Amphoras Blu 4*– Opinie

166
Ocena 7.310
na podstawie
166 opinii
№50 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
7.3 Numer
7.5 Usługa
7.4 Czystość
7.3 Odżywianie
7.0 Infrastruktura
Hotel położony jest 7 km od zatoki Naama Bay w miejscowości Om El Sid. Otwarty w 2004 roku, ostatni remont miał miejsce w 2015 roku. Hotel nadaje się na rodzinne, młodzieżowe lub romantyczne wakacje.Więcej →
аватар aleksandr.locz
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 6.0
Ogó lnie hotel fajny, okolica. Restauracja jest czysta, jedzenie ś wież e, mał o urozmaicone, ale smaczne. Alkohol i kawa jak wszę dzie. Wifi tylko w holu. Pokoje są stare, sprzą tali codziennie, zmieniali rę czniki, przynosili wodę . 2 duż e plaż e, był o duż o leż akó w. … Już ▾ Ogó lnie hotel fajny, okolica. Restauracja jest czysta, jedzenie ś wież e, mał o urozmaicone, ale smaczne. Alkohol i kawa jak wszę dzie. Wifi tylko w holu. Pokoje są stare, sprzą tali codziennie, zmieniali rę czniki, przynosili wodę . 2 duż e plaż e, był o duż o leż akó w. Przede wszystkim nie podobał mi się brak barmanó w w gł ó wnym barze i przy basenie, jeś li czę sto chodził gdzieś w pobliż u basenu, to po prostu nigdy nie był w gł ó wnym barze.
аватар annushkato
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 6.0
Sam hotel wyglą da bardzo ł adnie, teren jest naprawdę zadbany, ogrodnicy pracują codziennie. Restauracja też jest czysta, jedzenie jest ś wież e, ale mał o urozmaicone i niezbyt smaczne. Najprawdopodobniej zaoszczę dź na produktach wysokiej jakoś ci. … Już ▾ Sam hotel wyglą da bardzo ł adnie, teren jest naprawdę zadbany, ogrodnicy pracują codziennie.
Restauracja też jest czysta, jedzenie jest ś wież e, ale mał o urozmaicone i niezbyt smaczne. Najprawdopodobniej zaoszczę dź na produktach wysokiej jakoś ci. Przez 6 dni, biorą c pod uwagę , ż e nie zawsze jadaliś my w hotelu, mieliś my doś ć . Ale przez cał y dzień mę czysz się i jesz to, co oferują .
Kucharz, któ ry stoi na makaronie, w ogó le nie bierze pod uwagę ż yczeń , robi makaron taki, jaki sam sobie ż yczy lub na któ ry jest najwię ksze zapotrzebowanie z kolejki.
Alkohol i kawa są okropne.
Wi-Fi nie ł apie się dobrze nawet w holu.
Pokoje nie są zł e, sprzą tali codziennie, zmieniali rę czniki, przynosili wodę .
Plaż a jest duż a, był o duż o leż akó w, czerwona flaga nie zawsze był a, udał o nam się popł ywać .
Okropne kolejki po frytki i pizzę . I nie warto, raz spró bowali i zdali sobie sprawę , ż e to ś mieci (znowu z powodu tanich produktó w).
Woda w basenie był a zimna, nawet tam nie pł ywaliś my.
Przede wszystkim nie podobał y mi się przewodniki hotelowe.
Mieliś my Amira, na pierwszym spotkaniu odnieś liś my wraż enie, ż e coś mu zawdzię czamy. Bardzo dziwne zachowanie czł owieka, któ ry nieustannie zawstydza ludzi, któ rzy cicho o czymś dyskutują . To tak, jakby wyś wiadczał nam przysł ugę , bę dą c tu z nami, a tak naprawdę tego nie potrzebuje.
Obiecał nam wycieczkę do piramid dobrą drogą za 5 godzin. W rezultacie jechaliś my 8-9 godzin. I ten sam tył .
Po co oszukiwać ludzi? To psuje wraż enie cał ej wyprawy jako cał oś ci. Na cał ą.9-godzinną podró ż był tylko 1 przystanek! Wyruszyliś my o pierwszej w nocy i przybyliś my o 10 rano i natychmiast zabrano nas z autobusu na wycieczkę . Ludzie nawet nie myli się po ś nie, nie jedli swoich „pysznych” suchych porcji z czerwoną papierową kieł basą , nie przebierali się . W autobusowej toalecie nie był o wody. Autobus jest stary, chociaż dyż urny zapewnił , ż e jest rok 2020. Cał ą sytuację uratował dowcipny, sympatyczny przewodnik. To on ostrzegał nas, ż e moż emy zostać okradzeni, a nie eskorta, któ ra w zasadzie nie rozwią zał a ani jednej sprawy, tylko bawił a się z dziewczynami przed autobusem.
Generalnie wycieczka do piramid podobał a mi się w 50% i to zasł uga zabytkó w, a nie ludzi.
Inną oferowaną przez nich wycieczką jest zwiedzanie centrum miasta. Spę dziliś my pó ł dnia w fabryce oleju, w cukierni. I dzię ki Bogu spojrzeliś my na „dział muzealny” w centrum handlowym, gdzie prezentowane są repliki z Muzeum Kairskiego i kopia maski Tutanchamona. Spokojnie moż na obejś ć się bez tej podró ż y, po prostu zmarnowany czas.
Generalnie panują mieszane uczucia co do hotelu i usł ug ś wiadczonych przez jego pracownikó w.
аватар Yana_k_Sss
Gratulacje! Przyjechał em do Sharm po raz pierwszy. Niesamowitą urodę Morza Czerwonego i smukł ych palm zrujnował pracownik hotelu w recepcji, któ ry nie chciał rozliczyć naszej 6-osobowej firmy przed 14.00 bez 30$. Ale amerykań ska waluta czyni cuda. Teren zielony, duż y, pię kny, gł ę boki basen. … Już ▾ Gratulacje!

Przyjechał em do Sharm po raz pierwszy. Niesamowitą urodę Morza Czerwonego i smukł ych palm zrujnował pracownik hotelu w recepcji, któ ry nie chciał rozliczyć naszej 6-osobowej firmy przed 14.00 bez 30$. Ale amerykań ska waluta czyni cuda.

Teren zielony, duż y, pię kny, gł ę boki basen.

Pokó j: meble i hydraulika nie nowe, ale czysta, ś nież nobiał a poś ciel.

Przewodnik: czł owiek gó rny i prostacki. Zastraszył policję i nalegał na podpisanie dokumentó w anulują cych nasze ubezpieczenie, jeś li wybrał wycieczkę , któ rej nie zapewnił . Swoją drogą , dla przewodnika są bardzo drogie.

Jedzenie: brak komentarzy. Wszystko jest pyszne. Na szczegó lną uwagę zasł ugują sery (brynza), daktyle i sł odycze.

Bar: Nigdy w ż yciu nie pił em najgorszego alkoholu. Polecam piwo.

A la Carte: Aaaaa, wstyd mi za kucharzy...Zupa z duż ą iloś cią mą ki z pł ywają cymi kawał kami pangi i pojedynczymi nogami mał ego kraba.
Krew był a widoczna na grillowanej rybie, w pobliż u gł owy i krę gosł upa.
Postanowiliś my nie czekać na deser, pospieszyliś my do hotelowej restauracji, gdzie zjedliś my naprawdę pyszny obiad.

Obsł uga: bardzo przyjazny personel. Uś miechnię ci i sympatyczni, ludzie z poczuciem humoru. 100% zadowolony.

Są siedzi: uż ywane usł ugi 5 *, wszystkie z wyją tkiem jedzenia.
Animacja, zjeż dż alnie, bar, pię kna plaż a, basen.

PS Ale mimo wad hotelu chcę powiedzieć , ż e w dobrym towarzystwie i przy tak pię knych widokach, z przepię knym morzem i jego mieszkań cami, nurkowaniem, koralami, palmami…reszta bę dzie super.

Ale nie polecam tego hotelu.
аватар abhorrence91
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 5.0
W poś cigu postanowił em napisać tę recenzję . Muszę od razu powiedzieć , ż e nie jest to mó j pierwszy raz w Egipcie, ale nigdy nie widział em tak obrzydliwej czwó rki. Osada: Jechaliś my z grupą.6 osó b. Przybywają c do hotelu o 9 rano w recepcji, zostaliś my ostrzeż eni, ż e nie ma wolnych pokoi. … Już ▾ W poś cigu postanowił em napisać tę recenzję . Muszę od razu powiedzieć , ż e nie jest to mó j pierwszy raz w Egipcie, ale nigdy nie widział em tak obrzydliwej czwó rki.

Osada: Jechaliś my z grupą.6 osó b. Przybywają c do hotelu o 9 rano w recepcji, zostaliś my ostrzeż eni, ż e nie ma wolnych pokoi. Ale 30 dolaró w i czekoladki zrobił y swoją magię i szybko znaleziono wolne pokoje.

Pokoje: Pokoje są bardzo zniszczone. Pokoje był y tak zmę czone, ż e z sufitu spł ywał y rzeki wody i dopiero po 2 dniach (dzię ki wysił kowi relacji goś cinnoś ci Julii i gł ó wnego inż yniera) nasz problem został rozwią zany. Woda w kranie pł ynę ł a tylko gorą ca lub bardzo gorą ca. Wydawał o się , ż e przygotowujemy się na surowe realia egipskiego ś wię ta.

Terytorium jest bardzo zielone, zadbane. Chł opaki pró bują w 100 procentach. Pokoje są bardzo dobrze sprzą tane. Bardzo duż ym minusem jest ogromna liczba komaró w. Byliś my doś ć pogryzieni i nie pomó gł nam ż aden fumigator.

Jedzenie: Ż adnych skarg na jedzenie.
Wszystko był o pyszne na ś niadanie, obiad i kolację . Duż y wybó r mię s, sał atek, wypiekó w. Ale muchą w maś ci jest restauracja z owocami morza Alya Carte. Nie tylko dostaliś my tylko 2 szklanki na 6 osó b, ale takż e naczynia był y obrzydliwe. Przynieś li nam surową rybę , zupa był a tylko wodą i mą ką , nigdy nie czekaliś my na deser.

Alkohol: Nigdy nie pró bował em tak okropnego alkoholu. Nic godnego w tym hotelu nie nalejesz. Na szczę ś cie wzię liś my kilka butelek z Duty Free i umilił y nam wieczory.

