana. Nawet jeś li jest otwarty, silny prą d nie pozwoli normalnie pł ywać osobom, któ re nie są zbyt dobrymi pł ywakami. Od brzegu wejś cie jest tylko w koralowcach, a jednocześ nie, jeś li przypł yw jest wysoki, to gł ę bokoś ć wynosi 1-1.2 m, jeś li odpł yw wynosi 0.5 m. Pocieszeniem jest to, ż e nawet przy brzegu jest ich wiele pł ywanie ryb. Wiatr latem pomaga znosić upał y, ale w innych porach roku moż e być nieprzyjemny. Sama rafa jest bardzo pię kna, z pontonem o gł ę bokoś ci 30m, duż o ryb. Plaż a jest duż a, nie był o problemó w z leż akami.
Teraz o samym hotelu.
Jest bardzo blisko lotniska, ale starty i lą dowania nie są denerwują ce. Odległ oś ć do Soho - 5 minut taksó wką lub minibusem, do Naama Bay - 20 minut. Okolica jest bardzo zadbana i pię kna. Moż esz spacerować po terenie wszystkich 3 hoteli, pł ywać we wszystkich basenach i korzystać z baró w. Baseny są dobre.
Moż esz jeś ć tylko w restauracji swojego hotelu. Do dyspozycji restauracja a la carte - wstę pna rejestracja na 7 nocy - rybna, japoń ska, francuska, libań ska. Był y w rybach (jest tuż przy brzegu) - bardzo smaczna i dobra obsł uga. Alkohol - nie, moż na pić tylko piwo. Posił ki w restauracji gł ó wnej - nie bę dziesz gł odny, ale wybó r jest mał y pod każ dym wzglę dem. Być moż e są to konsekwencje kwarantanny Covid i oszczę dzają . Na począ tku nie był o komentarzy na temat przypraw, ale na koń cu pojawił się dyskomfort z powodu ich nadmiaru. W cał odobowym barze przy gł ó wnej restauracji serwowana jest pyszna kawa. Lody, wata cukrowa, popcorn za pienią dze.
Jest animacja, w pierwszej pią tce jest bardziej aktywna, ale dział ają we wszystkich obszarach - programy sportowe, dziecię ce i wieczorowe.
Kontyngent to poł owa Arabó w, potem Ukraiń cy, Kazachowie, Biał orusini, Rosjanie, trochę Europejczykó w. Irytują ce był o zachowanie niektó rych Arabó w – przeszkadzali w przejś ciu po schodach podczas wchodzenia i schodzenia z molo. Có ż , tradycyjne ką piele ich kobiet w strojach w basenie.
Pokoje - widoczne nieznaczne pogorszenie stanu mebli i remontó w, ale bez uwag krytycznych. Był y problemy z klimatyzacją , naprawili to przy drugiej pró bie. Nieco nachalna usł uga sprzą tania i cał y czas podpowiedzi dolara. Mieliś my pokó j w budynku 5 - dzię ki za dodatkowe $10. Bardzo wygodny - przy tym samym dostę pie do plaż y i do gł ó wnej restauracji. Z balkonu obserwowaliś my wystę py animatoró w.
Wycieczka Anex zmienia przewodniki hotelowe. Otrzymaliś my szczerą niegrzecznoś ć w odpowiedzi na odmowę ich wycieczki.
Specjalne podzię kowania dla fotografa Ismaila (punkt w pobliż u gł ó wnej restauracji) za wspaniał ą sesję zdję ciową . To naprawdę profesjonalne. Sugeruje uż ywanie ich narodowych strojó w - zdję cia wyszł y ś wietnie.
Zrobiliś my sobie wycieczkę jachtem do Ros Mahamed z nurkowaniem - kupiliś my go niedaleko Soho na rynku 40% taniej niż z hotelowego przewodnika. Jacht sprawny, a cał a organizacja wycieczki na poziomie. Pomimo horroró w przewodnika hotelowego.
Бассей Sea Life- водное поло Море Бассейн 5 Club- аквааєробика Территория Sea Life Номер Пирс Фотограф Ислаил Море
аватар tuula2009
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Piszę recenzję o hotelu Charmillion Sea Life Resort, ponieważ wł aś nie przyjechał em z ż oną z Sharm. Od razu zaznaczam, ż e to nasza szó sta wizyta w Egipcie i jest z czym poró wnać ! Pokó j 0711. Na począ tek wszystkie pokoje w tym hotelu są takie same (standard to pokó j dwuosobowy, ale na ż yczenie dostarczane jest ł ó ż eczko dla dziecka). … Już ▾ Piszę recenzję o hotelu Charmillion Sea Life Resort, ponieważ wł aś nie przyjechał em z ż oną z Sharm. Od razu zaznaczam, ż e to nasza szó sta wizyta w Egipcie i jest z czym poró wnać ! Pokó j 0711. Na począ tek wszystkie pokoje w tym hotelu są takie same (standard to pokó j dwuosobowy, ale na ż yczenie dostarczane jest ł ó ż eczko dla dziecka). Pokoje są wystarczają co duż e i wygodne. Wszystko dział ał o w naszym pokoju, telewizor LCD, wiele kanał ó w ukraiń skich i rosyjskich. Za to, ż e pokó j znajdował się w budynku blisko morza na recepcji daliś my 10 dolaró w. Osobno chcę bardzo podzię kować sprzą taczowi pokoju Mustafie, ś wietnemu facetowi, cią gle pytał , czy są jakieś problemy, zauważ ył , ż e mamy jedną szczoteczkę do zę bó w (zapomniał em wł asnej w domu) i przynió sł pę dzel i pastę i myjki. Codziennie zgł aszał szampony i ż ele, naklejki z kawą , cukrem, mlekiem w proszku i herbatą , poskrę cane figurki z rę cznikó w, dawał ż onie ż ywą ró ż ę . Ró wnież na moją proś bę przynió sł do naszego pokoju kapcie i szlafroki (to jest w hotelu 4*! ). Za taką postawę bez problemó w moż esz dać ponad 1 USD.
Ogó lnie rzecz biorą c, Mustafa zrobił doskonał e wraż enie na hotelu jako cał oś ci. Dzię kuję Ci!

Teraz o terytorium: jedno wspó lne terytorium dla trzech hoteli, Sia Life, parku wodnego i pię ciu. Najpię kniejsze oczywiś cie w Sia Life krajobraz, fontanny, altany, roś liny są super! Wszystko jest stale cię te, myte i czyszczone. Na zewną trz hotelu jest pustynia. Aby gdzieś pojechać , taksó wką lub minibusem. Na terenie jest niewiele sklepó w (torby, tekstylia, artykuł y spoż ywcze, oleje itp. ), ale wszystkie znajdują się w pierwszej pią tce, ceny są cał kiem normalne.

Plaż a: plaż a jest dzielona z pię cioma i jest OGROMNA! Miejsca wystarczy dla wszystkich, to się podoba, linia brzegowa nie jest ró wna, są zaró wno zagł ę bienia, jak i ró wniny, czyli jest gdzie się schować przed wiatrem.

Morze: lepiej wpł yną ć koralowymi ł ó dkami, prawie nie ma piaszczystego wejś cia, morze jest bardzo pł ytkie...Ledwo moż na je znaleź ć do pasa, a przy odpł ywie nie moż na moczyć ką pieló wek , ale ryby pł ywają i są doś ć ró ż norodne.
Ponton jest dobry, nieruchomy i nie dł ugi, ale znajduje się na koń cu pię ciu plaż i wystarczy do niego podeptać , ale rekompensuje to rafa: rafa jest fajna! Ponadto moż esz skorzystać z pię ciu leż akó w i ich baró w, dzię ki czemu moż esz znaleź ć miejsce w pobliż u pontonu. Tak, ponton jest prawie zawsze zamknię ty do poł udnia z powodu wiatru, a czasem przez cał y dzień (pamię taj, bo to jest Nabq).

Nie bę dę pisał o lokalnym alkoholu, jak wszę dzie w Egipcie, zawsze zabieramy ze sobą wł asne, ale piwo jest fajne i leje tyle, ile pijesz!

Teraz o jedzeniu: to nie jest najlepsza rzecz w tym hotelu. Ś niadania normalne, ale obiady niezbyt dobre, wybó r nie duż y i niezbyt smaczny, jak dla mnie. . Obiady też takie sobie, wydaje się , ż e jest wybó r, ale niezbyt smaczne...Nie idź do restauracji a la carte, bo mieliś my mniej niż.7 dni (6 dni), a a la carte jest bezpł atne tylko dla tych, któ rzy mają wycieczkę.7 dni lub wię cej. Nawiasem mó wią c, takie restauracje są.4. Tak, dla tych, któ rzy martwią się sytuacją z koronawirusem.
W tym hotelu nikt (w tym personel) nie nosi masek, każ dy narzuca jedzenie w restauracjach na wł asną rę kę , jak przed pandemią . Wcale nam to nie przeszkadzał o, wrę cz przeciwnie, fajnie, ale dla tych, któ rym na tym zależ y, piszę o tym. W barach na plaż y nie ma przeką sek, ś wież e buł eczki...

