Jaz Fayrouz Resort 4*– Opinie

58
Ocena 9.110
na podstawie
58 opinii
№5 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
8.8 Numer
9.2 Usługa
8.9 Czystość
9.0 Odżywianie
9.2 Infrastruktura
Hotel położony jest w centralnej części Naama Bay, w otoczeniu licznych restauracji, sklepów, kawiarni i sklepów z pamiątkami. Otwarty w 1987 r., ostatni częściowy remont miał miejsce w 2011 r. (przeprowadzany jest coroczny etapowy remont kosmetyczny). Nastawiony na rodzinne wakacje, ale odpowiedni również dla młodych ludzi, ponieważ znajduje się w samym centrum Naama Bay.Więcej →
аватар Andrey-Minsk
 •  podróżował 1 miesiąc wstecz
Ocena 8.0
1- Wybraliś my ten hotel ze wzglę du na odpowiednie terminy wakacji i bliskoś ć lotniska, byliś my zmę czeni dł ugimi transferami do odległ ych hoteli. Hotel poł oż ony jest w Naama Bay przy zł otej, piaszczystej plaż y, któ ra bardzo nam się podobał a. … Już ▾ 1- Wybraliś my ten hotel ze wzglę du na odpowiednie terminy wakacji i bliskoś ć lotniska, byliś my zmę czeni dł ugimi transferami do odległ ych hoteli. Hotel poł oż ony jest w Naama Bay przy zł otej, piaszczystej plaż y, któ ra bardzo nam się podobał a. Sami szukaliś my hotelu poprzez wyszukiwarkę internetową TezTour i bardzo się cieszymy, ż e nie skorzystaliś my z usł ug „pomocnikó w”, któ rzy tylko zawyż ają cenę i pró bują sprzedać im opł acalną wycieczkę.
2- Hotelowi podobał o się jego poł oż enie na 1. linii brzegowej, obecnoś ć podgrzewanego basenu i cisza wieczorami (wszystkie poważ ne nocne atrakcje odbywają się na terenie są siednich pię ciu, któ re ró wnież moż na zwiedzać ). Podobał mi się teren hotelu z kwiatami i palmami, wszystko był o dobrze utrzymane przez troskliwe rę ce ogrodnikó w. Podobał mi się deptak wzdł uż linii hoteli, podobał o mi się poł oż enie samego hotelu - wieczorami jest gdzie spacerować , ulice są oś wietlone i wyposaż one, a ich stan jest dobry.
3- pokoje mają dostę p do ogrodu lub widoku na morze, pokó j jest w dobrym stanie, wszystko dział a (zobacz recenzję wideo)
4- Standardowe wyż ywienie all inclusive, mię sa był o pod dostatkiem, warzywa i sał atki bardzo mi smakował y - soczyste i smaczne, co zimą jest waż ne. Jedzenie serwowane jest w jednej restauracji "El Wadi", obsł uga radzi sobie dobrze, są drobne uwagi na temat ich pracy, ale nie są krytyczne.