Rafa: Rafa jest bardzo pię kna, ale prawie zawsze był a czerwona flaga. Czasami panton był zamykany, bo ratownicy ł adowali leż aki, a nie był o prą dó w ani fal.

Animation Entertainment: Chł opaki pró bują , ale tych wysił kó w jest bardzo niewiele. Zostaliś my zaproszeni na rzutki, siatkó wkę , taniec brzucha, aqua aerobik, wieczorne pokazy, ALE! ! W tym hotelu nie znajdziesz ż adnej muzyki.
Nie na plaż y, nie w restauracji, usł yszysz tylko Ave Maria i piosenki z Titanica. Wszystko to skł ada się na straszną udrę kę i smutek.

Nie polecam tego hotelu mł odym ludziom. Ten hotel jest przeznaczony tylko dla emerytó w i bardzo rodzinnych osó b.

Chciał bym szczegó lnie pozdrowić hotelowego przewodnika Mohammeda, któ ry szantaż uje go i zmusza do podpisywania wą tpliwych dokumentó w, któ re zwalniają go z odpowiedzialnoś ci za kupowanie wycieczek od innych touroperatoró w. Nasz przewodnik hotelowy nawet nie ostrzegł nas o transferze, wię c uważ aj i nie kupuj od niego niczego!! !
аватар samborskysv
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Dobry dzień . Po raz pierwszy wybraliś my się do Sharm, w tym hotelu osiedlił a się.6-osobowa firma. Zameldowanie nie był o zbyt udane, ale za 30 dolcó w oczy recepcjonistki otworzył y się we wł aś ciwym kierunku i dostaliś my trzy pokoje obok siebie. … Już ▾ Dobry dzień . Po raz pierwszy wybraliś my się do Sharm, w tym hotelu osiedlił a się.6-osobowa firma.
Zameldowanie nie był o zbyt udane, ale za 30 dolcó w oczy recepcjonistki otworzył y się we wł aś ciwym kierunku i dostaliś my trzy pokoje obok siebie.
TERYTORIUM: Przytulne i zielone.
ZAMELDOWANIE: ż ą dajcie dolcó w za trzy pokoje i czekajcie pię ć minut, chodzi o ł adowacza z taczką , któ ry przejechał dokł adnie 71 krokó w od recepcji do pokoju. Czy mogę aplikować na to stanowisko? Ł atwe pienią dze od odwiedzają cych to dla nas wszystko!
POKOJE: przytulne, ale niektó re mają przecieki z sufitu w ł azience. Obejmuje Vadik oznacza wodę , a cał y hotel nie ma zimnej wody. Chociaż jeś li myś lisz o cenie ciepł ej wody w Kijowie, to nastró j reszty wzrasta pod prysznicem. Albo nie tylko nastró j!
Woda pitna jest codziennie dostarczana, ł ó ż ko jest czyste i zaś cielone. Nie ż ał uj dawania napiwkó w swojemu wujkowi, któ ry każ dego ranka stara się dla Ciebie!
PRZEWODNIK: Sprzedawaj wycieczki 4 razy droż sze i pozwó l mi wypeł nić formularz, w któ rym podpisujesz się pod informacją : „Podpisuję się , ż e przewodnik odpowiada za mnie tylko przy wykupieniu u niego wycieczki” i jak najszybciej anuluje ubezpieczenie gdy moja stopa wychodzi z hotelu. Co?
BARY: sprzedawanie shmurdiaka, z któ rego chcesz wypluć wszystkie organy wewnę trzne, za jedyne 10 dolcó w w każ dym barze, czy to norma?
A la Carte: (Ala carte) Najbardziej obrzydliwe 2 godziny spę dziliś my na tej nę dzy. 5 z 6 stolikó w trafił o do oficjalnej jadalni ze wzglę du na obrzydliwe jedzenie i obsł ugę . Ryż jest zimny, podano tylko 2 kieliszki wina na 6 osó b. Ryba w ogniu: wydaje się , ż e został a zł apana 2 minuty temu i podana nam na surowo. Po zupie krabowej siedział em w toalecie na 15 minut!
ANIMACJA: jeś li spojrzysz na animację tego hotelu od setki, to pogrzeb 24-letniego kota bę dzie o wiele fajniejszy.
MUZYKA: jeś li jesteś mł odą i artystyczną osobą , któ ra chce spę dzić siedem niezapomnianych dni przy muzyce mł odzież owej, to Cię zawiodę . Bę dziesz skakał na tor Ave Maria 37 razy dziennie (a takż e komary sprawią , ż e bę dziesz tań czyć , cokolwiek by powiedzieć ). Wniosek jest tylko jeden: albo zmierz się i weź ze sobą kolumnę (bę dziesz toastmasterem numer 1 w okolicy), albo zatań cz do Aaaaaave Mariaiiiiiiiii yayyyyyyyy.
KELNER: tylko przestrzeń , wszyscy są szczę ś liwi, wszyscy mili i bez napiwku. Co prawda jeden rozlał kawę jednej z dziewczyn i uciekł bez przeprosin - ale to już niuanse, dziewczyna zapamię tał a na cał e ż ycie tego niskiego kelnera, któ ry zrujnował nie tylko jej wieczó r, ale takż e ulubioną drogą sukienkę !
Komary: Pracuj znacznie lepiej niż twó j był y. Wysysaj krew z twoich stó p bez przeszkó d podczas tań ca na Zdrowaś Maryjo. Albo są siedzi spojrzą na ciebie krzywo, no có ż , albo poś wię cą twoje ciał o na rzecz egipskich komaró w i komaró w.
SĄ SIEDZI: korzystali z usł ug 5*, gdyby nie pią tka, to poprosilibyś my o hotel zastę pczy pierwszego dnia
Wyglą da na to, ż e to jest to. Ja, Freimungt Vadim, nie polecam tego hotelu do zameldowania (nawet po raz pierwszy).
аватар Jun1
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 3.0
Nigdy wcześ niej nie pisał em recenzji, ale nie mogę się oprzeć . Od dawna wybraliś my niedrogi hotel i na podstawie opinii zdecydowaliś my się na Otium Park Amphoras Blu Resort 4. 1. Recepcja - bardzo przyjazna, odprawa przebiegł a prawie bez zwł oki. 2. Pokó j - zupeł nie normalny ze zniszczonymi meblami i niespodziankami (zdję cie w zał ą czeniu); w pokoju jest woda 1. … Już ▾ Nigdy wcześ niej nie pisał em recenzji, ale nie mogę się oprzeć . Od dawna wybraliś my niedrogi hotel i na podstawie opinii zdecydowaliś my się na Otium Park Amphoras Blu Resort 4.
1. Recepcja - bardzo przyjazna, odprawa przebiegł a prawie bez zwł oki.
2. Pokó j - zupeł nie normalny ze zniszczonymi meblami i niespodziankami (zdję cie w zał ą czeniu); w pokoju jest woda 1.5 butelki, ALE bez kubkó w - wyliż butelkę ; w ł azience ró wnież z niespodzianką (zdję cie też jest w zał ą czeniu), sami nie dodają ż elu pod prysznic, koniecznie trzeba o tym porozmawiać . Wedł ug pokoju nikt nie spodziewał się czajnika, filiż anek itp. ALE okulary mogą być .
3. Restauracja - jedzenie, na pewno nie bę dziecie gł odni, ale nie obył o się bez niespodzianek (zał ą czam też zdję cie), kurczak, niewolnik (nie do koń ca jadalne), woł owina, duż y wybó r sał atek, co szczerze zaskoczył o - wszystko jest pyszne, zwł aszcza hummus.
4. Basen - katastrofalnie mał o leż akó w.
5. Morze - morze w tym hotelu ma (wedł ug "dozorcy morza") TECHANIE i to był o wtedy, gdy siedział tam pod parasolem i cieszył się widokami, a goś cie smaż yli się na sł oń cu. Najbardziej paradoksalne jest to, ż e kiedy wyjeż dż ał , nie był o groź nego dla ż ycia prą du dla turystó w, ale nie zdarzał o się to czę sto.
CAŁ KOWITY:
Czy mogę polecić ten hotel? NIE.
Czy wró cę ponownie? ABSOLUTNIE NIE.
PS Nie piszę nic o obrzydliwej kawie, piwie, winie, niczego innego nie pró bował am, wystarczył o, WSZYSTKO dla Egipcjanki 4-, wszystko jest opisane w recenzjach wcześ niej.
Сюрприз из номера Сюрприз из ресторана Сюрприз ванной
аватар svetlana7777777b
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
sierpień.2021 Dlaczego te recenzje zachwycają . Hotel na cał ym ś wiecie oszczę dza na jedzeniu i piciu. Gospodarka jest trudna. Nie zadomowią się wcześ niej. Pię tro hotelu jest puste, ale w zasadzie cią gną do 14.00. lub oficjalna opł ata za wcześ niejsze zameldowanie w wysokoś ci 30 USD. … Już ▾ sierpień.2021 Dlaczego te recenzje zachwycają . Hotel na cał ym ś wiecie oszczę dza na jedzeniu i piciu. Gospodarka jest trudna.
Nie zadomowią się wcześ niej. Pię tro hotelu jest puste, ale w zasadzie cią gną do 14.00. lub oficjalna opł ata za wcześ niejsze zameldowanie w wysokoś ci 30 USD. Dlaczego takie niewystarczają ce kwoty dla tego hotelu. To jest gł upota!!! ! Oczywiś cie lepiej jest począ tkowo kupić wycieczkę w pierwszej pią tce są siedniej plaż y Amphoras5. Tam wszystko jest lepsze!!!!!
Dzię ki Bogu, ż e z tej Aloha moż esz bezpiecznie być na terytorium pią tki, uż yj absolutnie wszystkiego, z wyją tkiem gł ó wnej restauracji. To przynajmniej ujś cie, bo bardzo trudno jest znaleź ć się w tej depresyjnej czwó rce.
Zaczynajmy.
Zameldowanie dokł adnie o godzinie 14.00 lub zapł ać.30 USD!! ! Sala jest mał a, miejsc nie starczy dla wszystkich. Kto nie miał czasu usią ś ć , stoi lub siada na podł odze. W holu jest gorą co. Klimatyzator jest okresowo wł ą czany, aby oszczę dzać energię elektryczną . Zapisz wszystko tutaj.

