Rodos w październiku

21 Październik 2021 Czas podróży: z 26 Wrzesień 2021 na 07 Październik 2021
Reputacja: +5251
Dodaj jako przyjaciela
Napisać list

Lato jakoś szybko się skoń czył o, nie był o wystarczają co duż o ciepł a i sł oń ca w pracy, wię c postanowiliś my przedł uż yć lato dla siebie.

Akropol Lindos

W tym celu wybraliś my grecką wyspę Rodos, któ rą obserwujemy od dawna. Rodos ma 300 sł onecznych dni w roku, wię c cię ż ko jest dostać się na zł ą pogodę .

Akropol Lindos

Nie raz wyznał am kocham Grecję . To kraj stworzony na spokojne, relaksują ce wakacje. To kraj, w któ rym byliś my najczę ś ciej. To kraj, w któ rym odpoczywasz, w któ rym przez dł ugi czas czujesz ł adunek wypoczynku. Grecy są bardzo przyjaź ni, niespieszni, przyjaź ni, a do tego mają niesamowitą kuchnię !

Lindo

Na nasze wakacje wybraliś my wioskę Faliraki.

Wieczorne Faliraki

To imprezowe serce Rodos.

Nabrzeż e Faliraki wieczorem

Jest wiele hoteli, sklepó w, klubó w nocnych, a nawet kasyna.

Fontanna zakochanych

Wieczó r w wiosce kipi, wszystko mieni się ś wiatł ami.

Dostę pne w sprzedaż y: )

Coś w rodzaju lokalnego Las Vegas.

Klub ze striptizem w Faliraki


Zdecydowaliś my wię c, ż e pod koniec sezonu nie bę dzie nudno.

Taki Kolos w Faliraki

Z powodu pandemii wjazd do Grecji jest dozwolony z paszportem szczepień lub testem PCR. Pamię taj, aby wypeł nić kwestionariusz na travel. gov. gr. Kontrola powierzona jest liniom lotniczym, wię c na lotnisku na Rodos po przylocie nikt nie zajrzał ani do paszportu szczepień , ani do kwestionariusza. Patrzą c w przyszł oś ć powiem, ż e opuszczają c wyspę , przy odprawie zawsze patrzyli na paszport szczepień , a ci, któ rzy go nie mieli, byli zmuszeni zainstalować aplikację Vdoma, bez któ rej nie mogliby wydać kartę pokł adową .

Ulica baró w w Faliraki

Natknę liś my się na skromny hotel, ale wybó r zakwaterowania na Rodos jest ogromny: od skromnych apartamentó w po 5-gwiazdkowe hotele.

Takie kaktusy rosną na wyspie Rodos

W hotelu znajduje się bufet. Wszystko zebraliś my sami. W cał ej restauracji był y ś rodki dezynfekują ce i paczki jednorazowych rę kawiczek. Począ tkowo hotel był bardziej zaludniony przez Polakó w, któ rzy weszli do restauracji w maskach, a potem przyjechali Rosjanie i odjeż dż amy… Dla niektó rych podobno pandemia już się skoń czył a. Ż aden z pracownikó w nie skomentował i nie kontrolował zachowania goś ci w restauracji. Być moż e koniec sezonu zrelaksował wszystkich. Ale wł aś nie z powodu tych niuansó w i cał kowitego braku bezpł atnego Wi-Fi nie bę dę reklamować hotelu.

Koś ció ł ś w Nektarios w miejscowoś ci Faliraki

Wyspa nosi imię nimfy Rhodes, ukochanej przez boga Heliosa.

Ale nie bę dę pró bował ponownie opowiadać historii staroż ytnej Grecji.

Opowiem trochę o obiektach, któ re odwiedziliś my.

Nawet w domu ustalamy „obowią zkowy program” zwiedzania zabytkó w. Opracował do nich logistykę podró ż y. Ale wszystko okazał o się jeszcze ł atwiejsze. Podczas jednej wycieczki udał o nam się zobaczyć prawie wszystko.

