Sierra Sharm El Sheikh Hotel 5*– Opinie

375
Ocena 9.310
na podstawie
375 opinii
№2 w ocenie hotelu Szarm el-Szejk
9.3 Numer
9.4 Usługa
9.4 Czystość
9.3 Odżywianie
9.4 Infrastruktura
Hotel położony jest na drugiej linii brzegowej, zarządzanej przez sieć Savoy. Turyści mogą korzystać z infrastruktury Hotelu Savoy, znajdującego się po drugiej stronie ulicy (z wyjątkiem restauracji). Otwarty w 2004 roku, ostatnia częściowa przebudowa miała miejsce w 2016 roku. Hotel składa się z kompleksu dwupiętrowych budynków. Składa się z jednego budynku jednokondygnacyjnego (bez numerów) oraz jedenastu bloków dwukondygnacyjnych. Hotel Sierra dla par, grup przyjaciół i rodzin z dziećmi.Więcej →
аватар cati-09
Ten hotel został nam polecony przez nasze biuro podró ż y. Absolutnie nie ż ał ujemy wyboru. Na terenie hotelu nie ma brakó w! Wszystko jest zapewnione i zrobione dla wygody goś ci. Jedzenie jest bardzo smaczne i urozmaicone. Personel jest ogó lnie ś wietny! Pokoje są przestronne, jasne i czyste. … Już ▾ Ten hotel został nam polecony przez nasze biuro podró ż y. Absolutnie nie ż ał ujemy wyboru.
Na terenie hotelu nie ma brakó w! Wszystko jest zapewnione i zrobione dla wygody goś ci.
Jedzenie jest bardzo smaczne i urozmaicone.
Personel jest ogó lnie ś wietny!
Pokoje są przestronne, jasne i czyste.
Gorą co polecam wizytę w tym hotelu!
Jesteś my bardzo zadowoleni z naszych wakacji!
Jestem pewien, ż e odpoczniesz od cał ego zamieszania, a personel i atmosfera hotelu Ci w tym pomogą!
mił ego wypoczynku ż yczę!! !
аватар dorogovaula
Hotel został wybrany ze wzglę du na ogromną liczbę pozytywnych recenzji. I nie dokonali zł ego wyboru. Swoją drogą , w hotelu spotkaliś my kochają cą podró ż e kobietę , któ ra na 43 urodziny jest na wakacjach w Sierra!!! ! raz. Hotel jest w peł ni zgodny ze zdję ciami z witryn. … Już ▾ Hotel został wybrany ze wzglę du na ogromną liczbę pozytywnych recenzji. I nie dokonali zł ego wyboru. Swoją drogą , w hotelu spotkaliś my kochają cą podró ż e kobietę , któ ra na 43 urodziny jest na wakacjach w Sierra!!! ! raz.
Hotel jest w peł ni zgodny ze zdję ciami z witryn. Duż o kwiató w, czystoś ć zaró wno w pokojach jak i na terenie. Chodniki są szczotkowane każ dego ranka. Sprzą tanie codziennie. Uzupeł nienie kawy, herbaty itp. Personel natychmiast rozwią zuje najmniejsze proś by.
O jedzeniu moż na mó wić bardzo dł ugo, ale kró tko mó wią c jesteś my bardzo zadowoleni. Podczas pobytu opanował em spró bować , no, % 70. Pyszne, urozmaicone. Nawet osobno artykuł ó w spoż ywczych. Co nie jest mniej waż ne. Nasze dziecko jadł o z przyjemnoś cią , co w zasadzie trudno nakarmić . Desery, owoce, sery, wę dliny, ryby, po prostu ogromny wybó r dla każ dego smakosza. Cielę cina, woł owina jest nie do pochwał y.
Batony: smaczne, nie monotonne. Nie bę dę Was zanudzać pisaniem.
Baseny też są ś wietne. Z ogrzewaniem i bez.
Kto to lubi.
Codziennie wieczorem są czyszczone, filtrowane.
Animatorzy!!! ! To są faceci, z któ rymi bę dziesz się komunikować , a potem nie moż esz bez nich ż yć . Dobrze dogadują się z dzieć mi, któ re je uwielbiają . Zumba, joga, aqua aerobik, wieczorne show, robią to z przytupem.
Ogó lnie jesteś my bardzo zadowoleni! Na pewno wró cimy i polecimy znajomym i rodzinie.
P. S. Bezpoś rednio przed hotelem strefa SOHO i do morza 700 m. Cał y czas kursuje bus.
аватар yakusheva.oxana
 •  podróżował 5 dni wstecz
Ocena 9.0
Hotel jest bardzo wygodny, ł adny i czysty. Terytorium jest duż e, 4 baseny o ró ż nych gł ę bokoś ciach. Rę czniki są zawsze czyste i ś wież e. Kuchnia jest po prostu niesamowita. Napoje był y doskonał e. I oczywiś cie bardzo uprzejmy personel. … Już ▾ Hotel jest bardzo wygodny, ł adny i czysty. Terytorium jest duż e, 4 baseny o ró ż nych gł ę bokoś ciach. Rę czniki są zawsze czyste i ś wież e. Kuchnia jest po prostu niesamowita. Napoje był y doskonał e. I oczywiś cie bardzo uprzejmy personel.