Poproś o pokó j z balkonem, przypomnij o tym w recepcji 20 razy. Pokoje są tu inne, miniaturowe, mniej miniaturowe.
Poł owa bez balkonu, tylko okno. W pokojach nic nie ma!! ! Weź szklanki, filiż anki, czajnik, kawę . W hotelu nie ma ekspresó w do kawy ani kawy. Są termosy z brą zową wodą , o lekkim smaku kawy. To nie ż art. Zwykł ą kawę moż na pić tylko w kolejnych pię ciu ekspresach, cappuccino, espresso i TD. Sam robisz i nalewasz. Jest idealnie. Ale jest w pierwszej pią tce.
Wszystkie napoje chemiczne yupi są ogó lnodostę pne, ale normalne drinki, cola, sprite itp. są ukryte, tylko barman nalewa porcjami. Kubki 150 gramó w. Ale ten hotel nawet oszczę dza na UPI. Nie są ż adnymi. Na 7 litró w wody podaje się.10 ł yż ek UPI i okazuje się , ż e jest to po prostu bezsmakowa ż ó ł ta woda. Oczywiś cie niewiele osó b pije ten ż ó ł ty pł yn, dlatego yupi jest swobodnie dostę pne, nalej sobie

Edo!! ! . Tu nie ma gadania. Jedzenie jest pyszne. Wszystko jest pyszne!! ! Ale okresowo kwaś ne sał atki i arbuz. Musisz wszystko pową chać . Ogromne oszczę dnoś ci ż ywnoś ci
Szaleń stwo, absurd jest obecny.
Nie moż esz wzią ć jedzenia dla siebie, jest schowany za wysokimi grubymi szybami. Przepraszam od administracji-covid!! ! . To szaleń stwo i pretekst do oszczę dzania jedzenia.
To znaczy…. wszystko nie jest smaczne, super ostre, czyli to, co prawie nikt nie je, jest w domenie publicznej… to znaczy, nie ma wirusa nad jedzeniem bez smaku, covid nie lubi niesmacznego jedzenia i tak dalej pyszne jedzenie jest ukryte przed wirusami. . to zupeł ny absurd. Wię c chodzisz z talerzem, szturchają c palcami szklanki jak mał pa, pró bują c wyjaś nić dystrybutorowi, co nał oż yć na talerz. Oczywiś cie nic nie rozumieją , ich angielski jest na poziomie przedszkola, nie znają rosyjskich nazw ż ywnoś ci. A na dodatek praktycznie nic nie sł yszą , bo grube okulary z daszkami cał kowicie blokują dź wię k. Oznacza to, ż e tylko w egipskim dialekcie moż na tym ludziom wyjaś nić , co chcesz jeś ć i ile dokł adnie musisz wł oż yć !! ! Nauka arabskiego!!
W rezultacie nał oż ą na Twó j talerz jedzenie tak, jak uznają to za stosowne. Pię ć gó rnych są siednich szklanek jest ró wnież przed jedzeniem. Te dwa hotele uratują jedzenie na cał e ż ycie i nigdy nie usuną szklanych okien. W jadalni jest zawsze gorą co. Klimatyzator jest tak stary, ż e sobie nie radzi, na werandzie jest sauna i jest gorą co, nie moż na tam jeś ć . Gdyby nie był o wystarczają cej liczby miejsc w gł ó wnej jadalni, bę dziesz musiał usią ś ć w saunie na werandzie.

Wybó r jedzenia jest kiepski. Ale tani ryż i warzywa to kupa. Ryby każ dego dnia jeden rodzaj. Gł ó wnie gulasz, bo wydawanie oliah i robienie pysznych chrupią cych smaż onych ryb jest drogie. Mię so jest zawsze takie samo. Czasami dwa.
Z dietetycznym jedzeniem są trzy miski (zawsze takie same) to są gotowane koś ci kurczaka, okrasy skrzydeł ek, dokł adnie ta czę ś ć , w któ rej są dwie koś ci) są po prostu gotowane w wodzie i ś mierdzą kurczakiem, bez pietruszki, bez cebuli, po prostu w wodzie. Cukinię , marchewki i kawał ki ziemniakó w gotuje się w tej samej wodzie, a trzecią miskę stanowi biał y ryż.
Cał oś ć ś mierdzi wodą z kurczaka. Bez smaku. A jak myś lisz...te trzy palce są swobodnie dostę pne, czyli to jedzenie, któ re mał o kto bierze, covid nie spada

