Amphoras Aqua Hotel 4*– Opinie

148
Ocena 7.210
na podstawie
148 opinii
№50 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
7.3 Numer
7.8 Usługa
6.9 Czystość
8.0 Odżywianie
8.0 Infrastruktura
Hotel położony jest 500 metrów od Morza Czerwonego w kurorcie Sharm El Sheikh. Hotel położony jest zaledwie 600 metrów od siostrzanego kurortu Amphoras Blu i oferuje dostęp do prywatnej plaży oraz bezpłatny transfer między dwoma hotelami. Otoczony bujnymi palmami hotel oferuje spektakularne widoki na góry z okien i terenów.Więcej →
аватар aliona1609
 •  podróżował 1 miesiąc wstecz
Ocena 7.0
Przyjechaliś my do hotelu o 9.30 i byliś my bardzo zaskoczeni (mił o), kiedy kazano nam iś ć na ś niadanie. Byliś my zaskoczeni, ponieważ nie jesteś my pierwszy raz w Egipcie, zameldowanie i wszystko wliczone w cenę zaczyna się o godzinie 14. Usiedliś my ró wnież zaraz po ś niadaniu. … Już ▾ Przyjechaliś my do hotelu o 9.30 i byliś my bardzo zaskoczeni (mił o), kiedy kazano nam iś ć na ś niadanie. Byliś my zaskoczeni, ponieważ nie jesteś my pierwszy raz w Egipcie, zameldowanie i wszystko wliczone w cenę zaczyna się o godzinie 14. Usiedliś my ró wnież zaraz po ś niadaniu. Wielkie dzię ki dla personelu! Wszyscy są bardzo przyjaź ni i mili, co bardzo mi się podobał o. Pokoje są ś rednie, ale ok. Musimy pamię tać , ż e to nie jest 5*. Pokoje sprzą tane są codziennie. Wó dka 1.5 l. codziennie w pokoju.
Wi-Fi na terenie cał ego hotelu, w pokoju i na plaż y.
Na plaż ę kursuje autobus, szliś my pieszo, pieszo 15 minut.
Jedzenie jest dobre, nie wyjdziesz gł odny. Có ż , znowu, jeś li znajdziesz bł ą d, moż esz zostać ))) Podobał o mi się , ż e się narzucasz.
Jest ciepł y basen, nasze dzieci cał y czas tam pł ywał y. Zjeż dż alnie wliczone w cenę od 15.00, mimo ż e basen tam nie jest ciepł y, był o bardzo fajnie.
Có ż , ogó lnie rzecz biorą c, podobał o nam się !
аватар Serguei2007
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 7.0
W marcu 2021 odpoczywaliś my przez 22 dni w Sharm El Sheikh w hotelu Shores Amporas 5*, któ ry ma wspó lną infrastrukturę z Shores Aloha Resort 4* i nakrę ciliś my film o tym hotelu. W trakcie swojego istnienia hotel zmienił nazwę . Znany jest jako: Otium Park Aloha Beach Resort, Oś rodek wypoczynkowy Shores Aloha, Hotel Otium Aloha Szarm, Hotel Amphoras Blu Shores Aloha Resort Amphoras Blu Hotel 4* (ex. … Już ▾ W marcu 2021 odpoczywaliś my przez 22 dni w Sharm El Sheikh w hotelu Shores Amporas 5*, któ ry ma wspó lną infrastrukturę z Shores Aloha Resort 4* i nakrę ciliś my film o tym hotelu.

W trakcie swojego istnienia hotel zmienił nazwę . Znany jest jako:

Otium Park Aloha Beach Resort,
Oś rodek wypoczynkowy Shores Aloha,
Hotel Otium Aloha Szarm,
Hotel Amphoras Blu
Shores Aloha Resort

Amphoras Blu Hotel 4* (ex. Shores Aloha Resort) jest czę ś cią OTI Holding. OTI Holding obejmuje jeszcze 15 hoteli w ró ż nych krajach. Są to Turcja (Kemer, Side, Alania, Antalya), Wietnam i Egipt (Hurghada, Sharm El Sheikh). Opró cz Amphoras Blu Hotel 4 * (np. Shores Aloha Resort), hotele Otium w #sharmelsheikh obejmują jeszcze dwa hotele: Amphoras Aqua Hotel 4 * (np. Shores Golden) i Otium Amphoras 5 *