5- Co Ci się nie podobał o? Nie mogę powiedzieć jakichś wielkich „minusó w”, chciał bym, ż eby jakoś ć sprzą tania w pokoju był a lepsza, a restauracja sł uchał a i przestał a ukrywać herbatę i gorą cą wodę podczas lunchu i kolacji (zdaliś my sobie sprawę , ż e w ten sposó b zapraszają napić się herbaty na otwartych tarasach przy barach - jest herbata i zawsze jest kawa)
Обзор пляжа, море Обзор номера Территория отеля, пляж, море Территория отеля, вид из номера Море и песчаный пляж Бассейн с подогревом Улица Эс Салям в Шарме
аватар katrusik2272
 •  podróżował 4 miesięcy wstecz
Ocena 9.0
Pię kny, bardzo zielony hotel z ogromnymi palmami wokó ł hotelu i plaż y. Wiele kwitną cych drzew i krzewó w, kwitną cych ł ukó w, zielonych trawnikó w. Mieszkali w parterowych bungalowach, drugim rzę dzie domó w od morza. Wyjś cie z loggii na pię kny zielony trawnik z palmami i kwietnikiem z agawą , widać plaż ę i morze. … Już ▾ Pię kny, bardzo zielony hotel z ogromnymi palmami wokó ł hotelu i plaż y. Wiele kwitną cych drzew i krzewó w, kwitną cych ł ukó w, zielonych trawnikó w. Mieszkali w parterowych bungalowach, drugim rzę dzie domó w od morza. Wyjś cie z loggii na pię kny zielony trawnik z palmami i kwietnikiem z agawą , widać plaż ę i morze. Oko się cieszy, pię kno fascynuje. Pokó j jest przestronny, nowoczesny, czysty, cał a armatura w ł azience jest nowa, jedynie kafelki wymagają wymiany, a takż e zasł ona nad wanną . Kosmetyki w dozownikach, na wyposaż eniu suszarka do wł osó w, ż elazko, deska do prasowania, sejf, czajnik, codziennie dwie butelki wody 1.5 l na pokó j, kawa, herbata, cukier, rę czniki plaż owe. Szlafroki i kapcie dostę pne są na ż yczenie. Ł ó ż ka są wygodne, poś ciel i rę czniki są ś nież nobiał e i dobrej jakoś ci, poduszki wymagał y wymiany i był y pomarszczone. Na ż yczenie przywieź li dodatkową suszarkę do wł osó w, ponieważ stara nie suszył a dobrze.
Ogó lnie w tym hotelu wszystkie proś by i problemy, któ re pojawił y się podczas pobytu, został y rozwią zane w 10-30 minut. bez przypomnienia
Jedzenie pyszne, FB+ prawie niczym nie ró ż ni się od All inclusive, był y tylko lody, od 10 rano w barze przy basenie był cał y alkohol opró cz wina. Wino do lunchu i kolacji w barze obok restauracji. Każ dego wieczoru odbywał się pyszny grill, raz w tygodniu serwowano kalmary i kraby. Wszystkie bary miał y soki z mango i gujawy. Woł owina był a w ró ż nych odmianach, mię kka i soczysta, a dró b to kurczak, kaczka i indyk, ró wnież smakowicie przygotowany. Ryba to gł ó wnie panga i grillowana barwena. Duż y wybó r sosó w, przypraw, olejó w sał atkowych. Mnó stwo warzyw, owocó w, zieleniny, pysznych deseró w i ciastek. Asortyment przeką sek i sał atek był mniejszy niż w duż ych hotelach, ale wszystko był o wystarczają ce. Serdeczne podzię kowania dla kucharzy!
Plaż a przepię kna, dł uga i szeroka, poś rodku zatoki, nowoczesna, nowe leż aki, duż e parasole.
Bardzo ł adna piaszczysta zatoczka, 30 metró w od brzegu rafa koralowa (pó ł ż ywa) bliż ej Novotelu z ogromną liczbą ryb i trzema Napoleonami (duż ym, ś rednim i mał ym).
Hotel posiada 4 baseny, 1 z nich jest podgrzewany w zimie, park wodny na terenie Sharm Dreams.
Animacja czynna w cią gu dnia na plaż y, wieczorem animacja na drugiej linii w hotelu resort Sharm Dreams, raz w tygodniu podczas kolacji w hotelu wystę powali tancerze.
Wi-Fi jest tylko w recepcji, kartę operatora komó rkowego kup na lotnisku.
Najcenniejszą rzeczą w tym hotelu jest personel, od ogrodnikó w i ochroniarzy, sprzą taczek i pracownikó w plaż y, szefó w kuchni i kelneró w, barmanó w i animatoró w, administratoró w i tragarzy po dyrektoró w generalnych. Od pierwszego dnia w hotelu trafiasz w duż ą egipską rodzinę , któ ra opiekuje się Tobą.24 godziny na dobę i robi wszystko, aby Twoje wakacje był y peł ne jak najbardziej pozytywnych emocji.
аватар Rocket-Girl
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Bardzo pię kny teren hotelu. Obok basenó w są baseny: dla dzieci i dorosł ych oraz jacuzzi, w któ rym moż na się ogrzać ) Zimą - wiosną jest ostro. W pobliż u promenada oraz liczne sklepy i restauracje. Przy wejś ciu na plaż ę sprzedają pyszne lody. … Już ▾ Bardzo pię kny teren hotelu.
Obok basenó w są baseny: dla dzieci i dorosł ych oraz jacuzzi, w któ rym moż na się ogrzać ) Zimą - wiosną jest ostro.
W pobliż u promenada oraz liczne sklepy i restauracje. Przy wejś ciu na plaż ę sprzedają pyszne lody.
Klub dla dzieci jest otwarty! Polecam rodzinom z dzieć mi.
аватар vreda_t
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Przeniosł em się do tego hotelu z Jaz Belvedere ze wzglę du na pogodę . Hotel odpowiada 4*. Zatoka jest bezwietrzna, polecam zimą . Peł ne wyż ywienie niewiele ró ż ni się od All. Przyjazny personel, dobra obsł uga, jedzenie z mię sem i rybami, owoce są zawsze w odpowiedniej iloś ci. … Już ▾ Przeniosł em się do tego hotelu z Jaz Belvedere ze wzglę du na pogodę . Hotel odpowiada 4*. Zatoka jest bezwietrzna, polecam zimą . Peł ne wyż ywienie niewiele ró ż ni się od All.
Przyjazny personel, dobra obsł uga, jedzenie z mię sem i rybami, owoce są zawsze w odpowiedniej iloś ci.
Animacja dział a dla dwó ch hoteli.
Plac zabaw jest zepsuty, nie ma zjeż dż alni, nie zostawiaj dziecka bez opieki. Klub dla dzieci jest zauważ alnie gorszy od Jaz Belvedere.
Ogó lnie polecam, za moje pienią dze dobre wraż enie
аватар candess1903
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Wspaniał a plaż a, są koralowce, moż na zobaczyć rybki, ponurkować . Ten hotel jest na pierwszej linii, jest bardzo wygodny. Zawsze są leż aki, dobry przyjazny zespó ł animatoró w. Restauracja: kuchnia urozmaicona, smaczna. Personel jest uś miechnię ty i pracowity. … Już ▾ Wspaniał a plaż a, są koralowce, moż na zobaczyć rybki, ponurkować . Ten hotel jest na pierwszej linii, jest bardzo wygodny. Zawsze są leż aki, dobry przyjazny zespó ł animatoró w.
Restauracja: kuchnia urozmaicona, smaczna. Personel jest uś miechnię ty i pracowity.
Terytorium jest boskie, tak duż o zieleni, kwiató w na pustyni, aby to stworzyć , to arcydzieł o.
Pokoje nie są nowe, ale też nie stare. Czyste i wygodne.
Dogodna lokalizacja umoż liwia wieczorny spacer, zakup upominkó w i pamią tek, zakupy i zakupy.
аватар madam-bahur
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Polecam oś rodek Fayrouz każ demu, kto chce naprawdę być sam na sam z naturą i nabrać sił. Kró tko mó wią c, wybrał em hotel ze wzglę du na plaż ę , ogromną , ł agodnie opadają cą , zieloną . Leż aki znajdują się w pewnej odległ oś ci od siebie, co daje stan absolutnego relaksu. … Już ▾ Polecam oś rodek Fayrouz każ demu, kto chce naprawdę być sam na sam z naturą i nabrać sił.
Kró tko mó wią c, wybrał em hotel ze wzglę du na plaż ę , ogromną , ł agodnie opadają cą , zieloną . Leż aki znajdują się w pewnej odległ oś ci od siebie, co daje stan absolutnego relaksu. To jest ś wietne zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych. Muzyka jest wspaniale dobrana przez zespó ł animatoró w Magic World.
