Grand Oasis Resort 4*– Opinie

324
Ocena 7.210
na podstawie
324 opinii
№46 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
6.9 Numer
7.4 Usługa
7.3 Czystość
7.2 Odżywianie
8.1 Infrastruktura
Ośrodek położony jest na plaży Sharks Bay w Egipcie. Plac Soho oddalony jest od obiektu o 5 minut spacerem. Popularna zatoka Naama z licznymi restauracjami i sklepami oddalona jest od obiektu o 9 km. Hotel został wybudowany w 2002 roku i całkowicie odnowiony w 2018 roku. Hotel jest odpowiedni zarówno dla młodzieży, jak i rodzin.Więcej →
аватар alenataranuk988
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 7.0
Wybrał em hotel w Sharks Bay. To najwspanialsza zatoka, w któ rej odpoczywał em. Poró wnywano go z Naama Bay i Sharm el-Maya. Sharks Bay - Bay to najlepsza zatoka, jest duż o ryb i koralowcó w. Sam hotel jest zadbany, duż o kwiató w i zieleni. Morze jest bardzo blisko. … Już ▾ Wybrał em hotel w Sharks Bay.
To najwspanialsza zatoka, w któ rej odpoczywał em. Poró wnywano go z Naama Bay i Sharm el-Maya. Sharks Bay - Bay to najlepsza zatoka, jest duż o ryb i koralowcó w.
Sam hotel jest zadbany, duż o kwiató w i zieleni. Morze jest bardzo blisko. Numer też nie jest zł y.
Jedzenie był o bardzo dobre, duż y wybó r. Był o sushi i krewetki, ró ż ne mię sa, ciasta też są bardzo smaczne i duż o.
Personel jest tak przyjazny, ż e chcesz wracać raz po raz.
Zgubili też zł oty kolczyk na pontonie, któ ry podczas zakł adania maski wpadł do morza. Chł opaki, szukali dwa dni i znaleź li??? ? . Są bardzo mili i przyjaź ni.
To był o cudowne 8 dni odpoczynku.
аватар diveboat5173
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
W Egipcie po raz 14, ale hotel Grand Oasis Resort 4* podbił swoim czystym i zadbanym terenem, doskonał ym podejś ciem administracji i pracownikó w, urozmaiconą i pyszną kuchnią , dogodną bliskoś cią Soho, kameralną plaż ą z moż liwoś cią zjeś ć na miejscu i co najważ niejsze - pię kna, ż ywa rafa z duż ymi mieszkań cami i moż liwoś ć snorkelingu w cudownych zatokach po obu stronach plaż y. … Już ▾ W Egipcie po raz 14, ale hotel Grand Oasis Resort 4* podbił swoim czystym i zadbanym terenem, doskonał ym podejś ciem administracji i pracownikó w, urozmaiconą i pyszną kuchnią , dogodną bliskoś cią Soho, kameralną plaż ą z moż liwoś cią zjeś ć na miejscu i co najważ niejsze - pię kna, ż ywa rafa z duż ymi mieszkań cami i moż liwoś ć snorkelingu w cudownych zatokach po obu stronach plaż y.
Chcę wyrazić wdzię cznoś ć kierownictwu hotelu. Gdy nagle rozpę tał a się burza piaskowa (po raz pierwszy w cał ej naszej podró ż y), goś cie plaż y zostali ewakuowani w zorganizowany sposó b, a cał a dyrekcja hotelu czekał a na mó j powró t na molo (był em w pobliskiej zatoce, nie ma podniecenia Podwodny)). Przepraszam za spowodowane niedogodnoś ci. Ale ten przypadek doskonale charakteryzuje stosunek administracji do goś ci.
Polecam ten hotel na wypoczynek. Na pewno wró cimy ponownie!
аватар larisa-cool66
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Wspaniał y obszar. Jedzenie jest doskonał e i zró ż nicowane. Owoce, warzywa - duż o. Morze jest niesamowite, widział em ogromne napoleony i mureny. WI FI w pokoju. A pogoda był a super. Soho w pobliż u. … Już ▾ Wspaniał y obszar. Jedzenie jest doskonał e i zró ż nicowane. Owoce, warzywa - duż o. Morze jest niesamowite, widział em ogromne napoleony i mureny. WI FI w pokoju. A pogoda był a super. Soho w pobliż u.
аватар goncharova.natylik
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Wybraliś my opcję ekonomiczną na zimę dla starszej firmy i nie przegraliś my. Bardzo ł adne lobby hotelu. Internet tylko tam. Zawsze kupuję kartę na lotnisku i nie mam problemó w z internetem. Morze jest przepię kne, plaż a bardzo przyzwoita, jest wydawanie rę cznikó w i bar, fast food. … Już ▾ Wybraliś my opcję ekonomiczną na zimę dla starszej firmy i nie przegraliś my. Bardzo ł adne lobby hotelu. Internet tylko tam. Zawsze kupuję kartę na lotnisku i nie mam problemó w z internetem. Morze jest przepię kne, plaż a bardzo przyzwoita, jest wydawanie rę cznikó w i bar, fast food. Na plaż y animatorzy są powiadamiani o planie zaję ć na dany dzień i cał y czas zapraszani. Ł adowanie o 10:30 na plaż y na trawniku jest bardzo przyzwoite. Nastę pnie boccia, rzutki, sztafeta i tak dalej) są dwa podgrzewane baseny (dzieci i doroś li) bar przy basenie. Jedzenie jest bardzo urozmaicone. Codziennie coś nowego: sushi, kaczka, indyk, fontanna czekoladowa... Dł ugo by wymieniać , ale jest duż o jedzenia, smacznego i urozmaiconego. Nie ma oliwek, nie ma oliwek, jeden rodzaj, a kawa nie jest zbyt dobra, lepiej przynieś ć wł asną , jest wrzą ca woda. Ró ż ne napoje i soki. Koktajle są pyszne, piwo normalne, a jeszcze coś alkoholowego. Jak na czwó rkę , jest po prostu idealny!
Umieszczono nas w pokoju, w któ rym wcześ niej paliliś my, nie pasował o nam to i nastę pnego dnia bez problemu przeniesiono nas do pokoju z widokiem na basen i bezpoś rednim dostę pem do basenu. Nocujemy tylko w pokoju, podł oga nie był a brana pod uwagę za czystoś ć , ale wszystko wydaje się być ok) woda i akcesoria ł azienkowe dostarczane są codziennie. Ł ó ż ka są ś cielone, rę czniki zmieniane. Pokoje są stare, ale! ! ! bierzemy pod uwagę cenę i 4 gwiazdki hotelu))) Niedaleko od morza. Wieczorna animacja każ dego dnia jest inna. Animatorzy są bardzo mili, spotykają się każ dego wieczoru przed kolacją , zapraszają na wieczorne zaję cia. Animator Akhmedushka przedstawia się ))) chł opaki bardzo się starają , bardzo odpowiedzialnie zabawiają goś ci. Przewodnik jest bardzo odpowiedzialny, poda swó j numer i wyjaś ni wszystkie zasady, zaproponuje wycieczki. Teraz mają dobre zniż ki, był em w kwietniu, był o droż ej. Wszystko bardzo nam się podobał o, nie ma prawie ż adnych specjalnych ró ż nic mię dzy Concordem, tylko w cenie i dostę pnoś ci dobrej kawy.
Wró cił bym tu nie raz) Dzię kuję hotelowi za resztę .
аватар darchik7723
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Teraz odpoczywamy w Grand Oasis Resort. Podobał o nam się absolutnie wszystko. Zameldowanie - 20 USD i po 30 minutach zawieziono nas samochodem bezpoś rednio do pokoju 6210 z widokiem na morze. Pokó j był przestronny, wszystko dział ał o, sprzą tanie był o doskonał e. … Już ▾ Teraz odpoczywamy w Grand Oasis Resort. Podobał o nam się absolutnie wszystko. Zameldowanie - 20 USD i po 30 minutach zawieziono nas samochodem bezpoś rednio do pokoju 6210 z widokiem na morze. Pokó j był przestronny, wszystko dział ał o, sprzą tanie był o doskonał e. Jedzenie pyszne, ryba, woł owina, kaczka pyszne, sushi, shawarma, pyszna lula, 2-3 rodzaje ryż u, ziemniaki, makaron, duż o koperku, pietruszka, rukola, ogó rki, pomidory, papryka, sał atki, pyszny grillowany bakł aż an . 2 rodzaje zup, hummus jest pyszny, trochę sł odki, ale moż na wybrać coś smacznego. Melon owocowy, daktyle, pomarań cze, guawa, granat. Basen miał lody. Personel jest przyjazny. Na plaż y jest duż o miejsc, przyjechaliś my wcześ nie o 8.30-9.00 i wybraliś my leż aki, któ re chcieliś my do 11.00, oczywiś cie leż aki był y już darmowe wyż ej. Naprawdę podobał a mi się tutaj rafa. Jest duż o ryb, był wielki Napoleon i kilka innych duż ych, ale nie znam ich nazwy. Morze też jest ciepł e. Reszta był a usatysfakcjonowana. Okolica jest bardzo pię kna i zadbana. Zrobiliś my profesjonalną sesję zdję ciową , bardzo pię kne zdję cia wyszł y, chł opak fotograf jest bardzo mił y i profesjonalny w swojej dziedzinie. Polecam hotel!
Вид с номера
аватар Tana1911
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 10.0
