Recenzje i historie o hotelach Majorka

№1. Kolej Soler
o. Majorka  • 
o. Majorka  • 
o. Majorka  • 
o. Majorka  • 
o. Majorka  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
— поиск попутчика
 • 
6 miesięcy plecy

— Майорка
 • 
9 miesięcy plecy

— Майорка
 • 
10 miesięcy plecy

Historie turystyczne o Majorka dodaj historię
Przerażenie
Warunki jak w wilgotnej piwnicy. Karmienie - moż esz zapomnieć , co to jest. Toaleta nie znajduje się w pokoju, ale jest wspó lna na korytarzu. nie radzę .
 •  8 miesięcy wstecz
Pozwól marzyć o Palma de Mallorca
To był dł ugi kwietniowy weekend i oto jesteś my na Majorce. Wybrał em hotel na Booking. com. Stan był blisko do morza, lotniska, no, czysto + smacznie.
 •  10 miesięcy wstecz
Recenzja hotelu HSM Atlantic Park
Przy wyborze hotelu kierowaliś my się ceną . Począ tkowo chcieliś my zarezerwować inny hotel, ale nie wyszł o, wię c zarezerwowaliś my ten.
 •  4 roku wstecz
Hotel nie jest zły, ale są problemy z jedzeniem, a basen działa sam?
Rozliczyliś my się wczoraj, zaplanowaliś my 2 miesią ce wcześ niej, poczytaliś my o wyś mienitej kuchni, dwó ch basenach. W rezultacie jeden basen dział a, biorą c pod uwagę zł ą pogodę , wypeł niony po brzegi.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Mar Hotels Rosa del Mar & Spa
Hotel ma pytania dotyczą ce iloś ci pokoi. Przestarzał e pokoje, wszystko się rozpada, odpada. W zasadzie rozumiem, ż e był o to opł acalne.
 •  4 roku wstecz
Zepsute wakacje i zdecydowanie nie 5 gwiazdek?
Zamó wiliś my apartament w tym hotelu, ponieważ planowaliś my wakacje z dzieckiem, a standardy są bardzo mał e, tylko 22 mkw. Przyjechaliś my, a naszego numeru nie był o.
 •  4 roku wstecz
Recenzja HSM Reina Del Mar
Moja recenzja bę dzie kró tka, wszystko mi się podobał o, jedzenie normalne, zaaranż owane, ale generalnie trzeba iś ć i zobaczyć na wł asne oczy.
 •  4 roku wstecz
Recenzja obiektu Blau Punta Reina Resort Apart
Ś wietny hotel, uwielbiam to. Ś wietny duż y teren, ś wietne plaż e, po obu stronach hotelu chyba najlepsze, piaszczyste. Pokó j bardzo dobry, zameldowanie nie przebiegał o bez problemó w, bo trudno był o to wytł umaczyć , nie był o persone...
 •  4 roku wstecz
Świetny hotel na 3 *
- fakt, ż e z All includes pochodził od godziny 14:00, kiedy pokó j był zał atwiony. Mimo, ż e byliś my już w hotelu o 8 rano, poszliś my na spacer) + morze 200 metró w.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Fergus Style Tobago
Hotel jest dobry, po odbudowie wszystko jest w porzą dku. Lokalizacja jest bardzo dogodna, obsł uga jest dobra. Jedzenie jest doskonał e, cią gle sery, jamon, szampan na ś niadanie.
 •  4 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Majorka