Armonia Holiday Village & Spa 5*– Opinie

25
Ocena 6.310
na podstawie
25 opinii
№36 w ocenie hotelu Bodrum
6.1 Numer
5.6 Usługa
7.9 Czystość
5.4 Odżywianie
7.6 Infrastruktura
Zbudowany w 1989 roku, ostatnia przebudowa została wykonana w 2016 roku. Składa się z dziewięciu 3-piętrowych budynków. Hotel z piękną panoramą wybrzeża i cudowną piaszczystą plażą oznaczoną Błękitną Flagą UNESCO. Doskonałe jedzenie, uprzejmy personel, dobra animacja. Odbywają się tu hotel dla surferów, odbywają się tu wszystkie ich zawody i spotkania. Hotel jest idealny zarówno dla młodzieży, jak i rodzin.Więcej →
аватар alinaliepa21
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 5.0
Hotel na 3, a nie na 5. Czysto, codziennie sprzą tane. Animacja dział a dobrze. Pię kne, ale w czerwcu doś ć zimne morze. Personel jest ogó lnie dobry, ale w recepcji niektó rzy są niegrzeczni, co mnie zaskoczył o natychmiast po przybyciu do hotelu. Kuchnia nie dział a. … Już ▾ Hotel na 3, a nie na 5.
Czysto, codziennie sprzą tane. Animacja dział a dobrze. Pię kne, ale w czerwcu doś ć zimne morze. Personel jest ogó lnie dobry, ale w recepcji niektó rzy są niegrzeczni, co mnie zaskoczył o natychmiast po przybyciu do hotelu.
Kuchnia nie dział a. Ta sama niezrozumiał a biał a zupa przez trzy dni z rzę du. Na ś niadanie nie był o elementarnej owsianki, chociaż był o sporo mał ych dzieci, nie rozumiem, czym karmił y je tam ich matki. Nie był o ró ż norodnoś ci, czasami nawet brakował o jedzenia. Nie powiem, ż e wcale nie jest smaczne, ale to samo szybko się zjadł o. Orientalne sł odycze raz w tygodniu. Był em zdziwiony, ż e podczas obiadu i kolacji nie poczę stują cię kawą . Tylko podczas ś niadania. Kawę moż na oczywiś cie napić się w barze, ale zdziwił am się , ż e nie w restauracji. Pokó j nie jest duż y, ale potem przyzwyczailiś my się . Wieczorem nudno, tylko muzyka od DJ-a, ż adnych koncertó w.
Rejs statkiem po wyspach z hotelu kosztuje 50 euro za osobę ! ! ! Umó wiliś my się już , ale potem pojechaliś my do Turgutreis i znaleź liś my statek za 15 euro. Wycieczka jest taka sama, oceń sam, jaka jest ró ż nica w cenie. W recepcji jest dobry sklep z galanterią skó rzaną , polecam. Jest też sauna i ł aź nia turecka, co bardzo mi się podobał o. W poró wnaniu do innych hoteli, w któ rych musiał em odwiedzić w Turcji, ten hotel jest niestety przegrany. Poziom tego hotelu jest ró wny poziomowi 4-gwiazdkowego hotelu w Egipcie, ale nie 5-gwiazdkowego w Turcji.
аватар melony1986
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 9.0
Ś wietny hotel dla rodzin! pokoje: ekonomiczny remont, mał e, ale czyste, wygodne i sprzą tane z codzienną zmianą poś cieli. Jeś li dla kogoś jest to problem i powó d do napisania zł ej recenzji, ale prawdopodobnie urlop spę dzasz w pokoju. terytorium: bardzo czyste, pię kne, zielone, przemyś lane i bezpieczne. … Już ▾ Ś wietny hotel dla rodzin!
pokoje: ekonomiczny remont, mał e, ale czyste, wygodne i sprzą tane z codzienną zmianą poś cieli. Jeś li dla kogoś jest to problem i powó d do napisania zł ej recenzji, ale prawdopodobnie urlop spę dzasz w pokoju.