WAŻ NY
Wszystkie hotele Otium w Sharm El Sheikh znajdują się w pobliż u i mają wspó lną infrastrukturę . Goś cie tych hoteli mogą swobodnie się poruszać i korzystać z baró w, plaż y i basenó w znajdują cych się na wszystkich terenach. W tym skorzystaj z dobrodziejstw pię ciogwiazdkowego hotelu Otium Amphoras 5* (o Amphoras Aqua Hotel 4* przeczytaj poniż ej)

LOKALIZACJA

Hotel jest dobrze poł oż ony w stosunku do gł ó wnej infrastruktury oś rodka.
W pobliż u hotelu znajdują się biura podró ż y, sklepy i sklepy z owocami, ż ywnoś cią , odzież ą , artykuł ami turystycznymi

10 min pieszo - apteka pań stwowa Dr. Samer Apteka
15 minut spacerem do centrum handlowego Il Mercato.
20 minut spacerem do Alf Leila Wa Leila.
7 minut jazdy do restauracji rybnej Farsha.
40 minut spacerem lub 9 minut jazdy do Starego Miasta.
11 minut jazdy do Naama Bay.
23 minuty jazdy do Placu Soho.
24 minuty jazdy samochodem do mię dzynarodowego lotniska Sharm El Sheikh Ofira

Opł ata za przejazd taksó wką na marzec 2021 r.

Stare miasto - 2$
Najwię kszy supermarket Carrefour w Sharm - $2
Naama Bay - 3$
Lotnisko od 9$
Plac Soho - od $5

Wieczorami z hotelu regularnie kursuje bezpł atny transfer do Naama Bay. Rezerwacja z wyprzedzeniem w recepcji. Przystanek wahadł owy znajduje się w Duty Free w Naama Bay, gdzie w cią gu pierwszych 48 godzin po przekroczeniu granicy moż na kupić wysokiej jakoś ci alkohol. A takż e odwiedź orientalny bazar i liczne kluby nocne.

O HOTELU Amphoras Blu Hotel 4*
14:00 - zameldowanie w hotelu 12:00 - wykwaterowanie z hotelu

Najwygodniejsze pokoje w Aloha znajdują się w domkach przy plaż y, na granicy Aloha i Amfora
Hotel Otium Park Amphoras Blu Resort 4*, posiada wł asną.180-metrową plaż ę z wygodnym pontonem, parasolami, leż akami, rę cznikami plaż owymi i materacami. Dla dzieci i osó b, któ re nie potrafią pł ywać , wygodniej jest korzystać z oczyszczonej z koralowcó w czę ś ci plaż y Otium Amphoras 5* do pł ywania

Poniż szy film przedstawiają cy podwodny ś wiat został nakrę cony przez nas na rafie koralowej hoteli Aloha 4* i Amphoras 5* w listopadzie 2020 r.

Hotel ma 50 mkw. m. oraz czę ś ć dla dzieci w basenie gł ó wnym, podgrzewanym w miesią cach zimowych. Podgrzewany basen palmowy jest ró wnież dostę pny na terenie hotelu Otium Amphoras 5 *

Goś cie tych hoteli mogą swobodnie się poruszać i korzystać z baró w, plaż y i basenó w znajdują cych się na wszystkich terenach.

KOSZT REZERWACJI W MARZEC 2021
Biorą c pod uwagę , ż e w marcu 2021 r. ró ż nica w kosztach rezerwacji Shores Amphoras 5* od czwó rek nie przekraczał a 5-7 dolaró w dziennie, zostaliś my w pierwszej pią tce.

Jedzenie w pię ciu Amforach 5 * jest doskonał e, ale w czwó rkach nie jest tak zró ż nicowane Koszt rezerwacji ze wszystkimi podatkami pokó j dwuosobowy Widok na basen Amfory Otium 5 * (All Inclusive) wynosił.53 USD / dzień

Jeś li chcesz zaoszczę dzić pienią dze, lepiej zarezerwować trzeci hotel tej sieci Amphoras Aqua Hotel 4*. Jest najtań szy.

PS Kilka sł ó w o trzecim hotelu Otium w Sharm

Amphoras Aqua Hotel 4 * (np. Shores Golden) znajduje się w drugiej linii. Hotel Amphoras Aqua ma dostę p do prywatnej plaż y w siostrzanym oś rodku Amphoras Blu Hotel, któ ry oddalony jest o zaledwie 600 metró w. Mię dzy dwoma oś rodkami regularnie kursują bezpł atne autobusy. Poza sezonem wielu goś ci, któ rzy zarezerwowali hotele 4*, został o zakwaterowanych w hotelu Otium Amphoras 5
Обзор отеля Amphoras Blu Hotel 4* Лобби Стойка регистрации Бассейн Корпуса отеля территория Основной ресторан Бар
аватар Eduard1977
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Hotel jest bardzo dobry - zaró wno pod wzglę dem pokoi, jak i terytorium oraz jedzenia. Zadomowił się szybko. Od pierwszego razu nie podobał o mi się , ż e był o na pierwszym pię trze - zmienili to. Przyjechaliś my pó ź no i zaoferowaliś my obiad. … Już ▾ Hotel jest bardzo dobry - zaró wno pod wzglę dem pokoi, jak i terytorium oraz jedzenia. Zadomowił się szybko. Od pierwszego razu nie podobał o mi się , ż e był o na pierwszym pię trze - zmienili to. Przyjechaliś my pó ź no i zaoferowaliś my obiad. Personel jest przyjazny, zna rosyjski, a nawet ukraiń ski. Sprzą tanie codziennie (dla tych, któ rzy boją się , ż e coś zostanie skradzione, jest sejf), jeś li nie chcesz, wywieś tabliczkę „nie przeszkadzać ” – nikt nie wchodzi. Dwa baseny, jeden nawet podgrzewany i ze zjeż dż alnią , moż na korzystać z basenó w i baró w są siednich hoteli, ale z innych hoteli przyjechali do nas.

Do morza ok 15 min przez hotel "Aloha". Plaż a z leż akami z barem (z któ rego moż na skorzystać ), z tań cami i zabawą , z pizzą i frytkami. A jakie są korale i ryby ...Pojechaliś my osobno na wycieczkę morską , na pró ż no traciliś my czas - na „Aloha” jest sto razy lepiej. Generalnie polecam Shores Golden każ demu, nawet wię cej niż.5 gwiazdkom tej samej sieci. Jedyna ró ż nica to bliskoś ć morza.
Chociaż po ś niadaniu lub obiedzie bardzo fajnie jest przejś ć się na spacer, ż eby nie przytyć )) Za cztery brzegi Golden jest po prostu super. Dzię ki personelowi hotelu jesteś najlepszy)) Jeś li to moż liwe, przyjadę tutaj; )
аватар Gal-O
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Odpoczywał w lutym 2020, czwó rka (2 osoby dorosł e, 2 dzieci). Wybrali go, ponieważ cena był a ś wietna, biuro podró ż y poinformował o, ż e ten hotel jest dobry, a zniż ka był a wtedy bardzo znaczą ca! Do morza 10 minut na piechotę moż na się przenieś ć , ale czę sto nie pasujemy do harmonogramu, teren hotelu jest pię kny, zadbany, cał y personel jest przyjazny, bezpoś rednio zaskoczony, od recepcji i do obsł ugi wszystkich dyskretnych, uś miechnię te buraki! Piwo jest pyszne, wino też jest biał e i czerwone, wszystko inne, jak wiesz . … Już ▾ Odpoczywał w lutym 2020, czwó rka (2 osoby dorosł e, 2 dzieci). Wybrali go, ponieważ cena był a ś wietna, biuro podró ż y poinformował o, ż e ten hotel jest dobry, a zniż ka był a wtedy bardzo znaczą ca! Do morza 10 minut na piechotę moż na się przenieś ć , ale czę sto nie pasujemy do harmonogramu, teren hotelu jest pię kny, zadbany, cał y personel jest przyjazny, bezpoś rednio zaskoczony, od recepcji i do obsł ugi wszystkich dyskretnych, uś miechnię te buraki! Piwo jest pyszne, wino też jest biał e i czerwone, wszystko inne, jak wiesz ... ) bawił o bar i jedzenie na plaż y, mił y bonus podczas spę dzania czasu na morzu. Sama restauracja ma wybó r, ale nie za bardzo, szybko się nudzi, codziennie zjada jajka lub buł ki, plastikowe pomidory, ogó rki, paprykę , kilka warzyw dla pary lub w sosie na obiad i kolację (chciał abym wię cej) .

