Recenzje i historie o hotelach Tajlandia

Historie turystyczne o Tajlandia dodaj historię
Jak żyją w Tajlandii, czyli jak to jest z obcokrajowcami w obcym kraju
Tajlandia to kraj uś miechu i wiecznego lata. Zapewne, przyjeż dż ają c tu raz na wakacje, zastanowisz się , czy moż na tu zostać i nie wracać do ojczyzny.
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Finał piosenki
Rozpocznij tutaj >>> W przeddzień wyjazdu nie mieliś my innego wyjś cia, jak wró cić na plaż ę hotelu Centara. Gdy szliś my wzdł uż plaż y obok jednego z salonó w masaż u, podeszł a do nas kobieta z broszurą .
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Canto dziewiąty
Rozpocznij tutaj >>> Rano, po spotkaniu z chł opakami na nasypie, wyruszyliś my do Railay. Znowu z zają ce, nie czekają c na otwarcie kasy. Podczas ostatniej podró ż y sami zdaliś my sobie sprawę , ż e Pranang jest wcią ż lepszy niż Zach...
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Piosenka ósma
Rozpocznij tutaj >>> Ko Hong nie był obję ty obowią zkowym programem – myś lał em, ż e to trochę za drogie. Ale pewnego dnia nie miał em nic do roboty i zaczą ł em się bliż ej przyglą dać .
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Piosenka siódma. Heroiczny
Rozpocznij tutaj >>> Wię c na dzisiaj planowaliś my odwiedzić pó ł wysep Railay i odwiedzić lokalne plaż e, z któ rych, jak wiecie, są cztery: w rzeczywistoś ci plaż e Railay (zachodnia i wschodnia), Pranang i Tonsai.
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Piosenka szósta. Znowu nudno
Rozpocznij tutaj >>> Wię c odbyliś my już tutaj poł owę kadencji. I jeszcze nic nie widzieliś my! Począ tkowo plany był y rozbudowane: Phi Phi na noc lub dwie i przejazd do Lanty.
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Piosenka piąta
Rozpocznij tutaj >>> Kiedy wstał em rano, odkrył em, ż e pogoda jakoś nie jest zbyt dobra. Wię c co robić ? Odmrozić i wysł ać Vadika na negocjacje?
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Piosenka czwarta. nudy
Rozpocznij tutaj >>> Rano, w ś wietle nowo odkrytych okolicznoś ci, postanowił em zrobić sobie przerwę i umó wić się na „dzień postu”.
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. trzecia piosenka
Rozpocznij tutaj >>> Nie spał em dobrze w nocy. Na począ tku zmę czył o mnie to, ż e wiatrak wieje prosto na mnie. Wstał em i go wył ą czył em.
 •  4 roku wstecz
Rapsodia tajska. Piosenka druga
Rozpocznij tutaj >>> Rano, po wypiciu wody, wyruszyliś my na naszą pierwszą wyprawę . Czasu na „odpoczynek” jest mał o, ale jest duż o do zrobienia.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »