3-gwiazdkowy hotel, a nie 5-gwiazdkowy?

Pisemny: 18 czerwiec 2021
Czas podróży: 11 — 18 czerwiec 2021
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
5.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 5.0
Usługa: 4.0
Czystość: 8.0
Odżywianie: 3.0
Infrastruktura: 7.0
Hotel na 3, a nie na 5.
Czysto, codziennie sprzą tane. Animacja dział a dobrze. Pię kne, ale w czerwcu doś ć zimne morze. Personel jest ogó lnie dobry, ale w recepcji niektó rzy są niegrzeczni, co mnie zaskoczył o natychmiast po przybyciu do hotelu.
Kuchnia nie dział a. Ta sama niezrozumiał a biał a zupa przez trzy dni z rzę du. Na ś niadanie nie był o elementarnej owsianki, chociaż był o sporo mał ych dzieci, nie rozumiem, czym karmił y je tam ich matki. Nie był o ró ż norodnoś ci, czasami nawet brakował o jedzenia. Nie powiem, ż e wcale nie jest smaczne, ale to samo szybko się zjadł o. Orientalne sł odycze raz w tygodniu. Był em zdziwiony, ż e podczas obiadu i kolacji nie poczę stują cię kawą . Tylko podczas ś niadania. Kawę moż na oczywiś cie napić się w barze, ale zdziwił am się , ż e nie w restauracji. Pokó j nie jest duż y, ale potem przyzwyczailiś my się . Wieczorem nudno, tylko muzyka od DJ-a, ż adnych koncertó w.

Rejs statkiem po wyspach z hotelu kosztuje 50 euro za osobę ! ! ! Umó wiliś my się już , ale potem pojechaliś my do Turgutreis i znaleź liś my statek za 15 euro. Wycieczka jest taka sama, oceń sam, jaka jest ró ż nica w cenie. W recepcji jest dobry sklep z galanterią skó rzaną , polecam. Jest też sauna i ł aź nia turecka, co bardzo mi się podobał o. W poró wnaniu do innych hoteli, w któ rych musiał em odwiedzić w Turcji, ten hotel jest niestety przegrany. Poziom tego hotelu jest ró wny poziomowi 4-gwiazdkowego hotelu w Egipcie, ale nie 5-gwiazdkowego w Turcji.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał