Tamra Beach Resort 4*– Opinie

68
Ocena 7.910
na podstawie
68 opinii
№28 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
8.5 Numer
8.0 Usługa
8.1 Czystość
8.2 Odżywianie
8.3 Infrastruktura
Tamra Beach Resort Hotel został otwarty w 2005 roku i składa się z głównego jednopiętrowego budynku (tylko recepcja) oraz kompleksu dwupiętrowych budynków. Przytulny zielony teren hotelu, wiele basenów, wygodne pokoje. Znajduje się na pierwszej linii brzegowej Morza Czerwonego, w zatoce Nabh. Polecany na relaksujące wakacje.Więcej →
аватар RomashkaRomashka
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Pozostał y tylko najcieplejsze wraż enia z hotelu! Gdy tylko dotarliś my z mę ż em do hotelu, byliś my mile zaskoczeni czystoś cią i wygodą. Przyjechaliś my do hotelu okoł o 8 rano, bez namawiania osiedliliś my się o godzinie 11, co nas bardzo ucieszył o! Zostawiliś my swoje rzeczy w pokoju i poszliś my na obiad. … Już ▾ Pozostał y tylko najcieplejsze wraż enia z hotelu! Gdy tylko dotarliś my z mę ż em do hotelu, byliś my mile zaskoczeni czystoś cią i wygodą.
Przyjechaliś my do hotelu okoł o 8 rano, bez namawiania osiedliliś my się o godzinie 11, co nas bardzo ucieszył o! Zostawiliś my swoje rzeczy w pokoju i poszliś my na obiad.
Teren hotelu jest duż y i zielony, widać , ż e są opiekuń czy! W jednym budynku obecnie remontują pokoje, ale to nie przeszkadza i nie psuje wraż enia.
Pokoje są bardzo przestronne, podobnie jak cał e apartamenty z wł asnym tarasem lub balkonem. Codziennie sprzą tają i przynoszą wodę . Wszystko, czego potrzebujesz, znajduje się w pokoju.
Jedzenie jest pyszne, nie wyjdziesz gł odny!
Plaż a jest przestronna, zawsze był o wystarczają co duż o miejsca dla wszystkich, a nawet wię cej!
Widzieliś my taką sytuację , ż e na nasz teren trafiali wczasowicze z są siedniego hotelu Rehana, ponieważ ich hotel był przepeł niony wczasowiczami i zawsze był y ogromne kolejki do pontonu, wię c z jakiegoś powodu uznali, ż e moż na pł ywać w morze od naszego, ale nasi pracownicy hotelu zauważ yli to i nikogo nie wpuś cili!
Morze jest obł ę dnie pię kne, duż o ryb, zew z brzegu i z pontonu. Tak, jest bryza, ale okazał o się , ż e to tylko plus, bez wiatru był oby bardzo gorą co na plaż y, temperatura powietrza na począ tku listopada wynosi +33 każ dego dnia, morze jest ciepł e, a nawet był o spokojne w niektó re dni.

Ś wietny hotel, nigdy nie ż ał owaliś my, ż e go wybraliś my!
I to nie 4 gwiazdki, ale wszystkie 5!! !
аватар yuliamaked90
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywał em z facetem w tym hotelu w poł owie paź dziernika. Chciał bym podzielić się moimi wraż eniami. To już czwarty raz w Egipcie, był y dobre hotele i był taki, w któ rym nie wró cą za darmo. Tamra to cudowna czwó rka, któ ra moim zdaniem zasł uguje na spokojną pią tkę . … Już ▾ Odpoczywał em z facetem w tym hotelu w poł owie paź dziernika. Chciał bym podzielić się moimi wraż eniami. To już czwarty raz w Egipcie, był y dobre hotele i był taki, w któ rym nie wró cą za darmo. Tamra to cudowna czwó rka, któ ra moim zdaniem zasł uguje na spokojną pią tkę . Ale zacznę w kolejnoś ci. Check-in: do hotelu dotarliś my okoł o 6 rano, zgodnie ze standardem check-in o godzinie 14:00, a jak dla mnie nikt nie jest zobowią zany do wcześ niejszego zameldowania. Zostaliś my ciepł o przywitani w recepcji, kazano czekać do 10-10:30 i dadzą nam pokó j. Jeszcze raz chcę zauważ yć , ż e jest to inicjatywa hotelowa i nikt nie powinien nas zameldować przed 14:00, to wszystkie kaprysy ludzi, któ rzy myś lą , ż e wszyscy wokó ł są im winni, bo przyjechali do all inclusive. Mieliś my wystarczają co duż o czasu do 10 i poszliś my zapoznać się z hotelem, poszliś my nad morze, ponton był jeszcze zamknię ty tak wcześ nie, wię c postanowiliś my popł ywać w basenie. Potem poszliś my trochę po terenie i poszliś my do holu, ponieważ byliś my zmę czeni po drodze i chcieliś my trochę odpoczą ć .
Okoł o godziny 9 zostaliś my znalezieni i wezwano na recepcję , aby się zameldować . Byliś my zaskoczeni, ż e jeszcze przed obiecanym czasem. Wszyscy byli uprzejmi, wypeł niliś my ankietę i zabrali nas do pokoju i powiedzieli, ż e bransoletki zostaną zał oż one o godzinie 12, w sam raz na kolację . To cudownie, choć znowu, zgodnie z regulaminem każ dego hotelu, zameldowanie odbywa się o godzinie 14:00, a w tym przypadku nie mielibyś my obiadu. W każ dym hotelu za wczesne zameldowanie lub pó ź ne wymeldowanie trzeba dopł acić , wię c jestem zaskoczony opiniami, w któ rych piszą , ż e, widzicie, nie rozliczyli się o 4 rano i ż ą dają pienię dzy. Chcę zapytać , czy ktoś czyta regulamin? Przyjdź tydzień wcześ niej i zastanó w się , dlaczego nikt nie osiedla się i nie karmi za darmo. Traktowano nas ze zrozumieniem.
Wypeł niają c ankietę uś miechną ł em się i poprosił em o najlepszy pokó j)) i rzeczywiś cie zamieszkaliś my w dobrym pokoju, był z widokiem na ogró d i nawet morze był o widoczne. Biorą c pod uwagę fakt, ż e teren hotelu jest bardzo duż y, lokalizacja pokoju był a doskonał a, niedaleko morza i restauracji. Tak, zgadzam się , ż e meble nie są nowe, ale nie przyjechaliś my oceniać mebli, a nie siedzieć w pokoju, wię c nic nie był o wstydliwe. Pokó j standardowy jest bardzo przestronny, wszystko w pokoju dział ał o, ł ó ż ko jest duż e, jest jeszcze kanapa. Po zaaklimatyzowaniu się trochę odpoczę liś my i poszliś my po bransoletki, a potem poszliś my do restauracji na lunch.
Jedzenie: typowe dla cał ego Egiptu. Jest wybó r i jest cał kiem moż liwe do jedzenia. Na ś niadanie podawano mieszankę jajek, warzyw, sera i kieł basy lub jajka sadzone - jest to opcjonalne. Do tego wiele ró ż nych warzyw, sosó w, seró w, ró ż nych zió ł , pł atkó w ś niadaniowych, mleka, jogurtó w, naleś nikó w, naleś nikó w. Zawsze jest sł odko, w Egipcie jest bardzo smacznie, dla tych, któ rzy chcą być lepsi)) Chcę od razu powiedzieć tym, któ rzy piszą , ż e kieł baski i kieł baski są okropne - tak, są wszę dzie takie same dla amatora i to nie zależ y od hotelu. Był wię kszy wybó r na lunch. Zawsze był y 2 rodzaje zup, ró ż ne dodatki: ryż , ziemniaki, makaron, mię so: kurczak, woł owina, warzywa, warzywa, owoce. Na obiad co drugi dzień był grill: kurczak, lula kebab, był y nawet steki z tuń czyka. Kilka razy podawano paellę z owocami morza. Powszechnie serwowanymi owocami był y jabł ka, melony, daktyle, guawy i pomarań cze. Był taki wieczó r, kiedy był o duż o ró ż nych owocó w, do tego winogrona, brzoskwinie, figi, mango, granaty. Ale nie moż esz nadą ż yć za naszymi ludź mi, zgarniają peł ne talerze, a potem zostawiają je, ponieważ nie pasują . Nie czekaliś my na nową aktualizację . Ale zawsze moż esz przejadać się guawą i daktylami. Na kolację zawsze dają dodatkową butelkę wody, ale jeś li to nie wystarczy, w każ dym barze są dystrybutory wody, weź tyle, ile chcesz.
Opró cz standardowych trzech posił kó w moż na jeszcze zjeś ć po ś niadaniu - pizzę , a po obiedzie - burgery, ale nigdy tam nie poszliś my, bo jedliś my bez niej. Co wię cej, nie tylko tam dotarliś my. Jedyne, czego hotel nie ma, to restauracje Ala carte, prawdopodobnie dlatego te cztery, chociaż bez nich moż na się obejś ć . Wieczorem przy barach moż e być kolejka, z nami mę ż czyzna podszedł do dział u, gdzie nalewali soki i chyba zaż ą dał alkoholu, barman wysł ał go do kolejki. Staliś my spokojnie w tej samej kolejce, zauważ ył nas i wezwał do siebie, zapytał , czego chcemy. Chcieliś my spró bować piwa, nalał nam bez. Potem przynieś liś my mu tabliczkę czekolady)) Innym razem wró ciliś my do hotelu o 23:00, bar już się zamykał , ale barman nas zobaczył i na naszą proś bę nalał nam to, czego chcieliś my bez zbę dnych kł ó tni)) tutaj jest ż ywym przykł adem tego, ż e nie trzeba psuć sobie nerwó w i przeklinać , moż na spokojnie zapytać i wszystko bę dzie dobrze.
Personel hotelu: bardzo przyjazny i uprzejmy. Kiedy się do nich uś miechasz, uś miechają się do ciebie i zawsze pytają , jak się masz, kelnerzy ż yczą smacznego. Mił o jest przebywać w tak przyjaznym ś rodowisku. Nie wiem, co tam ludzie pisali o ż yczeniach urodzinowych, u nas kilka razy gratulowano ludziom w restauracji przy kolacji. Wszyscy kelnerzy zebrali się , zaś piewali piosenkę i przynieś li ciasto. Moim zdaniem bardzo ł adny. Sprzą tanie: pokó j był codziennie sprzą tany, zmieniano rę czniki, wkł adano 2 butelki wody i przynoszono ż ele pod prysznic, szampony i mydł a. Pierwszego dnia korzystaliś my z tego, co był o w pokoju, wię c nastę pnego dnia sprzą taczka wsypał a wszystko do gó ry, aby upewnić się , ż e to wystarczy, a potem codziennie dokł adał a))) codziennie robili ł abę dzie, pawie, psa, statki i wszelkiego rodzaju ró ż ne rzeczy z rę cznikó w. Zostawiliś my mu dolara, potem tabliczkę czekolady. Bardzo dobrze.
Morze: zatoka nie jest bezwietrzna, należ y to wzią ć pod uwagę , ale w paź dzierniku nadal nie ma silnych wiatró w, wię c nas to nie przestraszył o. Wejś cie jest od strony brzegu, ale zawsze w kolorze koralowym, w przeciwnym razie moż na natkną ć się na jeż e i inne morskie organizmy. Kiedy odpł ywa, oczywiś cie nie moż na duż o pł ywać , ale z przypł ywem moż na spokojnie pł ywać . Ponton jest dł ugi, ale widzieliś my to przy wyborze hotelu. Czerwona flaga wisiał a najczę ś ciej do 10-11:00, potem wisiał a ż ó ł ta i moż na był o popł ywać z pontonu. Rafa jest pię kna, jest wiele ró ż nych ryb, zawsze jest na kogo popatrzeć . Czasem wiał silny wiatr i duż e fale, wtedy lepiej pł ywać w pł etwach, bo inaczej da się porwać prą dem i trudno bę dzie wiosł ować do pontonu. Ale znowu przy wyborze hotelu należ y to wzią ć pod uwagę , nie przeszkadzał o nam to. Najważ niejsze, ż e moż na pł ywać jak w akwarium dla przyjemnoś ci.
Animacja: bardzo fajni goś cie, Mario, Sergey, Vika i Mido. Zabawne, ale jednocześ nie dyskretne. W hotelu zawsze moż na znaleź ć coś z nimi do czynienia. Stretching, rzutki, siatkó wka, rano aerobik w wodzie. Po obiedzie joga, siatkó wka i wiele wię cej. Wieczorem w amfiteatrze zawsze był program rozrywkowy, pokaz fakir i fire show jest ogó lnie fajny. Ogó lnie nie bę dziesz się nudzić . Jednocześ nie, jeś li chcesz spokoju, zawsze moż esz znaleź ć ciche miejsca na samotnoś ć i nikt nie bę dzie przeszkadzał . Chodzą na plaż ę i oferują wycieczki, chł opaki też nie rzucają się w oczy. Powiedzieliś my im, ż e ustaliliś my już z innymi co do wycieczek, nikt się nie obraził ani niegrzeczny, a dodatkowo jeden z nich dał nam bransoletki. To mił e. Wi-Fi jest dostę pne w recepcji i przy basenach, ale kupiliś my kartę za 10 USD i nie zawracaliś my sobie gł owy.
Ogó lnie chcę podsumować , ż e jeś li uś miechasz się do ś wiata, to ś wiat uś miecha się do ciebie. Zrelaksuj się i baw się dobrze, nie rozł ą czaj się i chodź „z gwiazdą na czole”. Hotel jest pię kny i pozostawił po sobie same pozytywne emocje. Wró cił bym tu ponownie z przyjemnoś cią i na dł uż ej.
аватар 300785julya
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Trudno tu znaleź ć Wi-Fi. Lepiej kupić kartę SIM, ż eby nie cierpieć . Jeś li chodzi o ś niadanie: po przyjeź dzie kierownik powiedział , ż e ma umowę z organizatorami wycieczek, któ ra okreś la, czy ś niadanie jest wliczone w cenę w dniu przyjazdu, czy nie, wię c skontaktował się ze swoim organizatorem wycieczki, ogó lnie sł yszą to po raz pierwszy i mają nigdy nie był o ż adnych problemó w ze ś niadaniem. … Już ▾ Trudno tu znaleź ć Wi-Fi. Lepiej kupić kartę SIM, ż eby nie cierpieć .
Jeś li chodzi o ś niadanie: po przyjeź dzie kierownik powiedział , ż e ma umowę z organizatorami wycieczek, któ ra okreś la, czy ś niadanie jest wliczone w cenę w dniu przyjazdu, czy nie, wię c skontaktował się ze swoim organizatorem wycieczki, ogó lnie sł yszą to po raz pierwszy i mają nigdy nie był o ż adnych problemó w ze ś niadaniem.
Jedzenie: nie ma wyboru, surowa jajecznica i jajka sadzone, są sł odycze, kieł baski, jakiś sos (nie ma talerzy do dania, pojawił y się za kilka dni), wię c weź wszystko i wtedy bę dziesz wiedział gdzie wszystko jest. Na zupach są talerze i nie pasują do dania (jeden na pewno). Jeś li chcesz olej - zapytaj, dadzą . A wię c kontynuujmy, są pł atki ś niadaniowe, warzywa, naleś niki, owoce (melon, daktyle, banany, jabł ka, pomarań cza). Po przyjeź dzie wczasowicze podawali sobie jedzenie, a potem zakł adali okulary, obsł uga narzuca obsł ugę , faceci w maskach, ale nie wszyscy mają rę kawiczki. Zał ó ż.1-2 sztuki. W pią tki podają zupę z krewetkami i krabami, jest ryż z krewetkami i mał ż ami. Gotowanie spaghetti w sosie.
Animacja jest na topie, dzię ki chł opakom: Mido, Victorii, Mario i Sergeyowi. Każ dego wieczoru odbywa się program rozrywkowy, we wtorki impreza z pianą w basenie jest zazwyczaj klasowa. Doszliś my do jednego wieczoru i jednego dnia - jest OGIEŃ ! Jesteś na szczycie. Pokaz ognia też jest fajny, bardzo pię kny. W barze centralnym w cią gu dnia i wieczorem muzyka + dyskoteka do 23.30, chciał bym ż eby był o dł uż ej, stoliki w barach nie zawsze są czyste, są kelnerzy, któ rzy ignorują proś by.

Po poł udniu na plaż y są rzutki, uczą tań ca, bocha, aerobiku w wodzie, siatkó wki, muzyki.

Bar serwuje piwa, whisky, wó dki, gin, koktajle oraz alkohole i bezalkoholowe. W barach są ziarna kawy.
Teren jest zadbany, pię kny, jest miejsce do robienia pię knych zdję ć .
Nie zawsze jest sprzą tanie w toaletach, któ re znajdują się na plaż y i w pobliż u basenó w, trzeba zwró cić szczegó lną uwagę , to wcią ż higiena.
Pokó j: duż y, wygodny, z prysznicem i wanną . Pokó j jest codziennie sprzą tany. Rę czniki zmieniane są codziennie, ale są w bardzo zł ym stanie. W pokoju są dziury w drzwiach, są czę ś ci, któ re odpadają .
Dla dzieci są dwa place zabaw, jeden z nich jest w trakcie remontu. Wieczorem dzieciom pokazywana jest bajka, potem dyskoteka dla dzieci. Nie ma pokoju dziecię cego.
Personel hotelu jest przyjazny.
Пляжные развлечения, учимся танцевать Пенная вечеринка Коктели Зажигательные Аниматоры Вечеринка в Басейне Рыбка на ужин Цветы на территории Есть!
аватар pavlenko.al7
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 4.0
Jeś li masz zamiar obchodzić urodziny, przygotuj się na to, ż e pó jdziesz w ten dzień i przeklniesz, aby osoba urodzinowa był a przyjemna (aby zaś piewał a mu piosenkę i wyję ł a ciasto). Numer urodzinowego chł opca zostanie ozdobiony, jeś li zapł acisz). … Już ▾ Jeś li masz zamiar obchodzić urodziny, przygotuj się na to, ż e pó jdziesz w ten dzień i przeklniesz, aby osoba urodzinowa był a przyjemna (aby zaś piewał a mu piosenkę i wyję ł a ciasto).
Numer urodzinowego chł opca zostanie ozdobiony, jeś li zapł acisz).
Nie potrzebowaliś my tego ciasta! Waż ne, aby zwracać uwagę !
W zasadzie nie ma tam usł ugi. Dotyczy to ró wnież chamskiego stosunku do wczasowiczó w.
Masz wszystko w cenie, ale piwo, któ re ma zostać wydane przed 23:00, jest już z nich o 22! …
Nie chcą rozdawać szklanych kieliszkó w przy barze, wszystko wlewają do papierowych. Podobno pandemia. . . Ale! Jednocześ nie w jadalni wielu kucharzy i kelneró w bez masek! Biorą nasze talerze rę kami bez rę kawiczek!...Przy barze, bez rę kawiczek i bez masek! )
Plaż a nie jest odpowiednia dla dzieci! Zamiast piasku kamienie na plaż y przy wodzie. Jest laguna do pł ywania, ale jest mał a i w zasadzie zawsze jest tam duż o ludzi, bo nie ma gdzie pł ywać , bo nie chcą iś ć na ponton.
Na pontonie z balustradami uważ aj, moż esz skaleczyć się o nie.
Basen przy morzu jest ogrodzony ż ó ł tą taś mą , z jakiegoś powodu nie moż na tam pł ywać , chociaż pł ywali tam Arabowie! )
Tylko animatorzy podnoszą ocenę tego hotelu! Podzię kuj im!
Каменистый пляж перед заходом в море
аватар degilinka
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywał em w Tamra przez 7 dni, zadowolony z wypoczynku i hotelu. Przede wszystkim hotel jest zadbany i czysty, wszyscy pracownicy są zawsze mili (opró cz recepcjonistki, któ ra zaż ą dał a pienię dzy za dostarczenie bagaż u do recepcji) i gotowi do pomocy. Pokó j bez dodatkowych opł at jest bardzo ł adny, lokalizacja przy brodziku dla dzieci. … Już ▾ Odpoczywał em w Tamra przez 7 dni, zadowolony z wypoczynku i hotelu.
Przede wszystkim hotel jest zadbany i czysty, wszyscy pracownicy są zawsze mili (opró cz recepcjonistki, któ ra zaż ą dał a pienię dzy za dostarczenie bagaż u do recepcji) i gotowi do pomocy.
Pokó j bez dodatkowych opł at jest bardzo ł adny, lokalizacja przy brodziku dla dzieci. Wszystkie potrzebne miejsca (restauracja, bar, baseny) był y od nas do 50m i jest bardzo fajnie.
Jedzenie jest urozmaicone, zawsze był o pod dostatkiem (ró ż norodnoś ć w peł ni odpowiada 4*), nikt nie był gł odny, wszystko jest ś wież e, ani doroś li, ani dzieci nie mieli problemó w z trawieniem w czasie wakacji.
Kontyngent na okres naszych wakacji - Biał orusini, Ukraiń cy, Kazachowie (witaj matka Egiptu), Arabowie i bardzo niewielu Rosjan)))
Uważ ni ratownicy przy basenach byli mile zaskoczeni i zawsze zachwycali się dzieć mi.
Teren hotelu jest duż y, zielony, w rozkwicie. Istnieje wiele lokalizacji na Instagramie) Kamienne mury oporowe dodają szczegó lnego uroku.
Morze: zachó d sł oń ca w mini zatoce piasku zmieszanego z kamieniami. Nawet na gł ę bokoś ci 1m jest duż o ryb, bez maski to morze jest nic nie warte)
A z pontonu otwiera się po prostu bajeczna rafa! każ dego popoł udnia był a ż ó ł ta flaga i moż na pł ywać na peł nym morzu. Ryb jest duż o, woda jest niebieska, gł ę bokoś ć ś wietna, ale uważ ny ratownik jest zawsze gotowy do pomocy.
Ale przykł adem tego hotelu jest animacja) Mido, Vika, Mario i Manu to ludzie, któ rzy sprawili, ż e nasze wakacje był y niezapomniane! Spotkali nas rano na plaż y, bawili się cał y dzień (pokazy, aerobik w wodzie, siatkó wka, rzutki), wieczorem pokazy a potem dyskoteka (szkoda, ż e ​ ​ zamiast obiecanych 2 nocy. Muzyka skoń czył a się o 23:30-0:00) . Ale czasami animatorzy proponowali, ż e pojadą do centrum na dyskotekę (poszliś my z nimi do Klubu Paszy, animatorzy sprawili, ż e ta podró ż był a bezpieczna, ekscytują ca i bardzo interesują ca). Chcę tu wró cić tylko ze wzglę du na ten fajny zespó ł !
аватар alaiziy
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Bardzo zielony i eukaliptusowy chip! Duż e pokoje rodzinne 3 pokoje 2 ł azienki! Jedzenie jest dobre: ​ ​ mię so, ryby, kraby, ryż , ziemniaki i wspaniał y makaron, nie tak jak zwykle w Turcji i Egipcie! Owoce: pomarań cze, pigwa, melon, arbuz, daktyle. Kawa! Kró tkie molo! W morzu jest brodzik dla dzieci! Totalizator pił karski! Silny prą d w Nabq w Tambrze, Rehan itp. … Już ▾ Bardzo zielony i eukaliptusowy chip! Duż e pokoje rodzinne 3 pokoje 2 ł azienki! Jedzenie jest dobre: ​ ​ mię so, ryby, kraby, ryż , ziemniaki i wspaniał y makaron, nie tak jak zwykle w Turcji i Egipcie! Owoce: pomarań cze, pigwa, melon, arbuz, daktyle. Kawa!
Kró tkie molo! W morzu jest brodzik dla dzieci! Totalizator pił karski!
Silny prą d w Nabq w Tambrze, Rehan itp. Ale latem w Nabq jest o 3 stopnie zimniej. A basen nad morzem nie dział ał !
Z niedocią gnię ć :
1) Ż adne znaki nie przeszkadzają !
2) Basen nad morzem nie dział ał !
3) Wieczorem w barze jest bardzo gł oś no i gł oś no!
аватар korolevgenia77
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Jeś li czytasz recenzje, poró wnaj je z innymi hotelami i wybierz, gdzie się udać na relaks w Sharm El Sheikh? Zdecydowanie tutaj Dla Twojej wygody wszystko ocenię wedł ug kryterió w 1. Zameldowanie, pokó j, wymeldowanie Zaraz po przyjeź dzie przejdziesz przez kontrolę bezpieczeń stwa, usią dziesz w autobusach i zawieziesz do hoteli. … Już ▾ Jeś li czytasz recenzje, poró wnaj je z innymi hotelami i wybierz, gdzie się udać na relaks w Sharm El Sheikh? Zdecydowanie tutaj
Dla Twojej wygody wszystko ocenię wedł ug kryterió w
1. Zameldowanie, pokó j, wymeldowanie
Zaraz po przyjeź dzie przejdziesz przez kontrolę bezpieczeń stwa, usią dziesz w autobusach i zawieziesz do hoteli. W zasadzie wszystko jest jak zwykle. Już na recepcji, jeś li nie ma ludzi, bardzo szybko się zadomowią . Ty i twoje rzeczy zostaną przywiezione do pokoju na maszynie do pisania, starannie wył adowane. Tak poszł a nasza osada.
Numer
Pokó j jest bardzo przestronny, nigdy czegoś takiego nie widział em, szczegó lnie w 4*. Wł aś ciwie ma 3 pokoje + taras (jeś li nie ma pię knych tarasó w na 2 pię trze, na 1 pię trze) Wchodzą c do pokoju widzimy stó ł , wygodną sofę i telewizor na komodzie, 2 mał e drabinki i jesteś my w sypialni. Bardzo duż e i wygodne ł ó ż ko (w razie potrzeby wstawią kolejne pojedyncze ł ó ż ko) lub moż esz poprosić o pokó j z dwoma pojedynczymi ł ó ż kami zamiast podwó jnego. Jest też lustro, 2 szafy, stolik na torby i biurko. Szczegó lną uwagę zwró cę na ł azienkę . Jest zaró wno wanna, jak i ł azienka z prysznicem. Toaleta - osobno. Jest też suszarka do wł osó w, znajduje się tam, gdzie jest lustro i umywalka. Starali się jak najlepiej we wnę trzu, co jest plusem.
Eksmisja
Opró cz rozliczenia samochó d przyjeż dż a po rzeczy, autobus i lotnisko.
2. Odż ywianie
Ś niadania i obiady prawie nigdy się nie zmieniał y, to samo menu, najbardziej kolorowa kolacja. Czasem był y lody, a nawet sushi (w sushi miejsce rybne marchewki).
Jedzenie jest pyszne.
3. Animacja
Wesoł e rzutki, siatkó wka, joga, aqua aerobik.
