Lou' Lou'a Beach Resort 3*– Opinie

27
Ocena 7.310
na podstawie
27 opinii
№13 w ocenie hotelu Szardża
7.6 Numer
8.2 Usługa
8.2 Czystość
6.9 Odżywianie
7.4 Infrastruktura
Lou Lou - w tłumaczeniu oznacza "perła". Przytulny hotel na relaksujące wakacje nad morzem. Cudowna piaszczysta plaża z piaszczystym wejściem do morza. Doskonały stosunek jakości do ceny. Pokoje urządzone są w pastelowych kolorach. Okna w pokojach nie otwierają się. Jest rosyjskojęzyczny personel. W momencie zameldowania wymagany jest depozyt. Zbudowany w 1993 roku, odrestaurowany w 2018 roku. Składa się z głównego dwupiętrowego budynku. Hotel położony jest na wybrzeżu Zatoki Perskiej, w rejonie Al Khan, przy Sheikh Awal Road w Sharjah, z dala od hałaśliwej części miasta.Więcej →
аватар eriomin.mi
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 7.0
Poszedł em z moim synem (16 lat) na począ tku czerwca do tego hotelu. Przylot Azur Air o 8 rano. Na lotnisku powitał nas przedstawiciel wycieczki. operatora (wycieczka został a zabrana z Anex) i dostarczona transferem do hotelu. Dlatego na zameldowanie był o jeszcze za wcześ nie, wysł ano nas na ś niadanie, rzeczy pozostawiono w recepcji. … Już ▾ Poszedł em z moim synem (16 lat) na począ tku czerwca do tego hotelu. Przylot Azur Air o 8 rano. Na lotnisku powitał nas przedstawiciel wycieczki.
operatora (wycieczka został a zabrana z Anex) i dostarczona transferem do hotelu. Dlatego na zameldowanie był o jeszcze za wcześ nie, wysł ano nas na ś niadanie, rzeczy pozostawiono w recepcji. Po ś niadaniu obeszliś my hotel io 12 poszliś my do recepcji.
W cią gu pó ł godziny usadowiliś my się w pokoju na parterze z dostę pem do basenu i plaż y. Pokó j jest mał y, ale ogó lnie wygodny i dobrze utrzymany. Wszystko, czego potrzebujesz, był o dostę pne, trochę brakował o peł noprawnej szafy, ale w ogó le poradził a sobie z komodą . Sprzą tanie odbywał o się codziennie, wszystko został o dodane w ł azience, wymieniono rę czniki.
Podobał mi się personel hotelu. Nie był o mó wcy po rosyjsku, ale wielu rozumiał o ję zyk rosyjski, ponieważ . wię kszoś ć turystó w był a rosyjskoję zyczna.
Posił ki w hotelu mieliś my dwa posił ki dziennie, bo. Nie planowaliś my nigdzie jechać . Obfite ś niadania rano, peł ne obiady wieczorem, moż na był o zamienić na obiady, co zrobiliś my.
W okolicy, w któ rej znajduje się hotel, nazywa się Al Khalediya, po obu stronach drogi znajduje się kilka hoteli. Spacerował em wzdł uż wybrzeż a. Z jednej strony dotarliś my do Oceanarium, czyli w rejonie miejskiej plaż y Al Khan. Tam odwiedziliś my restaurację rybną Sanobar, miejsce okazał o się brudne z gumowymi owocami morza w menu. Z drugiej strony dotarliś my do hotelu Red Castle, gdzie znajduje się sklep spó ł dzielczy (w zwykł ych ludzi supermarket). Pró bowali szczę ś cia w restauracji Mandi. Tutaj też nie ma biegu negatywnoś ci, oszukali się na rachunku, karaluchy są tam w domu.
Ogó lnie, jak rozumiem, w ZEA jest problem z owadami. Po takich „udanych” wizytach w lokalnych placó wkach już nie ryzykowali. Pojechaliś my transferem do centrum, tam spacerowaliś my, jedliś my w Mack (od grzechu dalej). Raz pojechali też do Dubaju, aby uzupeł nić swoje horyzonty i chwalić się w domu znajomym. )
Swoją drogą nie pisał em o plaż y. Hotel posiada, w peł ni wyposaż ony, rę czniki wydawane są osobno. Bardzo mi się nie podobał o, ż e na plaż ę przywoż ono ludzi z miejskich hoteli, rano był o duż o ludzi. Basen czę sto ratowany przed tł umami ludzi.
Ogó lnie jesteś my zadowoleni z reszty. Jednak odpoczynek to nie praca.
аватар