Basen. Wrzą ca w nim woda. Cią gle pochmurno. Nie jest filtrowany. Chyba tylko w nocy wł ą czaj filtry. Wszystkie hotele są stale filtrowane, oszczę dzają c tutaj.
Przy basenie jest bardzo mał o leż akó w, rzadko kiedy moż na znaleź ć wolny. Ale!! ! Przeczytaj uważ nie instrukcje podane przy odprawie. Rezerwacja leż akó w jest zabroniona! Jest tam napisane. A jeś li zobaczysz, jak przebiegli i troskliwi ludzie zakrywają leż ak rę cznikiem i wychodzą na pó ł dnia, to masz peł ne prawo zrzucić rę cznik i poł oż yć się . Jeś li zaczną oburzać się i krzyczeć , natychmiast wezwij straż nikó w i wbij twarz w regulamin hotelu.
W barach napoje wydawane są w dawkach. Tylko UPI jest swobodnie dostę pne. Robią pizzę i frytki na plaż y. W przypadku pizzy musisz stać pod sł oń cem przez 40 minut.
Szef kuchni nie ma rozumu, ż eby zaczą ć robić pizzę.10 minut przed otwarciem i od razu wł oż yć pię ć pizzy do piekarnika… i wtedy nie bę dzie mowy o kolejkach. Frytki są obrzydliwe. Nawet w najtań szych tró jkach jest lepiej. Nie warto nawet stać w kolejce przez 30 minut. Normalnie moż esz coś przeką sić na plaż y w cią gu nastę pnych pię ciu w restauracji. Jest ł adniej, a jedzenie jest swobodnie dostę pne.
Rzadko moż na pł ywać na plaż y, zawsze pod czerwoną flagą . Przez ogrodzenie dział a pł atna plaż a rafowa, wszyscy pł ywają . Aloha się zamyka. I nie ma prą du, woda jest spokojna. A po poł udniu ci obserwatorzy z gwizdkami zamykają dostę p do wody, ponieważ są zbyt leniwi, by podą ż ać za ludź mi i chcą siedzieć i pić.
Na plaż y jest wiele miejsc, duż o leż akó w. Plaż a jest ogromna, od plaż y rafowej po ogrodzenie hotelu Monte Carlo.

