Recenzje i historie o hotelach Trogir

Historie turystyczne o Trogir dodaj historię
Zły hotel
Hotel ma 50 lat, w budynku w któ rym mieszkaliś my wyraź nie nie był o remontu. Wanna był a wielokrotnie malowana biał ą farbą , na farbie wystę pują pę knię cia.
 •  1 miesiąc wstecz
z Zadaru do Kotoru
Ale staram się mniej tekstó w, wię cej konkretó w. To już druga wycieczka do Chorwacji, pierwsza Istria był a bardzo imponują ca i dlatego już drugi rok z rzę du Chorwacja został a ponownie wybrana, miasto Trogir.
 •  7 lat wstecz
możesz żyć
Hotel znajduje się za Trogirem (15-20 minut jazdy), terytorium podzielone jest na dwie czę ś ci, hotel i apartamenty (domki), mieszkaliś my w bungalowie, wię c opiszę terytorium apartamentó w Medena (tak się nazywa ).
 •  7 lat wstecz
Całkiem przyzwoity hotel.
Hotel na pierwszy rzut oka sprawia pozytywne wraż enie: dwa wysokie budynki, przestronna i pię kna sala, znakomita restauracja i sympatyczni rosyjskoję zyczni menedż erowie w recepcji, jest tam wymiennik.
 •  8 lat wstecz
Lubię to))))
Wszystko w porzą dku))
 •  9 lat wstecz
gdzie zabrać Krym?
mieliś my wakacje last minute i nie straciliś my pienię dzy na takie pienią dze na Krymie nie mieliś my takiej przyjemnoś ci mieszkaliś my w pokoju ekonomicznym bez klimatyzacji tam na balkonach bary był y zamknię te na dzień i w wieczó r w poko...
 •  10 lat wstecz
Przyjemny hotel?
Moż e jestem zbyt optymistyczny, ale wszystko mi się podobał o. Mieszkał am w pokoju jednoosobowym na szó stym pię trze z pię knym widokiem na morze.
 •  11 lat wstecz
Miłe i satysfakcjonujące wakacje!
Rodzinne wakacje w sierpniu 2012. Wycieczka został a zarezerwowana w agencji, ponieważ nie ma bezpoś rednich lotó w do Chorwacji, a zakup biletó w na czarter bez biura podró ż y jest moż liwy, ale nieł atwy i już bliż ej wylotu (a chciał em...
 •  11 lat wstecz
Więcej dobrego niż złego
Witam. wakacje w sierpniu 2012. Nie mogę dać jednoznacznej oceny. Wszystko zależ y od celu wyjazdu i firmy. Rodziny z dzieć mi i osoby starsze na pewno to polubią .
 •  11 lat wstecz
Życie jest wszystkim
Przed wyjazdem do tego hotelu przeczytał em duż o recenzji i wiele nie był o bardzo pozytywnych, ale nadal pojechaliś my. Tak, wiele odpowiada temu, co piszą .
 •  11 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Trogir