Recenzje i historie o hotelach Atol Dhaalu

Brak atrakcji Atol Dhaalu
Historie turystyczne o Atol Dhaalu dodaj historię
Ostrożnie. Pluskwy i obojętność administracji
Po przeczytaniu pozytywnych recenzji zdecydowaliś my się tu pojechać . Przybył.18 kwietnia. Zamieszkał y w Rio Palace (przelot z Male na wyspę samolotem na 30-40 minut, a nastę pnie ponownie 10-15 minut ł odzią ).
 •  2 roku wstecz
Stylowy i dynamiczny hotel
„+”: + 10 wyją tkowych restauracji i baró w. + Ró ż norodnoś ć koncepcji ż ywnoś ci. + Bogaty program zaję ć na każ dy dzień dla dorosł ych i dzieci.
 •  2 roku wstecz
Świetny hotel na ustronny wypoczynek?
Wspaniał y hotel. Pię kna wyspa, wspaniał y widok, ciepł e lazurowe morze. Odpoczywaliś my z mę ż em, czuł em się , jakbyś my byli razem na wyspie))) dobra obsł uga, pyszne jedzenie.
 •  2 roku wstecz
Świetny hotel z dużym obszarem?
Odpoczywaliś my w hotelu w marcu 2020, mó j mą ż zrobił niespodziankę.8 marca. Sam wybrał em hotel, a dokł adniej z polecenia naszego biura podró ż y, za co jej szczegó lne podzię kowania.
 •  3 roku wstecz
Straszna obsługa, jedzenie, bardzo głośny i zatłoczony, zły internet. Jakie 5 gwiazdek?!
Malediwska Turcja Był y wyją tkowo nieprzyjemne wraż enia z poziomu obsł ugi, któ ry nie odpowiada statusowi 5-gwiazdkowego hotelu, nawet 4-gwiazdkowy cią gnie z wielkim trudem.
 •  4 roku wstecz
Niezwykłe Malediwy
Zacznijmy od tego, ż e byliś my już na Malediwach i nie raz, dla nas to tradycyjna wycieczka raz w roku, aby zapomnieć o wszystkim na ś wiecie i pogrą ż yć się w ciszy, ale tym razem chcieliś my trochę aktywnoś ci i zabawy) ) Czasu był...
 •  4 roku wstecz
Na Malediwach nie dzieje się nic złego
W listopadzie odwiedziliś my z mę ż em Malediwy. Byliś my razem na tydzień , bilet został wystawiony przez organizatora wycieczek Russian Express.
 •  4 roku wstecz
Hotel Life Style z unikalnym konceptem na Malediwy.
Goś cinnoś ć i serdecznoś ć hotelu odczuwa się już od momentu przybycia do recepcji hotelu na lotnisku Male, ską d uprzejmie odprowadzimy Pań stwa do terminalu krajowego (jak to miał o miejsce w naszym przypadku) lub do ciplanu.
 •  5 lat wstecz
Bardzo zły hotel?
Z każ dym nowym dniem hotel coraz bardziej nas rozczarowywał . Zacznę od samego począ tku, przylecieliś my, spotkali nas i powiedzieli: Twó j lot jest za godzinę , usią dź w Burger Kingu, Nie był o mowy o poczekalni (jak w innych dobrych hotelach na...
 •  5 lat wstecz
O mój Boże, byliśmy w niebie!!!!!!
Chciał em napisać , gdy emocje opadną , ale to najwyraź niej nie nastą pi szybko, wię c choć wspomnienia są tak ż ywe, ż e na każ dym kroku chce mi się tylko krzyczeć o swoim szczę ś ciu, piszę recenzję .
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Atol Dhaalu