Wszystko mi się podobał o.
Wieczorem wszystko zgodnie z programem, zabawa.
4. Plaż a
Leż aki są w dobrym stanie.
Piasek nie jest zbyt duż y, ł atwo moż na się o coś podrapać .
Barmani w barze na plaż y wykonują ś wietną robotę .
Morze jest przepię kne, szczegó lnie z molo. Duż o ryb, pię kna rafa, do tego trzeba tu jechać .
Był oby 10, gdyby nie animacja, mam nadzieję , ż e Ci się spodoba.
аватар mariya1994plazar
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Wypoczę ta rodzina był a mile zaskoczona atmosferą. Chociaż hotel nie jest nowy, ale dobrze utrzymany. Cudowny teren zielony, uprzejmy personel. Wyś mienita kuchnia. Szczegó lnie chcieliś my wspomnieć o zespole animatoró w: Mido, któ ry szczegó ł owo podchodzi do swojej pracy, Antonio, któ ry zna się na swojej dział alnoś ci. … Już ▾ Wypoczę ta rodzina był a mile zaskoczona atmosferą.
Chociaż hotel nie jest nowy, ale dobrze utrzymany.
Cudowny teren zielony, uprzejmy personel.
Wyś mienita kuchnia.
Szczegó lnie chcieliś my wspomnieć o zespole animatoró w: Mido, któ ry szczegó ł owo podchodzi do swojej pracy, Antonio, któ ry zna się na swojej dział alnoś ci. No i oczywiś cie Veronica jest sympatyczną i szanowaną dziewczyną , któ ra był a bardzo lubiana zaró wno przez naszą có rkę , jak i przez nas. To hotel z duszą... ! ! ! ! ! )))
аватар innamt
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Ogó lnie pobyt w hotelu był przyjemny. Duż o zieleni, brak hotelu, ale solidna strefa zdję ć . Moż esz usią ś ć przy barze, w któ rym zrobisz pyszną kawę i podziwiać morze. Rafa jest pię kna, ale przed obiadem bardzo czę sto czerwona flaga z powodu wiatru. … Już ▾ Ogó lnie pobyt w hotelu był przyjemny.
Duż o zieleni, brak hotelu, ale solidna strefa zdję ć . Moż esz usią ś ć przy barze, w któ rym zrobisz pyszną kawę i podziwiać morze. Rafa jest pię kna, ale przed obiadem bardzo czę sto czerwona flaga z powodu wiatru. Z brzegu jest wejś cie do morza, gdzie po poł udniu woda jest bardzo ciepł a (tam jest pł ytko).
Jest tylko jedna restauracja, ale jedzenie jest pyszne. Szczegó lnie podobał mi się dzień ryb. Arbuzy i melony był y codziennie. Czasami dawali pyszne lody.
Dł ugie wycieczki nie był y podejmowane z powodu upał u. Przede wszystkim dzieciom i mnie podobał a się wycieczka na pokaz krokodyli. Tam opró cz krokodyli odbył się fajny pokaz ognia, wystę p z kobrą . Oswojone mał py moż na by nakarmić i pogł askać . I był a cią gł a interakcja z widzem. Nawet krokodyla dano dzieciom do dotknię cia ogonem.
Z niedocią gnię ć . Ze wzglę du na zieleń jest wystarczają co duż o komaró w. Czę sto jest też wietrznie, zwł aszcza rano. Z tego powodu jest zimno, aby wyjś ć z wody. Z drugiej strony nie ma silnej dusznoś ci.
