Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5*– Opinie

430
Ocena 9.510
na podstawie
430 opinii
№1 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
9.5 Numer
9.6 Usługa
9.6 Czystość
9.5 Odżywianie
9.6 Infrastruktura
Hotel położony jest na drugiej linii brzegowej, zarządzanej przez sieć Savoy. Turyści mogą korzystać z infrastruktury Hotelu Savoy, znajdującego się po drugiej stronie ulicy (z wyjątkiem restauracji). Otwarty w 2004 roku, ostatnia częściowa przebudowa miała miejsce w 2016 roku. Hotel składa się z kompleksu dwupiętrowych budynków. Składa się z jednego budynku jednokondygnacyjnego (bez numerów) oraz jedenastu bloków dwukondygnacyjnych. Hotel Sierra dla par, grup przyjaciół i rodzin z dziećmi.Więcej →
аватар sasaala367
 •  podróżował 2 tygodnie wstecz
Ocena 3.0
Spę dziliś my wakacje w Sierra po raz trzeci (w cią gu roku od listopada ubiegł ego roku). Po raz pierwszy byliś my nieopisanie zachwyceni i napisaliś my recenzje, dzię ki czemu hotel zają ł pierwsze miejsce. Ale niestety, ostatni raz był cał kowitym rozczarowaniem. … Już ▾ Spę dziliś my wakacje w Sierra po raz trzeci (w cią gu roku od listopada ubiegł ego roku). Po raz pierwszy byliś my nieopisanie zachwyceni i napisaliś my recenzje, dzię ki czemu hotel zają ł pierwsze miejsce. Ale niestety, ostatni raz był cał kowitym rozczarowaniem. Na przyję ciu zostaliś my powitani chł odno, „no dobra, po raz trzeci”, choć hotel cią gle pisze o jakichś nieistnieją cych kumulatywnych bonusach.
Gł ó wna restauracja jest w remoncie, ponownie recepcja nie udzielił a ż adnych informacji, po prostu kazali nam czekać . Byliś my zakwaterowani gł odni w budynku w remoncie. Przez cał e 7 dni siedzieliś my w kurzu. Szkoda, ż e ​ ​ udaliś my się do zaufanego hotelu, zapraszają c znajomych (bilet był kupiony z wyprzedzeniem, czyli droż szy niż inne). Ale na pró ż no, teraz jesteś my na wakacjach w Hurghadzie (25.11. 2023), ale mogliś my wró cić do Sierra. Do widzenia!! !
аватар tatyana020471
 •  podróżował 2 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Hotel jest ś wietny! Zatrzymuję się w tym hotelu już drugi rok z rzę du. Wielkie dzię ki dla chł opakó w z recepcji. Przyjechaliś my z dzieckiem wcześ nie rano, ale zameldowanie poszł o bardzo dobrze??? ? . Dali mi tyle samo co w zeszł ym roku (3502) za co jestem im bardzo wdzię czny. … Już ▾ Hotel jest ś wietny! Zatrzymuję się w tym hotelu już drugi rok z rzę du. Wielkie dzię ki dla chł opakó w z recepcji. Przyjechaliś my z dzieckiem wcześ nie rano, ale zameldowanie poszł o bardzo dobrze??? ? . Dali mi tyle samo co w zeszł ym roku (3502) za co jestem im bardzo wdzię czny. Personel hotelu jest przyjazny i uś miechnię ty. Zawsze się przywitają i zapytają , jak się masz. Wielkie dzię ki dla faceta, któ ry sprzą tał pokó j. Bardzo dobrze, zawsze wykonywał swoją pracę doskonale??? ? . Jedzenie jest pyszne, jest duż y wybó r i jest mnó stwo sł odyczy. Wi-Fi dział a ś wietnie, co jest bardzo mił e. Lokalizacja hotelu jest super, tuż przy placu SOHO. Jest bezpł atny transfer na stare miasto, co jest bardzo wygodne i dobre. Byliś my zadowoleni z naszych wakacji.
Na pewno tu wró cimy ponownie. Polecam.
