Recenzje i historie o hotelach Costa Dorada

Costa Dorada  • 
Costa Dorada  • 
Costa Dorada  • 
Costa Dorada  • 
Costa Dorada  • 
Muzea  •  Architektura  •  Wycieczki  •  Inny...
Historie turystyczne o Costa Dorade dodaj historię
Świetny wybór w Salou
Przypadkiem wylą dowaliś my w poł owie paź dziernika na hiszpań skim wybrzeż u Costa Dorada. Do koń ca sezonu wiele hoteli był o już zamknię tych, ale goś cinnie schronił nas „Best Da Vinchi royal” 4*, któ ry znajduje się.
 •  3 roku wstecz
Recenzja pakietów Four Elements
Ogó lne wraż enie jest pozytywne, hotel jest dogodnie poł oż ony, moż na podró ż ować po Hiszpanii na wł asną rę kę , kilka minut od hotelu znajduje się przystanek autobusowy, jest też wiele sklepó w.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Estival Park Salou Hotel Resort Sport & Spa
Wybrał am hotel na podstawie opinii, był am zadowolona z ceny. Usiedli o tej godzinie, nie czekał em. Wyszedł em poza sezonem, ale morze był o pię kne.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Estival Park Salou Hotel Resort Sport & Spa
Podobał o nam się wszystko w dobrym hotelu, tylko przewodnik nie był zbyt przyjazny, praktycznie się z nami nie komunikował , praktycznie nie był o komunikacji, lepiej wcześ niej dowiedzieć się , jakie są wycieczki i kupować od miejscowych, a ni...
 •  4 roku wstecz
Recenzja H10 Cambrils Playa
Bardzo dobry hotel, podobał o mi się wszystko, wybrał em go, bo był a to dobra cena. Zameldowanie poszł o dobrze, pokó j był codziennie sprzą tany, jeś li nie chciał eś , nie sprzą tali.
 •  4 roku wstecz
Recenzja Estival Park Salou Hotel Resort Sport & Spa
Ten hotel wyglą da znacznie lepiej na zdję ciu niż w rzeczywistoś ci. Podró ż owaliś my w grupie, był o nas 12 osó b. Jeś li chodzi o jedzenie to mieliś my ś niadania i obiadokolacje w cenie wycieczki, jedzenie nie jest smaczne, obsł u...
 •  4 roku wstecz
Najlepsze wrażenia z hotelu?
Wybierz hotel ś wiadomie ze wzglę du na politykę cenową . Wakacje okazał y się lepsze niż oczekiwano. Przy zakwaterowaniu mieliś my szczę ś cie: zaoferowano pokó j w nowym budynku i osiedliliś my się natychmiast po przyjeź dzie.
 •  4 roku wstecz
Wróciłbym do tego hotelu po raz drugi?
Na począ tku paź dziernika pogoda pozwolił a pł ywać , opalać się i wygodnie jeź dzić na wycieczki. Hotel jest dogodnie poł oż ony, w pobliż u - trzy zatoki z plaż ami, do duż ej centralnej plaż y jest kró tki spacer.
 •  5 lat wstecz
Recenzja Estival Centurion Playa
Dogodna lokalizacja pod wzglę dem komunikacyjnym (przystanek autobusowy w pobliż u hotelu). Podobał o mi się ró wnież to, ż e jest to pierwsza linia, nad morzem i brak drogi mię dzy morzem a hotelem.
 •  4 roku wstecz
Nieprawdziwa informacja
Niestety na wszystkich stronach (w tym touroperatoró w) informacje nie są wystarczają co prawdziwe: taki hotel (apartament) nie istnieje. „Rentalmar” to agencja wynajmu nieruchomoś ci, a „Ruleta” to „Ruletka”, czyli system taki jak „Fortuna” – dostajesz się do mieszkania, ...
 •  5 lat wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Costa Dorade