аватар m5196
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywaliś my w Tamrze na przeł omie maja i czerwca. Byliś my zadowoleni ze wszystkich aspektó w wakacji: pię kny teren, duż e i wygodne pokoje. Dobre jedzenie jak na dzisiejsze egipskie standardy, wszyscy gotują wyś mienicie. Zabawni animatorzy facetó w. Wspó ł praca z nimi i ich liderem Mido był a przyjemnoś cią ! ALE: jesteś my mił oś nikami aktywnego snorkelingu, jesteś my przyzwyczajeni do duż o pł ywania w Morzu Czerwonym bez ograniczeń , ale tutaj nie dano nam prawie w ogó le moż liwoś ci pł ywania. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Tamrze na przeł omie maja i czerwca. Byliś my zadowoleni ze wszystkich aspektó w wakacji: pię kny teren, duż e i wygodne pokoje. Dobre jedzenie jak na dzisiejsze egipskie standardy, wszyscy gotują wyś mienicie. Zabawni animatorzy facetó w. Wspó ł praca z nimi i ich liderem Mido był a przyjemnoś cią ! ALE: jesteś my mił oś nikami aktywnego snorkelingu, jesteś my przyzwyczajeni do duż o pł ywania w Morzu Czerwonym bez ograniczeń , ale tutaj nie dano nam prawie w ogó le moż liwoś ci pł ywania. I to nie z powodu niepokoju morza czy prą dó w. Jest absolutnie jasne, ż e normalna osoba nie wejdzie sama do morza podczas burzy. Przy dobrej pogodzie i spokoju tzw. „ratownik” na molo nie pozwala przepł yną ć dalej niż.20 metró w wzdł uż rafy ani na prawo, ani na lewo od niej. Gwizdek, poł ykają c gwizdek, ż ą da powrotu. W tym samym czasie nurek z lokalnego klubu nurkowego nurkuje z klientami i w burzy, towarzyszy tym, któ rzy chcą popł ywać wzdł uż rafy za pienią dze. Stą d ta „troska o bezpieczeń stwo wczasowiczó w”. Jeden nie pozwala na samodzielne pł ywanie, drugi pobiera pienią dze na eskortę powierzchniową . Osobną sprawą jest ochrona na plaż y. Bł aga wczasowiczó w o czekoladę , papierosy, colę . Ogó lnie rzecz biorą c, cał a ta mafia plaż owa przekreś la wysił ki dziesią tek osó b, któ re chcą , aby ich pobyt w hotelu był komfortowy, aby ludzie wracali. W efekcie: jeś li lubisz pł ywać aktywnie i samodzielnie, ten hotel nie jest dla Ciebie. Nie wiem, czy administracja czyta te recenzje, ale konieczne jest podję cie dział ań , aby naprawić sytuację ! ! Nawiasem mó wią c, to nie tylko moja opinia. Rozmawialiś my z wieloma osobami w hotelu i znaleź liś my porozumienie w tej sprawie.
Pokaż więcej »


awatara svetik_mur
Czy można znaleźć taksówkę / minibus na Stare Miasto w pobliżu "Tamry"? I podaj proszę przybliżony koszt taksówki/minibusa na Stare Miasto.
3 roku wstecz  •  6 subskrybenci 4 odpowiedź
awatara yuliyaves
6 lat wstecz  •  6 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara zvinko
Szanowni forumowicze Chciałabym poznać Państwa opinię o hotelu!Biuro podróży gorąco poleca.Wyjeżdżamy na wakacje na początku września z rocznym dzieckiem.
6 lat wstecz  •  6 subskrybenci 5 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель Tamra Beach Resort открыт в 2005 году, состоит из основного 1-этажного здания (только ресепшен) и комплекса 2-этажных корпусов. Уютная зеленая территория отеля, множество бассейнов, комфортабельные номера. Располагается на первой береговой линии Красного моря, в бухте Набх. Рекомендуем для спокойного отдыха.

Lokalizacja Отель Tamra Beach находится в 2 км от Международного аэропорта Шарм-эль-Шейха и в 20 км от Наама-Бей.
Opis plaży В 300 метрах от основного корпуса гостиницы находится собственный песчаный пляж, рядом с которым имеется живописный коралловый риф. Для входа в море рекомендуется специальная обувь. Протяженность пляжа — 250 м, понтон 300 м.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), экскурсионное бюро, заказ такси (платно), факс/ксерокопирование (платно), ежедневная уборка номера, room service, 2 конференц-зала (мак. 600 чел., платно), 1 основной ресторан, 3 бара, диетическое меню (по запросу), 5 открытых бассейнов (1 с подогревом в зимний период), терраса для загара, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • parking  FREE 
 • bezpieczny  FREE 
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детский клуб (с 4 до 12 лет).
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Теннисный корт (с жестким покрытием), прокат теннисных ракеток и мячей бесплатно, освещение теннисного корта платно, настольный футбол (бесплатно), дартс (бесплатно), караоке (бесплатно), водное поло, аквааэробика, волейбол на пляже, мини-футбол, вечернее шоу, дайвинг-центр (платно).
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • sporty wodne
 • klub disco
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 244 номера.

W pokojach

В номерах предоставлено: ванная комната с ванной или душевой кабиной (шампунь, мыло, гель для душа), индивидуальный кондиционер, фен, спутниковое телевидение (русские и украинские каналы), мини бар (согласно концепции отеля), телефон, чайник (по запросу, бесплатно), чай, кофе и сахар (по запросу, платно), сейф (бесплатно), балкон или терраса.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • lodówka
 • balkon/taras
Adres Nabq Bay, Sharm El Sheikh, Egypt
Telefony: +20 69 3710 150
Stronie internetowej: Tamra Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.