Godny

Pisemny: 23 styczeń 2023
Czas podróży: 30 listopad — 12 grudzień 2022
Komu autor poleca hotel?: Na relaksujące wakacje
Ocena hotelu:
8.0
od 10
Oceny hoteli według kryteriów:
Pokoje: 8.0
Usługa: 9.0
Czystość: 7.0
Odżywianie: 5.0
Infrastruktura: 8.0
Novotel Sharm El Sheikh Palm 5*, Naama Bay,
30.11. 22 - 11.12. 22
Grudzień , rozpoczą ł się sezon wiatrowy, wię c rozważ aliś my hotel, zawsze w zatoce, bez wiatru. W twojej ulubionej Hadabie jest to Ras Um El Sid, w któ rym w rzeczywistoś ci są tylko 4 hotele i bardzo nieludzka cena. Spojrzeliś my w stronę Faarana Reef 4 (w gó rach, opinie nie są zbyt dobre, rafa to bomba, chyba najlepsza w Sharm), ale nasze biuro podró ż y (Daiquiri, Andrey, hello! ) dopasował o nam Novotel Palm 5 w Naama Zatoka w tej samej cenie. Druga linia, po drugiej stronie ulicy od Novotel Beach, ze wspó lną plaż ą i barem. W samej Naamie szli „zł otą milą ”, nigdy nie byli w zatoce, ale są dzą c po mapie i recenzjach, nie ma wiatru. Wzię liś my Novotel. I nie ż ał owali. Bardzo ł adny, spokojny, cichy hotel.

Do hotelu dotarliś my okoł o 13.30, od razu zał oż yliś my bransoletki i wysł aliś my na obiad, wró ciliś my z obiadu i zostaliś my przewiezieni do osady. Myś lę , ż e mieliś my duż o szczę ś cia, ż e ​ ​ zamieszkali w pokoju 4138, a nie na gó rze. Standard. Jeś li chodzi o rozmiar, jest cał kiem przyzwoity.
Wszystko dział a, wszystko jest (sejf, mini lodó wka, czajnik, herbata, kawa, szlafroki na zamó wienie, szampon, mydł o, ż el pod prysznic, mał a suszarka). Nie zabity. Prysznic z tropikalną i prostą konewką (mó wią , ż e ktoś nie miał ciepł ej wody, wię c nie mieliś my zimnej : )). Ogromne ł ó ż ko z bardzo fajnym super twardym materacem. Weranda z dwoma krzesł ami i stoł em. Tak! Izolacja akustyczna jest niesamowita! Są siadó w nie sł ychać , od sł owa w ogó le! Nawet pod drzwiami wejś ciowymi szczelina jest zamknię ta gumowym paskiem.
Rodzaje. Widoki są po prostu lubok. Jak stary wygaszacz ekranu Windows. Po prostu niesamowite pię kno: zieleń , kwiaty, palmy, gó ra - a na ich tle ś nież nobiał e dwupię trowe domy z wież yczkami. Nigdy nie przestawał podziwiać i podziwiać , rano, po poł udniu, wieczorem. Dudki coś zrywają w trawniku (dudki, to takie dudki…. ), czaple biał e, turkawki, biegają trzy, cztery zdrowe jastrzę bie. Kró tko mó wią c, zoo i pię kno. Strzyż enie, koszenie, woda.
To prawda, ż e ​ ​ ​ ​ podlewanie (woda oczyszczona ze zbiornikó w sedymentacyjnych) lekko pachnie, woda spł ywa w dó ł i gromadzi się tam w kał uż y, któ rą trzeba przejś ć . Ogó lnie bardzo pię kna i spokojna okolica.
Plaż a, morze, bar na plaż y. Musisz dostać się do morza. Po drugiej stronie ulicy (przetł umaczone przez specjalną osobę z czerwonym kijem, nigdzie indziej tak, Dreams i Solymar biegną przez ulicę , a my jesteś my waż ni, przechodzimy czerwonym kijem), przez teren Novotel Beach, 5-7 minut, moż e 10. Absolutnie zrelaksowany, a nawet bardzo mił y.

Palmowe baldachimy od sł oń ca, stare, ale nienaruszone, cię ż kie drewniane leż aki pokryte mię kkimi materacami. Plaż a jest duż a, jest duż o miejsca, zawsze jest wystarczają co duż o leż akó w, nawet jeś li nie w pierwszej linii od morza. Nasi ludzie z przyzwyczajenia zajmują pierwszą linię , biegają rano, odkł adają rę czniki, potem pojawiają się dopiero o 11.00.
W rezultacie czasami dochodzi do nieporozumień , chociaż regulamin hotelu mó wi rosyjskimi literami i sł owami: rę czniki pozostawione bez opieki przez ponad pó ł godziny są konfiskowane przez plaż owe bó jki, któ rych notabene nie brakuje. Nie ma z tym ż adnych problemó w: wokó ł utknę ł o kilka kamer, a gdzie znikną ł twó j rę cznik, dowiadują się kamery i liczenie przekazanych rę cznikó w. (W innych hotelach moż na dostać mandat za rę cznik. Za stratę . Dolcó w po 20. ) Pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego bierzesz leż aki? Có ż , zawsze tam są . Tak, nie do koń ca w surfingu, ale też nie kilometr od morza. Czy naprawdę tak trudno przejś ć te 10-20 metró w? Dla przykł adu: przychodzi mę ż czyzna, kł adzie się na rę czniku mł odej pary, zaczyna się afera, ostateczna rozgrywka, krzyczy, poł oż ył em się tutaj… albo odł oż ył em… Z kamer wynika: tak, zrobił em. O 7.15. Przybył em na plaż ę o 11:25. A o 9.20 walka na plaż y zabrał a rę cznik, bo
był strumień ludzi, któ rzy się obudzili i zjedli ś niadanie, i przez dł ugi czas nie był o nikogo w tym miejscu (moż e osoba zapomniał a rę cznika? ).
Morze. Morze jest super! Zachó d sł oń ca w morzu - piasek. Korale nie mogą być noszone. Przestrzeń dla dzieci. To prawda, ż e ​ ​ ​ ​ poziom szybko roś nie, potem zaczyna się rafa. Przejś cie (przepł ynię cie) do rafy, któ ra jest zawsze zaję ta przez emerytó w stoją cych w przejś ciu do klatki piersiowej (gardł a). Rafa biegnie trzema liniami od morza, najż ywsza jest oczywiś cie trzecia linia, bliż ej morza, jest duż o ró ż nych ryb, kalmaró w, widział em nawet pł aszczki, duż e napoleony - ogó lnie rzecz biorą c, cecha nowy hotel, zobaczyć - popł ywać - jest coś i gdzie. Najlepsze miejsce w cał ej zatoce to trzecia linia, mię dzy pł otem Novotel a Solimar. Nie Ras Um El Sid i nie Ras Mohammed, nie ś ciana rafy Hadaba, ale bardzo, bardzo godna. Co wię cej, jest to zatoka i nawet przy wietrze tylko mał a zmarszczka i fala.

Ludzie nie depczcie po koralowcach i nie dotykajcie ich rę kami: nie doś ć , ż e od tego umrą , to jeszcze moż na się podrapać nie chorobliwie, ale goi się bardzo trudno i dł ugo. Ludzie nie karmcie ryb! Nie doś ć , ż e kara 2000 dolcó w, to jeszcze przy ż erowaniu z ryb pojawiają się dzikie ryby i dziwią się : dlaczego ską dś przyleciał rekin i ugryzł go w tył ek? Nie ma potrzeby. Wystarczy spojrzeć na kogoś , po co gromadzić wokó ł siebie tł um. Nie pró buj dotykać rę kami pię knych ryb - wpadniesz na skrzydlicę lub inną trują cą , ale bardzo pię kną rybę , moż esz zasł uż yć na wstrzą s anafilaktyczny, a nawet ś mierć (spó jrz na przykł ady w Internecie, robi wraż enie).
Bar na plaż y. 10:00 do zachodu sł oń ca. Piwo, alkohole, mieszanki alkoholowe (trudno to nazwać koktajlami) takie jak gin z tonikiem, rum-cola, tequila, wó dka z sokiem. Soki z opakowań (raczej nektary, ale smaczne), soki rozcień czone (yupi), woda, herbata, kawa z ekspresu, croissanty, ciasta na podwieczorek, lody (po 12).
Kubki papierowe 50 i 200 gram! Piwo się nalewa z powodu piany, 130-150 gramó w, ale moż esz wzią ć tyle szklanek, ile udź wigniesz. Nalewają do wł asnych szklanek, nie ma problemu: ktoś przynió sł zwykł e plastikowe pó ł litrowe, ktoś przyszedł z kubkami termicznymi, kupiliś my z ż oną. 350 gramowe z twardego plastiku (już nie znaleź li), za jakieś ś mieszne cenę i poszliś my z nimi do baru. Choć moż e się to wydawać dziwne, albo nie ma kolejek, albo są mał e i poruszają się szybko, barmani są ś wietni, poruszają się , jeś li tworzy się wię ksza kolejka, albo szef pomaga, albo wbiegają inni asystenci. Ponadto po 12.00 zaczynają smaż yć frytki z hamburgerem lub shawarmą , niektó re sał atki. Zasadniczo, jeś li chcesz, nie moż esz iś ć do hotelu na lunch, ale zjeś ć przeką skę na plaż y. W barze sprzedawali mango (3-4 dolce i truskawki 2 dolce), ludzie to biorą . Choć. 40 metró w dalej, na deptaku, niedaleko pizzerii, Arab sprzedaje mango (1.3-1.5 dolca za kg), truskawki (1 cu.
e), guawa, mandarynki, ś liwki i wiele innych owocó w w bardzo przystę pnej cenie (ceny grudniowe! ).