Pierwszy hotel, w któ rym wszystko był o przyjemne. Ponieważ to jest czwó rka, zrozumiał em, doką d zmierzam. Ale ten hotel mnie zafascynował . Do hotelu dotarliś my o 5 rano. Moż na był o zapł acić.15 USD za osobę za wczesne zameldowanie, ale przebraliś my się , otrzymaliś my karty na rę czniki i poszliś my odpoczą ć i popł ywać w morzu. … Już ▾ Pierwszy hotel, w któ rym wszystko był o przyjemne. Ponieważ to jest czwó rka, zrozumiał em, doką d zmierzam. Ale ten hotel mnie zafascynował . Do hotelu dotarliś my o 5 rano. Moż na był o zapł acić.15 USD za osobę za wczesne zameldowanie, ale przebraliś my się , otrzymaliś my karty na rę czniki i poszliś my odpoczą ć i popł ywać w morzu. O 10:30 przyszliś my na recepcję , zał oż yli bransoletki i dali nam numer. Pokó j mi się podobał , wszystko dział ał o, czysto bez zarzutó w. To, co naprawdę podobał o mi się w hotelu, to teren - cał y zielony i kwitną cy. W recepcji wszystko został o rozstrzygnię te od pierwszego razu. Jedzenie jest pyszne, duż o owocó w (persymony, banany, pomarań cze, granaty, mandarynki, guawa), daktyle, wypieki są pyszne. Pewnego wieczoru był a fontanna czekolady. Jednego dnia w tygodniu był y owoce morza (krewetki, kraby, kalmary), duż o warzyw. Barmani nie mogą lub nie chcą robić sokó w z opakowań , koktajli. Na plaż y jest duż o leż akó w, ale czasami do godziny 11:00 nie był o wolnych miejsc. Rafa koralowa jest normalna. Sprzą tanie w pokoju jest dobre, wszystko został o uzupeł nione. Niektó rzy turyś ci narzekali na zł e sprzą tanie w pokoju, ale mieliś my szczę ś cie.
аватар Ekaterina8600
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 7.0
Usiedliś my o 10:00. Jedzenie smaczne i urozmaicone. Nie ma animacji jako takiej, ale jej nie potrzebuję . Rafa koralowa jest pię kna. Zatoka jest bezwietrzna. Pogoda nam się poszczę ś cił a, przez cał y tydzień był o gorą co. Duż ym plusem jest posiadanie Soho w pobliż u. … Już ▾ Usiedliś my o 10:00.
Jedzenie smaczne i urozmaicone.
Nie ma animacji jako takiej, ale jej nie potrzebuję .
Rafa koralowa jest pię kna. Zatoka jest bezwietrzna. Pogoda nam się poszczę ś cił a, przez cał y tydzień był o gorą co.
Duż ym plusem jest posiadanie Soho w pobliż u. Pojechaliś my do starego miasta po owoce, walizkę . Jedliś my w tamtejszej restauracji rybnej.
Pokoje wymagają remontu. Sprzą tanie był o codziennie, ale 3+.
Alkohol jest zaskakują co dobry.
Na plaż y jest duż o leż akó w. Rano nie poż yczaliś my, ale po przyjeź dzie zawsze znaleź liś my miejsca.
Polecam hotel! Nie ż ał ował em, ż e go wybrał em.
аватар nataliau
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 9.0
Pokó j w 4. budynku z widokiem na morze. Wybrał am hotel na podstawie obecnoś ci rafy i opinii wczasowiczó w na temat warunkó w ż ycia i wyż ywienia. Wszystko się zbiegł o: duż y zadbany teren hotelowy, dł uga rafa, normalne jedzenie. Od 10 wstawię.8 (usuwam 1 na ł azienkę , któ ra wymaga naprawy i 1 na wspaniał e sztuczne kwiaty w recepcji). … Już ▾ Pokó j w 4. budynku z widokiem na morze. Wybrał am hotel na podstawie obecnoś ci rafy i opinii wczasowiczó w na temat warunkó w ż ycia i wyż ywienia. Wszystko się zbiegł o: duż y zadbany teren hotelowy, dł uga rafa, normalne jedzenie. Od 10 wstawię.8 (usuwam 1 na ł azienkę , któ ra wymaga naprawy i 1 na wspaniał e sztuczne kwiaty w recepcji). Spoś ró d mieszkań có w morza widział em dwa razy pł aszczkę orł a, 1 ż ó ł wia, Napoleona i mureny każ dego dnia, skrzydlice i ró ż ne mał e pię kne rybki w pobliż u raf. Nie powiem o alkoholu, nie pró bował em, kawa w barze jest normalna. Zameldowanie: o 6 rano byliś my w hotelu, okoł o 12 zameldowaliś my się . Ta godzina był a na morzu. Dlatego nie zauważ ył em duż ych niedogodnoś ci. Wró cił em do tego hotelu.
аватар dimon771109
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 7.0