Ze wzglę du na pandemię , wycieczki nie mogą odbywać się duż ymi autobusami, a jedynie minibusami, a nawet minivanami dla 6 osó b. Wycieczki stał y się droż sze, ale poł ą czył y kilka wycieczek.


Zabraliś my się tylko na wycieczkę krajoznawczą po Rodos od touroperatora i w cią gu jednego dnia zobaczyliś my najsł ynniejsze zabytki wyspy.

Na trasie zwiedzania znalazł y się takie obiekty: ś nież nobiał e miasto Lindos z wizytą na Akropolu, „Pocał unek Dwó ch Mó rz”, obiad i degustacja lokalnego sera i wina (gdzie by to był o bez niego! ), Siedem Ź ró deł Dolina i dwie platformy widokowe. Dolina Motyli też miał a wejś ć , ale z powodu letnich poż aró w został a poważ nie uszkodzona i na chwilę obecną nie ma w niej prawie ż adnych motyli.

Co ludzie wiedzą o Rodos, kiedy po raz pierwszy tam przyjeż dż ają ? Fakt, ż e stał tam Kolos z Rodos i ż e przez jakiś czas byli tam joannici.

Naszą znajomoś ć z wyspą rozpoczę liś my od ś nież nobiał ego miasteczka Lindos, któ re znajduje się na terenie staroż ytnego miasta Linda.

Widok Lindos z Akropolu

Lind był waż nym skrzyż owaniem szlakó w morskich. Tutaj powstał pierwszy na ś wiecie kodeks prawa morskiego, sł ynne prawo morskie Rodos.

Ulice Lindos

Samo miasteczko jest bardzo ł adne, ze starymi, wą skimi, krę tymi uliczkami, bardzo przypominał o nam miasteczka na wyspie Santorini, gdzie spę dziliś my dwa tygodnie w 2018 roku.

Ulice Lindos

Na szczycie wysokiej gó ry stoi forteca Lindos, zbudowana przez Ioannitó w (samych rycerzy Szpitalnikó w).

Akropol Lindos

Kolumny staroż ytnego Akropolu wznoszą się nad potę ż nymi murami fortecy, drugim co do wielkoś ci i najważ niejszym po ateń skim.

Akropol Lindos

Wspinaczka na gó rę jest moż liwa tylko pieszo lub na lokalnych osł ach.

Z wysokoś ci Akropolu moż esz podziwiać wspaniał y widok na zatokę ś w. Pawł a w kształ cie serca.

Zatoka ś w. Pawł a


Legenda mó wi, ż e statek, któ rym ś w. Paweł pł yną ł do Jerozolimy, został zł apany przez sztorm u wybrzeż y wyspy Rodos i został przeniesiony na skał y. Apostoł zwró cił się do Boga z proś bą o pomoc, a najbliż sze skał y rozstą pił y się przed statkiem, tworzą c mał e przejś cie i przechodzą c do maleń kiej przystani, chronionej od fal i wiatru ze wszystkich stron, któ ra wcześ niej był a jeziorem i nie miał ujś cia do morza. To wł aś nie z tego miejsca apostoł Paweł rozpoczą ł swoją podró ż jako kaznodzieja na wyspie Rodos. W miejscu uratowania ś wię tego zbudowano mał ą kaplicę . Naturalne pię kno tej zatoki jest obecnie miejscem pielgrzymek turystycznych i sesji ś lubnych.

Wstę p na Akropolu w Lindos kosztuje teraz 12 euro za osobę , trzeba też przedstawić zaś wiadczenie o szczepieniu lub nowy test PCR.

Widok na Prasonisi z tarasu widokowego

Nastę pnym obiektem wycieczki jest Prasonisi, czyli „Pocał unek Dwó ch Mó rz”. Dwa morza - Ś ró dziemnomorskie i Egejskie - obmywają wyspę Rodos. Na jego pó ł nocnym krań cu w pobliż u miasta Rodos efekt poł ą czenia jest praktycznie niewidoczny, ale na poł udniowym krań cu moż na podziwiać to niezwykł e zjawisko. Już zbliż ają c się do tego miejsca, z tarasu widokowego wyraź nie widać szaleją ce Morze Egejskie (po prawej) i spokojne Morze Ś ró dziemne (po lewej).

