Recenzje i historie o hotelach Szardża

Historie turystyczne o Szardża dodaj historię
dobry hotel
Przyjechaliś my do Sharjah na Nowy Rok. Usiedliś my, gdy tylko przyjechaliś my o 7:00. Specjalne podzię kowania za to, nie czekał em do 14 godzin.
 •  4 tygodnie wstecz
Wi-Fi jest bezpłatne, łapie w pokojach, prędkość jest dobra
Odwiedził em hotel w listopadzie 2022 r. Ogó lne wraż enie tego mał ego hotelu jest dobre, zgodnie ze stosunkiem jakoś ci do ceny. Ponieważ czytał em opinie podró ż nych, któ rzy nocowali w tym hotelu przede mną , wiedział em czego si...
 •  1 miesiąc wstecz
Bardzo przyzwoity hotel
Jesteś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich po raz pierwszy. Wcześ niej byli w Turcji, Egipcie i Tunezji. Wł aś nie wró cił em z tego hotelu.
 •  2 miesięcy wstecz
Przytulny, czysty hotel ze świetnymi gospodarzami?
Mał y, przytulny hotel. Wł aś cicielka hotelu to bardzo mił a osoba, dlatego atmosfera w hotelu jest tak przyjazna i ciepł a jak w domu. Jedzenie bardzo smaczne i urozmaicone, dostosowane do kuchni europejskiej.
 •  1 rok wstecz
Ładny hotel, cichy, mały, przytulny?
Wybraliś my hotel w pobliż u bezpł atnej plaż y. Do plaż y jest okoł o 10 minut spacerem, po drodze jest mał y supermarket, w któ rym moż na kupić wszystko, zjeś ć i wypić , ł upki, okulary pł ywackie itp.
 •  1 rok wstecz
Oaza wśród drapaczy chmur
Obecnie odpoczywamy w tym hotelu. Poprzednie recenzje są mieszane - duż o negatywnych i trochę zdenerwowanych przed podró ż ą . Ale teraz są bardzo szczę ś liwi.
 •  1 rok wstecz
Hotel jest bardzo dobry?
Hotel poł oż ony jest na pierwszej linii brzegowej i stał się dla mnie priorytetem, nie pomylił am się w swoim wyborze. Hotel zasł uguje na swoją liczbę gwiazdek.
 •  1 rok wstecz
Nie polecam tego hotelu?
Zacznę od momentu przybycia na lotnisko. Spotkaliś my się z przewodnikiem. A my czekaliś my na kierowcę . Stworzyli grupę . I zaczę li dostarczać .
 •  1 rok wstecz
I znowu Sharjah
Lubię to. Wszystko jest kompaktowe: basen, jacuzzi, plaż a - wszystko jest w zasię gu spaceru. Personel jest ś wietny. Pokoje są dobre. Jest aplikacja i wszystkie problemy moż na rozwią zać bez wychodzenia z pokoju.
 •  1 rok wstecz
Dobry hotel 4+?
Począ tkowo planowaliś my odpoczą ć w Egipcie z ż oną , ale +20 w cią gu dnia to za mał o. Postanowiliś my rozważ yć ZEA.
 •  1 rok wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Szardża