Novotel Beach Sharm El Sheikh 5*– Opinie

108
Ocena 7.510
na podstawie
108 opinii
№37 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
7.8 Numer
7.5 Usługa
7.4 Czystość
6.5 Odżywianie
8.0 Infrastruktura
Hotel położony jest w samym sercu Zatoki Naama. W odległości spaceru od gości znajdują się liczne sklepy z pamiątkami, bary, restauracje, fajki wodne. Goście mogą cieszyć się smakiem kuchni narodowej, zapalić fajkę wodną, ​​wypić filiżankę orientalnej kawy lub po prostu wybrać się na spacer, degustując lokalny kolor. Na wszystkich entuzjastów outdooru czekają najpopularniejsze dyskoteki kurortu, park wodny Cleo Park.Więcej →
аватар Katrin.kim1208
 •  podróżował 6 miesięcy wstecz
Ocena 4.0
nie polecam! W pokoju w ł azience ś mierdzi kanalizacją poproszono o zmianę ale nie zmieniono. Jedzenie jest strasznie to samo. Frytki są technicznie podawane tylko Wł ochom! Na plaż y był o mał o animacji. Mał o jedzenia Jeś li nie bierzesz oprowadzania z Przewodnikami, natychmiast zmieniają twarze, przestają się komunikować , okazują swoje niezadowolenie!. … Już ▾ nie polecam! W pokoju w ł azience ś mierdzi kanalizacją poproszono o zmianę ale nie zmieniono. Jedzenie jest strasznie to samo. Frytki są technicznie podawane tylko Wł ochom! Na plaż y był o mał o animacji. Mał o jedzenia
Jeś li nie bierzesz oprowadzania z Przewodnikami, natychmiast zmieniają twarze, przestają się komunikować , okazują swoje niezadowolenie!
аватар Zavkost
 •  podróżował 1 rok wstecz
Ocena 8.0
Novotel Sharm El Sheikh Palm 5*, Naama Bay, 30.11. 22 - 11.12. 22 Grudzień , rozpoczą ł się sezon wiatrowy, wię c rozważ aliś my hotel, zawsze w zatoce, bez wiatru. W twojej ulubionej Hadabie jest to Ras Um El Sid, w któ rym w rzeczywistoś ci są tylko 4 hotele i bardzo nieludzka cena. … Już ▾ Novotel Sharm El Sheikh Palm 5*, Naama Bay,
30.11. 22 - 11.12. 22
Grudzień , rozpoczą ł się sezon wiatrowy, wię c rozważ aliś my hotel, zawsze w zatoce, bez wiatru. W twojej ulubionej Hadabie jest to Ras Um El Sid, w któ rym w rzeczywistoś ci są tylko 4 hotele i bardzo nieludzka cena. Spojrzeliś my w stronę Faarana Reef 4 (w gó rach, opinie nie są zbyt dobre, rafa to bomba, chyba najlepsza w Sharm), ale nasze biuro podró ż y (Daiquiri, Andrey, hello! ) dopasował o nam Novotel Palm 5 w Naama Zatoka w tej samej cenie. Druga linia, po drugiej stronie ulicy od Novotel Beach, ze wspó lną plaż ą i barem. W samej Naamie szli „zł otą milą ”, nigdy nie byli w zatoce, ale są dzą c po mapie i recenzjach, nie ma wiatru. Wzię liś my Novotel. I nie ż ał owali. Bardzo ł adny, spokojny, cichy hotel.
Do hotelu dotarliś my okoł o 13.30, od razu zał oż yliś my bransoletki i wysł aliś my na obiad, wró ciliś my z obiadu i zostaliś my przewiezieni do osady. Myś lę , ż e mieliś my duż o szczę ś cia, ż e ​ ​ zamieszkali w pokoju 4138, a nie na gó rze. Standard. Jeś li chodzi o rozmiar, jest cał kiem przyzwoity.
Wszystko dział a, wszystko jest (sejf, mini lodó wka, czajnik, herbata, kawa, szlafroki na zamó wienie, szampon, mydł o, ż el pod prysznic, mał a suszarka). Nie zabity. Prysznic z tropikalną i prostą konewką (mó wią , ż e ktoś nie miał ciepł ej wody, wię c nie mieliś my zimnej : )). Ogromne ł ó ż ko z bardzo fajnym super twardym materacem. Weranda z dwoma krzesł ami i stoł em. Tak! Izolacja akustyczna jest niesamowita! Są siadó w nie sł ychać , od sł owa w ogó le! Nawet pod drzwiami wejś ciowymi szczelina jest zamknię ta gumowym paskiem.
Rodzaje. Widoki są po prostu lubok. Jak stary wygaszacz ekranu Windows. Po prostu niesamowite pię kno: zieleń , kwiaty, palmy, gó ra - a na ich tle ś nież nobiał e dwupię trowe domy z wież yczkami. Nigdy nie przestawał podziwiać i podziwiać , rano, po poł udniu, wieczorem. Dudki coś zrywają w trawniku (dudki, to takie dudki…. ), czaple biał e, turkawki, biegają trzy, cztery zdrowe jastrzę bie. Kró tko mó wią c, zoo i pię kno. Strzyż enie, koszenie, woda.
To prawda, ż e ​ ​ ​ ​ podlewanie (woda oczyszczona ze zbiornikó w sedymentacyjnych) lekko pachnie, woda spł ywa w dó ł i gromadzi się tam w kał uż y, któ rą trzeba przejś ć . Ogó lnie bardzo pię kna i spokojna okolica.
Plaż a, morze, bar na plaż y. Musisz dostać się do morza. Po drugiej stronie ulicy (przetł umaczone przez specjalną osobę z czerwonym kijem, nigdzie indziej tak, Dreams i Solymar biegną przez ulicę , a my jesteś my waż ni, przechodzimy czerwonym kijem), przez teren Novotel Beach, 5-7 minut, moż e 10. Absolutnie zrelaksowany, a nawet bardzo mił y.
Palmowe baldachimy od sł oń ca, stare, ale nienaruszone, cię ż kie drewniane leż aki pokryte mię kkimi materacami. Plaż a jest duż a, jest duż o miejsca, zawsze jest wystarczają co duż o leż akó w, nawet jeś li nie w pierwszej linii od morza. Nasi ludzie z przyzwyczajenia zajmują pierwszą linię , biegają rano, odkł adają rę czniki, potem pojawiają się dopiero o 11.00.
W rezultacie czasami dochodzi do nieporozumień , chociaż regulamin hotelu mó wi rosyjskimi literami i sł owami: rę czniki pozostawione bez opieki przez ponad pó ł godziny są konfiskowane przez plaż owe bó jki, któ rych notabene nie brakuje. Nie ma z tym ż adnych problemó w: wokó ł utknę ł o kilka kamer, a gdzie znikną ł twó j rę cznik, dowiadują się kamery i liczenie przekazanych rę cznikó w. (W innych hotelach moż na dostać mandat za rę cznik. Za stratę . Dolcó w po 20. ) Pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego bierzesz leż aki? Có ż , zawsze tam są . Tak, nie do koń ca w surfingu, ale też nie kilometr od morza. Czy naprawdę tak trudno przejś ć te 10-20 metró w? Dla przykł adu: przychodzi mę ż czyzna, kł adzie się na rę czniku mł odej pary, zaczyna się afera, ostateczna rozgrywka, krzyczy, poł oż ył em się tutaj… albo odł oż ył em… Z kamer wynika: tak, zrobił em. O 7.15. Przybył em na plaż ę o 11:25. A o 9.20 walka na plaż y zabrał a rę cznik, bo
był strumień ludzi, któ rzy się obudzili i zjedli ś niadanie, i przez dł ugi czas nie był o nikogo w tym miejscu (moż e osoba zapomniał a rę cznika? ).
Morze. Morze jest super! Zachó d sł oń ca w morzu - piasek. Korale nie mogą być noszone. Przestrzeń dla dzieci. To prawda, ż e ​ ​ ​ ​ poziom szybko roś nie, potem zaczyna się rafa. Przejś cie (przepł ynię cie) do rafy, któ ra jest zawsze zaję ta przez emerytó w stoją cych w przejś ciu do klatki piersiowej (gardł a). Rafa biegnie trzema liniami od morza, najż ywsza jest oczywiś cie trzecia linia, bliż ej morza, jest duż o ró ż nych ryb, kalmaró w, widział em nawet pł aszczki, duż e napoleony - ogó lnie rzecz biorą c, cecha nowy hotel, zobaczyć - popł ywać - jest coś i gdzie. Najlepsze miejsce w cał ej zatoce to trzecia linia, mię dzy pł otem Novotel a Solimar. Nie Ras Um El Sid i nie Ras Mohammed, nie ś ciana rafy Hadaba, ale bardzo, bardzo godna. Co wię cej, jest to zatoka i nawet przy wietrze tylko mał a zmarszczka i fala.
Ludzie nie depczcie po koralowcach i nie dotykajcie ich rę kami: nie doś ć , ż e od tego umrą , to jeszcze moż na się podrapać nie chorobliwie, ale goi się bardzo trudno i dł ugo. Ludzie nie karmcie ryb! Nie doś ć , ż e kara 2000 dolcó w, to jeszcze przy ż erowaniu z ryb pojawiają się dzikie ryby i dziwią się : dlaczego ską dś przyleciał rekin i ugryzł go w tył ek? Nie ma potrzeby. Wystarczy spojrzeć na kogoś , po co gromadzić wokó ł siebie tł um. Nie pró buj dotykać rę kami pię knych ryb - wpadniesz na skrzydlicę lub inną trują cą , ale bardzo pię kną rybę , moż esz zasł uż yć na wstrzą s anafilaktyczny, a nawet ś mierć (spó jrz na przykł ady w Internecie, robi wraż enie).
Bar na plaż y. 10:00 do zachodu sł oń ca. Piwo, alkohole, mieszanki alkoholowe (trudno to nazwać koktajlami) takie jak gin z tonikiem, rum-cola, tequila, wó dka z sokiem. Soki z opakowań (raczej nektary, ale smaczne), soki rozcień czone (yupi), woda, herbata, kawa z ekspresu, croissanty, ciasta na podwieczorek, lody (po 12).
Kubki papierowe 50 i 200 gram! Piwo się nalewa z powodu piany, 130-150 gramó w, ale moż esz wzią ć tyle szklanek, ile udź wigniesz. Nalewają do wł asnych szklanek, nie ma problemu: ktoś przynió sł zwykł e plastikowe pó ł litrowe, ktoś przyszedł z kubkami termicznymi, kupiliś my z ż oną. 350 gramowe z twardego plastiku (już nie znaleź li), za jakieś ś mieszne cenę i poszliś my z nimi do baru. Choć moż e się to wydawać dziwne, albo nie ma kolejek, albo są mał e i poruszają się szybko, barmani są ś wietni, poruszają się , jeś li tworzy się wię ksza kolejka, albo szef pomaga, albo wbiegają inni asystenci. Ponadto po 12.00 zaczynają smaż yć frytki z hamburgerem lub shawarmą , niektó re sał atki. Zasadniczo, jeś li chcesz, nie moż esz iś ć do hotelu na lunch, ale zjeś ć przeką skę na plaż y. W barze sprzedawali mango (3-4 dolce i truskawki 2 dolce), ludzie to biorą . Choć. 40 metró w dalej, na deptaku, niedaleko pizzerii, Arab sprzedaje mango (1.3-1.5 dolca za kg), truskawki (1 cu.
e), guawa, mandarynki, ś liwki i wiele innych owocó w w bardzo przystę pnej cenie (ceny grudniowe! ).
W hotelu jest tylko jeden bar, w pobliż u stoł ó wki. Od 10.00 do 23.00 (jak? , nie został em tak dł ugo). Wszystko jest takie samo jak na plaż y. Tylko wszystko jest smaż one i lody od 16.00 do 17.00. Ró wnież kubki papierowe 50 i 200g. Bez problemu też nalewają do kieliszkó w, a kolejki prawie nigdy nie ma. W pobliż u baru znajduje się scena, na któ rej wieczorem odbywał y się animacje, są gł oś niki, z któ rych przez cał y dzień pł ynie ciche, nienachalne, lekkie relaksują ce dź wię ki muzyki, tworzą ce klimat. Usią dź z kieliszkiem wina, spó jrz w dó ł , to wszystko.
Stoł ó wka (restauracja ibn). Ponieważ hotel był zamknię ty na czas szczytu ekologicznego i otwarty po nim, po naszym przyjeź dzie hotel dopiero zaczynał się zapeł niać , a stoł ó wka był a szalenie zrelaksowana. Przez pierwsze dwa, trzy dni ogó lnie myś lał em, ż e gorszego jedzenia nigdzie nie widział em.
Nie ż eby był o mał o jedzenia, był o luzem, ale co był o, moż na zjeś ć z wielkim trudem: niedogotowane, rozgotowane, przesolone, pieprzone, bez smaku i nie sł one, prawie niemoż liwe był o odgadnię cie, co byś cie dziś zjedli jadalne. Nigdy nie myś lał em, ż e moż esz zepsuć smaż onego kurczaka. (Szczerze mó wią c, w gł ę bi serca cieszył em się nawet, ż e jedzenie nie był o zbyt dobre, moja ż ona dał a się namó wić na szczuplejszą sylwetkę , miał em w planach obejś cie ryb i innych restauracji w Naama Bay, nie wszystkie moje plany był y speł nić się : ))). Ale, co zaskakują ce, z każ dym dniem wszystko stawał o się coraz lepsze, a pod koniec naszych wakacji został o to cał kowicie poprawione. Bez udziwnień (stoł ó wka stoi), ale był o co jeś ć normalnie, wszystko co się skoń czył o był o szybko aktualizowane. Od samego począ tku woł owina szefa kuchni był a na wierzchu, a potem w ogó le – palce lizać . Grilluj co wieczó r: albo kurczak, wą tró bka, albo koł yski, albo hamburgery, zawsze grillowane warzywa. Nikt nie wyjdzie gł odny : )
Personel. Mo-lod-tsy. Po prostu dobrzy faceci. Recepcja - zastosowana 4 razy: zameldowanie, wymeldowanie, zamó wienie szlafrokó w, przywró cenie martwych kluczy do drzwi wejś ciowych. Wszyscy. Szybko, inteligentnie, bez ignorowania, popisywania się i ż ą dań bakszyszu.
Barmani. Barmani są szybcy. I dlaczego nie mieliby być szybcy, nie robią koktajli, tylko mieszanki piwa i alkoholu, jak rozumiem, taka jest polityka hotelu. A wybó r alkoholu jest w zasadzie niewielki. Jeś li barman przy barze nagle odchodzi, to każ dy (dowolny! ) najbliż szy kelner, widzą c zbliż ają cego się goś cia do baru (lub stojaka na wino w jadalni), biegnie go obsł uż yć . Kelnerzy (są to zmywacze do naczyń , nosiciele wina itp. ) Na ogó ł są wymienni i wzajemnie się wspierają w najlepszym wydaniu. Jeś li nagle ktoś jest gdzieś zaszyty, wszyscy wolni lub starsi ludzie spieszą tam z pomocą . Tutaj oczywiś cie czasami rzucaliś my im bakszysz. Teraz dolar, potem tabliczka czekolady. Bo dobrze zrobione.
Porozmawiaj z nimi, podzię kuj, zapytaj, jak ci idzie (tutaj jest przerwa w szablonie, kiedy jej nie masz, ale masz), to jest to, przyjacielu od razu. Wielu bardzo sympatycznych, uś miechnię tych i ż yczliwych mł odych Egipcjan. Są oczywiś cie nieprzyjemne, jak bez nich. Ale bardzo mał o.
