Lou' Lou'a Beach Resort 3*– Opinie

27
Ocena 7.310
na podstawie
27 opinii
№13 w ocenie hotelu Szardża
7.6 Numer
8.2 Usługa
8.2 Czystość
6.9 Odżywianie
7.4 Infrastruktura
Lou Lou - w tłumaczeniu oznacza "perła". Przytulny hotel na relaksujące wakacje nad morzem. Cudowna piaszczysta plaża z piaszczystym wejściem do morza. Doskonały stosunek jakości do ceny. Pokoje urządzone są w pastelowych kolorach. Okna w pokojach nie otwierają się. Jest rosyjskojęzyczny personel. W momencie zameldowania wymagany jest depozyt. Zbudowany w 1993 roku, odrestaurowany w 2018 roku. Składa się z głównego dwupiętrowego budynku. Hotel położony jest na wybrzeżu Zatoki Perskiej, w rejonie Al Khan, przy Sheikh Awal Road w Sharjah, z dala od hałaśliwej części miasta.Więcej →
аватар eriomin.mi
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7.0
Poszedł em z moim synem (16 lat) na począ tku czerwca do tego hotelu. Przylot Azur Air o 8 rano. Na lotnisku powitał nas przedstawiciel wycieczki. operatora (wycieczka został a zabrana z Anex) i dostarczona transferem do hotelu. Dlatego na zameldowanie był o jeszcze za wcześ nie, wysł ano nas na ś niadanie, rzeczy pozostawiono w recepcji. … Już ▾ Poszedł em z moim synem (16 lat) na począ tku czerwca do tego hotelu. Przylot Azur Air o 8 rano. Na lotnisku powitał nas przedstawiciel wycieczki.
operatora (wycieczka został a zabrana z Anex) i dostarczona transferem do hotelu. Dlatego na zameldowanie był o jeszcze za wcześ nie, wysł ano nas na ś niadanie, rzeczy pozostawiono w recepcji. Po ś niadaniu obeszliś my hotel io 12 poszliś my do recepcji.
W cią gu pó ł godziny usadowiliś my się w pokoju na parterze z dostę pem do basenu i plaż y. Pokó j jest mał y, ale ogó lnie wygodny i dobrze utrzymany. Wszystko, czego potrzebujesz, był o dostę pne, trochę brakował o peł noprawnej szafy, ale w ogó le poradził a sobie z komodą . Sprzą tanie odbywał o się codziennie, wszystko został o dodane w ł azience, wymieniono rę czniki.
Podobał mi się personel hotelu. Nie był o mó wcy po rosyjsku, ale wielu rozumiał o ję zyk rosyjski, ponieważ . wię kszoś ć turystó w był a rosyjskoję zyczna.
Posił ki w hotelu mieliś my dwa posił ki dziennie, bo. Nie planowaliś my nigdzie jechać . Obfite ś niadania rano, peł ne obiady wieczorem, moż na był o zamienić na obiady, co zrobiliś my.
W okolicy, w któ rej znajduje się hotel, nazywa się Al Khalediya, po obu stronach drogi znajduje się kilka hoteli. Spacerował em wzdł uż wybrzeż a. Z jednej strony dotarliś my do Oceanarium, czyli w rejonie miejskiej plaż y Al Khan. Tam odwiedziliś my restaurację rybną Sanobar, miejsce okazał o się brudne z gumowymi owocami morza w menu. Z drugiej strony dotarliś my do hotelu Red Castle, gdzie znajduje się sklep spó ł dzielczy (w zwykł ych ludzi supermarket). Pró bowali szczę ś cia w restauracji Mandi. Tutaj też nie ma biegu negatywnoś ci, oszukali się na rachunku, karaluchy są tam w domu.
Ogó lnie, jak rozumiem, w ZEA jest problem z owadami. Po takich „udanych” wizytach w lokalnych placó wkach już nie ryzykowali. Pojechaliś my transferem do centrum, tam spacerowaliś my, jedliś my w Mack (od grzechu dalej). Raz pojechali też do Dubaju, aby uzupeł nić swoje horyzonty i chwalić się w domu znajomym. )
Swoją drogą nie pisał em o plaż y. Hotel posiada, w peł ni wyposaż ony, rę czniki wydawane są osobno. Bardzo mi się nie podobał o, ż e na plaż ę przywoż ono ludzi z miejskich hoteli, rano był o duż o ludzi. Basen czę sto ratowany przed tł umami ludzi.
Ogó lnie jesteś my zadowoleni z reszty. Jednak odpoczynek to nie praca.
аватар
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9.0
Przyjechał em z ż oną , nie spodziewaliś my się niczego specjalnego, miejsce okazał o się przyjemne i sł oneczne. Pię kne, lokalne zatoki, architektura budynkó w. Lubię . Hotel okazał się bogaty w rozrywkę , jest sauna, spa i duż o zaję ć na ś wież ym powietrzu. … Już ▾ Przyjechał em z ż oną , nie spodziewaliś my się niczego specjalnego, miejsce okazał o się przyjemne i sł oneczne. Pię kne, lokalne zatoki, architektura budynkó w. Lubię . Hotel okazał się bogaty w rozrywkę , jest sauna, spa i duż o zaję ć na ś wież ym powietrzu. Mił o zaskoczone katamarany! Cał kiem dobre wycieczki. Jedzenie jest ś rednie, jakoś nie do gustu. Ale niedaleko plaż y znaleź liś my rosyjsko-tatarską restaurację „Kazań ”. Tutaj dusza został a skierowana do sł awy, bardzo smaczna. Kucharze gotują tak jak my w domu. Wnę trze restauracji jest bardzo przytulne i umiarkowanie jasne. Reszta nam się podobał a, ale mieliś my szczę ś cie z hotelem, nie wiem, jak byś my odpoczywali bez tylu rozrywek. Zdecydowanie nie ma nic do roboty w samym Sharjah, chyba ż e jesteś fanem leż enia na plaż y. Nawiasem mó wią c, są tu ś wietni.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар VasinaR
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9.0
Hotel na plaż y, co jeszcze mogę powiedzieć . ) Wł asna wyposaż ona plaż a, plus basen na terenie, wszystkie 33 przyjemnoś ci dla turysty. ) Dostaliś my pokó j na koń cu budynku, oczywiś cie jest przyzwoity, ale dostę p do basenu i plaż y jest w pobliż u, a czego jeszcze potrzebujesz na odpoczynek! W pokoju znajdują się wszystkie niezbę dne meble, sprzę ty serwisowe, porzą dna ł azienka. … Już ▾ Hotel na plaż y, co jeszcze mogę powiedzieć . ) Wł asna wyposaż ona plaż a, plus basen na terenie, wszystkie 33 przyjemnoś ci dla turysty. ) Dostaliś my pokó j na koń cu budynku, oczywiś cie jest przyzwoity, ale dostę p do basenu i plaż y jest w pobliż u, a czego jeszcze potrzebujesz na odpoczynek! W pokoju znajdują się wszystkie niezbę dne meble, sprzę ty serwisowe, porzą dna ł azienka. Sprzą tanie odbywa się codziennie, nie tylko odkurzane, ale i myte. Ale wcią ż jest duż o piasku. ) Wzdł uż wybrzeż a kursuje autobus, któ ry zabierze Cię do Dubaju i centrum Sharjah. Sami pojechaliś my kilka razy, ale nie zapomnieliś my o wycieczkach. Teren przed wież ą jest taki pię kny, jakie są ś piewają ce fontanny! W ogó le w ZEA to, co nie jest emiratem, to pię kno i ciekawoś ć . Gorą co polecam odwiedzenie tego kraju, po uproszczeniu uzyskania wizy to po prostu grzech nie jechać .
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Wypoczę liś my dobrze, hotel jest dobry, warunki normalne. Wybraliś my się na wycieczki oferowane przez Shan Tours. Byliś my bardzo zadowoleni z wycieczki, przewodnik dobrze opowiadał o wszystkich miejscach, któ re udał o nam się odwiedzić . Przede wszystkim podobał a mi się wycieczka po Al Ain. … Już ▾ Wypoczę liś my dobrze, hotel jest dobry, warunki normalne. Wybraliś my się na wycieczki oferowane przez Shan Tours. Byliś my bardzo zadowoleni z wycieczki, przewodnik dobrze opowiadał o wszystkich miejscach, któ re udał o nam się odwiedzić . Przede wszystkim podobał a mi się wycieczka po Al Ain. Wypoczę ty przez 100.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар _247367
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9.0
Ten hotel został wybrany przeze mnie wedł ug kilku kryterió w. Po pierwsze blisko morza, a takż e obecnoś ć wł asnego basenu w hotelu. Po drugie niska cena i dobra obsł uga. Czujesz się jak w drogim hotelu, jesteś pod opieką , wnę trze jest czyste, wszystko jest bardzo zadbane i pię kne. … Już ▾ Ten hotel został wybrany przeze mnie wedł ug kilku kryterió w. Po pierwsze blisko morza, a takż e obecnoś ć wł asnego basenu w hotelu. Po drugie niska cena i dobra obsł uga. Czujesz się jak w drogim hotelu, jesteś pod opieką , wnę trze jest czyste, wszystko jest bardzo zadbane i pię kne. Wiele ró ż nych usł ug ś wiadczonych jest bezpł atnie, jest Wi-Fi. W ró ż nych pokojach znajdują się sejfy, minibary i inne udogodnienia. Oczywiś cie stanę liś my w obliczu faktu, ż e trudno od razu przejś ć z zimy na gorą ce lato, a takż e odrzucenia lokalnej ż ywnoś ci. Wszystko jest ostre, pikantne do granic szaleń stwa. Dlatego z zaskoczeniem odkryliś my kazań ską restaurację . Wewną trz jest bardzo pię kny widok na morze, a co najważ niejsze duż o znanego jedzenia. Są warzywa i kotlety parowe - moż esz dalej monitorować swoją sylwetkę . Kelnerzy mó wią po rosyjsku, do wyboru jest wiele dań . Tutaj dzieci, mę ż czyź ni i kobiety znajdą dania, któ re przypadną im do gustu. Nawiasem mó wią c, wypieki są tam po prostu magicznie pyszne. Był a to nasza wyspa zbawienia pod wzglę dem lokalnej kuchni.
аватар
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 7.0
Hotel dla tych, któ rzy chcą poł ą czyć wakacje na plaż y i podró ż e. Plaż a bardzo mi się podobał a - jasny drobny piasek, dno takie samo, hulajnoga (30-20 min), rower wodny, leż aki, zawsze wolne miejsca, był o +30. Darmowe autobusy do Szardż y i Dubaju kilka razy dziennie. … Już ▾ Hotel dla tych, któ rzy chcą poł ą czyć wakacje na plaż y i podró ż e. Plaż a bardzo mi się podobał a - jasny drobny piasek, dno takie samo, hulajnoga (30-20 min), rower wodny, leż aki, zawsze wolne miejsca, był o +30. Darmowe autobusy do Szardż y i Dubaju kilka razy dziennie. Minus hotelu to nieotwierane okna i brak balkonó w. Czysto, codzienne sprzą tanie. Polecam tym, któ rzy nie uważ ają się za „elitę ”.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар HelenaKuts
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 7.0
Co mogę powiedzieć ? ! Swoje wakacje planował am od bardzo dawna. Chciał am spę dzić czas z ukochaną siostrą , bo mieszkamy w ró ż nych miastach. Bilet został zabrany przez Natalie Tours. Wszystko jest standardowe: przyjechaliś my, spotkaliś my się , poł oż yliś my w hotelu Lou Lou. … Już ▾ Co mogę powiedzieć ? ! Swoje wakacje planował am od bardzo dawna. Chciał am spę dzić czas z ukochaną siostrą , bo mieszkamy w ró ż nych miastach. Bilet został zabrany przez Natalie Tours. Wszystko jest standardowe: przyjechaliś my, spotkaliś my się , poł oż yliś my w hotelu Lou Lou. Bardzo podobał mi się hotel. . . Mił y, czysty, przyjazny personel. Nastę pnie trochę o spotkaniu z przewodnikiem. Nie przyszedł na spotkanie. Zapomniał em!!! ! )))) brak sł ó w. Na koniec umó wiliś my się na wieczó r. Jakby nic się nie stał o, poprosił mnie, ż ebym wszedł do sali i zaczą ł opowiadać o urokach kraju, naszym hotelu i o tym, jakie są wycieczki. Od dawna marzył am o odwiedzeniu Miracle Garden i zapł aciliś my za wycieczkę . A potem nadszedł dł ugo oczekiwany dzień . Pragnę podkreś lić , ż e wycieczka odbywa się tam tylko 2 razy w tygodniu. Wię c. Czekamy w holu autobusu, ale nikogo tam nie ma. Nazywamy przewodnika, nie bierze. Mija godzina 20 i podchodzi do nas pracownik hotelu i mó wi, ż e wł aś nie dzwonił do przedstawiciela firmy i dzisiaj nasza wycieczka jest odwoł ana, bo autobus się zepsuł i pienią dze zostaną nam zwró cone. Nadal bę dzie! ! ! Czy myś leli, ż e istnieje inna opcja? Jestem tak zdenerwowany. Ponieważ nie dotarliś my do nastę pnego dnia, wszystko był o zaplanowane. Skoń czył o się na znalezieniu innej firmy, któ ra pomogł a nam zorganizować wyjazd. A Natalie to tylko wstyd i hań ba!
аватар tatyanka_frolova
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10.0
Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. … Już ▾ Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute.

Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. Pokó j był przestronny, jasny, miał wszystko, czego potrzebujesz, od elektroniki uż ytkowej po przybory toaletowe. Zmiana poś cieli i sprzą tanie codziennie.

Uporzą dkowali się i zeszli na ś niadanie, był bufet ró ż nych dań , sokó w, kawy, obfite i smaczne.

Dobra lokalizacja hotelu, prywatna plaż a. Morze jest lazurowe, ciepł y biał y piasek. Leż aki i parasole w wystarczają cej iloś ci, czysty basen, jest też brodzik dla dzieci. Obsł uga na plaż y i przy basenie jest dobra.

Odwiedziliś my restaurację Kazań , znajdują cą się niedaleko naszego hotelu w Hotelu Al Seef. Przytulna, prawdziwie domowa restauracja, bardzo nam się podobał o, menu urozmaicone, kuchnia rosyjsko-tatarska.
Zamó wiliś my kebab (mię so bardzo soczyste, smaczne), manti (podawane z warzywami) i sał atkę . Był o pyszne i co najważ niejsze niedrogie.

Hotel zapewnia bezpł atny transfer do Szardż y i Dubaju, co jest bardzo dogodne na zakupy.

A w ostatnie dni naszych wakacji postanowiliś my spojrzeć na zabytki, byliś my na wycieczce krajoznawczej po Abu Zabi, zanurzonym w przeszł oś ć i teraź niejszoś ć Emiratu Arabskiego, niesamowitego, prawdziwie bogatego kraju. Zakochał em się w tym kraju.
Kupiliś my wycieczki na podstawie rekomendacji. Program był dobrze napisany, a przewodnicy mieli wiedzę . Z reszty byliś my zadowoleni.
аватар
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 9.0
Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. … Już ▾ Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. Pokó j był przestronny, jasny, miał wszystko, czego potrzebujesz, od elektroniki uż ytkowej po przybory toaletowe. Zmiana poś cieli i sprzą tanie codziennie. Uporzą dkowali się i zeszli na ś niadanie, był bufet ró ż nych dań , sokó w, kawy, obfite i smaczne. Dobra lokalizacja hotelu, prywatna plaż a. Morze jest lazurowe, ciepł y biał y piasek. Leż aki i parasole w wystarczają cej iloś ci, czysty basen, jest też brodzik dla dzieci. Obsł uga na plaż y i przy basenie jest dobra. Odwiedziliś my restaurację Kazań , znajdują cą się niedaleko naszego hotelu w Hotelu Al Seef. Przytulna, prawdziwie domowa restauracja, bardzo nam się podobał o, menu urozmaicone, kuchnia rosyjsko-tatarska. Zamó wiliś my kebab (mię so bardzo soczyste, smaczne), manti (podawane z warzywami) i sał atkę . Był o pyszne i co najważ niejsze niedrogie. Hotel zapewnia bezpł atny transfer do Szardż y i Dubaju, co jest bardzo wygodne na zakupy. A w ostatnie dni naszych wakacji postanowiliś my