Kurczak i panga są popychane codziennie na lunch i kolację , a ja mam doś ć popychania ich.
Grillowany kurczak utkną ł w gardle, czy nie ma innych dań z tego samego kurczaka? inne rodzaje gotowania?
od wieczornego kebaba cał ą noc zgaga iw ogó le przez tydzień takiego jedzenia cią gł a zgaga (feta rozbawiona. Ciasta są takie same) daktyle dlatego kupił em poza hotelem truskawki i granaty.

Rafa sł aba, przy bojce, fala rzuca się na rafę , wietrznie, ale to tyle...jak dojdziesz do pogody to był o nam zimno, temperatura w dzień +17 i wiatr nie do koń ca chcą wejś ć do wody. Ogó lnie widać , ż e personel się stara, wszystko liż e, no có ż . Animacja jest sł aba, nie jasny harmonogram, niewiele osó b dzwoni, a jak dzwonią , mam nadzieję , ż e nie przyjdziesz)))) bawił się mał y podgrzewany basen, duż y ze zjeż dż alnią jak ló d, ale wszyscy skaczą ze zjeż dż alni, a potem wspina się na ciepł o. Ogó lnie zadowolony.
wszę dzie plusy i minusy, ale chcę zwró cić uwagę na przyjemną komunikację i przyzwoitoś ć wszystkich pracownikó w, bez wymuszenia dolara Wang, aw Egipcie to rzadkoś ć . Wię c nie bó j się ! moż esz iś ć ! : )
аватар romashina.lora
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Zatrzymaliś my się z mę ż em na 12 nocy. Przyjechaliś my o pó ł nocy i byliś my mile zaskoczeni: przykryli nas w restauracji. Nawiasem mó wią c, ci, któ rzy mają wczesny lot, ró wnież nie dają ze sobą buł ek, ale peł ne ś niadanie serwowane jest od 4 rano. … Już ▾ Zatrzymaliś my się z mę ż em na 12 nocy. Przyjechaliś my o pó ł nocy i byliś my mile zaskoczeni: przykryli nas w restauracji. Nawiasem mó wią c, ci, któ rzy mają wczesny lot, ró wnież nie dają ze sobą buł ek, ale peł ne ś niadanie serwowane jest od 4 rano. Jedzenie jest przecię tne, ale wszystko jest jadalne. Na pewno nie wyjdziesz gł odny. Jeś li coś zostanie zjedzone, natychmiast przynoszą wię cej, nawet jeś li czas posił ku się skoń czył .