W tym hotelu mieszkają koty, któ re szczegó lnie polubiliś my z dzieckiem, kochamy koty. Na morzu jechaliś my autobusem, któ ry regularnie kursował tam iz powrotem. Plaż a jest czysta, bar, leż aki, parasole. I nawet na plaż y był o wifi. Có ż , morze jest ciepł e z rafami i pię knymi rybami. Polecam ten hotel wszystkim.
аватар esembaeva.ag
 •  podróżował 5 dni wstecz
Ocena 10.0
Hotel jest super, wi-fai dział a dobrze w cał ym hotelu i na plaż y. Personel jest bardzo pomocny, jedzenie bardzo smaczne, to był nasz pierwszy wyjazd, jesteś my bardzo zadowoleni z wyboru hotelu, czy na pewno wró cimy? … Już ▾ Hotel jest super, wi-fai dział a dobrze w cał ym hotelu i na plaż y. Personel jest bardzo pomocny, jedzenie bardzo smaczne, to był nasz pierwszy wyjazd, jesteś my bardzo zadowoleni z wyboru hotelu, czy na pewno wró cimy?
аватар licey-37-donservis
 •  podróżował 1 tydzień wstecz
Ocena 10.0
Pierwszy raz odpoczę liś my w Egipcie, przyjechaliś my bardzo wcześ nie, od razu się zakwaterowaliś my, co jest bardzo mił e. Dali nam pokó j z widokiem na basen, tak jak zamó wiliś my, a w ramach komplementu czekał na nas talerz owocó w i orientalnych sł odkoś ci, aw barze był y soki, woda gazowana i czekolada, za co osobne DZIĘ KUJĘ bardzo przyjemny i nieoczekiwany. … Już ▾ Pierwszy raz odpoczę liś my w Egipcie, przyjechaliś my bardzo wcześ nie, od razu się zakwaterowaliś my, co jest bardzo mił e. Dali nam pokó j z widokiem na basen, tak jak zamó wiliś my, a w ramach komplementu czekał na nas talerz owocó w i orientalnych sł odkoś ci, aw barze był y soki, woda gazowana i czekolada, za co osobne DZIĘ KUJĘ bardzo przyjemny i nieoczekiwany. Lokalizacja hotelu jest bardzo dogodna, a co najważ niejsze, w pobliż u znajduje się Soho Square o niesamowitej urodzie, gdzie codziennie spacerowaliś my i oglą daliś my animację , bardzo nam się podobał o. Morze jest po prostu wspaniał e, bardzo pię kne, a rafa jest ogó lnie bez zarzutu, pł ywaliś my wystarczają co. Wifi jest dobre, nawet na plaż y. Jedzenie jest ró wnież bardzo smaczne i urozmaicone. Pokó j był sprzą tany codziennie, dostarczono wszystkie niezbę dne herbaty, kawy, ś mietanki, akcesoria do ką pieli itp. , co jest nie mniej waż ne.
Chciał bym szczegó lnie podzię kować Mohamedowi, kierownikowi hotelu, zawsze pytał , czy wszystko u nas w porzą dku, chodził z nami po Sierra i pokazał , ż e tam, gdzie jest, mó wi doskonale po rosyjsku i zawsze z uś miechem. Animatorzy ró wnież muszą wyrazić swoją wdzię cznoś ć chł opakom, zwł aszcza Borysowi. Na pewno jeszcze do Was wró cimy, ale z naszą có reczką!! !
аватар Svetochek006
 •  podróżował 2 tygodnie wstecz
Ocena 10.0
Mieszkaliś my w hotelu w listopadzie. Pogoda był a ś wietna. Hotel jest super!! ! Znajduje się na drugiej linii po hotelu Savoy. Pomię dzy hotelami znajduje się bardzo pię kna ulica SOHO z ró ż nymi restauracjami, barami, miejscami do robienia zdję ć . Pomimo tego, ż e hotel jest na drugiej linii, to nie przeszkadzał o. … Już ▾ Mieszkaliś my w hotelu w listopadzie. Pogoda był a ś wietna. Hotel jest super!! ! Znajduje się na drugiej linii po hotelu Savoy. Pomię dzy hotelami znajduje się bardzo pię kna ulica SOHO z ró ż nymi restauracjami, barami, miejscami do robienia zdję ć . Pomimo tego, ż e hotel jest na drugiej linii, to nie przeszkadzał o. Spacer po SOHO i terenie hotelu Savoy to był a przyjemnoś ć . Spacer to dosł ownie 10-12 minut. Na plaż ę co 20 minut kursuje autobus. Plaż a jest czysta, bardzo pię kna i tę tnią ca ż yciem rafa koralowa. Hotel jest czysty, zadbany (codziennie sdidili za czystoś ć i porzą dek na terenie).
Pokó j jest ró wnież czysty, biał a poś ciel, biał e rę czniki. Sprzą tane codziennie. Jedzenie przerosł o wszelkie oczekiwania i bar też ) Jedzenie jest bardzo smaczne, ś wież e i doś ć zró ż nicowane. Bardzo zaskoczony jakoś cią alkoholu. Mogł eś to wypić ! Dobra whisky, gin, tequila. Dobre piwo butelkowe w barze klubu dla dzieci. Jest też pizza, burgery i ró ż ne przeką ski do piwa. Cał y personel jest po prostu niesamowity!
) Wszyscy są bardzo przyjaź ni, pozytywni, zawsze uś miechnię ci. Tworzą bardzo dobrą atmosferę . Ostrzegano nas, ż e Egipcjanie są bardzo powolni, ale nie w tym hotelu) Jeś li był problem z sejfem, mistrz przyjechał naprawdę w 5 minut, zgodnie z zapowiedzią przez telefon. Obsł uga na dobrym poziomie. Animacja: ponieważ byliś my w okresie szczytu klimatycznego, turystó w był o cał kiem sporo. Dlatego na animacji był o mał o osó b. Ale animatorzy są wspaniali, zawsze przychodzili i wzywali rozrywki, wieczorne programy. Animatorzy nie mó wią po rosyjsku, ale mieliś my szczę ś cie z animatorem Boreyem. Jest Rosjaninem i zawsze wprowadzał nas w przebieg programó w) W dniu wolnym od niego byliś my już jakoś smutni bez niego) Hotel zrobił bardzo dobre wraż enie. Jesteś my bardzo zadowoleni z naszych wakacji w 100% i na pewno wró cimy! Ten hotel jest bardzo wygodny.
Hotel ma mał e ż yczenie: w niektó rych pokojach na drzwiach balkonowych był y moskitiery, był oby bardzo fajnie, gdyby moskitiery był y na WSZYSTKICH drzwiach balkonowych. Wieczorem nie moż na wietrzyć pokoju, ponieważ jest duż o komaró w. I przyjemniej jest spać nie pod klimatyzatorem, ale przy otwartych drzwiach balkonowych)
Podzię kowania dla personelu hotelu za wspaniał y pobyt!
аватар sahaalla367
 •  podróżował 2 tygodnie wstecz
Ocena 10.0
Teren zielony, wspaniał y i uś miechnię ty personel. Blisko SOHO. … Już ▾ Teren zielony, wspaniał y i uś miechnię ty personel. Blisko SOHO.
аватар sasaala367
 •  podróżował 2 tygodnie wstecz
Ocena 10.0
Ś wietny hotel, mił y i pomocny personel. Dzię ki jego twó rcom za poczucie duż ej i przyjaznej rodziny. Naprawdę jest to hotel, do któ rego chce się wracać . Do zobaczenia Siara!!!!! ! … Już ▾ Ś wietny hotel, mił y i pomocny personel. Dzię ki jego twó rcom za poczucie duż ej i przyjaznej rodziny. Naprawdę jest to hotel, do któ rego chce się wracać . Do zobaczenia Siara!!!!! !
аватар hanzade00073
 •  podróżował 2 tygodnie wstecz
Ocena 10.0
Wybraliś my hotel na podstawie recenzji i recenzji wideo Urlop był w listopadzie. Zameldowanie w hotelu był o bardzo szybkie, pokó j wychodził na basen i bar Pokó j czysty, poś ciel ś nież nobiał a bez obcych zapachó w. Wszystkie urzą dzenia dział ają idealnie, wydajny klimatyzator schł odził pomieszczenie w kilka minut Telewizor, telefon, czajnik Dodatkowe oś wietlenie (lampa podł ogowa, lampa) Jest też mał a lodó wka, ale nie korzystaliś my z niej. … Już ▾ Wybraliś my hotel na podstawie recenzji i recenzji wideo
Urlop był w listopadzie.
Zameldowanie w hotelu był o bardzo szybkie, pokó j wychodził na basen i bar
Pokó j czysty, poś ciel ś nież nobiał a bez obcych zapachó w.
Wszystkie urzą dzenia dział ają idealnie, wydajny klimatyzator schł odził pomieszczenie w kilka minut
Telewizor, telefon, czajnik
Dodatkowe oś wietlenie (lampa podł ogowa, lampa)
Jest też mał a lodó wka, ale nie korzystaliś my z niej.
Herbata, cukier, kawa i mleko w duż ych iloś ciach
Kosmetyki w ł azience był y codziennie uzupeł niane.
Mię kkie szlafroki frotte i kapcie
Już na pierwsze ż yczenie otrzymaliś my ż elazko i deskę do prasowania. W pokoju jest kilka pozytywó w.

Karmili nas za 5+ tak zró ż nicowane menu na każ dy gust: mię so, ryby, dró b itp.
Cukiernia to po prostu kolejna piosenka, bardzo duż y wybó r.
Oddzielne menu dla dzieci
Owoce, soki, napoje...

Bar: powiedz barmanowi, a zostaniesz poczę stowany pysznymi koktajlami
Teren hotelu jest duż y i co najważ niejsze zadbany, duż o zieleni i kwiató w
Wszę dzie jest czysto

Podobał o mi się ró wnież poł oż enie hotelu na Soho Square
To zupeł nie inny klimat.
Wieczorne spacery, ś piewają ca fontanna i programy muzyczne na ś wież ym powietrzu. Cał y teren Soho jest dobrze oś wietlony, jest duż o ł awek, zieleni i kwiató w. Specjalnie do sesji zdję ciowych zainstalowano wiele rzeź b. Jeś li chcesz się napić w pobliż u duż ej sceny, przy hotelu znajduje się bar Sierra, cał kowicie bezpł atny dla goś ci hotelowych (trzeba podejś ć do barmana, ż eby zobaczył Twoją bransoletkę )
Zadowolony z bonusu od hotelu (bezpł atna krę gielnia, lodowisko i sauna)
Hotel oferuje ró wnież bezpł atny transfer na Stare Miasto i zatokę Naama

Cał y personel hotelu to duż y przyjazny zespó ł.
Zawsze przyjazny i elastyczny. Zawsze uś miechnię ty i chę tny do pomocy w razie potrzeby.
Zaskoczone Wi-fi dział ał o na okrzyki, nawet na plaż y dział ał o bez problemó w.
Hotel ma wiele plusó w, nie zauważ ył em ż adnych minusó w
Wakacje był y niesamowite, dokł adnie zgodnie z planem!
аватар innara_0000.80
 •  podróżował 2 tygodnie wstecz
Ocena 10.0
Dzień dobry! W Sierra Sharm odpoczywaliś my od 11.11. 2022 do 18.11. 2022 Wszystko poszł o ś wietnie. Hotel jest bardzo pię kny. Ogromny obszar jest przestronny. Istnieje wiele podgrzewanych basenó w. Ma wł asną rafę koralową. Jedzenie jest bardzo dobre i urozmaicone. … Już ▾ Dzień dobry! W Sierra Sharm odpoczywaliś my od 11.11. 2022 do 18.11. 2022 Wszystko poszł o ś wietnie. Hotel jest bardzo pię kny.
Ogromny obszar jest przestronny. Istnieje wiele podgrzewanych basenó w. Ma wł asną rafę koralową.
Jedzenie jest bardzo dobre i urozmaicone.
Fakt, ż e hotel znajduje się na Soho Square to duż y plus. wieczorami cieszyć się takim pię knem, koncerty. Przyjazny i pomocny personel, zawsze z uś miechem na twarzy!
Specjalne podzię kowania dla menedż era Mohammeda!
Pokó j ma wszystko!
Polecam hotel!
na pewno wró cę!
Bajkowe wakacje!
Pokaż więcej »