terytorium: bardzo czyste, pię kne, zielone, przemyś lane i bezpieczne. mał e dzieci mogą absolutnie i cał kowicie samodzielnie poruszać się , nie gubić się , a rodzić mają pewnoś ć , ż e wszystko jest w porzą dku
plaż a: czysta, kamienista, leż aki i parasole bardzo dobre. zawsze był o wystarczają co duż o miejsca, aż przybył a rashka i rano zaczę ł a się pielgrzymka. Morze jest nierealistycznie pię kne, czyste, pł ywa duż o ryb, moż na je nakarmić . morze jest ś wież e i zawsze lekko sztormowe, w tym rejonie zawsze jest wietrznie, wię c nie bę dzie gorą co, ale bę dzie bardzo wygodnie
widok i krajobraz: nierealistycznie pię kny, nie sposó b zobaczyć wystarczają co. po bokach hotelu gó ry i pię kne domy, za gó rami, a na oczach ks.
Kos (7 km drogą morską )
animacja: wszystko super dla dzieci, uwaga, rozrywka. Nie podobał o mi się to dla dorosł ych. wszystkie pokazy są budowane w taki sposó b, ż e sami widzowie, sił ą wycią gnię ci z sali, biorą w nich udział , jak na weselu i kiepskich zawodach
jedzenie: urozmaicone, smaczne, jest wszystko i na każ dy gust, jednak nierealne jest bycie gł odnym. Mię so wszelkiego rodzaju, ryby, warzywa, owoce, sł odycze, lody, burgery, frytki..... cał y wał
z reszty jesteś my bardzo zadowoleni, wybierz armonię i nie poż ał ujesz
аватар tatyanakr21
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Obiekt bardzo zadbany, wszę dzie czysto. Personel jest ś wietny, responsywny i pomocny w rozwią zywaniu wszelkich problemó w. Menu jest bardzo urozmaicone i wszystko jest przepyszne. Dla rodzin z dzieć mi, czego potrzebujesz! … Już ▾ Obiekt bardzo zadbany, wszę dzie czysto. Personel jest ś wietny, responsywny i pomocny w rozwią zywaniu wszelkich problemó w. Menu jest bardzo urozmaicone i wszystko jest przepyszne. Dla rodzin z dzieć mi, czego potrzebujesz!
аватар Ruslan766234
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 10.0
Sami wybraliś my ten hotel. Interesują mnie all inclusive i 5 gwiazdek. Zameldowanie nie trwał o dł ugo, był mał y niuans, ale został rozwią zany bardzo szybko, w przeciwnym razie wszystko jest w porzą dku. Okolica bardzo pię kna, gó ry, domy. Na plaż y był o wystarczają co duż o leż akó w dla wszystkich. … Już ▾ Sami wybraliś my ten hotel. Interesują mnie all inclusive i 5 gwiazdek. Zameldowanie nie trwał o dł ugo, był mał y niuans, ale został rozwią zany bardzo szybko, w przeciwnym razie wszystko jest w porzą dku. Okolica bardzo pię kna, gó ry, domy. Na plaż y był o wystarczają co duż o leż akó w dla wszystkich. Animacja jest dobra, jedzenie jest doskonał e. Ale Internet nie jest zbyt dobry. Ale nawet nie mam nic przeciwko wró ceniu do tego hotelu ponownie.
аватар katya0978
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 10.0
Nie rozumiem tych ludzi, któ rzy piszą negatywne opinie o tym hotelu. Naprawdę wszystko nam się podobał o, jestem zachwycona hotelem. Przyjechaliś my do hotelu okoł o 9 rano, zjedliś my ś niadanie i natychmiast zostaliś my umieszczeni w pokoju. 1. Dostaliś my bardzo dobry pokó j, przestronny, na parterze, czysty, wygodny, wszystko dział ał o, wszystko był o w pobliż u) Sprzą tanie pokoju był o doskonał e, ł ó ż ko był o zmieniane 1 raz w cią gu 3 dni, rę czniki zmieniane codziennie, zapasy mydł a został y uzupeł nione, na balkonie zbyt posprzą tane, umyte popielniczkę , poukł adane kilka rzeczy. … Już ▾ Nie rozumiem tych ludzi, któ rzy piszą negatywne opinie o tym hotelu. Naprawdę wszystko nam się podobał o, jestem zachwycona hotelem. Przyjechaliś my do hotelu okoł o 9 rano, zjedliś my ś niadanie i natychmiast zostaliś my umieszczeni w pokoju.