аватар mila2027mila
 •  podróżował 5 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Wspaniał y, zielony hotel. Vіdpochivaemo nie po raz pierwszy. Garne rіznomanіtne kharchuvannya. Kał amarnica buli, krewetka, tuń czyk, przepió rka. Dosit bogate owoce, kavuni, dino, figi. Kto kocha sł ó d, tutaj jest, có ż , jeszcze bogatszy pikantny. Personel recepcji. … Już ▾ Wspaniał y, zielony hotel. Vіdpochivaemo nie po raz pierwszy. Garne rіznomanіtne kharchuvannya. Kał amarnica buli, krewetka, tuń czyk, przepió rka. Dosit bogate owoce, kavuni, dino, figi. Kto kocha sł ó d, tutaj jest, có ż , jeszcze bogatszy pikantny. Personel recepcji. Podczas osady byli diakoni jedzenia, ale administratorzy ś piewali szybki posił ek. Do administratoró w Ś wiata, Armii, trzymajcie się ciepł o i mile widziani. Lekkie czyste, pokoje, mieszkał w pokoju 2624 z widokiem na pole golfowe. Morze i rafa to wspaniał e, ż ywe, bogate ryby. Moż esz dostać się na plaż ę.3-4 minuty, przez cudowny zielony teren hotelu Savoy, wię c autobusem, któ ry oczywiś cie jest skó rą.10 minut. Moż esz zobaczyć jacuzzi, kovzani, krę gle za darmo (jako bonus do hotelu). Dyakuyu za vodpochinok! Chcesz zawró cić do hotelu!
аватар ehlinaslveva
 •  podróżował 7 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Tak, to jest hotel, do któ rego moż na wró cić . Podobał o mi się wszystko! Wyż ywienie, noclegi - wszystko na najwyż szym poziomie. Personel jest w 100% przyjazny i pomocny. Mieszkaliś my w pokoju 3417. Strefa relaksu. Chciał em spokojnego i przyjemnego pobytu! Stał o się ! Za co chciał bym zwró cić uwagę na barmana z baru obok pokoju i faceta obsł ugują cego basen. … Już ▾ Tak, to jest hotel, do któ rego moż na wró cić . Podobał o mi się wszystko! Wyż ywienie, noclegi - wszystko na najwyż szym poziomie. Personel jest w 100% przyjazny i pomocny. Mieszkaliś my w pokoju 3417. Strefa relaksu. Chciał em spokojnego i przyjemnego pobytu! Stał o się ! Za co chciał bym zwró cić uwagę na barmana z baru obok pokoju i faceta obsł ugują cego basen. Jesteś cie sprytni! DZIĘ KUJĘ !
аватар boichenkole
Przyjechał em rano o 8.00, wypeł nił em dokumenty. . W ogó le nie był o ludzi. Był em zaskoczony, ż e poproszono mnie o czekanie do 14.00, ponieważ pokó j nie był gotowy. Myś lę , ż e ok. W recepcji poprosili mnie, abym przyszedł o 11. … Już ▾ Przyjechał em rano o 8.00, wypeł nił em dokumenty. . W ogó le nie był o ludzi.
Był em zaskoczony, ż e poproszono mnie o czekanie do 14.00, ponieważ pokó j nie był gotowy.
Myś lę , ż e ok.
W recepcji poprosili mnie, abym przyszedł o 11.00, aby rozdać brolet? ? ? nikt nie zaproponował , ż e pó jdzie na ś niadanie, rzekomo czekają c na pokó j....
Musiał em siedzieć na leż akach do 11.00 (((
Pierwszy raz tak. zwykle przy wcześ niejszym przyjeź dzie proponowali, ż e pó jdę na ś niadanie, kiedy zawsze wracał em, pokó j był gotowy bez ż adnych problemó w.
Có ż , w ogó le przyjechał em o 11.00, w koń cu dali mi brolet, a pokó j był gotowy.
Osiadł na drugim pię trze, już cholera wie gdzie.
Nie miał em też są siadó w.

Po prostu nie rozumiem, dlaczego tak jest.
To zdecydowanie zepsuł o nastró j...
Wybrał em ten hotel na podstawie rekomendacji mojego touroperatora.