Wdzięki kobiece
Góra sinai
Ocena 9.4
Egipt, Szarm el-Szejk
Fabula, religia
Kawiarnia Mince
Ocena 8.8
Egipt, Szarm el-Szejk
Restauracje, kawiarnie

Отель находится на второй береговой линии, под управлением сети Savoy. Туристы могут пользоваться инфраструктурой отеля Savoy, расположенного через дорогу (кроме ресторанов). Открыт в 2004 году, последняя частичная реконструкция прошла в 2016 году. Отель состоит из комплекса 2-этажных корпусов. Состоит из одного 1-этажного корпуса (без номеров) и одиннадцати 2-этажных блоков. Отель Sierra для пар, компании друзей и семейного отдыха с детьми.

Lokalizacja В 6 км от аэропорта г. Шарм-эль-Шейх, 15 км от Наама Бей, в бухте Шаркс Бей.
Opis plaży Ширина пляжной полосы 45 м, длина пляжной полосы 75 м. Пляж находится на территории отеля Savoy. Вход в море - рядом кораллы, рекомендуется использовать специальную обувь. Бесплатный автобус (с левой стороны от Egypt Hall) до пляжа Savoy ходит каждые полчаса, с 08:00-18:00.
 • 2 linia
 • prywatna plaża
 • plaża piaskowa
 • Rafa koralowa
 • ponton lub molo
 • leżaki  FREE 
 • parasole  FREE 
 • ręczniki plażowe
 • bezwietrzna zatoka
W hotelu

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа (бесплатно), услуги консьержа, услуги по продаже билетов, экскурсионное бюро, услуги по глажке одежды (платно), 1 основной ресторан Mountain View с террасой, сервирующий шведский стол (2 а’ля карт в Soho Square), 10 баров (3 в Soho Square), 8 конференц-залов (до 1400 персон), 7 бассейнов (1 крытый с подогревом в зимнее время, 6 открытых: 1 с морской водой, 5 с подогревом в зимнее время), барбекю, терраса для загара. Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.

 • restauracja
 • restauracja a la carte?
 • kawiarnia/bar
 • otwarty basen
 • kryty basen
 • podgrzewany basen
 • sala konferencyjno-bankietowa
 • parking  FREE 
 • wypożyczalnia samochodów
 • bezpieczny
 • darmowe wifi
 • pranie
 • парикмахерская/салон красоты
 • pokoje dla niepalących
 • wymiana walut
 • bankomat
 • płatność kartami płatniczymi
Dla dzieci Открытый бассейн с подогревом в зимний период, услуги няни по предварительной резервации.
 • Basen dla dzieci
 • plac zabaw
 • Klub dziecięcy
 • menu dla dzieci w restauracji
 • krzesełka dla dzieci w restauracji
 • łóżko składane  FREE 
Rozrywka i sport 6 теннисных кортов (с грунтовым покрытием), дартс, кинозал, караоке, библиотека.
 • tenis stołowy  FREE 
 • kort tenisowy  FREE 
 • golf  FREE 
 • siatkówka  FREE 
 • siłownia  FREE 
 • aerobik  FREE 
 • Sporty wodne
 • klub disco  FREE 
 • animacja
 • organizacja wycieczek
Opis pokoi

Номерной фонд отеля насчитывает 393 номера.

W pokojach

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • prysznic
 • suszarka do włosów
 • mini bar
 • bezpieczny  FREE 
 • klimatyzator
 • telewizja kablowa/satelitarna
 • telefon $
 • internet wi-fi $
 • balkon/taras
Adres P.O. Box 169 White Knight Beach, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Telefony: +2 069 3 602 500
Stronie internetowej: Sierra Sharm El Sheikh Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.