Nie mieliś my animacji w hotelu, to wszystko w pierwszej pią tce, w pobliż u podgrzewanego basenu (gdzie, no có ż , są bardzo nachalni sprzedawcy usł ug masaż u i wycieczek jachtem), wieczorem w amfiteatrze, rozrywka też jest pierwsza pią tka, choć jej amfiteatr jest znacznie pię kniejszy bezczynnie. Wrę cz przeciwnie, taka cisza i spokó j pasował y. Nie poszliś my do aquaparku, pł aci się tym, któ rzy mieszkają w hotelu w tym ż yciu - 10 USD za osobę za dzień.

Jeś li chodzi o kontyngent urlopowiczó w, to gł ó wnie kraje był ego ZSRR i kilka lokalnych.

I na koniec powiem, ż e ogó lne wraż enie jak na 4-gwiazdkowy hotel jest bardzo dobre. Jeś li jest okazja, aby przyjechać ponownie w niskiej cenie (kupił em w 6 dni za 1.900 UAH.
) wtedy na pewno przyjedziemy!
аватар sofiya.shkandevich
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Wybrał am hotel na podstawie opinii, przeczytał am tutaj, ż e jest duż o ryb, pię kna okolica. Rzeczywiś cie, terytorium jest duż e, wieczorami oś wietlenie jest pię kne. Zał oż yli 2 bezpł atne restauracje z hotelu, co był o pyszne, ale wszę dzie w tym hotelu oczekuje się napiwkó w. … Już ▾ Wybrał am hotel na podstawie opinii, przeczytał am tutaj, ż e jest duż o ryb, pię kna okolica.
Rzeczywiś cie, terytorium jest duż e, wieczorami oś wietlenie jest pię kne.
Zał oż yli 2 bezpł atne restauracje z hotelu, co był o pyszne, ale wszę dzie w tym hotelu oczekuje się napiwkó w.
Po posprzą taniu pukają do drzwi, aby zapytać , czy wszystko w porzą dku i sugerują , ż e należ y im podzię kować . (co był o denerwują ce)
Cią gle obracali zwierzę ta, ś cielili ł ó ż ko, nie wiem, jak by to był o, gdyby nie pł acili. Mó wią , ż e są znaki wskazują ce, ż e nie trzeba sprzą tać , ale ich nie znaleź liś my.
Wszyscy są mili, przywitaj się , zapytaj, jak się masz.
Pracownicy chodzą po plaż y i przy basenie i oferują wycieczki, oferowali tak obsesyjnie, ż e nie wiedzieli, gdzie się od nich uciec.
Kiedy powiedziano im, ż e nie mamy pienię dzy, oburzyli się , jakby byli Rosjanami bez pienię dzy. Niektó rzy biedni...
Inni mieszkań cy natychmiast ich wysł ali, bardziej zmę czeni mę czeniem się , gdy ty spokojnie odpoczywasz.
Pią tego dnia w okolicy otwarto park wodny, dowiedzieliś my się o tym od kierownika stoł ó wki, ale nigdzie nie był o ogł oszone, ż e jest otwierany. Kiedy przyjechaliś my, byli tylko Arabowie, ani jeden Rosjanin!

Drugiego dnia przyjechaliś my tam i powiedzieli nam, gdzie są twoje bilety. Poszliś my do recepcji, aby dowiedzieć się , dlaczego coś jest od nas wymagane, gdy mamy All Inclusive. Powiedziano nam 10 dolaró w każ dy. Nasz pakiet zawiera tylko jedzenie i napoje, któ re zresztą nie umieją gotować.

Zł e napoje alkoholowe, nie wiedzą , jak je zrobić . Alkohol jest sł aby. Przy pierwszej retsepshenie wcią ż robili pyszne jedzenie, ale w barze - w ogó le wszystko nalewali.
Nie był o animacji jako takiej. Na trawie był a joga i tak dalej.
Nad morzem nie był o ratownika. Jakiś facet siedział przy basenie i gwizdał dopiero, gdy się obudził.
W hotelu był o niewiele osó b, bo podobno był o już poza sezonem. Potem nastą pił napł yw Arabó w, a pod koniec naszych wakacji przyleciał o kilku Rosjan.
Jadalnia serwuje pyszne jedzenie, ale jedzenie jest takie samo każ dego dnia. Sł odycze - brak.
Pię kne, ale prawie bez smaku. Wszę dzie wbijają swoje przyprawy, w ziemniakach, w mię sie.
Nie był o mango ani truskawek. Piwo i frytki są pł atne.
Wieczorami gryzł y komary. Od 16:30 musisz zamkną ć balkon, ponieważ są zatrute i wszyscy wlatują do pokoju.

