Kościół koptyjski w Sharm El Sheikh

Kościół koptyjski Sharm El Sheikh
Egipt, Szarm el-Szejk
Ocena 9.8
10 Na podstawie 12 opinii
Subskrybuj recenzje:
Konfiguracja subskrypcji Napisać recenzję
GPS: 27.8879, 34.2955

Kościół koptyjski w Sharm El Sheikh

Kościół koptyjski Sharm El Sheikh
Egipt, Szarm el-Szejk
Kościół koptyjski został zbudowany w 2010 roku i znajduje się w dzielnicy Hainur, między Naama Bay a Starym Miastem< /a>a>. Wielkość kościoła koptyjskiego była równa największemu meczetowi miasta El Mustafa. Pod kopułami świątyni można zobaczyć wspaniałe malowidła wykonane przez wykwalifikowanych rzemieślników. Nabożeństwa w kościele odbywają się w języku koptyjskim i arabskim.

OPINIE
Wszystkie recenzje (12)
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Bardzo, bardzo pię kna katedra, po prostu zapierają ca dech w piersiach. Wspaniał oś ć i pię kno. Wystarczy spojrzeć na jego ś ciany, by dowiedzieć się wszystkiego o gł ó wnych wydarzeniach opisanych w Biblii. Prawie cał ą przestrzeń koś cioł a zajmują drewniane ł awki, na któ rych moż na usią ś ć podczas naboż eń stw.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Zwró ciliś my uwagę na tę ś wią tynię , przechodzą c obok, ale kiedy już znaleź liś my się w ś rodku, byliś my po prostu zdumieni pię knem i wspaniał oś cią ś wią tyni. Ogromne witraż e, perfekcyjnie wykonane ikony, mahoniowe meble – to pię kno i wielkoś ć po prostu zapiera dech w piersiach. Nawet jeś li jesteś niewierzą cy, koniecznie odwiedź to miejsce!
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10
Jeden z najwię kszych koś cioł ó w na Bliskim Wschodzie. Widzisz to z samolotu, kiedy masz zamiar wylą dować . Ś wią tynia ma wysoką duchowoś ć , mimo ż e znajduje się w miejscowoś ci turystycznej. Posiada ikony namalowane przez ś wiatowej sł awy artystę egipskiego. Cudowny koś ció ł .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10
Byliś my tu w zeszł ym roku, pojechaliś my z hotelu na wycieczkę krajoznawczą . Sam koś ció ł nie interesuje nas duchowo, ponieważ mó j mą ż i ja nie jesteś my wierzą cymi. Ale sam budynek, architektura, malarstwo, witraż e są bardzo pię kne i imponują ce. Atmosfera spokoju tkwią ca w koś cioł ach ró wnież korzystnie wpł ywa na przyjemne wraż enie. Cieszę się , ż e Koptowie wytrwale promują swoją kulturę i nie uginają się pod presją ś wiata muzuł mań skiego.
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10
Niesamowita uroda ś wią tynia, mimo mojej oboję tnoś ci na budowle sakralne, czerpał a z przebywania w niej wielką przyjemnoś ć estetyczną . Bardzo pię kne witraż e i obrazy na ś cianach i suficie. Nie ma wystarczają co duż o czasu, aby wycieczka mogł a wszystko zobaczyć . Koniecznie trzeba odwiedzić .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 5 lat wstecz
Ocena 10
Po prostu niesamowite! Tylko dwó ch Egipcjan pomalował o ś wią tynię . Bę dą c tam i patrzą c na wszystkie freski, wydaje mi się , ż e sam odwiedził em w tym czasie te ś wię te miejsca! Przyjaciele, nie przepraszaj i jeś li to moż liwe, przekaż tam przynajmniej dolara. Koptó w jest niewielu, potrzebują wsparcia. Nie kupuj tam dodatkowego drobiazgu ani magnesu. Wszystkiego najlepszego dla Ciebie! Polecić .
brak komentarzy | zostaw komentarz
Podróżował 8 lat wstecz
Ocena 9
Pojechaliś my minibusem na uroczystoś ć Zwiastowania NMP w Koś ciele Wszystkich Ś wię tych - jednym z najpię kniejszych koś cioł ó w chrześ cijań skich na ś wiecie. Nigdy bym nie pomyś lał , ż e w kraju muzuł mań skim jest to moż liwe. Niezwykł e krzyż e w stylu 3D od razu rzucają się w oczy. Teren w pobliż u ś wią tyni jest duż y i bardzo zadbany: jest bezpł atny hotel dla lokalnych pielgrzymó w, szkoł a i sala gimnastyczna.
brak komentarzy | zostaw komentarz
MIEJSCA W POBLIŻU
Meczet El Mustafa
Ocena 9.0 - 2 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Architektura, religia
dystans: 0.7 km.
Na mapie
Meczet Al Sahaba
Ocena 9.5 - 4 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
religia
dystans: 2.4 km.
Na mapie
Restauracja Rybak
Ocena 6.8 - 4 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie
Odwiedzić: Płatny
dystans: 2.4 km.
Na mapie
stare miasto w Szarm el-Szejk
Ocena 7.7 - 3 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, Ulica, miejsce, punkty widokowe
dystans: 2.5 km.
Na mapie
Muzeum Papirusu w Sharm El Sheikh
Ocena 6.0 - 4 opinie
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, Muzea, Zakupy
dystans: 2.6 km.
Na mapie
PYTANIE ODPOWIEDŹ
Brak pytań