1. Dostaliś my bardzo dobry pokó j, przestronny, na parterze, czysty, wygodny, wszystko dział ał o, wszystko był o w pobliż u) Sprzą tanie pokoju był o doskonał e, ł ó ż ko był o zmieniane 1 raz w cią gu 3 dni, rę czniki zmieniane codziennie, zapasy mydł a został y uzupeł nione, na balkonie zbyt posprzą tane, umyte popielniczkę , poukł adane kilka rzeczy.
2. Odpoczywaliś my pod koniec wrześ nia, 12 dni, pogoda bardzo dogodna, temperatura powietrza 28-29°, morze 25-26° super, bardzo wygodnie, czysto, ale prawda zawsze był a wietrzna, ale ciepł o Kolejnym duż ym plusem jest przepię kny widok na Kos. Jest duż o leż akó w, zawsze był y wolne miejsca, bez problemu zakwaterował a je 5-osobowa firma.
3. Wi-fi ł apał o się wszę dzie idealnie zaró wno w pokoju jak i poza pokojem, ale zdarzał o się , ż e odlatywał o, bardzo rzadko trzeba był o ponownie wprowadzać dane i ł ą czył się .
4. Có ż , jedzenie bardzo mi się podobał o, wszystko jest urozmaicone i bardzo smaczne. Zawsze był o duż o wszystkiego, zwł aszcza codziennie był o duż o ryb, mię sa, seró w, warzyw, sł odyczy, owocó w, ogó lnie duż y wybó r jedzenia na każ dy gust. Codziennie był y lody, ró wnież pyszne.
5. Wszyscy piszą , ż e personel nie mó wi po rosyjsku, są tacy, ale są tacy, któ rzy bardzo dobrze rozumieją i coś mó wią , ale wszyscy rozumieli angielski. Personel jest przyjazny, uczynny, przyjazny.
6. Baseny są dobre, jest jeden ze zjeż dż alniami, oczywiś cie jeź dziliś my i dobrze się bawiliś my.
7. Do Turgutreis lub Bodrum moż na dojechać minibusem, któ ry zatrzymuje się w pobliż u hotelu. Harmonogram wisi obok straż nika. Do Turgutreis 15 minut, 3 liry za osobę . W Turgutreis znajdziesz duż y rynek obok meczetu, wiele sklepó w, a takż e supermarkety.
8. Teraz czas na animację w hotelu. Jestem pod ogromnym wraż eniem! Bardzo aktywny zespó ł animatoró w. Sami prowadzą wieczorne show, wiele ró ż nych konkursó w: pan Armonia, pani Armonia, komedie, loteria, karaoke, noc turecka, lady & gentleman, limbo, zgadnij melodię , wszystko był o ciekawe, uczestniczyli na wiele sposobó w, dzię ki duż o dla tego Jana, każ dy ma poczucie humoru, był o bardzo fajnie i ś miesznie!! ! ))
9. Lokalny alkohol, nalewany był dobrze, bez oszczę dzania, piwo, wino, rum, whisky itp. , a takż e pyszne ró ż ne koktajle, alkoholowe i bezalkoholowe. Wspaniał y!
10. Armonia to miejsce do któ rego na pewno wró cimy, wszystko nam się podobał o! ! ! Polecam ten hotel wszystkim! Nie poż ał ujesz!
аватар Oxanaoxanadoc
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 1.0
Ludzie, ską d te wyró ż nienia???!! ! To najgorszy hotel, w jakim był em. To nie 5 *, ale kiepska 4-ka. W ogó le nie ma mini-baru, nie ma też sprzą tania, brud jest wszę dzie, brudna plaż a, nieumyte naczynia, monotonne i bez smaku jedzenie, alkohol-lokalna turecka burda, bez likieru, bez szampana. … Już ▾ Ludzie, ską d te wyró ż nienia???!! ! To najgorszy hotel, w jakim był em. To nie 5 *, ale kiepska 4-ka. W ogó le nie ma mini-baru, nie ma też sprzą tania, brud jest wszę dzie, brudna plaż a, nieumyte naczynia, monotonne i bez smaku jedzenie, alkohol-lokalna turecka burda, bez likieru, bez szampana. Nie ma też sokó w, yupi z automatu. Kilometrowa kolejka po lody, tlumy, brak wolnych stolikó w, pokoje pachną wilgocią . Nie polecam nikomu, nie psuj urlopu i ró b nie marnuj pienię dzy. Obrzydliwe ! ! !
аватар axiles3
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 6.0
Odpoczywaliś my w hotelu od 18 lipca do 24 lipca 2018 r. - ogó lnie hotel znajduje się na „5-”. Zameldowanie: odbył o się dokł adnie o godzinie 14.00, chociaż pokoje był y wcześ niej wolne, ale był plus: bransoletki został y zał oż one od razu po przyjeź dzie i mogliś my korzystać ze wszystkich usł ug hotelu. … Już ▾ Odpoczywaliś my w hotelu od 18 lipca do 24 lipca 2018 r. - ogó lnie hotel znajduje się na „5-”.
Zameldowanie: odbył o się dokł adnie o godzinie 14.00, chociaż pokoje był y wcześ niej wolne, ale był plus: bransoletki został y zał oż one od razu po przyjeź dzie i mogliś my korzystać ze wszystkich usł ug hotelu.
Infrastruktura: wszystko jest zwarte i blisko, w pobliż u jest plaż a, restauracja, baseny i pokoje - od wybrzeż a do recepcji moż na dojś ć w 3 minuty, teren nie jest duż y, ale zielony, pokoje są odnowione, wszystko jest nowe. Lodó wka nie dział ał a dobrze. Widok z balkonu na są siednie balkony, aw pokojach ekonomicznych widok na schody. . .
Morze i plaż a: temperatura wody przez pierwsze 2 dni wynosił a okoł o +21, +22, wię c był o trochę chł odno. W tym miejscu cią gle wieje wiatr mię dzy naszym wybrzeż em a wyspą Kos, z któ rej roztacza się pię kny widok, ale wł aś nie dzię ki wiatrowi pogoda jest tam bardzo komfortowa: jest ciepł o pod wzglę dem temperatury powietrza, ale jednocześ nie czas chł odny wiatr, któ ry stwarza tam komfortowy pobyt. Ale takż e dzię ki takiej pogodzie moż na ł atwo wypalić się na sł oń cu, wię c bą dź ostroż ny. Za kilka dni woda podgrzał a się do +25. Wejś cie do morza - 2 metry kamyczkó w, potem piasek. Aby wzią ć pierwszy rzą d leż akó w trzeba był o poż yczyć o godzinie 8; Leż aki ustawione są w 3 rzę dach bardzo blisko siebie. Hotel posiada ró wnież.4 baseny: 1 dla dzieci (gł ę bokoś ć.35 cm), 1 mał y ze zjeż dż alniami i 2 ś rednie baseny regularne.
Jedzenie: doskonał e! ! ! wybó r jest ogromny!! ! , z mię s: wieprzowina, jagnię cina, woł owina, kurczak, indyk, wą tró bka i kebaby (wszystko to w ró ż nych formach: gulasz, pieczone lub grillowane). Wybó r ryb jest bardzo duż y: grillowane, pieczone, wę dzone na piwo (makrela i ś ledź ) oraz ś ledzie; ró ż norodnoś ć sł odyczy, owocó w. Był y 3 rodzaje wina i 5 rodzajó w mocniejszych napojó w - wszystkie tureckiej jakoś ci...W barze przy plaż y i recepcji robią koktajle (yupi + ló d + wó dka). Jeś li chciał eś zamó wić smaczniejszy koktajl, barmani natychmiast przestają rozumieć , w jakim ję zyku mó wisz...albo zabrakł o im syropu...Ale czasami, jeś li wsiadasz na normalnego Turka, robili bardzo smaczne koktajle.
Animacja: na najwyż szym poziomie! ! ! Wyją tkowy rosyjskoję zyczny i zgrany zespó ł Sł owian. Najpierw mini dyskoteka dla dzieci, a potem godzina rozrywki dla dorosł ych. Codziennie coś nowego: konkursy, karaoke, wystę py lokalnych zespoł ó w, wycieczka do lokalnego klubu nocnego. Osobno chciał bym podkreś lić utalentowanego maga!