Tutaj naczynia są ź le myte. Czasem nawet bardzo ź le. Ale z drugiej strony zawsze są naczynia: talerze, widelce, kubki. Moż e dlatego nie myją się zbyt dobrze, bo starają się być szybsi? Jakoś po kolacji siedzieliś my z ż oną i kieliszkiem wina kala bar w strefie relaksu, przyjechał jakiś wielki szef z Novotelu i zrobił tam spotkanie, przy są siednim stoliku: Zebrał em, widzicie, wszelkiego rodzaju kierownikó w, sztaby , szef itp. , w skró cie. I nie biczował ich dziecinnie. (Oczywiś cie nie bum bum po arabsku, ale ogó lna atmosfera, intonacja i mimika są bardzo znajome). Ktoś mał y nawet zwolnił . Moż e po tym w kantynie wszystko był o w porzą dku?
Ś rodki czyszczą ce. Są usunię te. Chodzą tam iz powrotem wzdł uż umytego z eleganckim spojrzeniem.
Coś zamiatają , udają robotnika. Pokó j był jakby posprzą tany, ł ó ż ko był o poś cielone, rę czniki zł oż one, nawet zmienione, jakby nastawiono wodę . Sprzą tane przed lunchem, kiedy byliś my na plaż y. Jakoś on (sprzą tacz) pró bował przyjś ć po trzech dniach, posprzą tać , tak. Wię c ja też , chociaż nie po arabsku, jak ich wielki szef, mogę przysią c. Wysł ano go i już go nie widział em po kolacji w pokoju, chociaż wiadomo, ż e przyszedł , tak, jakby posprzą tany. Ludzie zostawili dolara, wię c wykrę cił jakieś pię kne ś mieci z rę cznikó w, zaś miecił ł ó ż ko pł atkami kwiató w, stuko. Nie zostawiliś my ani dolara. Tylko czekolada, gorzka, Spartak. Zhaaadnye.
Animacja. Nie, ona jest. Dyskoteka dla dzieci, hotel miss, konkurs par, karaoke. Wszystko jest spokojne, dyskretne, ale czasami bardzo zabawne. Gł ó wna aktywna animacja na plaż y iw hotelu Novotel Beach jest jazda, jest ruch.
Rano rozgrzewka na plaż y, wodny aerobik w basenie Beach, zabawa w pianie, rzutki, siatkó wka, mł odzi aktywni animatorzy itp. , itp. Wieczorem tań ce w Beach, muzyka na ż ywo, konkursy animatoró w i wszelkiego rodzaju inne aktywne pierdoł y. Jeś li chcesz być aktywny, wybierz się do Novotel Beach, tam jest fajnie. Ale jest jedna rzecz: w barze na plaż y Palmovtsy nie jest nalewany ... pichalka….
Iś ć na spacer. Tutaj na spacer w Naama bez ż adnych problemó w. Zwł aszcza po szczycie ś rodowiskowym. Do Zł otej Mili moż na klepną ć dwie drogi: - dnem, wzdł uż skarpy wzdł uż hoteli z ogromną iloś cią wszelkiego rodzaju restauracji (wię kszoś ć należ y do hoteli a la carte, ale do któ rych jeszcze ł atwiej dostać się za pienią dze) . Wystró j w wię kszoś ci stylizowany, bardzo, bardzo dobry;
- na gó rze, wzdł uż hoteli. Jeś li w kierunku Zł otej Mili, poza kasynem, ż adnych sklepó w, ż adnych restauracji, nic. Ale droga został a zrobiona - widok do zobaczenia! Oś wietlenie, pergole, duż o ł awek.
Wszystko wyglą da bardzo bombastycznie. Jeś li pó jdziesz w lewo od Novotel Palm, dotrzesz do sklepó w z poprawką . ceny: Bassemi (tak brzmi) i ś wież o otwarty targ Mango. Moż na tam kupić wiele niezbę dnych artykuł ó w gospodarstwa domowego, a nie tylko drobiazgi. Nie bę dę pisał o innych sklepach, sklepach i Zł otej Mili.
O aptekach napiszę : leki w Egipcie są ś wietne, ceny baaaardzo adekwatne. CENY za leki są napisane w sposó b DRUKOWANY na opakowaniach. Jeś li inne ceny cię zł amią , spró bują cię przelecieć ! Co kupić - przeczytaj w Internecie, czego nie moż na eksportować / importować do twojego kraju - też .
Podsumowują c: Naama Bay bardzo nam się podobał o, zatoka jest po prostu cudowna! Novotelu też . Czy przyjedziemy tutaj, jeś li nadarzy się okazja? Tak, tak i jeszcze raz tak! Ponownie, w Naama Bay jest wiele innych ciekawych hoteli, któ re warto odwiedzić , chociaż nie szukają dobrego od dobrego, a Novotel Palm jest dla nas już sprawdzoną opcją godną uwagi.
Номер Вид Пляж Верхний променад Виды виды цапли
аватар anni_ch
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 8.0
Odpoczywali pod koniec grudnia 2 osoby dorosł e i dziecko. Przybył em rano, od razu zał oż ył em bransoletki i wysł ał em na ś niadanie. Ś niadanie jak zwykle: jajka we wszystkich odmianach, pł atki dla dzieci, naleś niki, kasza mleczna, warzywa, herbata, kawa z automatu. … Już ▾ Odpoczywali pod koniec grudnia 2 osoby dorosł e i dziecko. Przybył em rano, od razu zał oż ył em bransoletki i wysł ał em na ś niadanie. Ś niadanie jak zwykle: jajka we wszystkich odmianach, pł atki dla dzieci, naleś niki, kasza mleczna, warzywa, herbata, kawa z automatu. Po ś niadaniu poszliś my na recepcję , jeszcze nie był o miejsca, powiedzieli, ż eby iś ć na spacer na 30-40 minut. Teren jest zwarty, wszystko jest blisko, jest tylko jeden basen, jest podgrzewany, plaż a jest doś ć przestronna, wejś cie do morza jest piaszczyste ze stopniową gł ę bokoś cią , nie trzeba dł ugo chodzić .
Wró ć my do noclegó w. Dał em w prezencie duż ą tabliczkę czekolady Roshen, ale nie wpł ynę ł o to na jakoś ć pomieszczenia, pokó j mi się nie podobał - ciemny, ponury, z widokiem na jakiś tranzystor. Poprosił a o zmianę , dał a 10$, zaoferowali inny pokó j z widokiem na jezdnię , co też nam nie odpowiadał o. Powiedzieli, ż e opcje na inne pokoje mogą być oferowane dopiero nastę pnego dnia. Tak naprawdę nie chciał em spę dzać drugiego dnia na przeprowadzce i urzą dzaniu, bo. Miał em ze sobą.79-letnią matkę i 8-letniego syna.
Byliś my już gotowi, aby zakwaterować się na jedną noc w pierwszym zaoferowanym pokoju, ale potem zdarzył się cud: drugi facet z recepcji powiedział , ż e zaproponuje nam pokó j, któ ry nam się podoba. Poszliś my zajrzeć , po drodze powiedzieli mi, ż e to tylko prezent, ż e to zupeł nie inna kategoria pokoi. Rzeczywiś cie, na pierwszy rzut oka był o jasne, ż e to wspaniał y pokó j: jasny, przestronny z widokiem na basen. Plus, szlafroki został y natychmiast przyniesione, co był o bardzo mił e. Potem wszystko był o super.
Zdecydowanie polecam ten hotel na relaksują ce wakacje. Zalety został y opisane w poprzednich recenzjach. Wady są niewielkie: na plaż y nie ma toalety, ale ponieważ wszystko jest blisko, bez problemu moż na dojś ć do najbliż szego budynku, w któ rym się znajduje; kolejnym minusem jest sł abe ciś nienie wody pod prysznicem, konewka ma mał ą ś rednicę . Na tym być moż e od wszystkich minusó w.
аватар anna_kabirova1