Wzburzone Morze Egejskie na Prasonisi

Na Morzu Egejskim pę dzą kiterzy, a na Morzu Ś ró dziemnym surferzy.

Morze Ś ró dziemne na Prasonisi

Kosa, któ ra ich dzieli, nie zawsze się pojawia. Był y lata, kiedy nie był o go widać , ale teraz ma 100 metró w szerokoś ci.

Mierzeja, po któ rej moż na spacerować po Prasonisi

Wiatr gwiż dż e tam bez przerwy, jak huragan, niosą c i rozbijają c wokó ł ciebie kł ują cy piasek. Dlatego nieprzyjemne jest przebywanie w tym miejscu przez dł ugi czas. Ale zdecydowanie warto odwiedzić , spojrzeć na ten cud natury, a takż e popł ywać w dwó ch morzach.

W tym miejscu dwa morza ł ą czą się w jedno

Są tam miejsca do opalania i pł ywania, ale nie widzieliś my nikogo, kto chciał by się opalać przy takim wietrze.

Historia Rodos jest niezwykle bogata. Jest w nim dł ugi okres lokowania na wyspie joannitó w i panowania wielkich mistrzó w.

Jonici pojawili się na Rodos w 1319 roku.

Wojskowy Zakon Duchowy ś w. Jana, jeszcze przed rozpoczę ciem wypraw krzyż owych, wybudował w Jerozolimie klasztor i szpital dla leczenia pielgrzymó w, któ rzy podró ż owali z Europy Zachodniej do Ziemi Ś wię tej – Palestyny ​ ​ – aby czcić Grobowiec Ś wię ty . Ponieważ począ tkowo gł ó wnym celem bractwa, a pó ź niej Zakonu, był a budowa szpitali, czł onkó w Zakonu nazywano szpitalnikami.


Na Rodos szpitalnicy zostali zmuszeni do stania się bardziej zmilitaryzowanymi sił ami, nieustannie walczą cymi, gł ó wnie z pó ł nocnoafrykań skimi piratami, ale takż e zwalczali suł tanó w egipskich i osmań skich. W bitwach z muzuł manami zakon zademonstrował swoje charakterystyczne cechy – jego rycerze ubrani byli w czarne tuniki z biał ymi krzyż ami.

Eksponaty Pał acu Mistrzó w

Janinrzy stworzyli potę ż ną marynarkę wojenną i stali się tak prawdziwymi ż eglarzami, ż e przez nastę pne stulecia, najpierw na Rodos, a potem na Malcie, nie zaznali poraż ki na morzu.

Na Rodos, w Halikarnasie (obecnie tureckie Bodrum, któ re jest tylko 16 km przez cieś ninę ) i na są siednich wyspach wzniesiono dla ich ochrony liczne zamki, któ rych garnizony skutecznie odpierał y desanty wroga. Jeden z tych zamkó w – Monolithos – udał o nam się zobaczyć w ramach wycieczki krajoznawczej.

Ruiny zamku Monolithos

Do zamku nie kursują ż adne autobusy, moż na się tam dostać tylko w ramach wycieczki lub samochodem.

Degustacja

Po wizycie na degustacji (swoją drogą po raz pierwszy spró bował am tam dż emu pomarań czowego z czerwoną papryką , któ ry bardzo mi się spodobał ze wzglę du na jego niezwykł y smak) i zjedzeniu pysznego lunchu nasza grupa wycieczkowa ruszył a dalej wzdł uż cał ego zachodniego wybrzeż a z Rodos.

Mał e kebaby w Grecji nazywane są souvlaki

Podziwialiś my pię kne widoki na szaleją ce Morze Egejskie, zbadaliś my wyspę w postaci skamieniał ego statku.

Wyspa statku

Legenda gł osi, ż e piraci, któ rzy sprawili wiele problemó w Rodos, tak bardzo zał adowali statek ł upami, ż e po odsunię ciu się trochę od wybrzeż a nie mogli ruszyć dalej i… zamienili się w kamień .

