Świetny hotel z żywą rafą

Pisemny: 19 luty 2023
Czas podróży: 4 — 11 luty 2023
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje; Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 8.0
W Egipcie po raz 14, ale hotel Grand Oasis Resort 4* podbił swoim czystym i zadbanym terenem, doskonał ym podejś ciem administracji i pracownikó w, urozmaiconą i pyszną kuchnią , dogodną bliskoś cią Soho, kameralną plaż ą z moż liwoś cią zjeś ć na miejscu i co najważ niejsze - pię kna, ż ywa rafa z duż ymi mieszkań cami i moż liwoś ć snorkelingu w cudownych zatokach po obu stronach plaż y.
Chcę wyrazić wdzię cznoś ć kierownictwu hotelu. Gdy nagle rozpę tał a się burza piaskowa (po raz pierwszy w cał ej naszej podró ż y), goś cie plaż y zostali ewakuowani w zorganizowany sposó b, a cał a dyrekcja hotelu czekał a na mó j powró t na molo (był em w pobliskiej zatoce, nie ma podniecenia Podwodny)). Przepraszam za spowodowane niedogodnoś ci. Ale ten przypadek doskonale charakteryzuje stosunek administracji do goś ci.
Polecam ten hotel na wypoczynek. Na pewno wró cimy ponownie!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał