Recenzje i historie o hotelach Malediwy

Historie turystyczne o Malediwy dodaj historię
Zakażenie Covid na Malediwach. Osobiste doświadczenie
Wię c dł ugo wyczekiwane wakacje, któ re okazał y się dla nas STRASZNYM MARZENIEM. . . Razem z mę ż em przyjechaliś my na Malediwy na 4 dni w hotelu Amary Hawoda Malediwy (od 11.
 •  2 roku wstecz
Najgorszy miesiąc miodowy - poddany kwarantannie
26 kwietnia moja rodzina i ja polecieliś my z Dubaju na Malediwy. Podró ż owali na wł asną rę kę . Po raz pierwszy polecieliś my na Malediwy.
 •  3 roku wstecz
Negatywne doświadczenia na Malediwach
Bardzo zmę czony krowim w Rosji. I naprawdę chciał em wygrzewać się na sł oń cu. Czytamy o Malediwach, bezpiecznych wakacjach pod wzglę dem covid.
 •  3 roku wstecz
Wspaniałe wakacje!
Zdecydowaliś my się polecieć na Malediwy, ponieważ widzieliś my cudowną cenę , wcześ niej nie był o takiego pomysł u, myś leliś my, ż e przestrzeń jest warta swojej ceny.
 •  4 roku wstecz
Wow tour Dubaj + Malediwy
Tak się zł oż ył o, ż e przez kilka lat zaoszczę dziliś my na podró ż poś lubną , chcieliś my ją zapamię tać do koń ca ż ycia!
 •  5 lat wstecz
Najgorsze wakacje w moim życiu!
Wszystkiego najlepszego! Chcę zbudować historię trochę inaczej niż zwykle – nie bę dzie historii skł adają cej się z szeregu nastę pują cych po sobie wydarzeń , ale tematycznych sekcji lub blokó w poś wię conych ró &...
 •  6 lat wstecz
Malediwy to raj na ziemi.
Chciał bym napisać o Malediwach. Malediwy to coś nie do opisania, to coś , co trzeba zobaczyć na wł asne oczy, moż na przejrzeć tysią c zdję ć i pomyś leć , ż e już ukształ towaliś cie swoją opinię o Male...
 •  7 lat wstecz
Łowienie tuńczyka (obraz olejny Salvadora Dali)
Poszliś my na ryby, kiedy odpoczywaliś my, takie aktywne wakacje! I oczywiś cie go zł apali, każ dy rybak - turysta zł owił tuń czyka!
 •  7 lat wstecz
Jak samodzielnie zorganizować wycieczkę na Malediwy
Ze wszystkich naszych dzikich wypraw najtrudniejsze był o zorganizowanie wyjazdu na Malediwy. W tym poś cie opiszę kilka punktó w, dzię ki któ rym samodzielnemu turyś cie ł atwiej bę dzie zorganizować swó j urlop.
 •  10 lat wstecz
Egzotyczny raj na Malediwach
Malediwy 2013 To uczucie jest poró wnywalne z pierwszą panoramą Hongkongu, któ ra otworzył a się naszym oczom przez gę ste mgł y po objechaniu promem bezludnej wyspy.
 •  10 lat wstecz
Pokaż więcej »