Recenzje i historie o hotelach Bangkok

Historie turystyczne o Bangkok dodaj historię
Używałem już brudnych łóżek w pokoju, a hotel jest przepełniony!
Mieszkaliś my w The Athenee Hotel, Luxury Collection Hotel od 11 do 13 stycznia 2019 roku. Mieliś my zarezerwowany pokó j klubowy - dostę p do salonu Athenee Club Lounge, 2 podwó jne ł ó ż ka, pokó j goś cinny, widok na miasto, wysokie pię tro (...
 •  4 roku wstecz
Ładny hotel, ale bez balkonu w pokoju?
Osada przebiegł a szybko. Podobał mi się darmowe ś niadania. Obiady, kolacje (pł atne) duż y wybó r, wszystko ś wież e. Wideo z hotelu i pokoju - https://www.
 •  4 roku wstecz
Wieku, ale wygodny hotel.
Zatrzymaliś my się w hotelu na jeden dzień w drodze do domu z wyspy, w Bangkoku nie byliś my od oś miu lat, ale zapamię taliś my ten hotel jako najprzyjemniejszy z tych, w któ rych się znaleź liś my.
 •  5 lat wstecz
Podobało mi się wszystko, wszystko jest blisko.
Po odpoczynku na Phuket spę dziliś my 3 dni w stolicy. Hotel został wybrany tak, aby wszystko był o w pobliż u: kawiarnia, kantor, sklepy i oczywiś cie Baiyoke Sky - gł ó wna atrakcja turystyczna.
 •  5 lat wstecz
„Dziwna i tajemnicza Tajlandia” część 4 „Bangkok”
11 dni w Phuket to nie wakacje, ale wyś cig mię dzy plaż ą , masaż ami i wycieczkami, przeleciał bardzo szybko. "To nie wystarczy - to nie wystarczy!
 •  5 lat wstecz
Normalny hotel?
Przebywał przez trzy dni, podró ż ował sł uż bowo, opł acany przez firmę . Znajduje się w pobliż u lotniska, wię c korki miejskie nie są niebezpieczne podczas odlotu.
 •  6 lat wstecz
Wakacje w Tajlandii
Na zdję ciu jestem w Tajlandii na wyspie Koh Lan. Odpoczywaliś my z mamą w Tajlandii (Pattaya). Kiedy przyjechaliś my po raz pierwszy, naprawdę nie lubiliś my wszę dzie smrodu, infrastruktura nie był a zbyt dobra, ale w koń cu, kiedy musieliś my wyj...
 •  7 lat wstecz
Stary hotel, stare pokoje, stare meble, wszędzie brudne, chamskie podejście kierownika?
Byliś my od 11.03 do 13.03 2017. Wybraliś my ten hotel na podstawie opinii i ceny. W koń cu byliś my bardzo rozczarowani! Za 2 noce zapł aciliś my 6.
 •  7 lat wstecz
Normalny hotel?
Chciał bym napisać rodzaj obalenia powyż szej recenzji. Zostajemy w hotelu po raz drugi. W Tajlandii oczywiś cie nie po raz dziesią ty, ale po raz sió dmy.
 •  7 lat wstecz
5 dni w Bangkoku
Mieszkaliś my w tym hotelu w dniach 2-7.02. 2016. Do hotelu przyjechaliś my po wakacjach na wyspie Koh Chang i wycieczce do Kambodż y. Mieszkaliś my na 4 pię trze pod numerem 417.
 •  8 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Bangkok