Recenzje i historie o hotelach Podział

Historie turystyczne o Podział dodaj historię
Nie hotel. Raczej tymczasowy dom))
Jak zawsze nie mogę podzielić się wraż eniami. Mał y hotel poł oż ony w centrum miasta, niedaleko Pał acu Dioklecjana. Zostaliś my powitani przez gospodynię Marina, zapoznaną z samym hotelem, a takż e z najlepszymi tradycjami goś cinn...
 •  4 roku wstecz
Recenzja Beach Apartments Lavica
Hotel odpowiadał nam najbardziej ze wszystkich proponowanych, gdyż był blisko morza i same warunki nam odpowiadał y. Jedliś my sami, pokó j dobry, warunki dobre, wszystko mi się podobał o.
 •  5 lat wstecz
Hotel złodziei. Straszny
Odpoczywaliś my w hotelu Beach Apartments Lavica 3* w Podstranie od 3.09. 2018 przez 8 dni. Po przeczytaniu recenzji o Andrey's Hotel Horrible wspó ł czuł em i zdecydował em, ż e nie moż e mi się to przydarzyć .
 •  6 lat wstecz
Świetny hotel z bezpłatnym SPA?
Hotel został doradzony przez biuro podró ż y, dosł ownie wszystko nam się tam podobał o. Zaczynają c od pogody - +27 to prawie cał y tydzień naszych wakacji, ale dla mnie, niezbyt fana ekstremalnych upał ó w, jest idealnie.
 •  9 lat wstecz
Okropny hotel ...
Ż ał uję , ż e nie mieliś my szczę ś cia, mieliś my zł e doś wiadczenia z pobytu w tym hotelu. Hotel znajduje się w Podstranie, dosł ownie 8 km od Splitu.
 •  11 lat wstecz
Reszta poziomu europejskiego!!!
Hotel komfortowy, obsł uga na wysokim poziomie, panuje przytulnoś ć , komfort i czystoś ć . Ciekawy styl projektowania. Pokoje sprzą tane są codziennie - i to jest naprawdę sprzą tanie, a nie na pokaz.
 •  12 lat wstecz
ten hotel nie jest dla Rosjan?
Dowiedziawszy się , ż e jesteś my Rosjanami, od razu osiedlono nas w dodatkowym budynku, w któ rym znajdował y się pokoje dla klas ekonomicznych.
 •  13 lat wstecz
niesamowite miasto i niesamowity hotel!
Szczerze, do recenzji usiadł em z jednego powodu - zawsze sam wybieram hotele, korzystają c z recenzji, wię c postanowił em speł nić swó j karmiczny obowią zek)))))) W sumie do Splitu polecieliś my spontanicznie, mó j towarzysz zaż ą da ...
 •  12 lat wstecz
Chorwacja skuterem
Jak dla mnie w Chorwacji nie powinno się jechać do hotelu. Najlepszą opcją jest willa bez posił kó w (maksymalne ś niadanie). Hotele są tam nieracjonalnie drogie, publiczne plaż e są mał e i zatł oczone.
 •  16 lat wstecz
Zawsze chcę jechać do tego kraju!
Mierzeja to miasto z ciekawą historią i imponują cą starą fortecą (o Dubrowniku nie bę dę się spierać - bardziej lubię Split).
 •  17 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Podział