Zakupy: W hotelu i obok znajduje się kilka sklepó w z najpotrzebniejszymi. W mieś cie Turgutreis (20 minut od hotelu dolmuszem) znajduje się kilka przyzwoitych sklepó w z ubraniami i butami. I tak wokó ł centrum, któ re zaczyna się od dworca autobusowego, znajduje się wiele sklepó w z pamią tkami z przeró ż nymi rzeczami. W soboty w pobliż u dworca autobusowego zawsze jest duż y targ. Duż o wszystkiego jest chiń skie, ale są też rzeczy tureckie. Wię c warto iś ć . Jeś li chcesz jechać dalej do duż ego centrum handlowego, musisz jechać w kierunku Bodrum, punkt orientacyjny znajduje się naprzeciwko parku wodnego (30-35 minut na dolmush). Wymiana pienię dzy: moż esz wymieniać pienią dze w bankach, ale na pewno bę dą wymagał y paszportu. Są kantory, w któ rych paszport nie jest wymagany, ale dł ugo go szukaliś my))). W Turgutreis znajduje się na lewo od meczetu.
Ż yczymy wszystkim mił ego wypoczynku.
аватар vadim161682
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7.0
Po pierwsze, o zł ych, ukradli nam cał y pł atny dzień odpoczynku, mieli przyjechać.06. 06.2018 rano, a przyjechali pó ź nym wieczorem. Nie ma sensu rozmawiać z menadż erami koralowego biura podró ż y. Hotel 5 * nie przycią ga z wielu powodó w. … Już ▾ Po pierwsze, o zł ych, ukradli nam cał y pł atny dzień odpoczynku, mieli przyjechać.06. 06.2018 rano, a przyjechali pó ź nym wieczorem.
Nie ma sensu rozmawiać z menadż erami koralowego biura podró ż y.
Hotel 5 * nie przycią ga z wielu powodó w...
Ale dzię ki przyjaznej obsł udze hotelu, doskonał ej kuchni, dobrej plaż y i ś wietnej animacji reszta był a udana! Mieliś my grupę.38 osó b, w tym dzieci, wszyscy byli zadowoleni. Dzię ki utalentowanemu reż yserowi animacji Janowi, dziewczynom Nyusha, Dasha, Alena, Marina, Satti i innym. Gdyby nie ich, reszta w tym hotelu był aby ponura
аватар adzedan
 •  podróżował 4 roku wstecz
Ocena 7.0
Hotel jest dobry, lokalizacja, terytorium, przytulne pokoje, doskonał a kuchnia, ale wraż enie zanika - brud w pokoju, zapach w toalecie, poplamione lustro, poś ciel nie był a zmieniana ani razu, klimatyzator nie dział ał , tylko gó ra wentylator dział ał . … Już ▾ Hotel jest dobry, lokalizacja, terytorium, przytulne pokoje, doskonał a kuchnia, ale wraż enie zanika - brud w pokoju, zapach w toalecie, poplamione lustro, poś ciel nie był a zmieniana ani razu, klimatyzator nie dział ał , tylko gó ra wentylator dział ał . I szkoda, ż e ​ ​ kierownictwo hotelu i personel nie zwracają na to uwagi.
аватар rozazettel
Chcę zostawić recenzję , bo teraz jestem w Armonia Hotel 5*. Do hotelu przyjechaliś my wieczorem, rodzina skł adają ca się z 7 osó b, 4 osó b dorosł ych i 3 dzieci (9 lat, 4 lata i 2 lata). Numery został y podane szybko, ale poprosiliś my o numery w pobliż u, operator był o tym ró wnież informowany przy zakupie. … Już ▾ Chcę zostawić recenzję , bo teraz jestem w Armonia Hotel 5*. Do hotelu przyjechaliś my wieczorem, rodzina skł adają ca się z 7 osó b, 4 osó b dorosł ych i 3 dzieci (9 lat, 4 lata i 2 lata). Numery został y podane szybko, ale poprosiliś my o numery w pobliż u, operator był o tym ró wnież informowany przy zakupie. W pobliż u nie był o ż adnych pokoi. Poszliś my się zameldować , pokoje znajdują się na ró ż nych pię trach w tym samym budynku. Jednym z nich powinien być duż y pokó j dla rodziny z dwó jką dzieci, ale mamy dwa standardowe. Zmienili się szybko i wszyscy poszliś my spać w naszych liczbach. Ale od razu zauważ yliś my, ż e w standardowym pokoju był o bardzo duszno, jakby w pokoju nie był o od dawna. Standardowe pokoje był yby dla rodziny 2 dorosł ych 1 dziecko (9 lat). W efekcie rano okazał o się , ż e klimatyzator nie dział a. W nocy wezwali mistrza, nie pomó gł . Nastę pnego ranka poinformowali przewodnika hotelowego Marię , powiedział a, ż e ​ ​ przekaż e wszystko na recepcję i naprawią wszystko w jeden dzień . W efekcie zgł oszenie na przyję cie został o zgł oszone przez nas samych, zapisaliś my godzinę.10. 30 rano i kazano czekać . O godzinie 13 mistrza nie był o, poszli przypomnieć sobie, powiedzieli, ż e 5 minut i mistrz bę dzie, to trwał o do godziny 19, powiedzieli, ż e mistrz przyjeż dż a, czy ż e czekaj, wszystko został o naprawione. Okazał o się , ż e w klimatyzatorze nie ma freonu, jest napeł niony i kazali czekać , recepcjonista Mustafa pocił się z nami w pokoju, mó wi po rosyjsku. Obiecał , ż e 5-10 minut i wszystko bę dzie dobrze. W rezultacie o godzinie 22:00 klimatyzator nie dział ał . Na pytanie o zmianę pokoju odpowiedź brzmiał a: „Hotel jest w 100% peł ny”. Ale znaleź li pokó j o 22, był mniejszy, ale klimatyzacja też nie dział ał a. Razem z nami chł opak niosą cy walizki poszedł do tego pokoju, wł ą czył klimatyzator i wentylator (są w standardowych pokojach osobno na suficie) i powiedział , ż e wszystko dział a. Zrezygnowaliś my z numeru. Kazano nam przyjś ć rano o 10, a kierownik i rosyjskoję zyczny pracownik porozmawiają z nami. Przyjechaliś my, powiedziano nam dlaczego! ? przyszedł eś , klimatyzator pracuje dla ciebie. Po dł ugim wyjaś nieniu wszystkiego, co wydarzył o się wcześ niej, kazano nam przyjś ć o 12.30. Wró ciliś my ponownie z historią numeru i jest on jeszcze mniejszy, nie tylko nasz, ale i poprzedni. Dla 3-osobowej rodziny jest to bardzo mał y pokó j. . W rezultacie ponownie zaprosił eś rosyjskoję zyczną Annę i postanowił eś zadzwonić do hotelowej przewodniczki Marii, do któ rej powiedział a nam, ż e nie ma nic innego i nie mogą nam pomó c, ż e klimatyzator faktycznie dział a, a my Znajdź bł ą d. Rosyjskie dziewczyny był y bardzo niegrzeczne, powiedział y, ż e skoro nie podoba nam się liczba mniej, ż yj tak, zwł aszcza, ż e ​ ​ wszystko został o dla ciebie naprawione. Wyszł a do nas ró wnież turecka menadż erka. A ona tylko ś miał a się nam w twarz, ż e nic nam się nie podobał o. Rezultat takiego klimatyzatora nie dział a, nie planują dalszej naprawy. Przewodnik po hotelach nie jest pomocny. Kierownictwo hotelu nic nie robi. Ś pimy dwie noce w bardzo dusznym pokoju. W przypadku hotelu 5* taka postawa nie ma prawa sobie na to pozwolić . Personel jest niegrzeczny lub odchodzi, aby rozwią zać inne problemy, pozostawiają c cię na czekaniu. Zachowanie przewodnika jest obrzydliwe, zawsze wybieramy koralową kompanię , a w Turcji i Bodrum byliś my już wiele razy, ale to dla nas pierwszy raz.
Pokaż więcej »


awatara mindguru
Wydaje się, że to dobry hotel. Wygląda na dobre recenzje. Wydaje się, że to dobra cena. Co myli: możliwy wiatr i prawdopodobnie zimne morze.
4 roku wstecz  •  5 subskrybenci 21 odpowiedź
awatara Alisa06
Podziel się swoimi opiniami, wrażeniami!!
4 roku wstecz  •  4 abonent 3 odpowiedź
awatara olgusha_pobeda
Powiedz mi, czy ktoś był w Wiosce Wakacyjnej Armonia w Bodrum?Podziel się opiniami, wrażeniami!!! Jedziemy z koleżanką od 2 do 14 czerwca!Nikt nie pojedzie tam na odpoczynek?
9 lat wstecz  •  1 abonent 2 odpowiedź
awatara rosav
Jeszcze raz proszę o niuanse hotelu.Miałam pytanie o budynki i ogólną koncepcję hotelu.Z góry wielkie dzięki
9 lat wstecz  •  brak subskrybentów brak odpowiedzi
awatara rosav
Кто отдыхал поделитесь мнением о этом отеле! Отзывы читала но они противоречивы к тому же отель на разных сайтах отель то 4 то 5 звезд .Интересует каки номера по расположению лучше и тише а какие брать не стоит .вообще атмосфера и концепция отеля его + и - .огромное спасибо за ответы.
9 lat wstecz  •  1 abonent brak odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Przedstawiciel hotel
awatara armoniabodrum
‹ Hotel Armonia Holiday Village & Spa 5*
Wdzięki kobiece
Zamek Bodrum i Muzeum Archeologii Podwodnej
Ocena 9.5
Turcja, Bodrum
Architektura, Fabula, Muzea, religia
Brama Myndos
Ocena 10.0
Turcja, Bodrum
Architektura, Fabula

Zbudowany w 1989 roku, ostatnia przebudowa została wykonana w 2016 roku. Składa się z dziewięciu 3-piętrowych budynków. Hotel z piękną panoramą wybrzeża i cudowną piaszczystą plażą oznaczoną Błękitną Flagą UNESCO. Doskonałe jedzenie, uprzejmy personel, dobra animacja. Odbywają się tu hotel dla surferów, odbywają się tu wszystkie ich zawody i spotkania. Hotel jest idealny zarówno dla młodzieży, jak i rodzin.

Lokalizacja 54 km od lotniska Bodrum, 24 km od centrum Bodrum, 5 km od wioski Turgutreis, w wiosce Akyarlar.
Opis plaży Długość plaży 250 m. Bar na plaży: bezpłatnie.
 • 1. linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Całodobowa recepcja, przechowalnia bagażu, usługi concierge, codzienna usługa sprzątania, usługa prasowania (za opłatą), usługi pocztowe, Wi-Fi gratis (w całym hotelu), fax/ksero (za opłatą), menu dietetyczne, 2 restauracje - 1 główna, 2 a la carte (turecka i rybna, po wcześniejszym umówieniu, w trakcie pobytu, wizyta w każdej restauracji 1 raz - bezpłatnie, czynne od 15.05 do 15.10), 6 barów, 2 sale konferencyjne (dla 30–200 osób ), sklepy, 2 baseny zewnętrzne, parasole przy basenie, leżaki, materace: bezpłatnie.

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking  FREE 
 • darmowe wifi
 • winda
 • pranie
 • fryzjer / salon kosmetyczny
 • wymiana walut
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci 1 odkryty basen, miniklub (4-12 lat).
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
Rozrywka i sport 3 zjeżdżalnie wodne, kort tenisowy bezpłatnie (o nawierzchni betonowej), wypożyczalnia rakiet i piłek bezpłatnie, oświetlenie kortu tenisowego bezpłatnie, lekcje tenisa za opłatą, minigolf za darmo, motorowe sporty wodne za opłatą, aqua aerobik gratis, rzutki gratis, gratis szachy, minipiłka nożna gratis (nawierzchnia syntetyczna), muzyka na żywo gratis (1 raz w tygodniu), kajaki gratis, bocce gratis, szkoła windsurfingu.
 • park wodny lub zjeżdżalnie  FREE 
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • golf  FREE 
 • boisko do koszykówki
 • boisko do piłki nożnej
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • Sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
Opis pokoi

Hotel posiada 381 pokoi: 5 Apartamentów Deluxe, 8 pokoi Deluxe, 12 Apartamentów Junior, 2 Apartamenty Owalne, 48 Pokoje Duże, 4 Pokoje Niepełnosprawnych, 302 Pokoje Standard.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • mini bar  FREE 
 • bezpieczny $
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon
 • balkon/taras
Adres Akyarlar Mah. Atatürk (Kemer) Sok. No:44, Bodrum, Muğla 48400, Turcja
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в баскетбол, футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.