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Przyjechał em z ż oną , nie spodziewaliś my się niczego specjalnego, miejsce okazał o się przyjemne i sł oneczne. Pię kne, lokalne zatoki, architektura budynkó w. Lubię . Hotel okazał się bogaty w rozrywkę , jest sauna, spa i duż o zaję ć na ś wież ym powietrzu. … Już ▾ Przyjechał em z ż oną , nie spodziewaliś my się niczego specjalnego, miejsce okazał o się przyjemne i sł oneczne. Pię kne, lokalne zatoki, architektura budynkó w. Lubię . Hotel okazał się bogaty w rozrywkę , jest sauna, spa i duż o zaję ć na ś wież ym powietrzu. Mił o zaskoczone katamarany! Cał kiem dobre wycieczki. Jedzenie jest ś rednie, jakoś nie do gustu. Ale niedaleko plaż y znaleź liś my rosyjsko-tatarską restaurację „Kazań ”. Tutaj dusza został a skierowana do sł awy, bardzo smaczna. Kucharze gotują tak jak my w domu. Wnę trze restauracji jest bardzo przytulne i umiarkowanie jasne. Reszta nam się podobał a, ale mieliś my szczę ś cie z hotelem, nie wiem, jak byś my odpoczywali bez tylu rozrywek. Zdecydowanie nie ma nic do roboty w samym Sharjah, chyba ż e jesteś fanem leż enia na plaż y. Nawiasem mó wią c, są tu ś wietni.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар VasinaR
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 9.0
Hotel na plaż y, co jeszcze mogę powiedzieć . ) Wł asna wyposaż ona plaż a, plus basen na terenie, wszystkie 33 przyjemnoś ci dla turysty. ) Dostaliś my pokó j na koń cu budynku, oczywiś cie jest przyzwoity, ale dostę p do basenu i plaż y jest w pobliż u, a czego jeszcze potrzebujesz na odpoczynek! W pokoju znajdują się wszystkie niezbę dne meble, sprzę ty serwisowe, porzą dna ł azienka. … Już ▾ Hotel na plaż y, co jeszcze mogę powiedzieć . ) Wł asna wyposaż ona plaż a, plus basen na terenie, wszystkie 33 przyjemnoś ci dla turysty. ) Dostaliś my pokó j na koń cu budynku, oczywiś cie jest przyzwoity, ale dostę p do basenu i plaż y jest w pobliż u, a czego jeszcze potrzebujesz na odpoczynek! W pokoju znajdują się wszystkie niezbę dne meble, sprzę ty serwisowe, porzą dna ł azienka. Sprzą tanie odbywa się codziennie, nie tylko odkurzane, ale i myte. Ale wcią ż jest duż o piasku. ) Wzdł uż wybrzeż a kursuje autobus, któ ry zabierze Cię do Dubaju i centrum Sharjah. Sami pojechaliś my kilka razy, ale nie zapomnieliś my o wycieczkach. Teren przed wież ą jest taki pię kny, jakie są ś piewają ce fontanny! W ogó le w ZEA to, co nie jest emiratem, to pię kno i ciekawoś ć . Gorą co polecam odwiedzenie tego kraju, po uproszczeniu uzyskania wizy to po prostu grzech nie jechać .
аватар
 •  podróżował 5 lat wstecz
Ocena 9.0
Wypoczę liś my dobrze, hotel jest dobry, warunki normalne. Wybraliś my się na wycieczki oferowane przez Shan Tours. Byliś my bardzo zadowoleni z wycieczki, przewodnik dobrze opowiadał o wszystkich miejscach, któ re udał o nam się odwiedzić . Przede wszystkim podobał a mi się wycieczka po Al Ain. … Już ▾ Wypoczę liś my dobrze, hotel jest dobry, warunki normalne. Wybraliś my się na wycieczki oferowane przez Shan Tours. Byliś my bardzo zadowoleni z wycieczki, przewodnik dobrze opowiadał o wszystkich miejscach, któ re udał o nam się odwiedzić . Przede wszystkim podobał a mi się wycieczka po Al Ain. Wypoczę ty przez 100.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар _247367
