Hotel i pobyt są po prostu super pod koniec września 2018 roku.

Pisemny: 12 październik 2018
Czas podróży: 18 — 30 wrzesień 2018
Komu autor poleca hotel?: Dla rodzin z dziećmi; Na wypoczynek z przyjaciółmi, dla młodzieży
Ocena hotelu:
10.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 10.0
Usługa: 10.0
Czystość: 10.0
Odżywianie: 10.0
Infrastruktura: 10.0
Nie rozumiem tych ludzi, któ rzy piszą negatywne opinie o tym hotelu. Naprawdę wszystko nam się podobał o, jestem zachwycona hotelem. Przyjechaliś my do hotelu okoł o 9 rano, zjedliś my ś niadanie i natychmiast zostaliś my umieszczeni w pokoju.
1. Dostaliś my bardzo dobry pokó j, przestronny, na parterze, czysty, wygodny, wszystko dział ał o, wszystko był o w pobliż u) Sprzą tanie pokoju był o doskonał e, ł ó ż ko był o zmieniane 1 raz w cią gu 3 dni, rę czniki zmieniane codziennie, zapasy mydł a został y uzupeł nione, na balkonie zbyt posprzą tane, umyte popielniczkę , poukł adane kilka rzeczy.
2. Odpoczywaliś my pod koniec wrześ nia, 12 dni, pogoda bardzo dogodna, temperatura powietrza 28-29°, morze 25-26° super, bardzo wygodnie, czysto, ale prawda zawsze był a wietrzna, ale ciepł o Kolejnym duż ym plusem jest przepię kny widok na Kos. Jest duż o leż akó w, zawsze był y wolne miejsca, bez problemu zakwaterował a je 5-osobowa firma.

3. Wi-fi ł apał o się wszę dzie idealnie zaró wno w pokoju jak i poza pokojem, ale zdarzał o się , ż e odlatywał o, bardzo rzadko trzeba był o ponownie wprowadzać dane i ł ą czył się .
4. Có ż , jedzenie bardzo mi się podobał o, wszystko jest urozmaicone i bardzo smaczne. Zawsze był o duż o wszystkiego, zwł aszcza codziennie był o duż o ryb, mię sa, seró w, warzyw, sł odyczy, owocó w, ogó lnie duż y wybó r jedzenia na każ dy gust. Codziennie był y lody, ró wnież pyszne.
5. Wszyscy piszą , ż e personel nie mó wi po rosyjsku, są tacy, ale są tacy, któ rzy bardzo dobrze rozumieją i coś mó wią , ale wszyscy rozumieli angielski. Personel jest przyjazny, uczynny, przyjazny.
6. Baseny są dobre, jest jeden ze zjeż dż alniami, oczywiś cie jeź dziliś my i dobrze się bawiliś my.
7. Do Turgutreis lub Bodrum moż na dojechać minibusem, któ ry zatrzymuje się w pobliż u hotelu. Harmonogram wisi obok straż nika. Do Turgutreis 15 minut, 3 liry za osobę . W Turgutreis znajdziesz duż y rynek obok meczetu, wiele sklepó w, a takż e supermarkety.
8. Teraz czas na animację w hotelu. Jestem pod ogromnym wraż eniem! Bardzo aktywny zespó ł animatoró w. Sami prowadzą wieczorne show, wiele ró ż nych konkursó w: pan Armonia, pani Armonia, komedie, loteria, karaoke, noc turecka, lady & gentleman, limbo, zgadnij melodię , wszystko był o ciekawe, uczestniczyli na wiele sposobó w, dzię ki duż o dla tego Jana, każ dy ma poczucie humoru, był o bardzo fajnie i ś miesznie!! ! ))
9. Lokalny alkohol, nalewany był dobrze, bez oszczę dzania, piwo, wino, rum, whisky itp. , a takż e pyszne ró ż ne koktajle, alkoholowe i bezalkoholowe. Wspaniał y!
10. Armonia to miejsce do któ rego na pewno wró cimy, wszystko nam się podobał o! ! ! Polecam ten hotel wszystkim! Nie poż ał ujesz!
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał