Sharm Resort Hotel 4*– Opinie

32
Ocena 7.010
na podstawie
32 opinii
№95 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
6.2 Numer
6.9 Usługa
8.2 Czystość
5.3 Odżywianie
5.4 Infrastruktura
Hotel położony jest na półwyspie Synaj, na wybrzeżu Morza Czerwonego, z panoramicznym widokiem na zatokę Pasha. Sharm Resort i Sharm Plaza to dwa budynki tego samego hotelu. Są one zbudowane w stylu marokańskim i są ze sobą połączone, dzięki czemu goście mogą korzystać z infrastruktury obu. Są częścią sieci Red Sea Hotels. Otwarty w 2001 roku. Ostatni remont - 2009. Hotel nadaje się na rodzinne wakacje, romantyczny wyjazd lub wyjazd z przyjaciółmi.Więcej →
аватар atv_ott1
 •  podróżował 3 miesięcy wstecz
Ocena 7.0
Pomimo cał ej swojej dawnej ś wietnoś ci hotel nie jest dobry...Rafa jest pię kna, duż y Napoleon i wiele ró ż nych ryb. To jest gł ó wny i jedyny pozytywny. Wybacz wszystko inne rafie, Zostaliś my zameldowani w linii 1 w Charm Plaza, w cał ym hotelu był o okoł o 40 turystó w, o godzinie 10 zał oż yliś my bransoletki i niemal od razu otrzymaliś my pokó j. … Już ▾ Pomimo cał ej swojej dawnej ś wietnoś ci hotel nie jest dobry...Rafa jest pię kna, duż y Napoleon i wiele ró ż nych ryb. To jest gł ó wny i jedyny pozytywny. Wybacz wszystko inne rafie,
Zostaliś my zameldowani w linii 1 w Charm Plaza, w cał ym hotelu był o okoł o 40 turystó w, o godzinie 10 zał oż yliś my bransoletki i niemal od razu otrzymaliś my pokó j. We wszystkim widać dawną ś wietnoś ć , a teraz jest w opł akanym stanie. Teren jest duż y, pozostał oś ć po pię knym ogrodzie. Bar na plaż y jest otwarty i w porze lunchu zaprasza na hamburgera i frytki. Wydaje się , ż e jest to najbardziej normalne jedzenie))) W jadalni wydaje się być asortyment, ale wcią ż nic. Czasem sł one, czasem surowe, czasem twarde. Sł odycze są normalne. Nie byliś my gł odni. W cią gu dnia organizowane są animacje, takie jak odgadywanie melodii i wieczorne tań ce. Znajduje się z dala od cywilizacji, tylko taksó wka jest droga lub pó ł godziny spacerem do drogi przez pustynię . Zainstalowaliś my aplikację taksó wkową i pomogł o. Meble i ś ciany są zniszczone. Był o sprzą tanie, ł abę dzie z rę cznikó w po napiwki. Personel jest uprzejmy.
Alkohol rozcień czony, piwo normalne. Baseny nie są podgrzewane.
Kró tko mó wią c smutne, zaniedbane miejsce z dobrą rafą . Ale za tę cenę jest dobrze.
3 dni wystarczył y)))
Закат Рассвет
аватар elenyaickay
 •  podróżował 3 miesięcy wstecz
Ocena 7.0
Przyjechał em o 11, zameldowali się , ale za dodatkową opł atą . Pokó j jest mał y, wszystko dział a, meble są zniszczone. Obszar jest pię kny. Prawie każ dego wieczoru zatruwano komary. Jedzenie jest ubogie pod wzglę dem mię sa i ryb. Wszystkie posił ki to pieczone warzywa (niebieskich zjadł am wystarczają co duż o na cał y rok), ryż i makaron, ogó rki, pomidory, kapusta, siekana papryka i nieograniczone iloś ci sał atek. … Już ▾ Przyjechał em o 11, zameldowali się , ale za dodatkową opł atą . Pokó j jest mał y, wszystko dział a, meble są zniszczone. Obszar jest pię kny. Prawie każ dego wieczoru zatruwano komary. Jedzenie jest ubogie pod wzglę dem mię sa i ryb. Wszystkie posił ki to pieczone warzywa (niebieskich zjadł am wystarczają co duż o na cał y rok), ryż i makaron, ogó rki, pomidory, kapusta, siekana papryka i nieograniczone iloś ci sał atek. Pieczenie jest inne. Moim ulubionym serem był a feta. Nie byliś my gł odni, ale przejadanie się jest szkodliwe. Pierwszego dnia dali nam 0.5 litra wody, a potem przy barach nalali wodę do tej butelki. W barach dostę pne są takż e 2 rodzaje sokó w i koktajli, ale tylko na terenie hotelu. Na plaż y był y ś wietne ć wiczenia i aerobik w wodzie. Plaż e: prowadzą do Farsha, nie ma toalet ani przebieralni, stacjonarne molo jest zawalone, ale morze jest bajecznie pię kne, na plaż ę Delta poszliś my po odebraniu biletu od ochroniarza, jest bardziej zadbana. Na Stare Miasto i do Soho pojechał em minibusem za 5 funtó w. Nie bę dą c wybrednym, podobał o mi się