Chociaż wcześ niej zawsze odpoczywał em, w hotelach Sulta, Sunrise, Juzz,
Nie podobał o mi się nastawienie.
Dalej sam pokó j, choć cholera wie gdzie nie ma sł oń ca, nie ma kwiató w, a po drugiej stronie lotniska zawsze jest gł oś no, był o w miarę czysto.
Jedzenie jest dobre, okolica jest pię kna, ...
Ale ta postawa zepsuł a wszystko. jest naprawdę mał o ludzi, a nawet nastę pnego ranka idę wcześ nie na sił ownię . oglą dają c zdję cie był a 7.30 rano przyjechał a para, któ ra od razu się zadomowił a, zacią gnę ł a walizki, pierwsze pię tro, ogró d, widok na basen. Có ż , to nie moż e być rozczarowują ce.
Moż e czegoś nie rozumiem, moż e powinienem dać pienią dze. powiedz co w tym ś miesznego? ? ?
аватар boichenkole
 •  podróżował 8 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Dzień dobry, dzień wcześ niej zostawił em opinię o hotelu, za usł ugę , któ ra mnie nie satysfakcjonował a. Ale nawet dzień pó ź niej dostał em telefon z recepcji, co jest dobrą wiadomoś cią ) I powiedzieli, ż e chcieliby, aby moje wakacje był y cudowne. … Już ▾ Dzień dobry, dzień wcześ niej zostawił em opinię o hotelu, za usł ugę , któ ra mnie nie satysfakcjonował a.
Ale nawet dzień pó ź niej dostał em telefon z recepcji, co jest dobrą wiadomoś cią )
I powiedzieli, ż e chcieliby, aby moje wakacje był y cudowne. i dlatego mają wolny pokó j, w któ rym mogę się poruszać.
Był em bardzo zadowolony, ż e recenzje zwracają uwagę.
Dali mi ogromny pokó j przy basenie, w cichym miejscu??????????? ? Został o mi tu kilka dni i mogę cieszyć się sł oń cem.
Wyjaś nili mi też , ż e po przyjeź dzie mogę iś ć na pó ź ne ś niadanie....Ale tak jak pisał em wcześ niej, wtedy po prostu nie został em o tym poinformowany.
Mimo to chcę podzię kować za zwró cenie uwagi na recenzje.
I naprawdę dbają o komfort swoich goś ci.
Postawił em wysoką ocenę , ponieważ naprawdę mnie usł yszeli i starali się , aby moje wakacje był y jeszcze lepsze.
аватар lyagipa
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Odpoczywaliś my w marcu 2023 razem z mę ż em. Byliś my cał kowicie zachwyceni i wyjechaliś my z udział em peł nej satysfakcji z wakacji. Zalety: 1. Obsł uga to znak rozpoznawczy hotelu! Najwyż szej klasy, zdecydowanie. Co kilka dni dzwonią na salę i dowiadują się , jak tam reszta, przychodzą do restauracji i pytają , czy wszystko w porzą dku. … Już ▾ Odpoczywaliś my w marcu 2023 razem z mę ż em. Byliś my cał kowicie zachwyceni i wyjechaliś my z udział em peł nej satysfakcji z wakacji.

Zalety:
1. Obsł uga to znak rozpoznawczy hotelu! Najwyż szej klasy, zdecydowanie. Co kilka dni dzwonią na salę i dowiadują się , jak tam reszta, przychodzą do restauracji i pytają , czy wszystko w porzą dku. Wszystkie problemy rozwią zywane są w bł yskawicznym tempie.
2. Indywidualne podejś cie. Po zameldowaniu dostaliś my pokó j deluxe zamiast standardowego bez dodatkowych opł at, za co specjalne podzię kowania dla administratora Armie! Ró wnież dzię ki niemu nawet po wymeldowaniu zostaliś my z rę cznikami i jedliś my bez ż adnych dopł at, bo po przyjeź dzie nie mieliś my czasu na lunch.