Nie zostawiaj rę cznikó w, kradną . Dobrze 200 funtó w.
Uważ aj na swoje bransoletki, zapię cia są kiepskie. Lepiej szyć z dodatkowymi nitkami. Kara za zgubioną bransoletkę.150$!!!
Lepiej zapł acić dodatkowe 150-200 USD za wycieczkę i wybrać się na wycieczkę na plaż ę amforas 5 (rodzina amforas
аватар veranimenko
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 8.0
Wybraliś my ten hotel na podstawie recenzji i byliś my bardzo zadowoleni. Zatrzymał em się w tym hotelu od 18.07. 2021 do 30.07. 2021. Zameldowanie był o wcześ nie, o 9.30, bransoletki został y umieszczone w pokoju zaraz po 10.30. Pokó j jest mał y, zniszczony. … Już ▾ Wybraliś my ten hotel na podstawie recenzji i byliś my bardzo zadowoleni.
Zatrzymał em się w tym hotelu od 18.07. 2021 do 30.07. 2021. Zameldowanie był o wcześ nie, o 9.30, bransoletki został y umieszczone w pokoju zaraz po 10.30.
Pokó j jest mał y, zniszczony. . . pokó j miał.2 balkony, to pię kno! Jeden z widokiem na morze i basen. Sprzą tanie jest takie sobie, chce jak najlepiej, ale przyjechaliś my nad morze i nie zawracaliś my sobie gł owy) Jeś li był y problemy, recepcjonistka rozwią zywał a je bardzo szybko). W pokoju nie ma ż elazka ani zestawó w do herbaty. Woda 1.5 litra. w dzień . Kawa w ekspresie do kawy w restauracji gł ó wnej.
Terytorium nie jest duż e, ale przytulne i zwarte, podlewane, krojone, czyszczone...wszystko z tym jest w porzą dku.
Jedzenie jest urozmaicone, duż o deseró w, ciastek, ryb, mię sa - nie byliś my gł odni. Rano robi swoje arcydzieł a-omlety. Ibrahim to pozytywna, uś miechnię ta i po prostu dobra osoba.
Wszyscy starają się na 100%, mocno, szybko iz uś miechem. Mię so, ryby, mał ż e, kraby i to jest 4*. W porze lunchu przeką ska na plaż y – frytki, pizza. Przy basenie po 15.00 - lody i naleś niki!
Wię c jedzenie jest bardzo dobre. WIELKIE PODZIĘ KOWANIA DLA SZEFA KUCHNI - DOBRA KOBIETA!
A poza tym w ogó le nie był o komaró w.
Hotel jest doskonał y, podobnie jak jedzenie.
Fajny zespó ł animatoró w)) szalenie przyjazne, dobroduszne i responsywne zapalniczki! Natalie (cudowna dziewczyna), Dasha, Lina (sł odka, mił a), Alice i Amr! Chł opaki, bardzo dzię kuję za dobry nastró j, towarzyskoś ć , za pracę ! Jesteś cie super dobrymi facetami. Ć wiczenia, granie w rzutki, joga, taniec brzucha, aqua aerobik i to nie wszystko) Test animacji, dzię ki za dobry nastró j podczas wakacji! !
Ogó lnie rzecz biorą c, zespó ł ALOHA to jedna duż a, przyjazna rodzina, któ ra robi wszystko, aby zapewnić komfortowy pobyt!
A teraz o morzu. . . to jest problem!
Odpł yw, przypł yw, prą d i trochę rozczarowania. Nie pł ywaliś my tak, jak chcieliś my, czę sto podnoszono czerwoną flagę...Jest tu prą d i to jest problem relaksu, nie pł ywaliś my. Teren do pł ywania nie jest duż y, a kiedy podnoszono ż ó ł tą flagę , był o wielu i zatł oczonych ludzi, któ rzy chcieli pł ywać . Rafa jest pię kna, ż ywa. . . widzieliś my pł aszczkę , mureny, ż ó ł wia. Ale chciał bym spokojnego, ukochanego Morza Czerwonego i nie tylko, ale tego tu nie ma! Szkoda. . .
Bardzo ciekawy i poprawny pomysł , ż e moż esz korzystać z terytorium i baró w są siedniego hotelu.
Na terenie są siedniego hotelu odbywają się w zasadzie wszystkie wieczorne pokazy!
Jak ze wszystkim, są plusy i minusy, ale plusó w jest wię cej.
Tak, o WI-FI, to na 4 jest sł aby, poszliś my na 5, tam jest lepiej.
Czy wró cimy ponownie do tego hotelu? Na pewno wró cimy do ALOHA))
Вид на бассейн 5*
аватар tezey.70
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Wybrał em ten hotel na podstawie recenzji i nie ż ał ował em tego przez sekundę . To nie pierwszy raz w Egipcie, nigdy nie spotkał em tak przyjaznego personelu w ż adnym hotelu. Osiedliliś my się natychmiast po przyjeź dzie (choć przyjechaliś my okoł o 23. … Już ▾ Wybrał em ten hotel na podstawie recenzji i nie ż ał ował em tego przez sekundę . To nie pierwszy raz w Egipcie, nigdy nie spotkał em tak przyjaznego personelu w ż adnym hotelu. Osiedliliś my się natychmiast po przyjeź dzie (choć przyjechaliś my okoł o 23.00), a raczej od razu zabrano nas do restauracji, nakarmiono, a potem osiedliliś my się . Pokó j był w centrum hotelu 4225, jedna wada, pokó j jest mał y, ale nie zawiodł em się zbytnio, ponieważ nie mam tam dyskotek. Ale wspaniał y widok na morze, duż y balkon i wszystko w pobliż u: restauracja, basen i rzut kamieniem od plaż y. Terytorium jest zielone, zadbane. Plaż a jest czysta, każ dego ranka sprzą tają , myją leż aki, wycierają stoł y, widział am to regularnie, ponieważ każ dego ranka przychodził am na plaż ę jedną z pierwszych. Jedzenie jest bardzo przyzwoite, asortyment jest duż y, a biorą c pod uwagę , ż e jest to 4, jest po prostu wspaniał y. Dobrze zrobieni animatorzy, wykonali pracę i, nieważ ne jak nachalnie, zaprosili wszystkich. Show był o naprawdę cał e w cią gu nastę pnych 5 ke. Jednym sł owem polecam.
аватар bazhen-igor
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Był y dwie osoby dorosł e i 7-letnie dziecko. Wyjazd z Kijowa, koszt wycieczki to 2.800 UAH. (z wył ą czeniem testó w). Przyjechaliś my przed obiadem, 6 rodzin w tym hotelu z naszego lotu, zameldowanie prawie natychmiast, 5-7 min. dla rodziny. Zakwaterowanie w dwupię trowych domkach z 12 pokojami. … Już ▾ Był y dwie osoby dorosł e i 7-letnie dziecko. Wyjazd z Kijowa, koszt wycieczki to 2.800 UAH. (z wył ą czeniem testó w). Przyjechaliś my przed obiadem, 6 rodzin w tym hotelu z naszego lotu, zameldowanie prawie natychmiast, 5-7 min. dla rodziny. Zakwaterowanie w dwupię trowych domkach z 12 pokojami. Nasz pokó j to 1226, w jedną stronę.50 m do restauracji, w drugą.100 m do plaż y.
Terytorium jest mał e, zadbane, czyste, zielone. Basen jest zasadniczo jeden, podzielony na trzy strefy. Zadbano ró wnież o basen.
Pokoje: Pokoje nie są duż e. Mebel jest „zmę czony”, w c/a kafelek natyka się na pę knię cia. Poś ciel i rę czniki są czyste i stosunkowo nowe. Telewizja z ukraiń skim i rosyjski kanał y, mał a lodó wka. Pokoje na I pię trze z otwartym tarasem, II - z balkonem. Nasz pokó j znajduje się na drugim pię trze, z widokiem na gł ó wną aleję , w oddali widać morze, ogó lnie normy. Jeś li chodzi o Egipt - liczby w zwykł ej klasie czwó rek, nadal nie oczekiwali zbyt wiele. Wystarczy nocleg. Basen z barem nocnym jest zamknię ty przez inne domy, wię c nie był o gł oś no. Zewnę trzna klimatyzacja na dachu był a gł oś na, ale mi to nie przeszkadzał o. Korzystaliś my ró wnież z baró w, basenó w i zjeż dż alni są siedniej sieci Otium Family Amphoras Beach Resort 5*.
Jedzenie: poza pochwał ami i oczekiwaniami. Ró ż norodnoś ć jest ś wietna - stale ryby, ró ż ne dania mię sne, duż o sał atek i przystawek. Aż do perwersji jak sał atka z krewetkami tygrysimi, sał atka z oś miornicą , gotowanymi krabami. Nie zabrakł o ró wnież dań dla mił oś nikó w pieprznego, ale wystarczył o też bardziej swojskie jedzenie. Sł odycze - niezmierzone! Z owocó w stale: banany, jabł ka, daktyle, pomarań cze. Ś niadania i kolacje - melon, obiad - arbuz. Napoje: nie podobał o mi się wino z opakowań . Piwo - normalne, lekkie, w restauracji z butelek, na plaż y - z beczki. Gin, rum, whisky – jak wszę dzie. Raz w tygodniu przy kolacji kolorowe koktajle warstwowe. W barach Otium Family koktajle był y bardziej urozmaicone, moż na był o w nich spokojnie odpoczą ć ). Na plaż y pizza, frytki, sał atki i owoce. W restauracji nie był o kolejek, kucharze pracowali szybko, zastę pują c się nawzajem w wydaniu, jeś li od razu przyjeż dż ał o wielu turystó w. Wł oż yli bez ż alu, nie był o problemó w z dodawaniem, momentami nawet musieli przestać , ż eby nie wł oż yli duż o i był o miejsce na inne pysznoś ci. To samo dotyczy napojó w - nie ż ał uję . Miał em ze sobą.400-gramowe metalowe termo szkł o, wię c został o napeł nione bez problemó w. I obję toś ć , zachowanie temperatury i ekologia)))
Plaż a i morze: plaż a jest czysta, jest duż o leż akó w, biorą c pod uwagę , ż e obcią ż enie hotelu w dniu naszego przyjazdu wynosi 30-40%. Rę czniki plaż owe są trochę pogniecione, ale czyste. Prysznic ze sł odką wodą przy barze. Nie jest przeznaczony do rekreacji z mał ymi dzieć mi - przy brzegu wystarczy spacerować po nieoż ywionych koralach po kolana w wodzie, od mola bezpoś rednio gł ę bokoś ć.30 m. Bezpoś rednio pod molem na gł ę bokoś ci 3-4 m mieszka murena (zanurkował , ż eby się przywitać )))). Miejsce do pł ywania jest ograniczone bojami: od 20 do 50 m. Ponadto w tej zatoce jest problematyczne morze: prawie codziennie molo jest zamknię te do godziny 12-tej. Teraz fala jest wysoka, potem wieje prą d na molo. Przyszedł em o 6 rano, pł ywał em z molo na molo trzech są siednich hoteli (min. 40) i do obiadu, zależ nie od okolicznoś ci. Po obiedzie zwykle jest spokojnie.
Wypoczynek: w cią gu dnia obecni są animatorzy - taniec, rzutki itp. Cał onocny program kulturalny na terenie Rodziny Otium. SPECJALNE PODZIĘ KOWANIA dla dziewczynek z klubu dziecię cego MEDINA I YANA! ! ! Dziewczyny wkł adają duszę w pracę z dzieć mi, wszyscy są bardzo zadowoleni. Po raz pierwszy od wakacji moja có rka nie prosił a o powró t do domu do znajomych! ALE! Lepiej przemyś leć repertuar minidisco (był a rozmowa, dziewczyny zrozumieją o co mi chodzi ; ) )
Personel jest przyjazny, uś miechnię ty, pomocny i pomocny. Wszę dzie rozumieją rosyjski - ż e nazwiesz produkty kucharzowi, ż e porozmawiasz z barmanem. A jeś li nauczysz się kilku sł ó w po arabsku, takich jak: shukran, aF-Fa, quaiss - w ten sposó b zostaniesz zapamię tany i zapewnione zostaną wszelkiego rodzaju oznaki uwagi i jeszcze lepsze nastawienie.
Ogó lnie - ta czwó rka jest znacznie lepsza od pozostał ych pią tki, a pod wzglę dem stosunku ceny do jakoś ci - czyli ogó lnie - BOMBA!! !
POLECAM! Ocena został a obniż ona za stare meble, ł azienkę i sł aby internet. Kto potrzebuje szybkiego i duż o internetu - weź lokalną kartę .
Бассейн Волнение на море Вид из окна
Pokaż więcej »


awatara n.zgurskaja
3 roku wstecz  •  3 abonent 1 odpowiedź
awatara olga.drachevska
Mam dużo pytań odnośnie tego hotelu, bo jadę pierwszy raz do Egiptu)))
3 roku wstecz  •  6 subskrybenci 6 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara contact8889
‹ Hotel Amphoras Blu 4*
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен в 7 км от Наама Бей, в Ом Эль Сид. Открыт в 2004 году, последний ремонт произведен в 2015 г. Отель подойдет для семейного, молодежного или романтического отдыха.

Lokalizacja В 18 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, 7 км от Наама Бей, в Ом Эль Сид.
Opis plaży Протяженность пляжа – 430 м. Рядом кораллы.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

2 ресторана (1 а’ля карт), 5 баров, 1 конференц-­зал (до 200 персон), 2 открытых бассейна (1 с подогревом с зимнее время), открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины, доставка еды и напитков в номер.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • lekarz
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детский клуб (от 4 до 11 лет), 1 открытый бассейн.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Дартс, водное поло, пляжный теннис, ныряние с маской и трубкой, парашют (платно), 3 водные горки (в Otium Hotel Amphoras Sharm), теннисный корт (в Otium Hotel Amphoras Sharm).
 • tenis stołowy  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • sporty wodne
 • animacja
Opis pokoi

В отеле 206 номеров.

W pokojach

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар (платно), сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres Om El Seid, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefony: +20 122 238 2141
Stronie internetowej: Amphoras Blu
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.