аватар krivova.fedunova
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7.0
Odpoczywaliś my z koleż anką , bardzo mi się wszystko podobał o, pię kna zadbana okolica, cudowna rafa, czyszczenie na czekoladę jest doskonał e, codziennie czyste ł ó ż ko. Osiedliliś my się o 12, jedzenie był o takie sobie, ale nie chodziliś my gł odni, zawsze są smaczne smakoł yki, dań był o wystarczają co duż o. … Już ▾ Odpoczywaliś my z koleż anką , bardzo mi się wszystko podobał o, pię kna zadbana okolica, cudowna rafa, czyszczenie na czekoladę jest doskonał e, codziennie czyste ł ó ż ko. Osiedliliś my się o 12, jedzenie był o takie sobie, ale nie chodziliś my gł odni, zawsze są smaczne smakoł yki, dań był o wystarczają co duż o. No tak, jak dostał em lepki talerz, umyli go zaraz po spostrzeż eniu. Obsł uga jest super, wieczorami animacja jest raczej sł aba, ale w cią gu dnia animatorzy są ś wietni: ć wiczenia, zumba, aerobik w wodzie - super. Po przeczytaniu recenzji spodziewał em się najgorszego, ale był em mile zaskoczony. Najważ niejsze to przyjazny uś miech i dobry nastró j. To samo dotyczy ciebie.
аватар brovarycar
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 5.0
Postaram się być kró tki. Na począ tek jest tylko ponton, nie ma plaż y, nie ma nic wspó lnego z dzieć mi, trzeba wspinać się po kamieniach do wody. Jedzenie jest normalne, obsł uga nie zrobi kroku bez vana dolara, no có ż , wszystko zależ y od tego, kto zapł acił ile za wycieczki, ogó lnie zmiana zdję cia plus pozytywna jest normalna. … Już ▾ Postaram się być kró tki. Na począ tek jest tylko ponton, nie ma plaż y, nie ma nic wspó lnego z dzieć mi, trzeba wspinać się po kamieniach do wody. Jedzenie jest normalne, obsł uga nie zrobi kroku bez vana dolara, no có ż , wszystko zależ y od tego, kto zapł acił ile za wycieczki, ogó lnie zmiana zdję cia plus pozytywna jest normalna.
аватар Anna148360
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
W hotelu wszystko był o super, chociaż baseny nie był y podgrzewane. Jedzenie jest ś rednie. W przeciwnym razie nie ma ż adnych skarg ani problemó w. Na plaż y są.2 pontony, ale jest jedno piaszczyste dobre wejś cie do morza, wię c buty nie są tutaj potrzebne. … Już ▾ W hotelu wszystko był o super, chociaż baseny nie był y podgrzewane. Jedzenie jest ś rednie. W przeciwnym razie nie ma ż adnych skarg ani problemó w. Na plaż y są.2 pontony, ale jest jedno piaszczyste dobre wejś cie do morza, wię c buty nie są tutaj potrzebne. Animacja też jest przecię tna.
аватар Natasha669245
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 8.0
Wybrał am hotel na podstawie opinii, na rafie, nad morzem, wszystko był o z tym cudowne. Hotel po raz pierwszy mniej wię cej normalny. Opis mó wi, ż e jest tró jpoziomowy, jest tylko ponton, opis odpowiada rzeczywistoś ci. Mieszkaliś my w budynku 9, w naszym pokoju wszystko był o czyste, wszystko dział ał o, nie był o ż adnych skarg, zrozumieliś my, ż e nasz pokó j jest trochę dalej od morza, ale nam odpowiadał o, szliś my 10 minut, szliś my, znaleź liś my drogę nie po schodach, ale po bokach jest ł agodne nachylenie. … Już ▾ Wybrał am