Okolica jest bardzo czysta i zadbana. Pokoje są ró wnież stosunkowo czyste, personel nie nachalny, przyjazny. Na plaż y zawsze są bezpł atne leż aki. Molo jest kró tkie, 2 wejś cia. Rafa koralowa jest pię kna, ale ryb nie był o zbyt wiele, myś lę , ż e spadł y poza sezonem. Istnieje rozkł adowy transfer na plaż ę , ale poszliś my. To jest blisko. Stosunkowo cena do jakoś ci, moż na postawić znakomicie. Jeden z niewielu hoteli, do któ rych jeszcze wró cę .
аватар Sergey_asm
Zameldowanie/pokó j Po przybyciu do hotelu usiedliś my prawie od razu, pokó j był prawdopodobnie pierwszym z recepcji, pokó j 403. Sam pokó j jest prosty jak grabie, ale wszystko jest czyste i schludne! Nie ma czajnika, akcesorió w do mydł a, tylko dozownik. Telewizor jest pł aski, ale jak kuchnia (mał y). … Już ▾ Zameldowanie/pokó j
Po przybyciu do hotelu usiedliś my prawie od razu, pokó j był prawdopodobnie pierwszym z recepcji, pokó j 403. Sam pokó j jest prosty jak grabie, ale wszystko jest czyste i schludne! Nie ma czajnika, akcesorió w do mydł a, tylko dozownik. Telewizor jest pł aski, ale jak kuchnia (mał y). Ł ó ż ka są mał e. Ogó lnie rzecz biorą c, „dekoracja” jest minimalistyczna, jak dom z pokojami.
Odż ywianie
Na 4ku, jak w ogó le, i ocena hotelu w gwiazdkach. Asortyment nie jest ś wietny, ale wszystko jest cał kiem smaczne. Mię so jest stale, w niektó rych miejscach porcjami. Dali porcje kaczki, na start dali kawał ek z mał ym palcem, poszli po dodatek, inny kucharz wstał i dał cał e udo. . . Asortyment warzyw jest dobry, ale patrz uważ nie, są zmę czone i kiedyś był a papryka z pleś nią (zauważ yli, ż e zdejmuję , od razu wyję li talerz z papryką w ogó le), myś lę , ż e to jeszcze przypadek, ale zobacz co bierzesz. Jest sekcja dla dzieci z mał ymi stolikami i krzesł ami, a takż e menu dla dzieci. W restauracji znajduje się bar z lokalnym alkoholem i sokami/colą . Kawa w hotelu tylko z "puszki".
Na drugim basenie znajduje się relaksują cy bar-kawiarnia z przeką skami
Terytorium
Dwa baseny. Pierwsza jest zimna, druga podzielona jest na 3 czę ś ci, jedna z nich jest ciepł a. W ciepł ej czę ś ci znajduje się hydrogun, podobno do masaż u. Jest jedna zjeż dż alnia, wystarczają co duż a, w zestawie 2 razy dziennie przez 2 godziny. Gł ó wny ruch jest na drugim basenie, jest bar z lokalnym alkoholem, wieczorem jest też animacja. Animacja bez dodatkó w, ale cał kiem fajna - prawie wszyscy, któ rzy przyszli, brali udział w odgadywaniu melodii.
Samo terytorium jest mał e, jak najbardziej zielone. Plac zabaw jest dobrze zaprojektowany i przestronny. Sił ownia to kilka symulatoró w na tarasie na ulicy pod dachem)
Nie mogę nic powiedzieć o morzu z hotelu, ponieważ . Nie zdą ż yliś my odwiedzić , cał y czas spę dziliś my w hotelu.
Jak nam się wydawał o, ten hotel nie jest odpowiedni dla wszystkich, dlatego - hotel jest doś ć spokojny, bez ozdobnikó w zaró wno w jedzeniu, jak iw samym hotelu (np. pokojach). Ale wszystko jest w cał kiem dobrym stanie i nie wywoł uje przykrych emocji! Teren hotelu jest mał y, nie ma doką d iś ć , nie ma gdzie wę drować wieczorem. Fajnie być na terytorium (to był o dla nas). Jeś li jesteś zmę czony hał aś liwym biurem i po prostu chcesz poł oż yć się na leż aku na tydzień , aby nic Ci nie przeszkadzał o, jeś ć , pić piwo i w ogó le zł apać relaks bez stresu, to prawdopodobnie jest to! Wyczoł gał em się z pokoju, minuta i jesteś w jadalni, zjadł eś , minuta i jesteś na basie, poł oż ył eś się , napił eś się piwa, wzią ł eś pizzę i potem leż ał eś do kolacji, zjadł eś obiad, poszedł eś do z pokoju iś ć do pokoju..... w ogó le coś takiego. . . Jeś li bardzo się znudzisz, za kilka dolaró w moż esz wtoczyć się do starego miasta lub naama.
Sł owa opisują ce hotel są jakoś nierealistyczne, wię c wszystko jest na wideo - przeglą d pokoju, ś niadanie, obiad, kolacja, terytorium, przeglą d hotelu.
Zobacz wszystko „na wł asne oczy” i nie wierz w ż adne recenzje! )
Полный обзор отеля с номером и питанием
аватар mama.blann
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Przyjechaliś my pó ź no po 23:00, zaproszono nas do restauracji na obiad, wybó r mał y, ale zjedliś my! Nie czekał em, aż pokaż ą pokó j, miał em wł asne wymagania dotyczą ce pokoju, wię c po wyraż eniu ż yczenia powiedział em, ż e dzię kuję ! Za pokó j czyli drugie pię tro + balkon + widok na basen i to nie jest standard, ale wyż szy! ! ! kosztował o mnie 15 USD i zauważ , ż e nie dali mi numeru, powiedzieli mi tyle, ile uważ am za stosowne !! ! Odż ywianie: Dobre dla mnie! Warzywa, kilka dodatkó w, ryby, kurczak, woł owina, sery, ciasta, ciasta, owoce! Zawsze jest herbata, kawa parzona, cola, fanta, sprite. … Już ▾ Przyjechaliś my pó ź no po 23:00, zaproszono nas do restauracji na obiad, wybó r mał y, ale zjedliś my!
Nie czekał em, aż pokaż ą pokó j, miał em wł asne wymagania dotyczą ce pokoju, wię c po wyraż eniu ż yczenia powiedział em, ż e dzię kuję !
Za pokó j czyli drugie pię tro + balkon + widok na basen i to nie jest standard, ale wyż szy! ! ! kosztował o mnie 15 USD i zauważ , ż e nie dali mi numeru, powiedzieli mi tyle, ile uważ am za stosowne !! !
Odż ywianie:
Dobre dla mnie!
Warzywa, kilka dodatkó w, ryby, kurczak, woł owina, sery, ciasta, ciasta, owoce! Zawsze jest herbata, kawa parzona, cola, fanta, sprite.....
Nie powiem na alkohol, bo nie piję !
Jeś li jesteś na plaż y, serwują ró wnież jedzenie: pizzę , frytki itp.
Animacja:
Nie powiem, nie uczestniczył em, ale sł yszał em, ż e każ dego wieczoru do 21:00 dla dzieci i do 23:00 dla dorosł ych - piosenki taneczne...
Plaż a:
Szedł em 10 min. Istnieje ró wnież transfer w czasie.
Plaż a jest duż a, miejsca wystarczył o dla wszystkich.
Wejś cie z pontonu, ponton kró tki! Koral ż yje, ryb jest doś ć !
Czyszczenie:
Chł opak cią gle sprzą tał wieczorem, kiedy byliś my w pokoju! Wzią ł em wię c wodę itd. Papier i kazał mi rano posprzą tać , ale chyba mnie nie zrozumiał...
Teren jest pię kny, zadbany, czysty, duż o zieleni, któ ra jest pod stał ą opieką !
Wnioski:
Hotel POLECAM! Wró cę w razie potrzeby!
Основной бассейн. Детская зона. Бассейн возле ресторана. Корпуса. Бассейн возле ресторана. Корпуса.
аватар Dmitrij102928
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 6.0
Ogó lnie w tym hotelu wszystko jest dobrze. Tylko ż e z jedzeniem nie był o jasne. Czy otruliś my się w tym hotelu, czy to, co zjedliś my w niewł aś ciwym miejscu. Ale wiele osó b skarż ył o się , ż e zostali otruci. I tak wszystkie warunki są dobre. … Już ▾ Ogó lnie w tym hotelu wszystko jest dobrze. Tylko ż e z jedzeniem nie był o jasne. Czy otruliś my się w tym hotelu, czy to, co zjedliś my w niewł aś ciwym miejscu. Ale wiele osó b skarż ył o się , ż e zostali otruci. I tak wszystkie warunki są dobre. Terytorium hotelu i sam hotel są niewielkie. Hotel poł oż ony jest na 2 linii plaż y, wię c do morza trzeba iś ć okoł o 15 minut. Pokoje są cał kiem normalne, nie super, ale cał kiem dobre. Animacja w hotelu jest przecię tna, a internet - wcale. Ale hotel jest normalny, zwł aszcza po raz pierwszy w Egipcie.
аватар
