Recenzje i historie o hotelach Attyka

Historie turystyczne o Attyka dodaj historię
Dobry hotel. Szczegółowa recenzja wideo
Jesteś my bardzo zadowoleni z naszego pobytu w hotelu. Nie bę dę wdawał się w szczegó ł y, sugeruję tylko obejrzenie mojej recenzji wideo.
 •  4 roku wstecz
Recenzja hotelu Alexander Beach
Sam wybrał em hotel wedł ug kryterió w: cena-jakoś ć , bliskoś ć morza. Hotel znajduje się w pierwszej linii. Teren nie jest bardzo duż y.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Bomo Calamos Beach Hotel
Wybrał am hotel ze wzglę du na bliskoś ć morza, dodatkowe usł ugi i ż eby nie był o zbyt gł oś no, chciał am spokojnego i relaksują cego wypoczynku nad morzem.
 •  4 roku wstecz
Mój raj
Chciał bym podzielić się wraż eniami z wakacji w Grecji. Naprawdę kocham ten sł oneczny i pię kny kraj, dlatego staram się zaplanować wakacje w Grecji i za każ dym razem wybieram inne wyspy tego niesamowitego kraju.
 •  4 roku wstecz
Nasz pobyt w sierpniu
Moja rodzina i ja spę dziliś my wakacje w hotelu Bomo Calamos Beach w poł owie sierpnia. Chcielibyś my podzielić się naszymi wraż eniami na temat hotelu i ogó lnie wakacji.
 •  4 roku wstecz
Świetny hotel! Jest w nim wszystko, czego potrzebujesz!
Wszystko w porzą dku! I hotel, a personel i animacja dla dziecka! Czystoś ć , pyszne, urozmaicone jedzenie, bardzo mił a obsł uga, zwł aszcza dziewczyna rosyjskoję zyczna (nie pamię tam niestety jej imienia).
 •  4 roku wstecz
Dobry hotel + piękne morze = wspaniałe wakacje?
W tym roku już drugi raz z rzę du odpoczywaliś my w tym hotelu. Hotel w peł ni speł nia nasze potrzeby: plaż a - w pobliż u, ogró d - tak, plac zabaw i pokó j dziecię cy - tak, jedzenie - super, sprzą tanie - super, basen - tak, ale prawie z nic...
 •  4 roku wstecz
Straszne wakacje
Kupony są sprzedawane przez touroperatora „Mouzenidis”. O plaż y: mał y, niezabudowany kawał ek ziemi, zaś miecony niedopał kami papierosó w.
 •  4 roku wstecz
Święta w Attyce
Cześ ć ! To nie pierwszy raz odpoczywamy w Grecji, ale pierwszy raz odpoczywamy w Attyce. Hotel został wybrany wedł ug kilku kryterió w: 1) blisko morza, 2) pię kny, zadbany teren, 3) ciche, spokojne miejsce.
 •  4 roku wstecz
Świetny rodzinny hotel w Attyce?
Odpoczywaliś my z dzieć mi w tym hotelu na począ tku maja, pogoda nie sprzyjał a wakacjom na plaż y, wię c wybraliś my się na kilka wycieczek, ale o tym pó ź niej.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Attyka