hotel na podstawie opinii, na rafie, nad morzem, wszystko był o z tym cudowne. Hotel po raz pierwszy mniej wię cej normalny. Opis mó wi, ż e jest tró jpoziomowy, jest tylko ponton, opis odpowiada rzeczywistoś ci. Mieszkaliś my w budynku 9, w naszym pokoju wszystko był o czyste, wszystko dział ał o, nie był o ż adnych skarg, zrozumieliś my, ż e nasz pokó j jest trochę dalej od morza, ale nam odpowiadał o, szliś my 10 minut, szliś my, znaleź liś my drogę nie po schodach, ale po bokach jest ł agodne nachylenie. Dla mnie najważ niejsze był o, aby nie jechać autobusem na plaż ę . Teren jest pię kny, zadbany, wszę dzie są kwiaty, był am zaskoczona, jak bardzo obsł uga wszystko wydziera, jak czyste są damskie toalety, moż na tam chodzić boso. Dania mię sne i rybne są skromne, na sł odycze wystarczą desery i ciastka. Nie byliś my gł odni, interesował o nas ich specyficzne jedzenie.
аватар inna.mushenok
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 3.0
Hotel poł ą czony jest z pię cioma Sharm Plaza. Oś rodek ma tylko kilka budynkó w z dala od morza, wszystko inne - jadalnia, teren, plaż a, bary - jest wspó lne z Sharm Plaza. Myś leliś my, ż e to zaleta, ale jak się okazał o, ogromna wada. Tego, co się tam wydarzył o, nie da się opisać sł owami. … Już ▾ Hotel poł ą czony jest z pię cioma Sharm Plaza. Oś rodek ma tylko kilka budynkó w z dala od morza, wszystko inne - jadalnia, teren, plaż a, bary - jest wspó lne z Sharm Plaza. Myś leliś my, ż e to zaleta, ale jak się okazał o, ogromna wada. Tego, co się tam wydarzył o, nie da się opisać sł owami. Moż esz przeczytać najnowsze opinie o Sharm Plaza Hotel i przekonać się sam.
W skró cie. Wszę dzie ogromne kolejki, trzeba w tych kolejkach dostać dosł ownie wszystko - talerze, widelce, jedzenie, serwetki, wodę . Ż ebranie o szampon, wypoż yczenie leż aka na plaż y o 6 rano itp. Wszystko to w niehigienicznych warunkach. Personel jest zirytowany i nieprzyjazny. Zdarzał y się nawet bó jki mię dzy personelem a turystami, apele do policji i powtarzają ce się skargi ze strony dyrekcji hotelu.
Jedyny plus tych hoteli to wspaniał a rafa i bezwietrzna zatoka, wł aś ciwie to po co ludzie jeż dż ą do Egiptu, zwł aszcza zimą .
аватар Ruslan230604
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 7.0
Nie wybraliś my specjalnie hotelu, był to spontaniczny wyjazd. Na swó j poziom przecię tny hotel. Jedzenie nie był o bardzo dobre, przez wię kszoś ć czasu jedliś my poza hotelem. Do liczby w zasadzie ż adnych komentarzy. Plaż a jest normalna, teren nie jest zł y. … Już ▾ Nie wybraliś my specjalnie hotelu, był to spontaniczny wyjazd. Na swó j poziom przecię tny hotel. Jedzenie nie był o bardzo dobre, przez wię kszoś ć czasu jedliś my poza hotelem. Do liczby w zasadzie ż adnych komentarzy. Plaż a jest normalna, teren nie jest zł y. W zwią zku z tym nie ma piaszczystej plaż y, a raczej gdzieś tam jest, ale nie korzystał em z niej. W zasadzie wejś cie do morza z pontonu. W pobliż u nie był o sklepó w, restauracji ani ż adnych rozrywek, trzeba był o wzią ć taksó wkę lub coś innego, aby je dostać .
аватар yourbreakfast1982
Gł ó wnymi kryteriami dla naszej rodziny był y ryby i budż et, wię c Charm Resort 4 * Hotel przywitał nas przyjaznymi uś miechami - klient nastawiony na 5+, wszyscy są przyjaź ni, nawet ogrodnicy podnoszą gł owy i "dzień dobry)". Przybył em do hotelu o 7 rano, zostawił em rzeczy na recepcji, przebrał em się i dalej poznawał morze i lokalne krajobrazy. … Już ▾ Gł ó wnymi kryteriami dla naszej rodziny był y ryby i budż et, wię c Charm Resort 4 *

