Recenzje i historie o hotelach Rodos

o. Rodos  • 
o. Rodos  • 
o. Rodos  • 
o. Rodos  • 
№5. Port Rodos
o. Rodos  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Rodos dodaj historię
Hotel jest bardzo dobry. Teren jest uporządkowany, dużo zieleni.
Szczegó lnie chcesz? Wsparcie jak? ale? io do pracownika rejestracji Dariusa i superwezyra Mariji. Co? i? dla nich uważ ny? i co? gó wno? serwisowany. Zbyt wiele?
 •  1 rok wstecz
Rodos w październiku
Lato jakoś szybko się skoń czył o, nie był o wystarczają co duż o ciepł a i sł oń ca w pracy, wię c postanowiliś my przedł uż yć lato dla siebie.
 •  2 roku wstecz
Doskonały hotel?
Serdeczne podzię kowania dla personelu hotelu za nasze wakacje. Od momentu zameldowania do hotelu aż do ostatniego dnia wypoczynku, dbano o jakoś ć usł ug ś wiadczonych w tym hotelu.
 •  2 roku wstecz
Piękny hotel z bezpłatnym Wi-Fi
Odpoczywaliś my z mę ż em we wrześ niu 2021 roku. W hotelu dosł ownie wszystko mi się podobał o: doskonał a obsł uga, codzienne sprzą tanie pokoi, jedzenie - wszystko zawsze ś wież e i smaczne, duż o owocó w.
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel w rozsądnej cenie?
Jeś li nie lubisz dobrze napisanych i bezdusznych hoteli - jesteś tutaj. Apollonio skł ada się z dwupię trowych eleganckich domó w. Każ dy pokó j posiada przestronny taras, na któ rym moż na rozkoszować się sł oń cem przy fili&...
 •  2 roku wstecz
Hotel jest dobry, plaża i morze nie?
Piszę pod wraż eniami reszty. Do hotelu dotarliś my po poł udniu. Zadomowiliś my się doś ć szybko. Dostaliś my pokó j na pierwszym pię trze z widokiem na basen i gł ó wną restaurację .
 •  2 roku wstecz
Dobry hotel!
Hotel znajduje się w dzielnicy Kiotari, któ ra jest okoł o 1.5 godziny jazdy od lotniska, sama okolica jest bardziej odpowiednia na spokojne, ustronne wakacje, imprezy, dyskoteki, nie ma tł umó w ludzi.
 •  2 roku wstecz
Święta na Rodos
Pierwszy raz na Rodos. Muszę od razu powiedzieć , ż e jest to wyspa, na któ rej jest coś do zobaczenia, jeś li jesteś zainteresowany nie tylko wakacjami na plaż y.
 •  2 roku wstecz
Święta na Rodos
Odpoczywał em w Grecji po raz trzeci. Jedzenie i sprzą tanie są dobre. Personel jest bardzo przyjazny. Wielkie podzię kowania dla Tonyi, któ ra pracuje w recepcji.
 •  2 roku wstecz
Święta greckie
Zatrzymał em się na 5 dni w sierpniu 2021 r. Wszystko idealnie. Hotel pobiera podatek turystyczny w wysokoś ci 3 euro / dzień . Sejf jest pł atny - 16 euro/tydzień .
 •  2 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Rodos