Recenzje i historie o hotelach Umag

Brak wiadomości na temat Umage   Pisać
Historie turystyczne o Umage dodaj historię
W porządku
Wszę dzie jest ś wież o po remoncie. Wifi jest bardzo szybkie. Ś wież e powietrze, czyste morze. Parking jest bezpł atny i zawsze moż esz znaleź ć miejsce.
 •  2 roku wstecz
Nazwa hotelu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością
To jest nasz trzeci pobyt w tym hotelu i za każ dym razem widzimy, jak usł ugi w hotelu się pogarszają . Fajny hol, pię kna plaż a, duż e pokoje ALE: na ś niadanie trzeba czekać.
 •  4 roku wstecz
Gorąco polecam, nie pożałujesz wyboru!
Ł adny, nowoczesny i niedrogi hotel w bardzo cichej i pię knej lokalizacji. Polecił nam go znajomy, któ ry nie był pierwszym, któ ry odpoczywał w tym miejscu.
 •  5 lat wstecz
Wrażenia z podróży
Wł aś nie przyjechał em z wakacji. Bardzo szczę ś liwy z pogodą . Morze jest czyste i bez fal. Podobał mi się hotel ze wzglę du na czystoś ć , teren jest bardzo dobrze utrzymany.
 •  12 lat wstecz
sezon Velvet
Dobry hotel, jak na 5* jest raczej sł aby, ale ogó lnie wraż enie raczej pozytywne. Sprzą tanie pokoju, zmiana rę cznikó w - codziennie, bez reklamacji, kosmetyki hotelowe (ż el, mydł o) są dodawane w miarę potrzeb, choć nasi rodacy narzekali.
 •  12 lat wstecz
JAK SMUTNO!!!
Jeź dzimy do tego hotelu od 10 lat z rzę du. Uwielbiam Umag, Chorwacja, Soll Elite Koralj (MELIA Coral). Od tego roku nasz ukochany hotel przyjmuje tylko goś ci powyż ej 16 roku ż ycia.
 •  12 lat wstecz
Wszystko jest wspaniałe!
Dlaczego odpoczywał em w Chorwacji trudno wytł umaczyć i dlatego nie zrobię tego. Stał o się . Hotel, w któ rym odpoczywaliś my, nazywał się Sol Aurora, 2.
 •  12 lat wstecz
„nieoczekiwane” rozczarowanie
Jadą c do Chorwacji, tak bardzo ukochanej po raz czwarty, jak zawsze, mieliś my nadzieję , ż e dostaniemy energii z ką pieli w morzu, cieszenia się przyrodą i lokalnym pię knem oraz cieszenia się poziomem usł ug, z któ rego byliś my w wi...
 •  12 lat wstecz
Miejsce, do którego chcesz wrócić
Wypoczę ta rodzina z dzieckiem. Doskonał y hotel. Bardzo czysto, powś cią gliwa europejska uroda, urozmaicone pyszne jedzenie, wieczorne kolacje tematyczne (dania z ró ż nych krajó w), przyjazny, ale nienarzucają cy się personel.
 •  12 lat wstecz
Naprawdę nam się podobało!
Chorwacja to wspaniał y kraj. Bardzo przyjaź ni ludzie. Ś wietne wakacje na plaż y i wiele atrakcji. Co waż ne – mrowiska nie ma. Reszta gł ó wnie Wł ochó w i Niemcó w.
 •  12 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Umage