W hotelu jest tylko jeden bar, w pobliż u stoł ó wki. Od 10.00 do 23.00 (jak? , nie został em tak dł ugo). Wszystko jest takie samo jak na plaż y. Tylko wszystko jest smaż one i lody od 16.00 do 17.00. Ró wnież kubki papierowe 50 i 200g. Bez problemu też nalewają do kieliszkó w, a kolejki prawie nigdy nie ma. W pobliż u baru znajduje się scena, na któ rej wieczorem odbywał y się animacje, są gł oś niki, z któ rych przez cał y dzień pł ynie ciche, nienachalne, lekkie relaksują ce dź wię ki muzyki, tworzą ce klimat. Usią dź z kieliszkiem wina, spó jrz w dó ł , to wszystko.
Stoł ó wka (restauracja ibn). Ponieważ hotel był zamknię ty na czas szczytu ekologicznego i otwarty po nim, po naszym przyjeź dzie hotel dopiero zaczynał się zapeł niać , a stoł ó wka był a szalenie zrelaksowana. Przez pierwsze dwa, trzy dni ogó lnie myś lał em, ż e gorszego jedzenia nigdzie nie widział em.
Nie ż eby był o mał o jedzenia, był o luzem, ale co był o, moż na zjeś ć z wielkim trudem: niedogotowane, rozgotowane, przesolone, pieprzone, bez smaku i nie sł one, prawie niemoż liwe był o odgadnię cie, co byś cie dziś zjedli jadalne. Nigdy nie myś lał em, ż e moż esz zepsuć smaż onego kurczaka. (Szczerze mó wią c, w gł ę bi serca cieszył em się nawet, ż e jedzenie nie był o zbyt dobre, moja ż ona dał a się namó wić na szczuplejszą sylwetkę , miał em w planach obejś cie ryb i innych restauracji w Naama Bay, nie wszystkie moje plany był y speł nić się : ))). Ale, co zaskakują ce, z każ dym dniem wszystko stawał o się coraz lepsze, a pod koniec naszych wakacji został o to cał kowicie poprawione. Bez udziwnień (stoł ó wka stoi), ale był o co jeś ć normalnie, wszystko co się skoń czył o był o szybko aktualizowane. Od samego począ tku woł owina szefa kuchni był a na wierzchu, a potem w ogó le – palce lizać . Grilluj co wieczó r: albo kurczak, wą tró bka, albo koł yski, albo hamburgery, zawsze grillowane warzywa. Nikt nie wyjdzie gł odny : )
Personel. Mo-lod-tsy. Po prostu dobrzy faceci. Recepcja - zastosowana 4 razy: zameldowanie, wymeldowanie, zamó wienie szlafrokó w, przywró cenie martwych kluczy do drzwi wejś ciowych. Wszyscy. Szybko, inteligentnie, bez ignorowania, popisywania się i ż ą dań bakszyszu.

Barmani. Barmani są szybcy. I dlaczego nie mieliby być szybcy, nie robią koktajli, tylko mieszanki piwa i alkoholu, jak rozumiem, taka jest polityka hotelu. A wybó r alkoholu jest w zasadzie niewielki. Jeś li barman przy barze nagle odchodzi, to każ dy (dowolny! ) najbliż szy kelner, widzą c zbliż ają cego się goś cia do baru (lub stojaka na wino w jadalni), biegnie go obsł uż yć . Kelnerzy (są to zmywacze do naczyń , nosiciele wina itp. ) Na ogó ł są wymienni i wzajemnie się wspierają w najlepszym wydaniu. Jeś li nagle ktoś jest gdzieś zaszyty, wszyscy wolni lub starsi ludzie spieszą tam z pomocą . Tutaj oczywiś cie czasami rzucaliś my im bakszysz. Teraz dolar, potem tabliczka czekolady. Bo dobrze zrobione.
Porozmawiaj z nimi, podzię kuj, zapytaj, jak ci idzie (tutaj jest przerwa w szablonie, kiedy jej nie masz, ale masz), to jest to, przyjacielu od razu. Wielu bardzo sympatycznych, uś miechnię tych i ż yczliwych mł odych Egipcjan. Są oczywiś cie nieprzyjemne, jak bez nich. Ale bardzo mał o.
Tutaj naczynia są ź le myte. Czasem nawet bardzo ź le. Ale z drugiej strony zawsze są naczynia: talerze, widelce, kubki. Moż e dlatego nie myją się zbyt dobrze, bo starają się być szybsi? Jakoś po kolacji siedzieliś my z ż oną i kieliszkiem wina kala bar w strefie relaksu, przyjechał jakiś wielki szef z Novotelu i zrobił tam spotkanie, przy są siednim stoliku: Zebrał em, widzicie, wszelkiego rodzaju kierownikó w, sztaby , szef itp. , w skró cie. I nie biczował ich dziecinnie. (Oczywiś cie nie bum bum po arabsku, ale ogó lna atmosfera, intonacja i mimika są bardzo znajome). Ktoś mał y nawet zwolnił . Moż e po tym w kantynie wszystko był o w porzą dku?
Ś rodki czyszczą ce. Są usunię te. Chodzą tam iz powrotem wzdł uż umytego z eleganckim spojrzeniem.