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Ten hotel został wybrany przeze mnie wedł ug kilku kryterió w. Po pierwsze blisko morza, a takż e obecnoś ć wł asnego basenu w hotelu. Po drugie niska cena i dobra obsł uga. Czujesz się jak w drogim hotelu, jesteś pod opieką , wnę trze jest czyste, wszystko jest bardzo zadbane i pię kne. … Już ▾ Ten hotel został wybrany przeze mnie wedł ug kilku kryterió w. Po pierwsze blisko morza, a takż e obecnoś ć wł asnego basenu w hotelu. Po drugie niska cena i dobra obsł uga. Czujesz się jak w drogim hotelu, jesteś pod opieką , wnę trze jest czyste, wszystko jest bardzo zadbane i pię kne. Wiele ró ż nych usł ug ś wiadczonych jest bezpł atnie, jest Wi-Fi. W ró ż nych pokojach znajdują się sejfy, minibary i inne udogodnienia. Oczywiś cie stanę liś my w obliczu faktu, ż e trudno od razu przejś ć z zimy na gorą ce lato, a takż e odrzucenia lokalnej ż ywnoś ci. Wszystko jest ostre, pikantne do granic szaleń stwa. Dlatego z zaskoczeniem odkryliś my kazań ską restaurację . Wewną trz jest bardzo pię kny widok na morze, a co najważ niejsze duż o znanego jedzenia. Są warzywa i kotlety parowe - moż esz dalej monitorować swoją sylwetkę . Kelnerzy mó wią po rosyjsku, do wyboru jest wiele dań . Tutaj dzieci, mę ż czyź ni i kobiety znajdą dania, któ re przypadną im do gustu. Nawiasem mó wią c, wypieki są tam po prostu magicznie pyszne. Był a to nasza wyspa zbawienia pod wzglę dem lokalnej kuchni.
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 7.0
Hotel dla tych, któ rzy chcą poł ą czyć wakacje na plaż y i podró ż e. Plaż a bardzo mi się podobał a - jasny drobny piasek, dno takie samo, hulajnoga (30-20 min), rower wodny, leż aki, zawsze wolne miejsca, był o +30. Darmowe autobusy do Szardż y i Dubaju kilka razy dziennie. … Już ▾ Hotel dla tych, któ rzy chcą poł ą czyć wakacje na plaż y i podró ż e. Plaż a bardzo mi się podobał a - jasny drobny piasek, dno takie samo, hulajnoga (30-20 min), rower wodny, leż aki, zawsze wolne miejsca, był o +30. Darmowe autobusy do Szardż y i Dubaju kilka razy dziennie. Minus hotelu to nieotwierane okna i brak balkonó w. Czysto, codzienne sprzą tanie. Polecam tym, któ rzy nie uważ ają się za „elitę ”.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар HelenaKuts
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 7.0
Co mogę powiedzieć ? ! Swoje wakacje planował am od bardzo dawna. Chciał am spę dzić czas z ukochaną siostrą , bo mieszkamy w ró ż nych miastach. Bilet został zabrany przez Natalie Tours. Wszystko jest standardowe: przyjechaliś my, spotkaliś my się , poł oż yliś my w hotelu Lou Lou. … Już ▾ Co mogę powiedzieć ? ! Swoje wakacje planował am od bardzo dawna. Chciał am spę dzić czas z ukochaną siostrą , bo mieszkamy w ró ż nych miastach. Bilet został zabrany przez Natalie Tours. Wszystko jest standardowe: przyjechaliś my, spotkaliś my się , poł oż yliś my w hotelu Lou Lou. Bardzo podobał mi się hotel. . . Mił y, czysty, przyjazny personel. Nastę pnie trochę o spotkaniu z przewodnikiem. Nie przyszedł na spotkanie. Zapomniał em!!! ! )))) brak sł ó w. Na koniec umó wiliś my się na wieczó r. Jakby nic się nie stał o, poprosił mnie, ż ebym wszedł do sali i zaczą ł opowiadać o urokach kraju, naszym hotelu i o tym, jakie są wycieczki. Od dawna marzył am o odwiedzeniu Miracle Garden i zapł aciliś my za wycieczkę . A potem nadszedł dł ugo oczekiwany dzień . Pragnę podkreś lić , ż e wycieczka odbywa się tam tylko 2 razy w tygodniu. Wię c. Czekamy w holu autobusu, ale nikogo tam nie ma. Nazywamy przewodnika, nie bierze. Mija godzina 20 i podchodzi do nas pracownik hotelu i mó wi, ż e wł aś nie dzwonił do przedstawiciela firmy i dzisiaj nasza wycieczka jest odwoł ana, bo autobus się zepsuł i pienią dze zostaną nam zwró cone. Nadal bę dzie! ! ! Czy myś leli, ż e istnieje inna opcja? Jestem tak zdenerwowany. Ponieważ nie dotarliś my do nastę pnego dnia, wszystko był o zaplanowane. Skoń czył o się na znalezieniu innej firmy, któ ra pomogł a nam zorganizować wyjazd. A Natalie to tylko wstyd i hań ba!
аватар tatyanka_frolova
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. … Już ▾ Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute.

Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. Pokó j był przestronny, jasny, miał wszystko, czego potrzebujesz, od elektroniki uż ytkowej po przybory toaletowe. Zmiana poś cieli i sprzą tanie codziennie.

Uporzą dkowali się i zeszli na ś niadanie, był bufet ró ż nych dań , sokó w, kawy, obfite i smaczne.

Dobra lokalizacja hotelu, prywatna plaż a. Morze jest lazurowe, ciepł y biał y piasek. Leż aki i parasole w wystarczają cej iloś ci, czysty basen, jest też brodzik dla dzieci. Obsł uga na plaż y i przy basenie jest dobra.

Odwiedziliś my restaurację Kazań , znajdują cą się niedaleko naszego hotelu w Hotelu Al Seef. Przytulna, prawdziwie domowa restauracja, bardzo nam się podobał o, menu urozmaicone, kuchnia rosyjsko-tatarska.
Zamó wiliś my kebab (mię so bardzo soczyste, smaczne), manti (podawane z warzywami) i sał atkę . Był o pyszne i co najważ niejsze niedrogie.

Hotel zapewnia bezpł atny transfer do Szardż y i Dubaju, co jest bardzo dogodne na zakupy.

A w ostatnie dni naszych wakacji postanowiliś my spojrzeć na zabytki, byliś my na wycieczce krajoznawczej po Abu Zabi, zanurzonym w przeszł oś ć i teraź niejszoś ć Emiratu Arabskiego, niesamowitego, prawdziwie bogatego kraju. Zakochał em się w tym kraju.
Kupiliś my wycieczki na podstawie rekomendacji. Program był dobrze napisany, a przewodnicy mieli wiedzę . Z reszty byliś my zadowoleni.
аватар
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 9.0
Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. … Już ▾ Zeszł ej jesieni mó j mą ż i ja odpoczywaliś my w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, od dawna marzyliś my o odwiedzeniu tam, wykupiliś my wycieczki last minute. Przyjechaliś my do hotelu wcześ nie rano, szybko się rozlokowaliś my, personel był przyjazny i rosyjskoję zyczny, co był o bardzo mił e. Pokó j był przestronny, jasny, miał wszystko, czego potrzebujesz, od elektroniki uż ytkowej po przybory toaletowe. Zmiana poś cieli i sprzą tanie codziennie. Uporzą dkowali się i zeszli na ś niadanie, był bufet ró ż nych dań , sokó w, kawy, obfite i smaczne. Dobra lokalizacja hotelu, prywatna plaż a. Morze jest lazurowe, ciepł y biał y piasek. Leż aki i parasole w wystarczają cej iloś ci, czysty basen, jest też brodzik dla dzieci. Obsł uga na plaż y i przy basenie jest dobra. Odwiedziliś my restaurację Kazań , znajdują cą się niedaleko naszego hotelu w Hotelu Al Seef. Przytulna, prawdziwie domowa restauracja, bardzo nam się podobał o, menu urozmaicone, kuchnia rosyjsko-tatarska. Zamó wiliś my kebab (mię so bardzo soczyste, smaczne), manti (podawane z warzywami) i sał atkę . Był o pyszne i co najważ niejsze niedrogie. Hotel zapewnia bezpł atny transfer do Szardż y i Dubaju, co jest bardzo wygodne na zakupy. A w ostatnie dni naszych wakacji postanowiliś my spojrzeć na zabytki, byliś my na wycieczce krajoznawczej po Abu Dhabi, zanurzonym w przeszł oś ć i teraź niejszoś ć Emiratu Arabskiego, niesamowitego, prawdziwie bogatego kraju. Zakochał em się w tym kraju. Za radą wykupiliś my wycieczki w firmie Shan Tours, był am 5 minut drogi w hotelu Summer Land, dokonaliś my wł aś ciwego wyboru, cena nam odpowiadał a, program był dobrze napisany, a przewodnicy byli kompetentni. Z reszty byliś my zadowoleni.
Źródło opinii — vOtpusk.ru
аватар katyaefimova
 •  podróżował 6 lat wstecz
Ocena 10.0
W ś rodku lata moja rodzina i ja lubimy chodzić nad morze, ponieważ w tym czasie morze jest ciepł e i ciepł e. Wybraliś my bilet do ZEA przez Pegas Touristik. Szybko nas usadowili, przyjechaliś my wieczorem, zostawiliś my rzeczy i poszliś my na obiad. Obiad był przepysznie przygotowany: mię so, dodatki, sał atki, owoce, kawał ki itp. … Już ▾ W ś rodku lata moja rodzina i ja lubimy chodzić nad morze, ponieważ w tym czasie morze jest ciepł e i ciepł e. Wybraliś my bilet do ZEA przez Pegas Touristik.
Szybko nas usadowili, przyjechaliś my wieczorem, zostawiliś my rzeczy i poszliś my na obiad. Obiad był przepysznie przygotowany: mię so, dodatki, sał atki, owoce, kawał ki itp. Restauracja z widokiem na morze.
Pokó j był przytulny, mał y, ma wszystko, czego potrzebujesz. Hotel posiada wł asną piaszczystą plaż ę , woda jest krystalicznie czysta i przejrzysta. Jest też basen, plaż a wyposaż ona jest w leż aki i parasole.
W hotelu w pobliż u restauracji i organizator wycieczek zaoferowali nam wycieczki, ale cena za nie wydawał a nam się zbyt wysoka. Radzę kupić wycieczki w Summer Land Hotel, iś ć tam na okoł o 5 minut pieszo, tam na parterze moż na kupić wycieczkę z Shan Tours. Wybraliś my pustynne safari: jeź dziliś my jeepami po wydmach (niezapomniane przeż ycie), wielbł ą dy, paliliś my fajkę wodną , ​ ​ jedliś my na pustyni, poznaliś my zachó d sł oń ca. Ogó lnie wraż enia za cał y rok.
Opró cz wycieczek radzę odwiedzić Akwarium Sharjah, Dubaj, ś piewają ce fontanny. Zjednoczone Emiraty Arabskie mają wiele rozrywek dla dzieci.
Z punktó w gastronomicznych podobał a nam się mał a, ale przytulna restauracja Kazań , z kuchnią rosyjską i tatarską . Nasze pociechy z przyjemnoś cią zjadł y najsmaczniejsze pierogi na oba policzki, popijają c je sokiem ż urawinowym. Zamó wiliś my z mę ż em knedle i soczysty kebab, wszystko jest zrobione z wysokiej jakoś ci i smacznego mię sa. Relacja był a mił ą niespodzianką .
Pokaż więcej »