Dolina 7 ź ró deł

Ostatnim przystankiem na naszej trasie był a wizyta w Dolinie Siedmiu Ź ró deł .

Dolina 7 ź ró deł

Potę ż ne ź ró dł o wypł ywa na powierzchnię w 7 miejscach jednocześ nie, a jej strumień wpada do rzeki Lutanis, któ ra wpada do betonowego tunelu wybudowanego w latach 30. XX wieku, a nastę pnie do zbiornika.

To jedyny zbiornik sł odkiej wody na Rodos uż ywany do nawadniania. Co prawda nie znaleź liś my potę ż nej wiosny: na Rodos był o bardzo gorą ce lato, ale oczywiś cie szliś my 168-metrowym ciemnym tunelem, po któ ry wszyscy turyś ci udają się w to miejsce.

Tunel w Dolinie 7 Ź ró deł


Przejś cie przez nią nie jest oś wietlone, dopiero w poł owie znajduje się szyb wentylacyjny, któ ry przebił się przez gruboś ć ziemi o 13 m. To jedyne ź ró dł o ś wiatł a dziennego.

Ś wiatł o w tunelu

Tylko jedna osoba moż e przejś ć przez tunel, jest tam bardzo wą sko. Woda jest zimna, najpierw po kostki, potem powyż ej kolan, ale wszyscy idą ! W koń cu istnieje już przekonanie, ż e mę ż czyzna po przejś ciu pozbę dzie się siedmiu grzechó w, a kobieta stanie się o siedem lat mł odsza. Przewodnik powiedział , ż e niektó rym paniom udał o się pobiec trzy razy. To prawda, ż e ​ ​ w naszej grupie nie był o takich osó b.

Do wszystkich powyż szych miejsc zwiedzania moż na ró wnież dojechać ś rodkami transportu publicznego. Autobusy jeż dż ą cał kiem dobrze, ale oczywiś cie spę dzisz wię cej czasu, a podró ż jest doś ć droga.

Po cał odniowym odpoczynku pojechaliś my zobaczyć stolicę wyspy – miasto Rodos.

W ten sposó b został y gruntownie wyposaż one szpitale na Rodos

Twierdza jest jej gł ó wną atrakcją .

Wł aś ciwie za ś redniowiecznymi murami wcią ż funkcjonuje Stare Miasto, gdzie ż ycie toczy się peł ną parą bez zatrzymywania się .

Plac na Starym Mieś cie

Wię kszoś ć z nich to wą skie ś redniowieczne uliczki, któ rych domy wcią ż zamieszkują lokalni mieszkań cy.

Bardzo ś redniowieczna ulica

Dla nas być moż e był o to najwię ksze odkrycie.

Ludzie nadal tu mieszkają

Myś leliś my, ż e forteca jest skansenem, ale okazuje się , ż e w ś rodku mieszkają ludzie, dział ają kawiarnie, restauracje, sklepy i sklepy uliczne.

Plac na Starym Mieś cie

Kiedyś twierdza Rodos był a uważ ana za nie do zdobycia, w XIV-XV wieku był a najwię kszą i najpotę ż niejszą fortecą w Europie i przez 213 lat wytrzymywał a ataki muzuł manó w.

Dzię ki nie do zdobycia fortecy Rodos upadł o 70 lat pó ź niej niż Konstantynopol.

Trzy linie obrony

Rycerze ś w. Jana przynieś li wiele kł opotó w, najeż dż ają c wybrzeż e Azji Mniejszej i Egiptu, zatapiają c lub zdobywają c statki pań stw muzuł mań skich. Od dwó ch stuleci Rodos jest cierniem w ciele muzuł mań skiego Wschodu.