3. Odż ywianie. Mieliś my szczę ś cie, ż e pewnego dnia zjedliś my lunch w Hotelu Albatros i dzię ki temu poró wnaliś my jedzenie - w Sierra jest zdecydowanie smaczniejsze, bardziej urozmaicone, lepsza obsł uga. Istnieją opcje wegetariań skie i wegań skie, co jest bardzo przyjemne.
Ró wnież na naszą proś bę pierwszego dnia (kiedy miał am czas na obiad i poszł am coś przeką sić ) w barze Adiamo zrobili nam burgera z kotletem warzywnym zamiast mię sa. Do tego specjalnie zaproszeni szefowie kuchni z restauracji gł ó wnej! I za każ dym razem, gdy wracaliś my na przeką ski przez cał e wakacje, był y wegetariań skie paszteciki. Drobiazg, ale mił y)
4. Pię kne, bajeczne terytorium. Duż o zieleni, kwiató w, ś cież ek codziennie podmywanych, zadbane trawniki.
5. Hotel poł oż ony jest na Soho Square - liczne sklepy, restauracje i bary, wieczorne iluminacje i pokazy. Ale poszliś my tam tylko kilka razy, a potem jeszcze poszliś my do miasta. Ponieważ zawsze jedliś my u nas w hotelu, aw sklepach Soho ceny są.3 razy wyż sze niż w Naama Bay, wię c radzimy kupować maseczki, arafaty, pamią tki na mieś cie (Fix Price, Mango Market).
6. Bezpł atny transfer do miasta iz powrotem każ dego wieczoru.
7. Pieczę cie. W hotelu jest ich duż o, wszystkie są czuł e i urocze)
8.
Wszystko stworzone z myś lą o jakoś ciowym i beztroskim wypoczynku. Przy każ dym basenie i na plaż y wydawane są rę czniki na kartach, wygodne leż aki z ochroną gł owy przed sł oń cem. W barach moż na zrobić dowolny koktajl bezalkoholowy. Pyszne lody) po przyjeź dzie otrzymywali bezpł atne bony na wizytę w saunie i jacuzzi (2 razy po 1 godzinie), krę gle lub tenis, lodowisko lub bilard.
9. Na terenie dział a fumigacja, a w hotelu nie ma w ogó le komaró w! Sł yszeliś my wystarczają co duż o od ludzi z innych hoteli, ż e komary są duż ym problemem w Egipcie, ale nie w Sierra : )
10. W hotelu znajduje się.7 basenó w. 1 gł ó wny z animacją i gł oś ną muzyką . Reszta jest cichsza, mniejsza, zawsze moż na znaleź ć miejsce dla siebie w zależ noś ci od nastroju. Cieszył em się , ż e w hotelu obowią zuje zakaz uż ywania pojedynczych gł oś nikó w, nikt nie narusza swojej przestrzeni osobistej swoim ś piewem.
11. Wielu obcokrajowcó w, wię cej niż Rosjan. Jest też sporo wczasowiczó w z dzieć mi.
Dla mnie i mojego mę ż a był to plus : ) ró wnież ze wzglę du na to, ż e w hotelu znajdują się korty tenisowe, sporo tenisistó w odpoczywa.
12. Dobre pokoje z wł asnym torem. Meble są zadbane, dobrze wyczyszczone.
13. Lotnisko jest blisko, zostaniesz odwieziony jako pierwszy po przylocie i ostatni przed odlotem.
Wady:
1. Lotnisko jest blisko, sł ychać samoloty, co zupeł nie nie przeszkadza w wypoczynku, ale nagle jest to dla kogoś waż ne.
2. Hotel nie jest na pierwszej linii. Nigdzie szczegó lnie ta informacja się nie pojawia, ale spacer nad morze zajmuje 15 minut + autobusy kursują spod hotelu co 20 minut. Przeszliś my przez hotel Savoy i cieszyliś my się terenem. Wszystko rekompensują pię kne rafy!
3. W hotelu jest jedna restauracja a la carte, któ ra nie zrobił a na mnie wraż enia. Jedliś my tam raz i nigdy wię cej nie chcieliś my.

Polecamy ten hotel wszystkim, nie poż ał ujesz)
Территория отеля Территория отеля Территория отеля ночью Территория отеля Сады и качели в отеле
аватар alexandrabotsman68
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Dzień dobry. Niedawno wró cił em z Sharm El Sheikh, chciał bym zostawić pozytywną opinię na temat hotelu. Pię kna okolica, mił a obsł uga, pyszne jedzenie. Jesteś my bardzo zadowoleni z naszego pobytu tam tak bardzo, ż e nie chcieliś my wyjeż dż ać ! Polecam każ demu chociaż raz odwiedzić ten hotel. … Już ▾ Dzień dobry. Niedawno wró cił em z Sharm El Sheikh, chciał bym zostawić pozytywną opinię na temat hotelu. Pię kna okolica, mił a obsł uga, pyszne jedzenie. Jesteś my bardzo zadowoleni z naszego pobytu tam tak bardzo, ż e nie chcieliś my wyjeż dż ać ! Polecam każ demu chociaż raz odwiedzić ten hotel.
Chciał bym wspomnieć o kierowniku hotelu Muhamedzie, w recepcji powitał nas przyjazny pracownik Omran. Szczegó lne podzię kowania dla wszystkich szefó w kuchni hotelu za obfitoś ć wyś mienitych dań . Chcę podzię kować wszystkim, któ rzy obsł ugiwali nas z imienia i nazwiska: bar w restauracji - Mostafa, Ahmed, Mina, Hassan, Rasha - pię kna, uś miechnię ta dziewczyna. Lobby bar - Gerges, Rami, Abanayub, Ahmed Asfor i Peter. Beach Bar - Michelle to inteligentna, pracowita i zabawna barmanka! Jadalnia - cał y personel, zwł aszcza pozytywny facet Gerges. Super czwó rka animatoró w, któ rzy nie pozwolili nam się nudzić - Manas, Gonzo, Ali Iraji i po prostu Ali, któ ry mó wi w 4 ję zykach, wielki szacun dla niego!
Wielkie dzię ki dla Anny, któ ra interesował a się czy u nas wszystko w porzą dku i któ ra wielokrotnie przychodził a z pomocą . Chciał bym ró wnież podzię kować osobie, któ ra utrzymywał a nasz pokó j w czystoś ci - uważ nemu i bezproblemowemu Muhamedowi Abdulhamidowi.
Kochamy Cię i mamy nadzieję , ż e jeszcze się zobaczymy!
аватар marinatikh
 •  podróżował 9 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Bardzo ł adny hotel z doskonał ą obsł ugą . Naprawdę podobał nam się nasz pobyt w tym hotelu. Naprawdę bardzo uważ ne podejś cie personelu do swoich goś ci. Mieliś my pokó j po remoncie, nie ma ż adnych zastrzeż eń . Jedzenie jest dobre, wybó r jest duż y, jest też stolik dla dzieci. … Już ▾ Bardzo ł adny hotel z doskonał ą obsł ugą . Naprawdę podobał nam się nasz pobyt w tym hotelu. Naprawdę bardzo uważ ne podejś cie personelu do swoich goś ci. Mieliś my pokó j po remoncie, nie ma ż adnych zastrzeż eń . Jedzenie jest dobre, wybó r jest duż y, jest też stolik dla dzieci. Plac zabaw jest duż y i dobry. Basen jest podgrzewany. Hotel jest bardzo czysty i pię kny. Niektó rzy piszą , ż e samoloty przeszkadzają – nie wiem, dla mnie to szczegó lny urok – moim zdaniem oglą danie ich lą dowania jest zabawne. Przy zamknię tym balkonie nic nie zakł ó cał o dź wię ku. A takż e transfer nad morze – pó ł torej minuty i jesteś na plaż y. Bardzo podobał a mi się ta kró tka wycieczka. Na pochwał ę zasł uguje ró wnież przede wszystkim okolica miasta, w któ rej znajduje się hotel. Moim zdaniem jest to absolutnie najlepsza opcja pod wzglę dem ceny i jakoś ci. Rozważ ał em wiele hoteli, a nawet pó ź niej do nich pojechał em – SIERRA jest najlepsza w tej kategorii cenowej (i WSZYSTKO też jest w cenie! ) w okresie wiosennym 2023. Zdecydowanie nie ma co poró wnywać . PS: specjalne podzię kowania dla pracownika Salaha (gospodyni w budynku nr 2) za arcydzieł a, któ re uł oż ył dla nas z kwiató w i rę cznikó w. To po prostu osobna historia)))
аватар kiseleva7070
 •  podróżował 10 miesięcy wstecz
Ocena 10.0
Teren hotelu jest zielony, bardzo zadbany, pię kny. Dwupię trowe budynki w ró ż nych kolorach nadają hotelowi dodatkowego, kolorowego wyglą du. Pokoje z balkonami na drugim pię trze, jasne, czyste, wszystko co potrzebne do ż ycia. Jedzenie jest urozmaicone i pyszne. … Już ▾ Teren hotelu jest zielony, bardzo zadbany, pię kny. Dwupię trowe budynki w ró ż nych kolorach nadają hotelowi dodatkowego, kolorowego wyglą du. Pokoje z balkonami na drugim pię trze, jasne, czyste, wszystko co potrzebne do ż ycia. Jedzenie jest urozmaicone i pyszne. Dobre SPA, w któ rym jest sauna, jacuzzi, kryty basen, sił ownia, jeś li chcesz (za opł atą ) robią masaż . Wypoczynek w hotelach moż na urozmaicić dodatkowymi usł ugami: grać w tenisa, ping-ponga, bilard, krę gle, golfa, szachy, ł yż wiarstwo, siatkó wkę wodną . Animatorzy to bardzo aktywni faceci. Tuż za terytorium wieczorami spacer wzdł uż jasnego i pię knego placu Soho, sł uchaj muzyki ś piewają cej fontanny. Terytorium jest dobrze strzeż one. Cał y personel hotelu jest przyjazny i pomocny, zawsze uś miechnię ty.
Крытый бассейн в СПА Сауна в СПА Территория отеля Транспорт, который возит к морю Красивая территория отеля Шахматы на свежем воздухе
Pokaż więcej »


Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель находится на второй береговой линии, под управлением сети Savoy. Туристы могут пользоваться инфраструктурой отеля Savoy, расположенного через дорогу (кроме ресторанов). Открыт в 2004 году, последняя частичная реконструкция прошла в 2016 году. Отель состоит из комплекса 2-этажных корпусов. Состоит из одного 1-этажного корпуса (без номеров) и одиннадцати 2-этажных блоков. Отель Sierra для пар, компании друзей и семейного отдыха с детьми.

Lokalizacja В 6 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, 15 км от Наама Бей, в бухте Шаркс Бей.
Opis plaży Ширина пляжной полосы 45 м, длина пляжной полосы 75 м. Пляж находится на территории отеля Savoy. Вход в море - рядом кораллы, рекомендуется использовать специальную обувь. Бесплатный автобус (с левой стороны от Egypt Hall) до пляжа Savoy ходит каждые полчаса, с 08:00-18:00.
 • 2 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), услуги консьержа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, услуги по глажке одежды (платно), 1 основной ресторан Mountain View с террасой, сервирующий шведский стол (2 а’ля карт в Soho Square), 10 баров (3 в Soho Square), 8 конференц-залов (до 1400 персон), 7 бассейнов (1 крытый с подогревом в зимнее время, 6 открытых: 1 с морской водой, 5 с подогревом в зимнее время), барбекю, терраса для загара. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.

 • restauracja
 • Restauracja a la carte
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjna/sala bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wi-fi
 • pranie
 • fryzjer/salon kosmetyczny
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Открытый бассейн с подогревом в зимний период, услуги няни по предварительной резервации.
 • basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 6 теннисных кортов (с грунтовым покрытием), дартс, кинозал, караоке, библиотека.
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • golf  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Номерной фонд отеля насчитывает 393 номера.

W pokojach

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów (nie we wszystkich pokojach)
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon $
 • internet wi-fi $
 • balkon/taras
Adres P.O. Box 169 White Knight Beach, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefony: +2 069 3 602 500
Stronie internetowej: Sierra Sharm El Sheikh Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.