Teren hotelu jest ró wnież bardzo duż y i zielony. Priorytetem był o dla mnie to, ż eby z domku moż na był o rano iś ć boso do wł asnego ogró dka. To idealny egipski styl. Pokoje nie są nowe, ale wszystko jest czyste i schludne.
Rę czniki zmieniane codziennie, pokoje sprzą tane raz w tygodniu.
Jedzenie jest wspaniał e. Obiadom towarzyszy muzyka na ż ywo, co nadaje wyją tkowy klimat.
Osobiś cie chodził am na prawie wszystkie zaję cia, rozcią ganie, aerobik w wodzie, jogę . Chł opaki są po prostu super, zaró wno dziewczyny, jak i chł opcy. Specjalne podzię kowania dla Khalida i Ahmeda, energia tych goś ci jest niewyczerpana.
Chł opaki wabią wszystkich od mł odych do starych, ż aden z wczasowiczó w nie stoi na uboczu.
Ogó lnie moja ocena jest najwyż sza. Polecam hotel i plaż ę w 100%.
аватар sonyanovikovaaa
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
bardzo dobry hotel, morze w 3 sekundy, pię kna plaż a, bar z pysznymi drinkami, pię kne ulice do spaceró w z ró ż nymi sklepami i sklepami z pamią tkami. Polecić ! … Już ▾ bardzo dobry hotel, morze w 3 sekundy, pię kna plaż a, bar z pysznymi drinkami, pię kne ulice do spaceró w z ró ż nymi sklepami i sklepami z pamią tkami. Polecić !
аватар 531nastena531
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Przede wszystkim martwił em się , ż e bę dzie niesmaczne jedzenie lub nie bę dzie duż ego wyboru dla zwykł ego Rosjanina, ponieważ powiedzieli mi, ż e nawet przy 5 * jest ź le karmiony, a nawet poszedł . Ale to jest po prostu ś wietne! Codziennie bardzo wieczne i urozmaicone jedzenie, tuń czyk, kurczak! Ś niadania raczej skromne, ale i tak jest w czym wybierać . … Już ▾ Przede wszystkim martwił em się , ż e bę dzie niesmaczne jedzenie lub nie bę dzie duż ego wyboru dla zwykł ego Rosjanina, ponieważ powiedzieli mi, ż e nawet przy 5 * jest ź le karmiony, a nawet poszedł . Ale to jest po prostu ś wietne! Codziennie bardzo wieczne i urozmaicone jedzenie, tuń czyk, kurczak! Ś niadania raczej skromne, ale i tak jest w czym wybierać . Animatorzy są fajni na plaż y, ć wiczą i aqua aerobik) lokalizacja hotelu jest idealna, obsł uga jest doskonał a, naprawdę ! Każ dy problem jest rozwią zany, zawsze pytają , jak się masz i tak dalej. To był y moje urodziny i przynieś li mi ciasto w moim pokoju, był o bardzo mił o! Jest ciepł y basen, dział a tylko do 17:00, Wi-Fi dział a na terenie i na plaż y, nie w pokojach, ogó lnie jestem bardzo zadowolony, wró cę !
аватар jakovesayan
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 9.0
Ś wietny hotel ze ś wietną animacją . Przestronna i czysta plaż a z nowymi leż akami. Ł agodne i piaszczyste wejś cie do morza, rafa koralowa z morskim ż yciem (polecam zabrać ze sobą maskę do snorkelingu). Na samej plaż y znajduje się bar z napojami oraz restauracja z przeką skami. … Już ▾ Ś wietny hotel ze ś wietną animacją . Przestronna i czysta plaż a z nowymi leż akami. Ł agodne i piaszczyste wejś cie do morza, rafa koralowa z morskim ż yciem (polecam zabrać ze sobą maskę do snorkelingu).
Na samej plaż y znajduje się bar z napojami oraz restauracja z przeką skami.
Jest boisko do siatkó wki i pił ki noż nej.