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Dobry hotel. Obsł uga jest doskonał a, jedzenie urozmaicone, na każ dy gust. Oczywiś cie nie ma specjalnych „fanaberii”, ale dań jest doś ć , jest z czego wybierać . Przewodnik hotelowy jest zł y, w ogó le z nami nie pracował , cał y czas kł amał . … Już ▾ Dobry hotel. Obsł uga jest doskonał a, jedzenie urozmaicone, na każ dy gust. Oczywiś cie nie ma specjalnych „fanaberii”, ale dań jest doś ć , jest z czego wybierać . Przewodnik hotelowy jest zł y, w ogó le z nami nie pracował , cał y czas kł amał . Podobał o nam się wszystko w hotelu. Nie ma tam ż adnych problemó w.
аватар innusik89owa
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Jeś li obiektywnie ocenisz ten hotel, moż esz postawić solidną czwó rkę . Wypoczę ty z czteroosobową rodziną (dwoje dzieci 4.5 i 6 lat). Tym, któ rzy są z dzieć mi, od razu powiem o gł ó wnej rzeczy, któ ra niepokoi rodzicó w. … Już ▾ Jeś li obiektywnie ocenisz ten hotel, moż esz postawić solidną czwó rkę . Wypoczę ty z czteroosobową rodziną (dwoje dzieci 4.5 i 6 lat).
Tym, któ rzy są z dzieć mi, od razu powiem o gł ó wnej rzeczy, któ ra niepokoi rodzicó w. W hotelu jest menu dla dzieci, nic specjalnego, po prostu cał e jedzenie jest ś wież e, był y hamburgery, frytki, makaron, klopsiki, gł ó wnie kurczak, gotowane warzywa, jogurt, jajka, naleś niki, zupy, puree. Jeś li dziecko jest bardzo mał e, w sklepach i aptekach jest jedzenie dla niemowlą t, ale lepiej zabrać z domu wł asne, do któ rego jest już przyzwyczajone. Woda butelkowana był a codziennie przynoszona do pokoju, nie był o czajnika, wię c miej to na uwadze, jeś li gotujesz mleko dla niemowlą t lub owsiankę , bę dziesz musiał wzią ć wrzą tek w restauracji lub mieć czajnik.
Teraz zabawa dla dziecka. Jest klub dla dzieci, był y Kateryna i Olga, bardzo pię kne dziewczyny. Miał em godzinę z dzieć mi, moim chł opcom się podobał o.
Był y też aktywne zabawy, questy, sztafety, dzieci ubrane w ró ż ne stroje, takż e malowane, zaję te robó tkami rę cznymi, wieczorem tradycyjnie mini disco. Ogó lnie animacje dla dzieci powyż ej 3 roku ż ycia, szczegó lnie przy basenie. Zabawy wodne został y zaprojektowane oczywiś cie z myś lą o dzieciach w wieku 6+.
Jeś li chodzi o plaż ę , to nie jest bardzo mał a dla dzieci, o pontonie generalnie milczę , bo jest tam gł ę boko, wejś cie od brzegu jest bardziej kamieniste, wię c koralowce są koniecznoś cią ! ! ! ! ! Kilka razy wybraliś my się na piaszczystą plaż ę w pobliż u ulicy Xperience. George Homestay 4*, opł ata za wstę p jest znana – 10 USD za dzień , all inclusive, ale dla dzieci do lat 5 bezpł atnie.
Na terenie naszego hotelu znajduje się basen ze zjeż dż alnią , ale z dzieć mi w moim wieku moim zdaniem jest to moż liwe tylko z rodzicami! W ogó le nie puś cił em mojej rodziny. Ale to moja wł asna decyzja. Woda w basenie był a ciepł a, ogrzewanie sł abe, ale basen nie był zimny, ale jeś li dzieci są przyzwyczajone do bardzo ciepł ej wody, bę dą chł odne.
Teraz o noclegach i pokojach.
Byliś my już w hotelu o sió dmej rano, oczywiś cie po nocy loty był y zmę czone. Otrzymaliś my bransoletki, bez pytania zadomowiliś my się w pokoju, niczego się nie spodziewaliś my, bardzo za to dzię kujemy. Drugiego dnia był a druga zmiana, sł yszał em, ż e był y drobne konflikty zwią zane z zakwaterowaniem, ale musicie zrozumieć , ż e czynnik ludzki moż e być obecny w każ dym hotelu. Pokó j jest czysty, skromny, ale jest tam wszystko, czego potrzebujesz. Zależ ał o mi na tym, aby sprzą tać , aby podł oga był a czysta, ł ó ż ko był o czyste, prysznic i toaleta był y czyste. Ponieważ sam rozumiesz, ż e jest to waż ne dla nas dorosł ych, tym waż niejsze jest, gdy odpoczywasz z dzieć mi. Wszystko był o z tym w porzą dku, na począ tku jak poszliś my do pokoju nie był o jeszcze posprzą tane, ale nawet się nie oburzył em, bo wiedział em, ż e zameldowanie o godzinie czternastej i jak jedliś my ś niadanie, wszystko został o posprzą tane w Szczegó ł . W pozostał ym czasie sprzą tali codziennie, rę czniki i poś ciel był y zmieniane na ż yczenie. Domagał em się codziennie, zostawiał em napiwek i nie miał em ż adnych pytań.
Stó ł w restauracji jest zró ż nicowany. Nie chcę się powtarzać , wiele recenzji jest szczegó ł owo napisanych na temat menu. Powiem, ż e jedzenie jest przyzwoite. Nic specjalnego, pysznego. Napoje są zwyczajne, dobrą kawę moż na wypić w domu, alkohol jest sł aby, kto chce go dostać , to zabrać ze sobą , lub bez cł a.
Plaż a i morze są dobre. Plaż a jest dzielona z Aloha, podejdź do niej bardzo blisko (bliż ej drugiego wyjś cia przy klubie dla dzieci, wię c mniej na zewną trz hotelu, któ ry jest bardzo pię kny i zielony). Jest wystarczają co duż o miejsc, wygodne leż aki, zawsze był y wolne. Plaż a jest zadbana, jak ogó lnie w hotelu jest bar (piwo, wino (lekko kwaś ne), pizza, kulki mię sne i rybne, skrzydeł ka z kurczaka, frytki, kieł baski z grilla) rozrywka na plaż y, siatkó wka, pił ka noż na. Wię cej zabawy przy basenie. Na plaż y jest toaleta, trzeba do niej dojś ć.
Urlopowicze pochodzili gł ó wnie z Ukrainy i Biał orusi, Rosji, niektó rzy z Polski, Niemiec i Wł och.
Personel hotelu to mili ludzie, wielu mó wi po rosyjsku. Oczywiś cie, jeś li pł acisz dodatkowe napiwki, są jeszcze bardziej ostroż ni, na przykł ad w barze moż esz dostać koktajl zupeł nie innego alkoholu, jeś li podzię kujesz barmanowi.
Na koniec mogę polecić zabrać ze sobą fumigatora, kupić lokalną kartę SIM, wykupić wycieczki w biurze przy hotelu, koniecznie odwiedzić Stare Miasto.
Byliś my zadowoleni, mieliś my szczę ś cie z pogodą (byliś my w styczniu). Moż e komuś bę dzie fajnie, ale nie lubię , kiedy jest bardzo gorą co, wię c dla mnie był o idealnie: 23-25 ​ ​ stopni, wieczorem +17, cieplej ubrany i na spacer. Na plaż y od 11 rano do 16 godzin jest bardzo dobrze, prę dzej czy pó ź niej jest fajnie.
Ż yczę wszystkim udanych wakacji, hotel polecam jako dobrą czwó rkę .
Pokaż więcej »


EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara contact5558
‹ Hotel Amphoras Aqua Hotel 4*
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен в 500 метрах от Красного моря на курорте Шарм эль Шейх. Находится всего в 600 метрах от курорта-партнера Amphoras Blu и имеет доступ к частному пляжу, а между двумя отелями регулярно курсируют бесплатные бусы-шаттлы. Отель окружён пышными пальмами, а из его окон и территории открывается живописный вид на горы.

Lokalizacja 20 км от аэропорта г. Шарм эль Шейх.
Opis plaży Пляж в 500 м от отеля, протяжённость – 170 м. Вход в море каменистый. Шаттл-сервис до пляжа (бесплатно).
 • 2 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

Многоязычный персонал, круглосуточный ресепшн, магазины.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Открытый бассейн площадью 50 кв.м. Детская секция в основном бассейне с подогревом, площадь 50 кв.м. Развлекательные программы для детей. Детский горшок (бесплатно).
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • sporty wodne
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 250 номеров.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon $
 • balkon/taras
Adres 31 Salah Taher St. Om El-Seid Cliff. Sharm El Sheikh Egypt
Telefony: +2 37490167
Stronie internetowej: Amphoras Aqua Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.