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Pię kny hotel z pię knym ogrodem krajobrazowym. Wszę dzie zieleń widać , ż e są stale pielę gnowane i podlewane. Bardzo mił a i uprzejma obsł uga, zawsze chę tna do pomocy, odpowiadał a na wszelkie pytania. Za co szczegó lne podzię kowania dla Aleksandry. … Już ▾ Pię kny hotel z pię knym ogrodem krajobrazowym. Wszę dzie zieleń widać , ż e są stale pielę gnowane i podlewane. Bardzo mił a i uprzejma obsł uga, zawsze chę tna do pomocy, odpowiadał a na wszelkie pytania. Za co szczegó lne podzię kowania dla Aleksandry. Plaż a z ł agodnym podejś ciem, leż akó w zawsze wystarczają ca iloś ć , szeroka linia brzegowa. Pokoje są czyste, ś wież e i przestronne. Bardzo podobał o mi się , ż e moż na przebywać ze zwierzę tami. Jedzenie mi smakował o, wszystko wystarczył o. Ala carte nie był a odwiedzana, asortyment restauracji gł ó wnej był wystarczają cy, co jest duż ym plusem, ponieważ teraz moż na jechać na wakacje ze swoim pupilem. Chł opaki, dzię kuję za uczynienie naszego pobytu niezapomnianym. Zawsze chę tnie wró cę .
аватар bezbakh2112
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Polecam ten hotel. Lokalizacja jest doskonał a. Do plaż y jest piaszczyste wejś cie, są korale i duż o ryb, nie jest wietrznie. Jedzenie jest dobre, animacja jest na poziomie, każ dego wieczoru zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych. Pokoje są czyste, duż e i mają wszystko, czego potrzebujesz. … Już ▾ Polecam ten hotel. Lokalizacja jest doskonał a. Do plaż y jest piaszczyste wejś cie, są korale i duż o ryb, nie jest wietrznie. Jedzenie jest dobre, animacja jest na poziomie, każ dego wieczoru zaró wno dla dzieci, jak i dorosł ych. Pokoje są czyste, duż e i mają wszystko, czego potrzebujesz. Personel jest bardzo przyjazny i zawsze gotowy do pomocy w rozwią zaniu każ dego problemu (szczegó lne podzię kowania dla Ł ady z dział u relacji z goś ć mi). I oczywiś cie bardzo dzię kuję za resztę na wysokim poziomie dyrektorowi generalnemu Amri. To nie pierwszy raz odpoczywam w Sharm, ale wró cę do tego hotelu jeszcze nie raz i polecę go moim znajomym i znajomym
аватар vtf58
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Novotel Sharm El Sheikh to hotel, o któ rym chcesz pisać i mó wić tylko entuzjastyczne sł owa! Odwiedzają c go po raz pierwszy w 2013 roku, już nigdy nie zmieniliś my hotelu. Byliś my tu już.9 razy. W tym roku obchodzimy dziesią ty wyś cig jubileuszowy, planujemy na majowe ś wię ta. … Już ▾ Novotel Sharm El Sheikh to hotel, o któ rym chcesz pisać i mó wić tylko entuzjastyczne sł owa! Odwiedzają c go po raz pierwszy w 2013 roku, już nigdy nie zmieniliś my hotelu. Byliś my tu już.9 razy. W tym roku obchodzimy dziesią ty wyś cig jubileuszowy, planujemy na majowe ś wię ta.
Przyjechali sami, z przyjació ł mi iz dzieć mi. Zawsze zadowolony z przyjaznego i goś cinnego otoczenia, troskliwego personelu i pomocnego personelu. Zakwaterowanie zawsze był o wspaniał e, biorą c pod uwagę nasze proś by i ż yczenia.
W 2021 odwiedziliś my tu dwukrotnie, na przeł omie maja i czerwca, na przeł omie paź dziernika i listopada. Wierzymy, ż e wł aś nie ten czas jest komfortowy na relaks: nie ma jeszcze upalnego upał u, a morze jest już ciepł e.
Zawsze odpoczywamy na terenie Palmy, bo lubimy tu duż y zadbany teren, oddalony od drogi, co pozwala na wypoczynek w ciszy i spokoju. A do plaż y jest 5 minut spacerem. Mił y spacer, dobry dla zdrowia.
Wierzymy, ż e Novotel ma najlepszą plaż ę w Naama Bay. Wejś cie jest ł agodne, wygodne nawet dla mał ych dzieci. A dla lubią cych pł ywać w maskach – prawdziwa przestrzeń i wielka przyjemnoś ć .
Personel pracują cy z goś ć mi zawsze pracuje z duż ą uwagą . Specjalne podzię kowania dla relacji Goś ci Lada i Alexandra, któ rzy rozwią zali wszystkie nasze problemy z wczesnym zameldowaniem i stabilnym wi-fi w pokoju, zawsze zwracali uwagę na wszystkie nasze proś by, a nawet mał e zachcianki. Cał a ich grupa, w skł ad któ rej wchodzą ró wnież Jarosł awa i Jekaterina, był a zawsze gotowa pomó c, podpowiedzieć , odpowiedzieć na każ de pytanie. I oczywiś cie specjalne podzię kowania za tort urodzinowy na urodziny mojego mę ż a. Taka uwaga jest zawsze mił a.
Serdecznie dzię kuję wszystkim pracownikom zatrudnionym w gastronomii. Ile zrobili, aby zachować zgodnoś ć z normami sanitarnymi w tym trudnym czasie zachorowania na COVID. Zmienił o się podawanie naczyń , tylko przez pracownikó w kuchni, sprzę ty są w osobnej foliowej torbie, stoł y są regularnie dezynfekowane. Cieszy fakt, ż e wielu pracownikó w pracuje od wielu lat i rozpoznaje nas z widzenia. Abd El Sattar - zastę pca kierownika ds. ż ywnoś ci, bardzo surowy z wyglą du, ale bardzo uważ ny na goś ci, zwł aszcza na tych, któ rzy nie odpoczywają w hotelu po raz pierwszy. Bardzo rygorystycznie dba o to, aby obsł uga w restauracjach był a na najwyż szym poziomie, kelnerzy pracują szybko i uprzejmie. Chciał bym wspomnieć szefa kuchni restauracji na terenie Palm Ashraf. Zawsze bardzo uważ ny na goś ci hotelowych, czę sto wychodzi na korytarz, aby na wł asne oczy zobaczyć , jakie dania lubi najbardziej, czy na stoł ach dystrybucyjnych wszystko jest w porzą dku. A jakie sł odycze są przygotowane! Specjalnie na wieczory tematyczne.
Dlatego bardzo dzię kujemy cał emu duż emu zespoł owi pracownikó w hotelu, któ rzy z roku na rok sprawiają , ż e nasze wakacje są wspaniał e i szczere, ż e chcemy tu wracać jeszcze raz i jeszcze raz.
аватар sanjek477
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w Novotelu na począ tku wrześ nia z duż ą rodziną . To był o niesamowite 9 dni naszego ż ycia. Podbił em wszystko, zaczynają c od samego hotelu: pię kne czyste pokoje, przytulny teren zielony, wszystko w zasię gu spaceru (w 1 minutę moż na dotrzeć zaró wno do lobby i recepcji, plaż y, restauracji), plaż a jest piaszczysta i szeroka , morze czyste, wejś cie piaszczyste (gł ę bokie) i oczywiś cie RIF to ogromny atut tego hotelu! Duż o ryb, koralowcó w i po prostu niesamowity podwodny ś wiat. … Już ▾ Odpoczywaliś my w Novotelu na począ tku wrześ nia z duż ą rodziną . To był o niesamowite 9 dni naszego ż ycia. Podbił em wszystko, zaczynają c od samego hotelu: pię kne czyste pokoje, przytulny teren zielony, wszystko w zasię gu spaceru (w 1 minutę moż na dotrzeć zaró wno do lobby i recepcji, plaż y, restauracji), plaż a jest piaszczysta i szeroka , morze czyste, wejś cie piaszczyste (gł ę bokie) i oczywiś cie RIF to ogromny atut tego hotelu! Duż o ryb, koralowcó w i po prostu niesamowity podwodny ś wiat. Chciał bym ró wnież zwró cić uwagę na pracę personelu, jest na najwyż szym poziomie, wszyscy są bardzo przyjaź ni, zawsze z uś miechem na twarzy. Kelnerzy w restauracji zawsze pomocni, obsł uga pokojowa dla 5+ (sprzą tanie codziennie).