Animatorzy codziennie organizują zaję cia jogi, ć wiczenia, aerobik w wodzie. Istnieje ró wnież wiele wieczornych animacji w restauracji z doskonał ą kuchnią na ś niadanie, lunch i kolację .
Na miejscu znajduje się wiele basenó w z podgrzewaną wodą i jacuzzi.
аватар _alena1995
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Przyjechał em z rodziną na tydzień . Hotel bardzo przytulny, przestronny rodzinny bungalow, blisko plaż y. Wejś cie do morza jest piaszczyste, bez kamieni. Na plaż y pracują animatorzy, wieczorami robią też ró ż ne pokazy. To nigdy nie jest nudne. Jedzenie w hotelu jest smaczne i urozmaicone. … Już ▾ Przyjechał em z rodziną na tydzień . Hotel bardzo przytulny, przestronny rodzinny bungalow, blisko plaż y. Wejś cie do morza jest piaszczyste, bez kamieni. Na plaż y pracują animatorzy, wieczorami robią też ró ż ne pokazy. To nigdy nie jest nudne. Jedzenie w hotelu jest smaczne i urozmaicone. Duż o waż niejsza jest lokalizacja. Hotel poł oż ony jest 10 minut od Naama Bay. Wszystkie restauracje, rynek w pobliż u. Jesteś my zadowoleni z naszych wakacji. Dzię kuję Ci!
Pokaż więcej »


awatara katrusik2272
Czy wlewają wodę do pokoju (jeśli tak, to ile), czy w barach są napoje bezalkoholowe i jakie napoje są oferowane na śniadanie, lunch i kolację? W recenzjach dwa miesiące temu przeczytałem, że jedzenie było w restauracji hotelu Sharm Dreams. Tak jak teraz, czy na plaży są darmowe bary z przekąskami, żeby nie iść do restauracji?
3 roku wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен в центральной части залива Naama Bay в окружении многочисленных ресторанов, магазинов, кафе и сувенирных лавок. Открыт в 1987 году, последняя частичная реновация прошла в 2011 году (проводится ежегодный поэтапный косметический ремонт). Ориентирован на семейный отдых, но подойдет и для молодежи, так как расположен в самом центре Наама Бей.

Lokalizacja Отель расположен в 12 км от аэропорта и в 7 км от Старого города.
Opis plaży Собственный песчаный пляж протяженностью 700 метров (20 метров от ресепшен) и шириной около 20 метров. Есть пластиковый понтон — 30 метров, заход в море с берега. Вход в море песчаный, пологий. Пляжные полотенца — бесплатно. Бар на пляже Oasis & Breeze — 09:00-17:00 (платно).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, магазины, аптека, WI-FI — платно (по всей территории отеля, включая номера), интернет-уголок (платно), 4 бассейна для взрослых глубиной до 160 см (2 из них с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца: бесплатно.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • parking
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • transfer na/z lotniska
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Два детских бассейна 35 м2, глубиной 60 см (с подогревом в зимний период). Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 10 лет, детская площадка (на пляже), детский буфет в ресторане.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji  FREE 
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Бесплатно — живая музыка, анимация, дартс, джакузи под открытым небом (подогрев в зимний период), пляжный волейбол, бочче, аквааэробика. Платно — футбольная площадка с травяным покрытием (в зоне пляжа), дайвинг центр и центр водных видов спорта (в зоне пляжа), массаж.
 • jacuzzi
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia  FREE 
 • sporty wodne
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 210 номеров.

W pokojach

Индивидуальный кондиционер, LCD телевизор, спутниковое ТВ, Интернет: dial-up (платно), Wi-Fi (платно), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар платно (заполнен), набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy (nie we wszystkich pokojach)
 • telefon
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
 • internet kablowy $
 • ekspres do kawy/herbaty (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras
Adres El Salam Road, Naama Bay, P.O Box: 57, Sharm El-Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefony: +20 (69) 360 01360
Stronie internetowej: Jaz Fayrouz Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.