Coś zamiatają , udają robotnika. Pokó j był jakby posprzą tany, ł ó ż ko był o poś cielone, rę czniki zł oż one, nawet zmienione, jakby nastawiono wodę . Sprzą tane przed lunchem, kiedy byliś my na plaż y. Jakoś on (sprzą tacz) pró bował przyjś ć po trzech dniach, posprzą tać , tak. Wię c ja też , chociaż nie po arabsku, jak ich wielki szef, mogę przysią c. Wysł ano go i już go nie widział em po kolacji w pokoju, chociaż wiadomo, ż e przyszedł , tak, jakby posprzą tany. Ludzie zostawili dolara, wię c wykrę cił jakieś pię kne ś mieci z rę cznikó w, zaś miecił ł ó ż ko pł atkami kwiató w, stuko. Nie zostawiliś my ani dolara. Tylko czekolada, gorzka, Spartak. Zhaaadnye.
Animacja. Nie, ona jest. Dyskoteka dla dzieci, hotel miss, konkurs par, karaoke. Wszystko jest spokojne, dyskretne, ale czasami bardzo zabawne. Gł ó wna aktywna animacja na plaż y iw hotelu Novotel Beach jest jazda, jest ruch.
Rano rozgrzewka na plaż y, wodny aerobik w basenie Beach, zabawa w pianie, rzutki, siatkó wka, mł odzi aktywni animatorzy itp. , itp. Wieczorem tań ce w Beach, muzyka na ż ywo, konkursy animatoró w i wszelkiego rodzaju inne aktywne pierdoł y. Jeś li chcesz być aktywny, wybierz się do Novotel Beach, tam jest fajnie. Ale jest jedna rzecz: w barze na plaż y Palmovtsy nie jest nalewany ... pichalka….
Iś ć na spacer. Tutaj na spacer w Naama bez ż adnych problemó w. Zwł aszcza po szczycie ś rodowiskowym. Do Zł otej Mili moż na klepną ć dwie drogi: - dnem, wzdł uż skarpy wzdł uż hoteli z ogromną iloś cią wszelkiego rodzaju restauracji (wię kszoś ć należ y do hoteli a la carte, ale do któ rych jeszcze ł atwiej dostać się za pienią dze) . Wystró j w wię kszoś ci stylizowany, bardzo, bardzo dobry;
- na gó rze, wzdł uż hoteli. Jeś li w kierunku Zł otej Mili, poza kasynem, ż adnych sklepó w, ż adnych restauracji, nic. Ale droga został a zrobiona - widok do zobaczenia! Oś wietlenie, pergole, duż o ł awek.
Wszystko wyglą da bardzo bombastycznie. Jeś li pó jdziesz w lewo od Novotel Palm, dotrzesz do sklepó w z poprawką . ceny: Bassemi (tak brzmi) i ś wież o otwarty targ Mango. Moż na tam kupić wiele niezbę dnych artykuł ó w gospodarstwa domowego, a nie tylko drobiazgi. Nie bę dę pisał o innych sklepach, sklepach i Zł otej Mili.

O aptekach napiszę : leki w Egipcie są ś wietne, ceny baaaardzo adekwatne. CENY za leki są napisane w sposó b DRUKOWANY na opakowaniach. Jeś li inne ceny cię zł amią , spró bują cię przelecieć ! Co kupić - przeczytaj w Internecie, czego nie moż na eksportować / importować do twojego kraju - też .
Podsumowują c: Naama Bay bardzo nam się podobał o, zatoka jest po prostu cudowna! Novotelu też . Czy przyjedziemy tutaj, jeś li nadarzy się okazja? Tak, tak i jeszcze raz tak! Ponownie, w Naama Bay jest wiele innych ciekawych hoteli, któ re warto odwiedzić , chociaż nie szukają dobrego od dobrego, a Novotel Palm jest dla nas już sprawdzoną opcją godną uwagi.
Tłumaczone automatycznie z języka rosyjskiego. Zobacz oryginał