Grupa animatoró w to wspaniali inteligentni ludzie, co wieczó r ró ż ne programy: muzyka na ż ywo, mię dzynarodowe show taneczne, ś piewacy, kolorowe tań ce w stylu Egiptu. Polecamy ró wnież udanie się do spa. Jeś li chodzi o kuchnię , jedzenie jest urozmaicone, pyszne. Do wyboru zawsze mię so i ryby (kilka rodzajó w), owoce, warzywa i duż o sł odyczy zawsze w duż ych iloś ciach. Dla mił oś nikó w kawy w restauracji są dwa ekspresy, któ re zrobią cał kiem smaczną kawę !
Powiem tak, zdecydowanie polecam Novotel na wakacje! Dostaniesz wiele przyjemnoś ci i wraż eń .
аватар allador2008
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 9.0
Wspaniał y hotel, przekroczył wszelkie najś mielsze oczekiwania. Plaż a jest super, z ł agodnym piaszczystym wejś ciem, gł ó wną atrakcją plaż y jest rafa koralowa z niezwykł ymi rybami. Uważ ny, nie nachalny personel hotelu, obsł uga pokoju na wysokoś ci. … Już ▾ Wspaniał y hotel, przekroczył wszelkie najś mielsze oczekiwania.
Plaż a jest super, z ł agodnym piaszczystym wejś ciem, gł ó wną atrakcją plaż y jest rafa koralowa z niezwykł ymi rybami.
Uważ ny, nie nachalny personel hotelu, obsł uga pokoju na wysokoś ci. Bardzo ciekawa wieczorna rozrywka.
Wyś mienita, urozmaicona kuchnia.
Polecam.
Бассейн Ресторан Выход из ресторана ,вид на пляж.
аватар anastasiapolischuk1996
 •  podróżował 2 roku wstecz
Ocena 10.0
Novotel Sharm El Sheikh to mił oś ć od pierwszego wejrzenia! Spę dziliś my w tym hotelu miesią c miodowy. Począ tkowo był em pod wraż eniem prezentu - to apartament z widokiem na morze. Do hotelu ró wnież dotarliś my doś ć wcześ nie, ale natychmiast się usadowiliś my. … Już ▾ Novotel Sharm El Sheikh to mił oś ć od pierwszego wejrzenia! Spę dziliś my w tym hotelu miesią c miodowy. Począ tkowo był em pod wraż eniem prezentu - to apartament z widokiem na morze.
Do hotelu ró wnież dotarliś my doś ć wcześ nie, ale natychmiast się usadowiliś my. Inni czł onkowie naszej rodziny ró wnież odpoczywali z nami i hotel wzią ł to pod uwagę , dostali pokoje obok siebie, co jest bardzo mił e. Sam hotel jest bardzo przytulny, z pię knym, zielonym, zadbanym terenem. Pokoje są czyste i wygodne, wszę dzie są klimatyzatory, codziennie sprzą tanie z dodatkiem markowych kosmetykó w hotelowych, przy zameldowaniu dostarczono zestaw ochronny w postaci maseczek, rę kawiczek i chusteczek nasą czonych alkoholem. Restauracja jest duż a, taras z widokiem na morze. Kuchnia jest zró ż nicowana, zawsze do wyboru kilka rodzajó w mię s, ryb, przystawek. Owoce, warzywa i sł odycze są pod dostatkiem.
Mił y bonus, restauracja ma dwa ekspresy do kawy, któ re robią cał kiem smaczną kawę . Basen jest duż y i czysty, obok basenu znajduje się bar z chł odnymi napojami. Teraz o plaż y. To po prostu rozkosz! ! ! Plaż a jest pł aska, czysta, piaszczysta i bardzo duż a! Mnó stwo leż akó w. Wejś cie do morza jest ł agodne i piaszczyste, znajduje się ponton (30 m), na koń cu pontonu jest już gł ę bokoś ć , na dnie też jest piasek. Najważ niejszym punktem tej plaż y jest rafa! Zaledwie 10 metró w od brzegu znajduje się po prostu niezwykł y podwodny ś wiat z wieloma koralowcami i rybami. Nurkowanie z rurką i obserwowanie ryb to po prostu niesamowita przyjemnoś ć .
Warto zauważ yć , ż e wszystko w hotelu jest tak przemyś lane, ż e z każ dej chwili w minutę moż na dojś ć do restauracji, na plaż ę , do recepcji czy na basen. Ró wnież hotel znajduje się w doskonał ej okolicy, w któ rej moż na wieczorem wyjś ć i spacerować .
Chciał bym ró wnież pochwalić pracę personelu! Jest na najwyż szym poziomie i wszyscy są bardzo przyjaź ni i pomocni. Od razu widać , ż e do selekcji personelu podchodzimy z cał ą odpowiedzialnoś cią . Animacja na najwyż szym poziomie: muzyka na ż ywo, mię dzynarodowe show taneczne, ś piewacy goś cinnie, tań ce narodowe.
Był em mile zaskoczony komplementem od hotelu na cześ ć gratulacji z okazji ś lubu - tortu, któ ry przyniesiono do naszego pokoju.
Novotel Sharm El Sheikh to mił oś ć od pierwszego wejrzenia!
Na pewno wró cimy i polecamy wszystkim naszym znajomym.
Dzię kuję za niesamowite emocje i nastró j.
аватар saule_ashenova
 •  podróżował 3 roku wstecz
Ocena 6.0
Recenzja bę dzie dł uga i niezwykle prawdziwa) Gł ó wnie dla tych, któ rzy dopiero odkryli Egipt. P. S. Nie jestem fanem pisania recenzji, ale moż e to pomoż e wycią gną ć odpowiednie wnioski dla przybyszó w takich jak ja)) W Sharm el-Sheikh po raz pierwszy, w Egipcie - po raz drugi. … Już ▾ Recenzja bę dzie dł uga i niezwykle prawdziwa) Gł ó wnie dla tych, któ rzy dopiero odkryli Egipt. P. S. Nie jestem fanem pisania recenzji, ale moż e to pomoż e wycią gną ć odpowiednie wnioski dla przybyszó w takich jak ja)) W Sharm el-Sheikh po raz pierwszy, w Egipcie - po raz drugi. Nie są dził em, ż e znó w przyjadę do Egiptu, ale Morze Czerwone jest niesamowite. . a ten wirus zamkną ł wszystko, co był o moż liwe) Po raz pierwszy pojechaliś my do Sahl Hasheesh, zacnego kurortu ze wspaniał ym deptakiem, niesamowity plaż a, pomost wychodzą cy w gł ą b morza, gdzie moż na medytować wieczorami; prawie cał kowity brak ludzi, z wyją tkiem nielicznych wczasowiczó w - jest to bowiem teren zamknię ty z strzeż onym wejś ciem; i fajny marmurowy hotel z fontannami, ogromnym terytorium, restauracjami, basenami itp. I nazwał em też ich restaurację „stoł ó wką ”))) - nie wiedział em, co dzieje się inaczej)))) )) ))))) Ale wracają c do Novotelu)
1) To wł aś ciwie doś ć tanie, biorą c pod uwagę pię kne morze, dobrą plaż ę , pierwszą linię , all inclusive i dobrą obsł ugę . Nie szukaj wad w tej cenie, po prostu ciesz się wakacjami.

2) Sharm el-Sheikh nie jest takie imponują ce - w zasadzie nie jestem fanem hał aś liwej rozrywki, ale są miejsca, do któ rych moż na się udać i gdzie wydać pienią dze)) przy okazji, w stał ej cenie jest dobry wybó r i rozsą dne ceny) koś ció ł koptyjski i nowy meczet są bardzo pię kne, muzeum ciekawe, owoce morza w restauracjach przyzwoite, kluby nocne są gł oś ne i wesoł e (pojechaliś my do Mahoni na owoce morza)

3) Plaż a jest bardzo ł adna. Nie powiem, ż e jest duż y, ale miejsca jest wystarczają co. Ł agodne wejś cie, piasek i rafy - po prostu cudowne. Rano napoleony podpł ywają do gó ry - pł ywają w pobliż u, najwyraź niej czekają na jedzenie)) ale w Egipcie nie moż na karmić ryb! jednak widok jest niesamowity!
Chirurdzy mieszkają cy na rafie są doś ć agresywni, uważ aj z nimi) Leż akó w zawsze był o wystarczają co duż o, jeś li nie na pierwszym poziomie, to na drugim na pewno bę dzie miejsce. Ci, któ rzy piszą , ż e trzeba zają ć miejsca rano - có ż , nie wiem, moż e był jakiś specjalny jednorazowy napł yw)) Ogó lnie, ze wzglę du na morze, moż esz zamkną ć oczy do wielu rzeczy. Ale kilka razy morze był o brudne i to okropne. Być moż e przypł yw przynió sł produkty odpadowe, ale fakt, ż e ludzie traktują naturę w ten sposó b, jest nie do opisania. Unosił y się celofanowe torebki, kubki, resztki jedzenia - oczywiś cie hotel nie miał z tym nic wspó lnego, ale nastró j spada. W tej samej Hiszpanii plaż e są codziennie sprzą tane, có ż , kontyngent wczasowiczó w ró wnież odgrywa rolę , mam nadzieję , ż e to był y odosobnione przypadki. A rano morze był o po prostu niesamowite. Ponownie dokonam rezerwacji - nie mogę powiedzieć , ż e był a to idealna plaż a (w Sahl Hasheesh, szczerze mó wią c, lepiej), ale bardzo godna. Swoją drogą , jeś li mó wią , ż e to najlepsza plaż a w Naama, o ile gorsze są inne???
Wyglą da na to, ż e wieczorami był przypł yw. Był o to zauważ alne przez fakt, ż e odległ oś ć do raf znacznie się zwię kszył a. Bar na plaż y nie jest zł y, frytki są bardzo smaczne)) piwo koń czy się natychmiast) Rę czniki są duż e i ś wież e, leż aki nie są nowe, ale mocne. Po ł agodnym wejś ciu zaczyna się mał y pas raf i wydaje się , ż e są to jedyne przyzwoite rafy wś ró d są siednich hoteli.