Hotel przywitał nas przyjaznymi uś miechami - klient nastawiony na 5+, wszyscy są przyjaź ni, nawet ogrodnicy podnoszą gł owy i "dzień dobry)". Przybył em do hotelu o 7 rano, zostawił em rzeczy na recepcji, przebrał em się i dalej poznawał morze i lokalne krajobrazy. Czas pł yną ł niezauważ enie, o 12.30 zał oż yliś my ró ż owe bransoletki i zaproszono na obiad, a okoł o 13.30 otrzymaliś my klucze do pokoju.

Nasz Resort (9 budynek) jest czę ś cią Charm Plaza 5 * i znajduje się.3 minuty od gł ó wnego budynku - recepcji i na 2 pię trze restauracji "La Veranda". Sam hotel poł oż ony jest prostopadle do morza i posiada 9 budynkó w - zaczynają c od doł u i liczą c okoł o 650 pokoi. Opis hotelu jasno i bez przesady stwierdza, ż e ​ ​ ostatni remont miał miejsce w 2009 roku, ale pokó j schludny, wszystko dział a, jest normalny telewizor (2 Ukr.
kanał ó w), suszarka do wł osó w, klimatyzacja, jasne jest, ż e pracownicy utrzymują wszystko w należ ytym stanie jak na swó j szacowny wiek. Nasz pokó j był codziennie sprzą tany i za każ dym razem mieliś my mił ą niespodziankę w postaci ł abę dzi, goł ę bi, sł oni).

A CO NAJWAŻ NIEJSZE - Morze Czerwone - niesamowite, rybne - nie potrafię opisać ! To trzeba zobaczyć !!!

W domu kupiliś my maski peł notwarzowe do snorkelingu (nurkowanie jest zabronione) wedł ug opinii i byliś my bardzo zadowoleni.

Podobał a mi się kuchnia, wszystko jest pyszne, tu nikt nie bę dzie gł odny, widać , ż e kucharze starali się pysznie gotować i dekorować.

Przybył na zimną i mokrą Ukrainę w 100% zadowolony, wypoczę ty i duszą i ciał em, gotowy z nową podwó jną sił ą i inspiracją do pracy)

Serdeczne podzię kowania dla Tatiany ze Studia Rekreacji za zorganizowanie i cierpliwoś ć w odpowiedzi na wszystkie pytania, firmie Join Up za zorganizowanie spotkania i terminowy wyjazd z kraju oraz oczywiś cie gospodarza hotelu Charm Plaza, polecamy!
Ż egnaj Egipcie, wró cimy)
Рибка красуня на рифі) Пантон і одразу метрів 20 глибина Готель
аватар Aleksandr460484
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 6.0
Poszedł em do hotelu Sharm Resort. Jest dobre, chł odne morze, dobre korale, plaż a mi się podobał a, był o wystarczają co duż o miejsca, wystarczają co leż akó w. Nadszedł czas, aby hotel naprawił , sprzą tanie nie był o zbyt dobre, dopó ki nie narzekali, nie mogli przynieś ć szamponu, wcią ż był y niedocią gnię cia. … Już ▾ Poszedł em do hotelu Sharm Resort. Jest dobre, chł odne morze, dobre korale, plaż a mi się podobał a, był o wystarczają co duż o miejsca, wystarczają co leż akó w. Nadszedł czas, aby hotel naprawił , sprzą tanie nie był o zbyt dobre, dopó ki nie narzekali, nie mogli przynieś ć szamponu, wcią ż był y niedocią gnię cia. Jedzenie mogł oby być lepsze, okolica jest normalna. Pomię dzy 2 hotelami, któ re znajdują się obok naszego, trwa budowa, wię c w pobliż u nie ma nic, jeś li pó jdziesz trochę dalej, to już są kawiarnie i sklepy.
Pokaż więcej »