Stare Miasto


Koniec panowania rycerzy przypadł na 1522 r. Wł aś nie w tym roku stutysię czna armia suł tana Sulejmana Wspaniał ego ponownie oblegał a Rodos, któ rego twierdzy bronił garnizon liczą cy zaledwie 7000 ludzi. Po sześ ciomiesię cznym oblę ż eniu rycerze nie mieli już sił y i zdolnoś ci do obrony twierdzy. Ale Turcy, któ rzy dowiedzieli się o tym od zdrajcy Zakonu Wielkiego Kanclerza, w warunkach nadchodzą cej już zimy, ponoszą c ogromne straty podczas licznych szturmó w, nie mieli sił , by kontynuować oblę ż enie. W trakcie negocjacji osią gnię to porozumienie w sprawie honorowej kapitulacji twierdzy. Turcy uwolnili wszystkich, któ rzy chcieli opuś cić fortecę , z chorą gwiami, bronią i armatami oraz dostarczyli statki do wypł ynię cia z wyspy. Rycerze i mieszkań cy Rodos, któ rzy chcieli opuś cić wyspę , popł ynę li najpierw na Sycylię , a potem na Maltę . Tak wię c rycerze z Rodos zamienili się w Maltań czykó w. Ale to już inna historia.

Spacer wzdł uż fosy

Przed wejś ciem do starego miasta okrą ż yliś my je z zewną trz wzdł uż fosy. Dł ugoś ć muró w na cał ym obwodzie wynosi okoł o czterech kilometró w, a sama fosa został a teraz zamieniona w zadbany park.

Fosa, któ ra został a przekształ cona w park na Rodos

Ale to wł aś nie stamtą d moż esz zobaczyć te potę ż ne mury, zrozumieć , jak zbudowano fortecę i dlaczego tak trudno był o ją zdobyć .

Jedna z bram do Starego Miasta

Twierdza ma 11 bram na cał ym obwodzie. Aby dostać się na Ulicę Rycerzy, lepiej wejś ć przez bramę od strony portu Mandraki.

Brama od strony portu

Wchodzą c do twierdzy tą bramą , od razu trafiasz do Muzeum Archeologicznego, w budynku któ rego w czasach rycerskich mieś cił się Szpital Ogó lny.

Wejś cie do Muzeum Archeologicznego

Wejś cie do muzeum kosztuje 6 euro, a bilet kompleksowy ze zwiedzaniem Pał acu Magistró w, dwiema wystawami i koś cioł em kosztuje 10 euro (waż ny jest przez trzy dni).

Mozaiki w Muzeum Archeologicznym

Obowią zkowe jest przedstawienie zaś wiadczenia o szczepieniu lub nowego testu.

Dawny oddział szpitalny Szpitala

Zaczę liś my naszą wizytę od muzeum i ani przez chwilę nie ż ał owaliś my.

Wewnę trzny dziedziniec Muzeum Archeologicznego

Pokazuje wiele interesują cych znalezisk archeologicznych dokonanych na terenie zaró wno miasta Rodos, jak i cał ej wyspy.

Muzeum Archeologiczne

Garncarstwo w Muzeum Archeologicznym

Z Muzeum Archeologicznego udaliś my się na Ulicę Rycerską .

Ulica Rycerzy

Na ulicy Rycerskiej nie był y koszary, ale kluby rodakó w należ ą cych do Zakonu. Teraz widzieliś my na nim ambasadę francuską .

Koś ció ł Tró jcy Ś wię tej przy ulicy Rycerskiej

Ulicą Rycerzy dochodzimy do gmachu gł ó wnego - Pał acu Magistró w.

Pał ac Mistrzó w


Pał ac został zbudowany w XIV wieku i od tego czasu goś cił.19 mistrzó w, ró ż nią cych się od kró ló w tym, ż e ich wł adza nie został a odziedziczona. Wielcy Mistrzowie wraz ze swoim zakonem kontrolowali cał y obszar Morza Ś ró dziemnego w okresie swojej ś wietnoś ci. Dlatego ich rezydencja był a twierdzą , co miał o podkreś lać ich sił ę i wpł ywy.

Wewnę trzny dziedziniec Pał acu Mistrzó w

Podczas panowania tureckiego pał ac był wię zieniem.

W wyniku kilku trzę sień ziemi, a takż e eksplozji prochu w pobliskim budynku, pał ac został poważ nie uszkodzony. Wł osi odrestaurowali ją (wyspa przeszł a do nich w latach 20. XX wieku) dopiero w 1940 roku.

Schody w Pał acu Mistrzó w

Warto zauważ yć , ż e konserwatorzy zrobili wszystko, co w ich mocy - Pał ac wyglą da doś ć ś redniowiecznie, nie tylko z zewną trz, ale takż e wewną trz.

Sale Pał acu Mistrzó w

Jego wewnę trzne sale z kamiennymi ś cianami, mozaikami na podł odze (oryginalna mozaika sprowadzona z wyspy Kos), wysokimi sufitami i ogromnymi kominkami oddają prawdziwą atmosferę ś redniowiecza.

Mozaiki w Pał acu Mistrzó w

Dziwna akustyka, w któ rej sł ychać każ dy szelest, a kroki z grzmią cym dź wię kiem, nadaje temu miejscu szczegó lną tajemnicę .

Kominki

Sale Pał acu Mistrzó w

A ekspozycje sal pozwalają zwiedzają cym zanurzyć się w epoce szpitalnikó w.

Krzesł a modlitewne

Po zwiedzeniu Pał acu Mistrzó w udaliś my się do portu Mandraki. W tym czasie cumował tam ogromny liniowiec!

Liniowiec w porcie Mandraki

Przeszliś my wzdł uż pię knego i hał aś liwego nasypu do miejsca, w któ rym przy wejś ciu do portu stał Kolos Rodyjski.

Tak pię knie wył oż one kamieniami na nabrzeż u Rodos

Po drodze widzimy pię kną bazylikę w stylu wł oskim. To jest Katedra Rodos. Niestety obecnie jest w remoncie.

Katedra w Rodos

Kolos z Rodos był jednym z siedmiu cudó w ś wiata, ale niestety nie przetrwał do dziś . Rzeź ba z brą zu o wysokoś ci 36 metró w gó rował a nad miastem przez ponad 60 lat, a nastę pnie został a zniszczona podczas trzę sienia ziemi w 226 pne. Uważ a się , ż e wyglą dał tak...

Grecy dwukrotnie odrestaurowywali posą g Kolosa i za każ dym razem zawalał się podczas trzę sień ziemi. Teraz, jak mó wią , nowy projekt renowacji jest gotowy. Có ż , poczekajmy i zobaczmy!

Kolumny z jeleniem


A przy wejś ciu do portu znajdują się teraz dwie kolumny z postaciami jeleni: samca i samicy. Zwierzę ta te są uważ ane za symbole wspó ł czesnego Rodos. Został y wzniesione w latach panowania wł oskiego, w pierwszej poł owie XX wieku.

Kolumny z jeleniem

Wedł ug legendy jeleń stał się symbolem Rodos po tym, jak uratował wyspę przed inwazją jadowitych ż mij. Zwierzę ta zmiaż dż ył y je kopytami.

I jeszcze jeden punkt naszego „kulturalnego” programu pozostał niezrealizowany – wycieczka do Anthony Queen Bay.

Zatoka Anthony'ego Quinna

Moż esz tam dojechać autobusem z naszej wioski, ale moż esz też tam dojś ć pieszo. Zdecydowaliś my się na wę dró wkę . Pozostał o tylko okoł o czterdziestu minut.

Chodź my rano, aby dostać się do zatoki, zanim zapeł ni się turystami.

Zatoka Anthony'ego Quinna

I nie przegrali! Zatoka jest mał a, bardzo malownicza, chroniona dwoma przylą dkami, ma krystalicznie czystą wodę i absolutnie ż adnych fal.

Zatoka Anthony'ego Quinna

W 1964 roku Anthony Quinn (aktor z latynoamerykań skimi korzeniami) krę cił w Grecji, na Rodos, sł ynny film Grek Zorba.

Wcielił się w Greka tak utalentowanie, ż e dalej grał rolę Grekó w we wszystkich hollywoodzkich filmach. A rzą d grecki dał mu tę zatokę (wedł ug innej wersji kupił ją ). Ale w każ dym razie nie ma znaczenia, któ ra z tych wersji jest poprawna, bo już w 1984 roku ten kawał ek raju stał się wł asnoś cią pań stwa greckiego. A zatoka nadal nosi dobrze znaną nazwę - Anthony Queen Bay.

Zatoka Anthony'ego Quinna

To do filmu Grek Zorba kompozytor Nikos Theodorakis wymyś lił melodię i powstał taniec Sirtaki, któ ry wcześ niej nie istniał .

Faktem jest, ż e Anthony doznał kontuzji na planie i nie mó gł podskoczyć w tań cu, ale powł ó czył nogą . Ale mimo bó lu nadal tań czył . Tak powstał nowy taniec z niezwykł ym krokiem poś lizgu.

Po sukcesie filmu, któ ry zdobył trzy Oscary, taniec Sirtaki stał się sł awny na cał ym ś wiecie i od tego czasu kojarzony jest z Grecją .

W pobliż u Zatoki Anthony'ego Queena jest jeszcze jedna zatoka - LadikO. Jest mniej znana, ale też malownicza i popularna wś ró d turystó w. Morze jest czyste i ma niesamowite kolory!

Zatoka Ladiko

To koniec naszych wakacji. Dlaczego to zawsze koń czy się tak szybko?


Plaż a w wiosce Faliraki

Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał
Aby dodać lub usunąć zdjęcia w relacji, przejdź do album z tą historią
Акрополь в Линдосе
Акрополь в Линдосе
Акрополь в Линдосе
Акрополь в Линдосе
Акрополь в Линдосе
Линдос
Улочки Линдоса
Улочки Линдоса
Вид на Линдос от Акрополя
Бухта Святого Павла
В этом месте два моря сливаются в одно
Коса, по которой можно гулять на Прасониси
Средиземное море на Прасониси
Вид на Прасониси со смотровой площадки
Эгейское бурное море на Прасониси
Пляж поселка Фалираки
Руины замка Монолитос
Остров-корабль
Дегустация
Маленькие шашлычки в Греции называются Сувлаки
Долина 7 источников
Долина 7 источников
Тоннель в Долине 7 источников
Свет в тоннеле
Вечерний Фалираки
Набережная Фалираки вечером
В свободной продаже:)
Фонтан
Такой Колосс в Фалираки
Улица баров в Фалираки
Стрип-клуб в Фалираки
Памятник Рыбе?
Все кошки и собаки на острове не едят мясо или косточки. Мы не могли понять почему, пока не увидели вот такие станции. Их всех присадили на сухой корм. И всем, кто хочет покормить животных, предлагается купить корм и кормить в определенном месте. Правда, места люди часто выбирают сами.
Электропаровозик возит гостей только в казино Фалираки
Церковь Святого Нектария в поселке Фалираки
Крепостной ров, который теперь превращен в парк в г.Родос
Площадь внутри Старого города
Вот так капитально обустраивались на Родосе госпитальеры
Прогулка по крепостному рву
Одни из ворот в Старый город
Три линии защиты
Старый город
Улочки Старого города
Очень средневековая улица
Здесь живут люди и сейчас
Ворота от гавани
Археологический музей
Керамика в Археологическом музее
Площадь в Старом городе
Приятно, наверное, так полежать под бугенвиллеей
Вход в Археологический музей
Внутренний двор Археологического музея
Мозаики в Археологическом музее
Бывшая больничная палата Госпиталя
Улица Рыцарей
Улица Рыцарей
Храм Святой Троицы на улице Рыцарей
Дворец Магистров
Внутренний двор Дворца Магистров
Лестница во Дворце Магистров
Экспонаты Дворца Магистров
Мозаики во Дворце Магистров
Мозаики во Дворце Магистров
Залы Дворца Магистров
Камины
Молельные стулья
Залы Дворца Магистров
Внутренний двор в Археологическом музее
Лайнер в порту Мандраки
Колонны с оленями
Колонны с оленями
Кафедральный собор Родоса
Так красиво выложены галькой панно на набережной Родоса
Бухта Энтони Куинн
Бухта Энтони Куинн
Бухта Энтони Куинн
Бухта Ладико
Бухта Энтони Куинн
 Такие огромные кактусы растут на Родосе
Креветки Саганаки
Uwagi (36) zostaw komentarz
Pokaż inne komentarze …
awatara