4) Jest promenada i jest ł adna! Niedaleko hotelu znajduje się punkt, w któ rym sprzedają mango. Ceny są takie same jak w sklepach Naama. Mił o był o chodzić wieczorem?

5) Pokó j...No powiedzmy - nie ró b tragedii) Duż e ł ó ż ko, ś wież a poś ciel i rę czniki - ką piel, na rę ce, na nogi, dobrej jakoś ci. Dobry telewizor, klimatyzacja nie był a zbyt gł oś na, mini bar uzupeł niany tylko wodą - litr na osobę ; herbata, kawa, cukier jak zwykle, stara suszarka do wł osó w. Był y recenzje o silnej sł yszalnoś ci - niczego takiego nie zaobserwowano w naszym pokoju.
Gł ucho jak w czoł gu) Pokó j na pierwszym pię trze w budynku przy basenie z widokiem na ogró d. Ogó lnie pokó j był czysty. Stare zasł ony i tapicerka na sofie trochę się mę czył y, cał y czas wydawał o się , ż e są bardzo zakurzone, ale podobno to ze staroś ci. Na zdję ciach z serwisu pokoje wydają się ś wież sze, ale nie zapominaj, ż e hotel nie jest jeszcze pierwszą mł odoś cią )) Sprzą tacze są super.

6) Personel. Każ dy jest bardzo uprzejmy, zawsze z uś miechem na twarzy i nie jest to sztuczne. A personel, administracja i dziewczyny z Guest Relations - wszystko jest na gó rze. Był o kilka momentó w, kiedy obsł uga wyczuł a trochę napię tą postawę w naszym kierunku - uś miech i powitanie po arabsku od razu wszystko zmienił y. Zacznij wię c od siebie - twoje przyjazne nastawienie moż e znacznie poprawić twoje wakacje).

7) Odż ywianie. Kontrowersyjne pytanie. Z jednej strony wystarczy, z drugiej strony są rzeczy smaczne, ale nie ma rzeczy bardzo smacznych).
Jeś li nie pró bujesz „odbić ” kosztó w wycieczki jedzeniem, to zawsze moż esz wybrać coś dla siebie) Ś niadania moim zdaniem wyś mienite: jajecznica, falafel, rogaliki, jogurt, masł o, sery na amatorsko raz pró bował em kieł basy) kawa z automatu, naleś niki z czekoladą . Ogó lnie wypieki są bardzo smaczne, desery nie był y szczegó lnie zainteresowane. Z owocó w jadł a gł ó wnie winogrona i melony. Był oby wię cej owsianki, ogó lnie był oby cudownie. Obiad i kolacja - wzię ł am zupę (ozory warzywne i ptasie - pyszna, raz - pyszna zupa z owocami morza), ryż i puree ziemniaczane są bardzo dobre, ś wież e warzywa i duszone bakł aż any zawsze był y. Woł owina był a mię kka i smaczna, kurczak był czę sto twardy, podobnie jak ziemniaki. Ryba - raz na raz nie był a potrzebna, czasem bardzo smaczna, czasem niezbyt)) Wię c moż na był o zjeś ć obfite i w zasadzie smaczne) kolejne pytanie - za 10-12 dni naprawdę moż e się znudzić . Sama restauracja / jadalnia jest bardzo skromna) kelnerzy wykonują swoją pracę , sprzą tają , zakrywają , w ogó le pró bują.
Napojó w nie trzeba zamawiać , idź do baru, naleją ci. Podobał mi się posił ek na tarasie przy ś wiecach. Ale ostatniego dnia z jakiegoś powodu filiż anki do zupy i herbaty zniknę ł y bardzo szybko i dł ugo ich tam nie był o, moż e był wielki wyś cig)) Zawsze był y lody, w tym na plaż y.

