Recenzje i historie o hotelach Wlora

Historie turystyczne o Wlora dodaj historię
Nie polecam, to nawet nie 3 gwiazdki?
W hotelu prawie nikt nie mó wi po angielsku, nie wiem lub nie chce, nie wiem. Hotel znajduje się na wzgó rzu, ale nie w pobliż u drogi, co jest dobre.
 •  3 roku wstecz
Hotel położony jest na górze, strome podejście, nie ma co obyć się bez samochodu. Wszyscy w hotelu się nie spieszą?
1. Zameldowanie przebiegł o pomyś lnie, wł aś ciciel sam wzią ł samochó d i zabrał walizki do hotelu. 2. Nie był o sprzą tania przez 7 dni.
 •  3 roku wstecz
Doskonały hotel?
Hotel odpowiada deklarowanym 4*, morze to bajka. Nadaje się na relaksują ce wakacje bez przyję ć . Zdję cia na stronie są nieaktualne, hotel wybudował nowy pię ciopię trowy budynek i basen.
 •  3 roku wstecz
Bardzo blisko morza, wspaniały widok na półwysep Karaburun
Mieszkaliś my u 7-osobowej rodziny w sierpniu. Mieliś my trzy i czteroosobowe pokoje. Pokoje są czyste, codziennie sprzą tane. Wszystkie pokoje mają czę ś ciowy widok na morze.
 •  3 roku wstecz
Przerażenie!
Pł acą c za pokó j z widokiem na morze dostaliś my pokó j z widokiem na kosz na ś mieci i transformatory, któ re buczą cał ą noc.
 •  3 roku wstecz
Doskonały hotel?
Hotel jest dobry, pokoje dwó ch lub nawet trzech typó w: pokoje z widokiem na ulicę i morze z balkonem, pokoje na dziedziń cu z balkonami i pokoje na dziedziń cu bez balkonó w.
 •  3 roku wstecz
Blisko morza obsługa i jedzenie nie odpowiadają deklarowanej jakości
Hotel ś cią ga maksymalnie 3*. Muszę od razu powiedzieć , ż e byliś my u szczytu sezonu. Personel jest mał y, leniwy, pokó j jest codziennie sprzą tany, ale co najwyż ej brudne rę czniki do stó p zostaną zł oż one z powrote...
 •  3 roku wstecz
Zepsute wrażenie Albanii
Poł oż enie hotelu daleko od morza, w pokojach nie był o sprzą tania, sprzą tali raz na 7 dni, ś niadania monotonne, codziennie to samo, wł aś ciciel hotelu nieadekwatny.
 •  3 roku wstecz
Straszny
Wyrzucili wszystko na korytarz, pracownik sfilmował bez pozwolenia i zaż ą dał za to wszystko 15 euro. Pró bowali nas też wył udzić pienią dze, musieliś my zapł acić.
 •  3 roku wstecz
Świetne trio***
Ten hotel był w pakiecie wycieczek z agencji. Bardzo czysto (z wyją tkiem dywanikó w na podł odze), któ re ró wnież są czyste, ale lekko zuż yte.
 •  3 roku wstecz
Pokaż więcej »


Więcej o Wlora