Pokó j miał klimatyzację . Ale nie wł oż yli wody do lodó wki, musieliś my ją sami zabrać z recepcji.

Morze jest ciepł e, pię kne, ryby pł ywają w nogach. W pobliż u jest ponton i wszystko jest tam pię knie widoczne, ale rzeczy osobiste w postaci maski trzeba zabrać ze sobą.
Musisz kupić kapcie na kamienie - na terytorium kosztuje 5 USD za parę . Brzeg jest kamienisty, nigdzie nie znajdziesz piasku.
doszliś my nawet do odpł ywu wieczorem, kiedy morze był o po kolana, a po szyję.

Wieczorem nie był o ż adnych zaję ć , był o nudno. Ż eby tylko pojechać do miasta.

Jeś li wybierasz się na wycieczki jachtem, to tylko z nurkowaniem, inaczej nie jest to interesują ce. Lepiej wybrać się na nurkowanie z wycieczką , nurkowanie na samym jachcie jest droż sze.

Generalnie byliś my zadowoleni z wyjazdu, bo.
pierwszy raz pojechaliś my do Egiptu, ale nastę pnym razem pojedziemy do Turcji lub do innego hotelu, bo inne hotele mają inne warunki, są bliż ej lotniska i Soho.
W lutym mango kosztuje 8 dolaró w.
В этот день собирался дождь,который и полил в 12 ночи и затопил Шарм Театр-в котором никогда не было представлений Уборка номера Заезд в отель Заезд в отель Сладкое в ресторане Аква-парк,который для всех остальных стоит 10$
аватар marija63460
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Hotel został wybrany z polecenia naszych znajomych. Dobrze nas osiedlili. Pokó j jest stale przyciemniony, pokoje są bardzo ciemne. Od dawna nie był y naprawiane, po ś cianach pobito duż o komaró w, a wnę trze jest bardzo ciemne. Bardzo dobrze karmione w diecie był indyk, kurczak, cielę cina, sał atki, wypieki był y bardzo smaczne. … Już ▾ Hotel został wybrany z polecenia naszych znajomych. Dobrze nas osiedlili. Pokó j jest stale przyciemniony, pokoje są bardzo ciemne. Od dawna nie był y naprawiane, po ś cianach pobito duż o komaró w, a wnę trze jest bardzo ciemne. Bardzo dobrze karmione w diecie był indyk, kurczak, cielę cina, sał atki, wypieki był y bardzo smaczne. Jeś li nie umiesz pł ywać w tym hotelu, nie ma co jechać , nie ma ł agodnego wydarzenia. Okolica super, już duż a i pię kna, jest wystarczają co duż o miejsca na spacery, ale prawda jest daleko od miasta.
аватар Natalja636712
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 8.0
Był em w tym hotelu już dwa razy i uwielbiam to. Wszystko mi tam pasuje, za wł asne pienią dze. Pierwszy raz był em z koleż anką , drugi raz z wnukiem. Podró ż ował em przez morze, wię c nie zwracał em uwagi na niedocią gnię cia. Nikt tam niczego nie czyś ci na poł ysk, ale generalnie czysto, normalnie. … Już ▾ Był em w tym hotelu już dwa razy i uwielbiam to. Wszystko mi tam pasuje, za wł asne pienią dze. Pierwszy raz był em z koleż anką , drugi raz z wnukiem. Podró ż ował em przez morze, wię c nie zwracał em uwagi na niedocią gnię cia. Nikt tam niczego nie czyś ci na poł ysk, ale generalnie czysto, normalnie. Jedzenie też mi odpowiadał o, nie był o problemó w, wszystko jest doś ć ró ż norodne, na co dzień jest jakaś kuchnia tematyczna. Teren hotelu jest duż y, pię kny, strzeż ony, są tylko wł asne. Wydaje się , ż e w hotelu jest duż o ludzi, ale nikt nikomu nie przeszkadza, miejsca wystarczy dla wszystkich. Teren jest pię kny, zielony, zadbany. Na plaż y nawet podczas odpł ywu pł ywaliś my, skakaliś my po falach. Wejś cie z brzegu iz molo. Podgrzewany basen na miejscu. Na plaż y znajduje się restauracja rybna. W pobliż u jest też park wodny, któ ry odwiedziliś my, dziecko był o zadowolone.
аватар dgelety
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 7.0
Bardzo pię kny teren, wszystko jest zielone, personel stale pracuje w ogrodzie. Nie bł agali o pienią dze, sprzą tali w pokoju 3 razy za 1 dolara, dobrze sprzą tał . Jedzenie jest urozmaicone, każ dego dnia tygodnia jest menu tematyczne. Animacja jest nie do pochwał y, od rana do nocy zabawiają wczasowiczó w. … Już ▾ Bardzo pię kny teren, wszystko jest zielone, personel stale pracuje w ogrodzie. Nie bł agali o pienią dze, sprzą tali w pokoju 3 razy za 1 dolara, dobrze sprzą tał . Jedzenie jest urozmaicone, każ dego dnia tygodnia jest menu tematyczne. Animacja jest nie do pochwał y, od rana do nocy zabawiają wczasowiczó w. Nikt nie bł agał o pienią dze, ale dali 20 USD za pokó j nad morzem, ale to był o nasze pragnienie. Rafa nie jest gorsza niż w Ras Mohamed, a na chwilę jest to rezerwat morski. Ale musisz wzią ć pod uwagę wiatry, ponieważ . przy silnym wietrze rafa jest zamknię ta - podnoszona jest czerwona flaga. Ale tak jest w cał ym Nabq, tj. wybierz spokojną zatokę Naama i podcię tą rafę lub pię kną rafę , ale z ograniczeniem wiatru. Pokoje szaleją , ale nie krytyczne, wbudowane kondygnacje brzę czą przyzwoicie, ale też szybko się chł odzą . Generalnie byliś my zadowoleni, ale jeś li pó jdziemy nastę pnym razem, to pó jdziemy do są siedniego Sharmillion Club, gdzie teren jest ciekawszy, menu jest lepsze, a wyjś cie na rafę bliż ej.
Pokaż więcej »


Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен в бухте Nabq Bay, которая славится великолепной природой, глубоководным дайвингом и красивым коралловым рифом. Входит в уникальный отельный комплекс Charmillion, объединяющий возможности сразу трех отелей: Charmillion Club Resort 5*, Charmillion Life 4* и Charmillion Gardens Aqua Park 4*. Отель подойдет для качественного семейного и молодежного отдыха.

Lokalizacja В 5 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 20 км от бухты Наама Бэй и в 24 км от Старого города, в бухте Nabq Bay, на самом берегу моря.
Opis plaży Ширина пляжной полосы 50 м, длина 700 м. Вход в море возможен только с понтона (деревянный понтон с двумя лестницами, длина 147 м., в соседнем отеле Charmillion Club Resort). Бар на пляже с 10:00 до заката солнца. Пляжные полотенца (бесплатно).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • piaszczysto-kamienista plaża
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Работает круглосуточная стойка регистрации. За услуги прачечной взимается плата.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детский бассейн с подогревом в зимний период (38.5 м2, глубина 0.6 м), детская дискотека с 20:30-21:30, детская анимация, детский уголок с детским меню в главном ресторане (бесплатно), детский клуб для детей от 3 до 12 лет (часы работы 10:30-12:30 и 15:30-17:30), услуги няни по запросу, необходима резервация за день.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji  FREE 
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Диско-паб Francis Drake Pub (вход-бесплатно). Амфитеатр (бесплатно). Аквапарк без подогрева в зимний период — с 11 горками для взрослых и 11 горками и водными аттракционами для детей на территории отеля Charmillion Club Aqua Park (находится в 15 минутах езды, есть бесплатный трансфер) доступен для гостей Charmillion Club Resort, Charmillion Gardens Aqua Park, Charmillion Sea Life Resort — платно, требуется предварительное бронирование (бесплатно 1 в неделю). Теннисный корт и оборудование (бесплатно, освещение-платно), мини футбол (бесплатно), аква аэробика (бесплатно), дартс (бесплатно). Водные виды спорта (виндсерфинг, кайтсерфинг, каноэ, катамаран, водные лыжи, катание на банане и парашюте) — платно, дайвинг центр (платно), аквааэробика (бесплатно), 2 поля для мини-футбола, покрытие трава (бесплатно), амфитеатр. Гости отеля могут пользоваться развлекательными услугами (анимацией) отеля Charmillion Club Resort.
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia
 • sporty wodne
 • klub disco
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 282 номера.

W pokojach

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, набор для приготовления кофе или чая, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon $
 • balkon/taras
Adres Nabq Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefony: +2 069 3710170 /74
Stronie internetowej: Charmillion Sea Life Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.