8) Terytorium jest ł adne, ł adne, zielone i mał e) Terytorium jest umyte, oczyszczone, oczyszczone, kwitną kwiaty, latają dudki i wrony. Jest tylko jeden basen, mał y, raz pł ywaliś my podczas imprezy przy basenie i to wystarczył o. Morze jest lepsze) Nie ma gdzie spacerować po terytorium, jeś li naprawdę chcesz - moż esz przejś ć przez drogę do drugiego budynku Palms, są tam jak trzy baseny.
Ale w pobliż u znajduje się promenada, wię c jeś li jesteś przyzwyczajony do miejskich europejskich hoteli, gdzie historia zaczyna się poza terytorium, to z jednej strony bę dzie ci się wydawać tylko duż ym zadbanym ogrodem, z drugiej strony, gdyby był nigdzie nie wyjś ć poza hotel, wtedy spę dzanie czasu na jego terenie był oby trudne.

Teraz o tym, co mnie nie interesował o - jest animacja. Dziewczyny pró bują . Poszedł em nawet na jogę na plaż ę . Każ dego wieczoru w pobliż u baru przy basenie odbywa się jakiś spektakl. W holu nie ma baru, w holu nie ma oddzielnej czę ś ci wypoczynkowej. Nie krytyczny. (w tym samym Sahl-Hashish w sali koncertowej w holu (klimatyzacja + napoje) każ dego wieczoru na terenie hotelu odbywał y się wystę py artystó w na ż ywo + animacja) Ale nie jestem fanem animacji, jednak chł opaki pró bowali - Dzię kuję ci bardzo za to. Sił ownia jest bardzo prosta, bież nie, hantle, warunki minimalne – choć tak naprawdę nikt jej nie uż ywał w takim upale.
Miejscowa ludnoś ć w hotelu - dziwnie czyta się opinie, ż e kogoś to denerwuje, ludzie, podobnie jak ludzie, zachowywali się cał kiem dobrze.

Konkluzja: prosty hotel, pracownicy starają się , cena-jakoś ć jest odpowiednia, personel jest ś wietny, jedzenie jest przecię tne (ale nie musisz myś leć , gdzie zjeś ć )), plaż a jest bardzo dobra, morze jest doskonał e. Czy przyjdę tu ponownie? - jeś li cena jest niż sza w są siednich hotelach, to najprawdopodobniej do nich pojadę , jeś li w zasadzie znó w przyjadę do Sharm)))) Ale chcę bardzo podzię kować Novotelowi za bardzo dobre i budż etowe wakacje ! ))
Pokaż więcej »


awatara Olgatix
3 roku wstecz  •  6 subskrybenci 4 odpowiedź
awatara sholpa_u
4 roku wstecz  •  9 subskrybenci 9 odpowiedzi
awatara Marina_Ma
4 roku wstecz  •  7 subskrybenci 6 odpowiedzi
EKSPERCI HOTELI
Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель расположен в самом центре Naama Bay. В шаговой доступности гостей многочисленные сувенирные магазины, бары, рестораны, кальянные. Гости могут насладиться вкусом национальной кухни, покурить кальян, выпить чашечку кофе по-восточному или просто погулять, вкушая местный колорит. Самые популярные дискотеки курорта, аквапарк Cleo Park ждут всех любителей активного отдыха.

Lokalizacja В 12 км от аэропорта, в 7 км от Старого города, в бухте Naama Bay, на самом берегу моря.
Opis plaży Собственный песчаный пляж протяженностью около 350 м и шириной около 150 м (пляж через променад), удобный вход в море, также есть коралловый риф и понтон (длина понтона 23 метра). Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, экскурсионное бюро, услуги консьержа, услуги по глажке одежды (платно), room service: круглосуточно (платно), заказ такси (платно), факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi бесплатно (в лобби и в баре у бассейна — базовый доступ, в номерах — нет), магазины, конференц-зал на 100 мест (theatre style) в Novotel Palm 5*, 1 открытый бассейн с детской секцией 600 м2 (с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно. В отеле возможно размещение с животными массой до 3 кг.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • centrum biznesowe
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • noclegi ze zwierzętami
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Детский бассейн 20 м2 (с подогревом), детская секция в основном бассейне (с подогревом в зимний период), детский бассейн с небольшими 2 горочками и аттракцион «ведерко» (без подогрева, в Novotel Palm), мини-дискотека с 20.30-21.00, детская анимация, мини-клуб (4-12 лет, 09:00-18:00, 19:00-21:00, в Novotel Palm), детская площадка (Novotel Palm), цирковая школа, в летние каникулы организован досуг для подростков 14-16 лет, детский буфет в ресторане (по запросу).
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport Бесплатно — пляжный волейбол, пляжный футбол, гимнастика, водная аэробика, уроки танцев, зал для аэробики, дартс, дневная программа в баре у бассейна, ежедневные вечерние программы. Платно — дайвинг центр и центр водных видов спорта (на пляже). Недалеко от отеля есть казино, поле для гольфа на 18 лунок находится в 10 минутах езды от отеля (платно).
 • tenis stołowy  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia
 • aerobik
 • sporty wodne
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

В отеле 197 номеров.

W pokojach

В номере есть кондиционер, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • kapcie i szlafrok (nie we wszystkich pokojach)
 • $
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telewizor plazmowy (nie we wszystkich pokojach)
 • telefon $
 • ekspres do kawy/herbaty (nie we wszystkich pokojach)
 • budzenie na życzenie (nie we wszystkich pokojach)
 • balkon/taras (nie we wszystkich pokojach)
 • internet wi-fi (nie we wszystkich pokojach)
Adres Naama Bay 32, Sharm El Sheikh, Egypt
Telefony: +20 69 360 01 72
Stronie internetowej: Novotel Beach Sharm El Sheikh
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, аэробикой. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.