awatara ayzek805
Witam, powiedz mi, czy realistyczne jest dotarcie do Sharjah z hotelu pieszo, (lubię chodzić), jaki jest przebieg, w przeciwnym razie różne strony mają różne informacje.
4 roku wstecz  •  2 abonent 1 odpowiedź
awatara ludmila4561
Z Kijowa lecimy po raz pierwszy Dubai Fly i nie wiemy, jaki bagaż jest wliczony w cenę biletu, z góry dziękuję!
9 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara ludmila4561
Proszę, kto ostatnio był w tym hotelu, czy w pokojach jest e-mail? czajniki?
9 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
awatara 89080665499
ceny
9 lat wstecz  •  5 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara www.olesya.iv.8
Cześć! Jemy z rodziną (2 osoby dorosłe i 1 dziecko) pod koniec września na odpoczynek. Proszę mi powiedzieć, gdzie w tej okolicy można zjeść normalnie i nie drogo i ogólnie ile pieniędzy potrzebujesz na jedzenie (10 dni)
10 lat wstecz  •  2 abonent 2 odpowiedź
EKSPERCI HOTELI

Lou Lou - w tłumaczeniu oznacza "perła". Przytulny hotel na relaksujące wakacje nad morzem. Cudowna piaszczysta plaża z piaszczystym wejściem do morza. Doskonały stosunek jakości do ceny. Pokoje urządzone są w pastelowych kolorach. Okna w pokojach nie otwierają się. Jest rosyjskojęzyczny personel. W momencie zameldowania wymagany jest depozyt. Zbudowany w 1993 roku, odrestaurowany w 2018 roku. Składa się z głównego dwupiętrowego budynku. Hotel położony jest na wybrzeżu Zatoki Perskiej, w rejonie Al Khan, przy Sheikh Awal Road w Sharjah, z dala od hałaśliwej części miasta.

Lokalizacja Położony na wybrzeżu Zatoki Perskiej w emiracie Sharjah, 3 km od centrum miasta, 15 km od międzynarodowego lotniska w Dubaju (DXB), 78 km od międzynarodowego lotniska w Dubaju (DWC) i 20 km od międzynarodowego lotniska w Szardży (SJH).
Opis plaży Długość plaży 123 m. Ręczniki plażowe (bezpłatne).
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Całodobowa recepcja, informacja turystyczna, przechowalnia bagażu, usługa prasowania (za opłatą), room service: całodobowo (za opłatą), fax/ksero (za opłatą), sklep z upominkami, 1 sala bankietowa (maks. 130 osób), 1 basen odkryty 200 m2, regulowana temperatura, parasole przy basenie, leżaki, materace: bezpłatnie, 1 restauracja główna Al Khaimah z widokiem na zatokę, organizowane są wieczory tematyczne - kuchnia międzynarodowa: śniadania, obiady, kolacje - bufet lub a la carte), kawiarnia Lou Lou Cafe (kuchnia międzynarodowa, 09:00-23:00), kawiarnia przy basenie Al Waha (08:00-19:00). Autobus do Mega Mall, Sahara Centre, Sharjah City Centre i Outlet Mall Dubai bezpłatnie (codziennie z wyjątkiem piątków).

 • restauracja
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • pranie
 • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Część dla dzieci w basenie dla dorosłych.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • menu dla dzieci w restauracji  FREE 
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Rzutki (bezpłatnie), siatkówka plażowa (bezpłatnie), badminton, gry planszowe za darmo (szachy, tryktrak, karty), badminton (bezpłatnie), masaże (za opłatą), sporty wodne za opłatą (woda narty, kajak, katamaran, narty wodne, jazda na bananie).
 • sauna / łaźnia / łaźnia turecka  FREE 
 • jacuzzi  FREE 
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • Sporty wodne
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Hotel posiada 134 pokoje.

W pokojach

Klimatyzacja, sejf (bezpłatnie), telefon, Wi-Fi (bezpłatnie), telewizor z płaskim ekranem, telewizja satelitarna, radio, minibar za opłatą (napoje bezalkoholowe, orzechy, frytki - codziennie uzupełniane), łazienka , suszarka do włosów, bezpłatne przybory toaletowe, żelazko i deska do prasowania (na życzenie bezpłatnie). Sprzątanie pokoju: codziennie, zmiana pościeli: co drugi dzień, room service: całodobowo (za opłatą).

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • mini bar $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy
 • telefon
 • internet wi-fi  FREE 
Adres POBox 6015, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.