awatara Mey30
Dzień dobry. Chciałbym wyjaśnić: jak ten hotel z animacją dla dzieci? Czy jest))) coś do zrobienia dla 7-letniego dziecka. Dzięki
10 lat wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara varlamm
Kto odpoczywał w hotelu Delta Sharm 4*, czy daleko od hotelu do morza?
10 lat wstecz  •  5 subskrybenci 7 odpowiedzi
awatara shapoval1968
Kto powie coś o hotelu, potrzebne są wszelkie przydatne informacje.
15 lat wstecz  •  8 subskrybenci 10 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен на Синайском полуострове, на побережье Красного моря, имеет панорамный вид на бухту Паша Бей. Sharm Resort и Sharm Plaza являются двумя корпусами одного отеля. Они построены в марокканском стиле и соединены друг с другом, чтобы гости могли пользоваться инфраструктурой обоих. Входят в сеть отелей Red Sea Hotels. Открыт в 2001 году. Последняя реновация – 2009 г. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для поездки с друзьями.

Lokalizacja Отель расположен в 10,4 км от международного аэропорта Шарм-Эль-Шейха.
Opis plaży Пляж многоуровневый. Вход в море – кораллы. 2 понтона (плавучий – 20 метров, стационарный – 15 метров). Рекомендуется специальная обувь. Длина пляжной полосы – 350 м. Недалеко от пляжа отеля находится коралловый риф Far-Gardеn.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

La Veranda (международная кухня) – завтрак, обед и ужин (шведский Стол).

Palms – ужин «шведский стол» (китайская ночь или британская ночь).

Via Veneto (итальянская кухня) – ужин по меню и обед с 12:30 до 14:30.

C-View BBQ (еда на гриле) – обед меню (барбекю Ужин*).

Al Hawara – ливанский ресторан.

Beach Lounge – послеобеденный Чай (мороженное).

Fellini Restaurant – пицца.

Fajitas Mexican Restaurant – мексиканское меню.

Shish Restaurant – барбекю ужин.

Lagoon Pool bar, Beach bar, Cove bar, Via Veneto bar – безалкогольные напитки, пиво, вино.

Seville’s bar, No Where Discotheque, Beach Lounge, Vitamin Bar – All Inclusive.

Lobby Bar – 24 hours All Inclusive + напитки за дополнительную плату после 00:00.

El Layaly Café – напитки за дополнительную плату.

5 Plaza Pools (Roman, Diving, Lagoon, Beach, Health Club, 1 из них с подогревом зимой), 2 Resort Pools (блок 8 и блок 9 с горками), круглосуточная стойка регистрации, магазины, камера хранения багажа.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci 1 отдельный детский бассейн (Roman) и 3 соединённых детских бассейна (блок 8-блок 9-Lagoon Pool), анимация, мини-дискотека, водные горки.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Водное поло, два освещенных теннисных корта (за дополнительную плату), ныряние с маской и трубкой, дартс, 2 водные горки для взрослых.
 • park wodny i zjeżdżalnie
 • bilard  FREE 
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka
 • sporty wodne
 • klub disco
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 284 номера.

W pokojach

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres Red Sea, Sheraton Street, El Pasha Bay, Sharm el Sheikh, Egypt
Telefony: +20 (0) 69 360 3090
Stronie internetowej: Sharm Resort Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.