Przybył o 5 rano, zameldował się o 7:30 bez dodatkowych opł at. Co prawda bransoletki został y wydane o godzinie 11:00, wię c musiał am dopł acić.8 USD od osoby za ś niadanie (dziecko gratis). Po zameldowaniu mają do wyboru pokoje z widokiem na ogró d lub na morze (widoki są przepię kne! ). … Już ▾ Przybył o 5 rano, zameldował się o 7:30 bez dodatkowych opł at. Co prawda bransoletki został y wydane o godzinie 11:00, wię c musiał am dopł acić.8 USD od osoby za ś niadanie (dziecko gratis). Po zameldowaniu mają do wyboru pokoje z widokiem na ogró d lub na morze (widoki są przepię kne! ). Teren jest duż y, czysty i zadbany. Pokó j jest przestronny, z dobrymi meblami i wyposaż eniem. Posił ki: wybó r niewielki, w tydzień robi się nudno, ale wszystko bardzo smaczne, duż o owocó w. Plaż a jest kiepska! Duż o martwych ł ó ż ek na kozł ach, odrapany ponton, mał y obszar do pł ywania, w „godzinach szczytu” trzeba przepychać się ze swoimi księ ż mi.
аватар Sergej735809
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 5.0
Sam hotel nie jest zł y, teren jest dobry i zadbany, ale są problemy z obsł ugą . 1. W momencie zameldowania pokó j nie mó gł być nazwany przygotowanym do zameldowania, rę czniki był y brudne, a poś ciel z resztkami czyichś wł osó w i poplamiona. … Już ▾ Sam hotel nie jest zł y, teren jest dobry i zadbany, ale są problemy z obsł ugą .
1. W momencie zameldowania pokó j nie mó gł być nazwany przygotowanym do zameldowania, rę czniki był y brudne, a poś ciel z resztkami czyichś wł osó w i poplamiona.
2. Czę sto pojawiają się problemy ze sprzą taniem: należ y pamię tać , ż e pokó j moż e nie być posprzą tany, a rę czniki z ł azienki mogą się zgubić . Pewnego dnia nie dali wody do pokoju.
3. Alkohol jest strasznie oszczę dzany, wino wlewa się w 30 gram, a przy tym nie oszczę dzają plastikowych szklanek. Wybó r win jest bardzo ubogi, wino jest dostę pne tylko w restauracji (tylko biał e) i lobby barze (tylko czerwone). W barze przy basenie w ogó le nie ma wina, w barze na plaż y poza piwem i gotowymi koktajlami o znikomej zawartoś ci alkoholu.
4. Przygotuj się na to, ż e jeś li kupisz fajkę wodną na wł asny uż ytek, bę dziesz zmuszony zostawić ją w recepcji do dnia wyjazdu.
5. Preferencje do obsł ugi mają czę sto goś cie ze ś wiata arabskiego, w barze nie zwró cą na ciebie uwagi, dopó ki nie porozmawiają z „swoimi”.
6. Ciepł a woda w ł azience jest rdzawobrą zowa.
Wycią gnij wł asne wnioski. . .
Pokaż więcej »


EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara aagrandoasis
‹ Hotel Grand Oasis Resort 4*
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Курортный отель расположен на пляже Шаркс-Бэй в Египте. Прогулка до площади Сохо займет 5 минут. Расстояние до популярного залива Наама со множеством ресторанов и магазинов составляет 9 км. Отель был построен в 2002 году, а полная реновация проведена в 2018 г. Отель подойдет как для молодежного, так и для семейного отдыха.

Lokalizacja Отель расположен в 2 км от международного аэропорта Шарм-Эль-Шейха.
Opis plaży Собственный коралловый пляж протяженностью 150 м, песчаный заход в море (необходима специальная обувь).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

К услугам гостей открытая терраса. Есть камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории есть магазины. В отеле предоставляют инвалидное кресло для гостей с ограниченными возможностями (по запросу).

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • późne wymeldowanie
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Ныряние с маской и трубкой, дартс, мини-футбол, амфитеатр, библиотека. Предоставляется оборудование для занятия водными видами спорта.
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • sporty wodne
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 461 номер.

W pokojach

В номере есть кондиционер (центральный), телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres Sharks Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefony: +2 069 3603935
Stronie internetowej: Grand Oasis Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.