spojrzeć na zabytki, byliś my na wycieczce krajoznawczej po Abu Dhabi, zanurzonym w przeszł oś ć i teraź niejszoś ć Emiratu Arabskiego, niesamowitego, prawdziwie bogatego kraju. Zakochał em się w tym kraju. Za radą wykupiliś my wycieczki w firmie Shan Tours, był am 5 minut drogi w hotelu Summer Land, dokonaliś my wł aś ciwego wyboru, cena nam odpowiadał a, program był dobrze napisany, a przewodnicy byli kompetentni. Z reszty byliś my zadowoleni.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар katyaefimova
 •  podróżował 7 lat wstecz
Ocena 10.0
W ś rodku lata moja rodzina i ja lubimy chodzić nad morze, ponieważ w tym czasie morze jest ciepł e i ciepł e. Wybraliś my bilet do ZEA przez Pegas Touristik. Szybko nas usadowili, przyjechaliś my wieczorem, zostawiliś my rzeczy i poszliś my na obiad. Obiad był przepysznie przygotowany: mię so, dodatki, sał atki, owoce, kawał ki itp. … Już ▾ W ś rodku lata moja rodzina i ja lubimy chodzić nad morze, ponieważ w tym czasie morze jest ciepł e i ciepł e. Wybraliś my bilet do ZEA przez Pegas Touristik.
Szybko nas usadowili, przyjechaliś my wieczorem, zostawiliś my rzeczy i poszliś my na obiad. Obiad był przepysznie przygotowany: mię so, dodatki, sał atki, owoce, kawał ki itp. Restauracja z widokiem na morze.
Pokó j był przytulny, mał y, ma wszystko, czego potrzebujesz. Hotel posiada wł asną piaszczystą plaż ę , woda jest krystalicznie czysta i przejrzysta. Jest też basen, plaż a wyposaż ona jest w leż aki i parasole.
W hotelu w pobliż u restauracji i organizator wycieczek zaoferowali nam wycieczki, ale cena za nie wydawał a nam się zbyt wysoka. Radzę kupić wycieczki w Summer Land Hotel, iś ć tam na okoł o 5 minut pieszo, tam na parterze moż na kupić wycieczkę z Shan Tours. Wybraliś my pustynne safari: jeź dziliś my jeepami po wydmach (niezapomniane przeż ycie), wielbł ą dy, paliliś my fajkę wodną , ​ ​ jedliś my na pustyni, poznaliś my zachó d sł oń ca. Ogó lnie wraż enia za cał y rok.
Opró cz wycieczek radzę odwiedzić Akwarium Sharjah, Dubaj, ś piewają ce fontanny. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają wiele rozrywek dla dzieci.
Z punktó w gastronomicznych podobał a nam się mał a, ale przytulna restauracja Kazań , z kuchnią rosyjską i tatarską . Nasze pociechy z przyjemnoś cią zjadł y najsmaczniejsze pierogi na oba policzki, popijają c je sokiem ż urawinowym. Zamó wiliś my z mę ż em knedle i soczysty kebab, wszystko jest zrobione z wysokiej jakoś ci i smacznego mię sa. Relacja był a mił ą niespodzianką .
Pokaż więcej »


awatara ayzek805
Witam, powiedz mi, czy realistyczne jest dotarcie do Sharjah z hotelu pieszo, (lubię chodzić), jaki jest przebieg, w przeciwnym razie różne strony mają różne informacje.
5 lat wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara ludmila4561
Z Kijowa lecimy po raz pierwszy Dubai Fly i nie wiemy, jaki bagaż jest wliczony w cenę biletu, z góry dziękuję!
10 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara ludmila4561
Proszę, kto ostatnio był w tym hotelu, czy w pokojach jest e-mail? czajniki?
10 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara 89080665499
ceny
10 lat wstecz  •  5 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara www.olesya.iv.8
Cześć! Jemy z rodziną (2 osoby dorosłe i 1 dziecko) pod koniec września na odpoczynek. Proszę mi powiedzieć, gdzie w tej okolicy można zjeść normalnie i nie drogo i ogólnie ile pieniędzy potrzebujesz na jedzenie (10 dni)
11 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI

Lou Lou — в переводе означает «жемчужина». Уютный отель для спокойного отдыха у моря. Замечательный песчаный пляж с песчаным входом в море. Прекрасное соотношение цены и качества. Номера оформлены в пастельных тонах. Окна в номерах не открываются. Есть русскоговорящий персонал. При заселении взимается депозит. Построен в 1993 году, реставрирован в 2018 году. Состоит из главного 2-этажного здания. Отель находится на побережье Персидского залива, в районе Аль-Хан, на Шейх Аваль Роуд в Шардже, в стороне от шумной части города.

Lokalizacja Расположен на побережье Персидского залива в эмирате Шарджа, в 3 км от центра города, в 15 км от международного аэропорта Дубая (DXB), в 78 км от аэропорта Дубая (DWC) и 20 км от международного аэропорта Шарджи (SJH).
Opis plaży Протяженность пляжа — 123 м. Пляжные полотенца (бесплатно).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, услуги по глажению одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), факс/ксерокопирование (платно), сувенирный магазин, 1 банкетный зал (макс. на 130 чел.), 1 открытый бассейн 200 м2, с температурным контролем, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы: бесплатно, 1 основной ресторан Al Khaimah с видом на залив, проводятся тематические вечера — международная кухня: завтрак, обед, ужин — шведский стол или a la carte), кафе Lou Lou Cafe (интернациональная кухня, 09:00--23:00), кафе у бассейна Al Waha (08:00-19:00). Автобус до торговых центров Mega Mall, Sahara Centre, Sharjah City Centre и Outlet Mall Dubai — бесплатно (ежедневно, кроме пятницы).

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Отделение для детей в бассейне для взрослых.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • menu dla dzieci w restauracji  FREE 
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Дартс (бесплатно), пляжный волейбол (бесплатно), бадминтон, настольные игры бесплатно (шахматы, нарды, карты), бадминтон (бесплатно), массаж (платно), водные виды спорта платно (водные лыжи, каное, катамаран, водный мотоцикл, катание на банане).
 • sauna/łaźnia/łaźnia turecka  FREE 
 • jacuzzi  FREE 
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • sporty wodne
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 134 номера.

W pokojach

Кондиционер, сейф (бесплатно), телефон, Wi-Fi (бесплатно), телевизор с плоским экраном, спутниковое ТВ, радио, мини-бар платно (прохладительные напитки, орешки, чипсы — пополняется ежедневно), ванная комната, фен, бесплатные туалетные принадлежности, утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно). Уборка номера: ежедневно, смена белья: через день, room service: круглосуточно (платно).

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
Adres P.O.Box 6015, Sharjah, United Arab Emirates
Telefony: Tel: +971 6 528 5000 Fax: +971 6 528 5222
Stronie internetowej: Lou' Lou'a Beach Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.